PORTFELJ / Doc. dr. sc. Nina Čeh mag. ing. aedif.

Portfelj

Doc. dr. sc.

Nina Čeh

mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet

Katedra za tehničku mehaniku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA G-332, 3. kat, Građevinski fakultet u Rijeci

Vidljivost

Obrazovanje

15.10.2013. - 09.10.2018.

dr. sc.

Poslijediplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2011. - 2013.

mag. ing. aedif. SUMA CUM LAUDE

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2008. - 2011.

univ. bacc. ing. aedif. MAGNA CUM LAUDE

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2015.

Stipendija zaklade British Scholarship Trust za tromjesečni boravak na Sveučilištu u Oxfordu

2013.

Nagrada Hrvatskog saveza građevinskih inženjera za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva smjer konstrukcije 2013. godine za rad pod naslovom „Dinamički odziv plošnih konstrukcija na pobudu uzrokovanu kretanjem ljudi“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Bićanića

2013.

Dekanova nagrada za najuspješniju studenticu smjera Geotehnika i Modeliranje konstrukcija diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013.

2009.

Dekanova nagrada za najbolje ocijenjenog studenta ili studenticu generacije na Građevinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2008./2009.

Članstva

2013. -

Hrvatsko društvo za mehaniku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Plošni nosači / Plates and Shells

Sveučilišni diplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

Nositelj

2023. -

Dinamika konstrukcija

Sveučilišni diplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

Nositelj

2021. -

Mehanika 1

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

Nositelj

2021. -

Osnove dinamike

Razlikovni program za upis na diplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

Nositelj

2020. -

Osnove linijskih konstrukcija

Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

Nositelj

2020. - danas

Dinamika konstrukcija

Sveučilišni diplomski studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

asistentica

2019. - danas

Građevinska statika 2

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Asistentica

2019. - danas

Mehanika 2

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Nositeljica kolegija

2017.

Otpornost materijala 1

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Asistentica

2014. - 2018.

Mehanika 2

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Asistentica

Mentor u završnim radovima

28.9.2023.

Utjecaj višestruke potresne pobude oslonaca na ponašanje okvirnih konstrukcija velikih raspona

Paolo Fabijan

Sveučilišni diplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

26.9.2023.

Utjecaj promjene mase i širine ploče jednokatnog modela na dinamički odgovor na pobudu podloge

Lovro Korpar

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

25.9.2023.

Dinamički odgovor jednokatnog modela s krutom i zglobnom vezom između zida i ploče na pobudu podloge

Leonardo Rudan

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

25.9.2023.

Mehaničke karakteristike 3D printanih modela s cilindričnim ispunama različite krutosti od matrice

Erik Kovaček

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

25.9.2023.

Dinamički odgovor jednokatnog modela s različitim krutostima ploče na pobudu podloge

Aldin Beljulji

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

26.9.2022.

Dinamičko ponašanje jednokatnih okvirnih modela podvrgnutih seizmičkoj pobudi podloge

Marina Rakovac

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

22.9.2022.

Ispitivanje ljuljanja i prevrtanja krutog bloka na deformabilnoj podlozi

Ivana Raguž

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

22.9.2022.

Određivanje mehaničkih karakteristika 3D printanih modela

Lea Milosavljević

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

12.9.2022.

Utjecaj 3D printanih dijagonalnih elemenata na dinamički odgovor jednostavnog modela na pobudu podloge

Carla Cukon

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

12.9.2022.

Sudaranje susjednih okvirnih modela uslijed pomaka podloge

Alessia Vižintin

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

9.9.2022.

Numerička simulacija ljuljanja i prevrtanja blokova u priobalnim građevinama pod utjecajem seizmičke pobude podloge i valova

Antonio Cetin

Sveučilišni prijediplomski studij

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Eksperimentalna analiza savijanja 3D printanog uslojenog materijala

Ana Malešević

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Eksperimentalna validacija teorijskih predikcija za izvijanje vitkih štapova

Nikola Šuput

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Ispitivanje kompozitnog panela na savijanje s ciljem utvrđivanja svojstva prionjivosti obloge i jezgre panela

Lazar Lukačević

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Utvrđivanje svojstva prionjivosti između čelika i polimerne pjene provedbom testa savijanja kompozitnog panela

Antonio Bakran

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Dinamički odgovor jednokatnih modela s dodanim 3D printanim dijagonalnim elementima

Anamarija Ćepić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Ljuljanje i prevrtanje blokova u obalnim građevinama uslijed dinamičke pobude

Valentina Gligora

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Dinamički odgovor umanjenog jednokatnog modela na pobudu podloge

Luka Srdoć

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Ponašanje jednokatnih modela konstrukcija s različitim vezama između zidova i ploče pod utjecajem seizmičke pobude podloge

Ivona Viduka

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Utjecaj višestruke seizmičke pobude oslonaca na vitke dugačke konstrukcije

Paolo Fabijan

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Ponašanje jednokatnih modela s dodanim vlačnim elementima podvrgnutih seizmičkoj pobudi podloge

Ena Škreblin

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Dinamički odgovor krutih blokova na harmonijsku pobudu podloge s različitom hrapavosti na kontaktu jeziku

Antonio Bućan

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2021.

Dinamički odgovor jednokatnog okvirnog modela s ovješenom masom na potresnu pobudu podloge

Iva Vodopija

Pre

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Eksperimentalna i teorijska analiza pada penjača osiguranoga užetom

Barbara Klisović

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Analiza površinskih pomaka na modelu klizišta

Sandra Maksimović

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Ponašanje krutog bloka na uniformnom pijesku uslijed horizontalnog ubrzanja podloge

Nikola Trbović

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Dinamički odaziv dugačkih konstrukcija na višestruku potresnu pobudu oslonaca

Nikolina Drpić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Dinamički odgovor krutih tijela na grednoj konstrukciji uslijed horizontalne potresne pobude

Emina Smlatić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Njihalo i njihalo s dodanom elastičnom oprugom

Martina Surać

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

2020.

Horizontalni sudari među susjednim blokovima uslijed potresne pobude podloge

Dorian Brnić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Građevinski fakultet u Rijeci

01.03.2019. - 23.09.2019.

Prevrtanje krutih blokova zbog ubrzanje podloge iz različitih smjerova

Paula Babić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

01.03.2019. - 23.09.2019.

Prevrtanje stupca od dva bloka zbog ubrzanja podloge tijekom potresa

Lidija Rendulić

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Osobni razvoj

27. 9. 2017.

tečaj "Responsible Research and Innovation Tools Training"

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Rocking sensitivity of a dual-block stack - Numerical simulation and experimental evidence

Nina Čeh, Gordan Jelenić, Nenad Bićanić

Earthquake Engineering & Structural Dynamics - (early access)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eqe.4022

Q1

2023

Efficient Response Estimation Approach for As-Built Bridges Based on Multisupport Response Spectrum Method

Qin, Han; Čeh, Nina; Li, Luyu;

Journal of Engineering Mechanics - 149

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/JENMDT.EMENG-7175

Q1

2022

Numerical and experimental investigation of rocking stability of rigid blocks during single sine-wave excitation

Čeh, Nina; Jelenić, Gordan;

Engineering Review - 42

https://hrcak.srce.hr/294938

Q4

2022

Eksperimentalna validacija teorijskih predikcija za izvijanje vitkih štapova

Škec, Leo; Šuput, Nikolina; Čeh, Nina;

Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) - 25

2021

Behaviour of rigid block on uniform sand under horizontal base acceleration

Trbović, N; Čeh, N; Jagodnik, V;

The Evolution of Geotech-25 Years of Innovation

2021

Monitoring and data analysis in small-scale landslide physical model

Pajalić, Sara; Peranić, Josip; Maksimović, Sandra; Čeh, Nina; Jagodnik, Vedran; Arbanas, Željko;

Applied Sciences - 11

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/11/5040

Q2

2020

Experimental Investigation of Dual-Block Stack Overturing Due To Base Excitation

Rendulić, Lidija; Čeh, Nina;

Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) - 23

2018.

Analysis of restitution in rocking of single rigid blocks

Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad

Acta mechanica - 229 4623-4642

https://link.springer.com/article/10.1007/s00707-018-2246-8

Q1

2017.

Rocking of single amd dual rigid-block systems subject to ground excitation: experimental and computational analysis of overturning conditions

Jelenić, Gordan ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad

- 244-247

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=883857

2017.

Rocking of single and dual rigid-block systems subject to ground excitation: experimental and computational analysis of overturning conditions

Jelenić, Gordan ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad

- 244-247

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880606

2016.

Gauss-Legendre-Radauova i Gauss-Legendre-Lobattova numerička integracija

Čeh, Nina ; Dražić, Ivan ; Mujaković, Nermina

Zbornik radova - 19 133-146

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=916572

2016.

Overturning of multiple-block stacks - dynamic sensitivity parameters and scaling effect

Čeh, Nina ; Camenen, Jean-Francois ; Bićanić, Nenad ; Pellegrino, Antonio ; Petrinić, Nik

International Journal of Masonry Research and Innovation - 1 351-374

https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=81279

Q3

2016.

Characterisation of pattern formation in constrained multiblock assembly subjected to horizontal harmonic excitation

Bićanić, Nenad ; Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Koziara, Tomasz

International Journal of Masonry Research and Innovation - 1 375-397

https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=81271

Q3

2015.

Overturning of multiple-block stack - dynamic sensitivity parameters and scaling effect

Čeh, Nina ; Pellegrino, Antonio ; Camenen, Jean-Francois ; Bićanić, Nenad ; Petrinić, Nik ; Tuhtan, Miran

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841731

2015.

Rocking motion of a single rigid rectangular block - analysis of the block slenderness assumption

Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841730

2015.

Dynamic Sensitivity of a Multi-block Assembly Subjected to Horizontal Harmonic Excitation

Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad ; Koziara, Tomek

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841727

2015.

Dynamics of multi-block stacks subjected to pulse base excitation - experimental evidence and non smooth contact dynamics simulations

Čeh, Nina ; Pellegrino, Antonio ; Camenen, Jean-Francois ; Petrinić, Nik ; Jelenić, Gordan ; Koziara, Tomasz ; Bićanić, Nenad

- 3234-3247

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841726

2014.

Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva procjednog betona

Mrakovčić, Silvija ; Čeh, Nina ; Jugovac, Vedrana

Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - 66 107-113

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=795015

WOS

Pozvana predavanja

26.09.2019.

Dinamička karakterizacija ljuljanja uređenih blokovskih sustava

Nina Čeh

Rijeka, Građevinski fakultet

Kongresna priopćenja

22.09.2017.

Rocking of single and dual rigid-block systems subjected to free rocking and constant ground acceleration of finite duration: equations of motions and contact detection

Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad

Predavanje

3rd International Conference on Multiscale Methods for Solids and Fluids Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=894118

08.07.2017.

Eksperimentalna i numerička dinamička analiza grednih nosača pod utjecajem nejednolike potresne pobude oslonaca

Čeh, Nina ; Hlača, Ivan ; Dobrilla, Simona ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad

Predavanje

Osmi susret Hrvatskoga društva za mehaniku Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885112

08.07.2017.

Prevrtanje stupca od dva bloka uslijed konstantnog i impulsnog ubrzanja podloge

Čeh, Nina ; Theophile, Lauryne ; Jelenić, Gordan ; Bićanić, Nenad

Predavanje

Osmi susret Hrvatskoga društva za mehaniku Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=885097

17.06.2016.

Djelomično prevrtanje slobodno položenog blokovskog stupca pri dinamičkoj pobudi

Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad

Predavanje

Sedmi susret Hravtskoga društva za mehaniku Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880602

28.08.2015.

Dynamic sensitivity of a multi-block stack subjected to horizontal harmonic excitation

Camenen, Jean-Francois ; Čeh, Nina ; Jelenić, Gordan ; Koziara, Tomasz ; Bićanić, Nenad

Predavanje

22eme Congres Francais de Machanique Lyon, Francuska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841725

26.09.2014.

Beskontaktno mjerenje pomaka i deformacija pri statičkim i dinamičkim laboratorijskim ispitivanjima

Čeh, Nina ; Lustig, Nikola

Predavanje

Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji" Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841724

30.05.2014.

Studija utjecaja nevertikalnosti krutog bloka na periodičnost ne-glatkog dinamičkog ponašanja pri harmonijskoj pobudi

Čeh, Nina ; Bićanić, Nenad

Predavanje

Šesti susret Hrvatskoga društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841721

12.07.2013.

Strength parameters of the flysch rock mass from the Pazin Paleogene Flysch Basin, Istrian Peninsula, Croatia

Čeh, Nina ; Žigo, Ivan

Predavanje

International Summer Conference of Civil Engineering Students Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=662663

2022

Experimental research of soil-steel frame system on shaking table

Brandis, Adriana; Ceh, Nina; Jagodnik, Vedran; Kraus, Ivan; Brandis, Denis;

2020

Landslide initiation in small-scale sandy and clayey slopes exposed to artificial rain

Peranić, J; Jagodnik, V; Čeh, N; Pajalić, S; Jagodnik, P; Arbanas, Ž;

2022

Small-scale physical landslide models under 1g infiltration conditions and the role of hydrological monitoring

Peranic, J; Jagodnik, Vedran; Ceh, N; Vivoda Prodan, M; Pajalic, S; Arbanas, Željko;

2019

Development of physical model of landslide remedial constructions’ behaviour

Arbanas, Željko; Pajalić, Sara; Jagodnik, Vedran; Peranić, Josip; Vivoda Prodan, Martina; Đomlija, Petra; Dugonjić Jovančević, S; Čeh, Nina;

2020

Physical model of rainfall induced landslide in flume test: preliminary results

Arbanas, Željko; Jagodnik, Vedran; Peranić, Josip; Pajalić, Sara; Vivoda Prodan, M; Čeh, Nina;

Projekti

Znanstveni projekti

2020. - 2022.

Experimental study of bridge structures considering the asymmetric effect under multiple support excitation

Voditelj

Bilateralni hrvatsko-kineski projekt (MZORH i MONRH) 60 000 HRK

26.08.2019. - 29.11.2019.

Collisions in Rocking Multi-Body Systems – experimental and numerical investigation

Voditeljica

UKF (Unity Through Knowledge) 36 000 HRK

http://coros.gradri.uniri.hr/

2019. - 2022.

Fixed-pole concept in numerical modelling of Cosserat continuum

Suradnica

Hrvatska zaklada za znanost

2018. - 2022.

Physical modelling of landslide remediation constructions behaviour under static and seismic actions

Suradnica

Hrvatska zaklada za znanost

2017. - 2019.

Experimental study of large span structures considering multiple support excitation

Suradnica

bilateralni hrvatsko-kineski projekt

2014. -2018.

Configuration-dependent Approximation in Non-linear Finite-element Analysis of Structures

Suradnica

Hrvatska zaklada za znanost

http://canfas.gradri.uniri.hr/

2013. - 2015.

Evidence Based Characterisation of Dynamic Sensitivity for Multi Block Structures – Computational Simulation and Experimental Validation

Suradnica

Unity Through Knowledge Fund

http://mbsdynamics-ukf.gradri.uniri.hr/

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA I UMJETNIKA 2020

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

UNIRI CLASS projekti - Suradnik na projektu

UNIRI CLASS - A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje, program Jednostavne mikrokvalifikacije (2023.)