dr. sc. Sanda Bujačić Babić

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

e-pošta : sbujacic@math.uniri.hr
mobitel : 091/6040-221
prostorija : O-324
telefon : 051/584-654

Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2014. doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje matematika Zajednički Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- Opći smjer Gimnazija Eugen Kumičić, Opatija
- profesor matematike i informatike Dvopredmetni studij: Matematika i informatika Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2014. - viša asistentica Održavanje vježbi iz različitih kolegija (Elementarna matematika II, Uvod u teoriju brojeva, Uvod u numeričku matematiku, Računarski praktikum I, Teorija skupova) na Odjelu za matematiku, kao i održavanje web stranica Odjela za matematiku. Jedna od dodatnih aktivnosti mi je i popularizacija matematike u Rijeci i Županiji. Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
1.12.2007. - profesorica matematike Na zamjeni održavala sam punu satnicu matematike za učenike šestih i osmih razreda u osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov u Opatiji uz razredništvo. Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija
- asistentica Održavanje vježbi iz različitih kolegija (Elementarna matematika II, Matematika II, Uvod u teoriju brojeva, Uvod u numeričku matematiku, Računarski praktikum I) na Odjelu za matematiku i Odjel za informatiku, kao i održavanje web stranica Odjela za matematiku. Jedna od dodatnih aktivnosti mi je i popularizacija matematike u Rijeci i Županiji. Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Učenik generacije u opatijskoj Gimanziji Eugena Kumičića
Dobitnica Rektorove stipendije Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2015. - Odjelsko vijeće
1.1.2011. - Radna grupa za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - Zavod za algebru i teoriju brojeva, Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Alumni klub, Odjel za matematiku
1.1.2008. - Seminar za teoriju brojeva i algebru, Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu
1.1.2008. - Društvo matematičara i fizičara, Rijeka
1.1.2004. - Studentski klub Klub 4+ iz Opatije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Matematika II
Informatika,jednopredmetni studij, II semestar
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u numeričku matematiku
Matematika, preddiplomski studij, V. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik,
Norma sati: 30
- Elementarna matematika II
Matematika, preddiplomski studij, II. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Računarski praktikum I
Matematika, preddiplomski studij, I. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 90
- Uvod u teoriju brojeva
Matematika, preddiplomski studij, V. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u numeričku matematiku
Preddiplomski studij Matematika, V. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Računarski praktikum I
Preddiplomski studij Matematika, I semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Teorija skupova
Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Uvod u numeričku matematiku
Preddiplomski studij Matematika, V. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Teorija skupova
Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 60
- Numerička matematika
Preddiplomski studij Informatika, V. semestar
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Matematika s osnovama statistike
Preddiplomski studij Biotehnologija, I. semestar
Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15
- Primjena računala u matematici
Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15

Mentor u završnim radovima

19.6.2014. - Diofantske jednadžbe
Vendi Žigman
Matematika, preddiplomski studij
Odjel za matematiku
17.9.2012. - Verižni razlomci i primjena
Ana Baraba
Matematika, preddiplomski studij
Odjel za matematiku
- Eliptičke krivulje
Tea Šaina
Matematika, preddiplomski studij
Odjel za matematiku
- Baker-Davenportova redukcija
Samanta Zulijani
Matematika, preddiplomski studij
Odjel za matematiku
- Neriješeni problemi u teoriji brojeva
Ela Kovačić
Preddiplomski studij Matematika
Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sanda Bujačić
Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to ?n+?, for ? and ? even
Miskolc Mathematical Notes 15 (2) 333-344. - 2014. http://sanda.striga.org/doc/SBujacic_Miskolc_Mathematical_Notes.pdf

Q4

2. Bujačić, Sanda
A variation of a congruence of Subbarao for n=2^(alpha)*5^(beta), alpha, beta>=0
Periodica Mathematica Hungarica - -

Q2

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Sanda Bujacic, Alan Filipin, Simon Kristensen, Tapani Matala-aho, Nicola Oswald
Diophantine Analysis
Springer-Verlag, Berlin Joern Steuding Springer Berlin - 2016.
2. Autor knjige
Sanda Bujačić
Diofantski problemi sa sumama djelitelja, doktorski rad
PMF, Zagreb - 2014.

Pozvana predavanja

1. Sanda Bujačić
Linear Forms in Logarithms, u okviru ljetne škole: "On Diophantine Analysis"
Wuerzburg, Njemačka http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/sommerschule2014/

Kongresna priopćenja

1.
Sanda Bujačić
Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to delta*n + delta ± 2, delta even poster 6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Hrvatska - 1.1.2016. https://web.math.pmf.unizg.hr/congress15/
2.
Sanda Bujačić
A Variation of a Congruence of Subbarao for n = 2^a*5^b, a,b>=0 usmeno izlaganje Diophantine Approximation and Related Topics Aarhus, Danska - 1.1.2015. http://mjcnt.phystech.edu/conference/aarhus/
3.
Sanda Bujačić
A Variation of a Congruence of Subbarao for n = 2^a*5^b, a, b >=0 usmeno izlaganje Journees Arithmetiques 2015 (JA2015) Debrecen, Mađarska - 1.1.2015. http://ja2015.math.unideb.hu/
4.
Sanda Bujačić
Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to ?n+?, for ? and ? even usmeno izlaganje ELementare und Analytische Zahlentheorie, 2014 (ELAZ) Hildesheim, Njemačka - 1.1.2014. http://www.uni-hildesheim.de/fb4/institute/imai/abteilungen/algebra-und-zahlentheorie/elaz-2014/
5.
Sanda Bujačić
Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to ?n+?, for ? and ? even usmeno izlaganje Workshop on Number Theory and Algebra on the occasion of 60th birthday of Ivica Gusić Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - 1.1.2014. http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/gusicconf.html
6.
Sanda Bujačić
Linear Forms in Logarithms serija pozvanih predavanja Summer School: On Diophantine Analysis Wuerzburg, Njemačka - 1.1.2014.
7.

sudjelovanje On Diophantine Problems Graz, Austrija - 1.1.2014. http://fuchsc.sbg.ac.at/fwf/P24574.html
8.
Sanda Bujačić
The Problem of the Extension of a Parametric Family of Diophantine Triples predavanje Arctic Number Theory Workshop: "Diophantine and Transcedental Methods" Saariselka, Finska - 1.1.2013. http://www.oulu.fi/lukuteoria/ANTW2013_main.html
9.
Sanda Bujačić
Grinstead’s Method For Solving Simultaneous Diophantine Equations poster Ljetna škola "Four Faces of Number Theory" Wuerzburg, Njemačka - 1.1.2012.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2016. - 1.1.2018.
Rješavanje klasičnih problema Diofanta, Fermata i Ritta korištenjem novih analitičkih i algebarskih metoda; član osnovnog tima, istraživač ; Bilateralni projekt uz financijsku potporu Republike Hrvatske i Austrije ; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2018.
Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations; član osnovnog tima, istraživač; Hrvatska zaklada za znanost; ; https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-6422&period=2007
3. 1.1.2014. - 1.1.2017.
Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva; član osnovnog tima, istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/aamtb/Naslovnica.html

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 25.3.2015. - Detalji
Dan slobode dokumenata
Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci
2. 1.1.2011. - Detalji
Predavanje: Geogebra - softver dinamične geometrije
Rijeka, Tehnički fakultet
3. 8.2.2010. - Detalji
Održavanje pet radionica pod naslovom: LaTeX - osnove tekstprocesorskog diva
Rijeka, Tehnički fakultet

Popularizacija znanosti

1. 21.4.2015. - Detalji
Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Sveučilišni kampus, Rijeka
2. 8.4.2014. - Detalji
Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela
Kampus, Trsat, Rijeka
3. 1.4.2013. - Detalji
Festival znanosti 2013.
Gradska vijećnica, Rijeka
4. 1.1.2013. - Detalji
Promocija matematike u srednjim školama
Labin
5. 1.1.2012. - Detalji
Promocija matematike u srednjim školama
Delnice
6. 1.1.2011. - Detalji
Promocija matematike u srednjim školama
Crikvenica

Volonterstvo

1. - Volontiranje u Društvu naša djeca
Opatija

Intervjui

1. 24.1.2013. - Detalji
http://gam-rijeka.blogspot.com/2013_01_01_archive.html
Rijeka