dr. sc. Cecilija Jurčić Katunar

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

e-pošta : cjkatunar@ffri.hr
prostorija : 608

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Stilistička analiza
Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - Tekst, značenje i komunikacija
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2012. - Osnove jezične kulture
Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - Lektorske vježbe
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - Komunikacija: temeljni pojmovi i modeli
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - knjižničarski smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - Komunikacija u digitalnom kontekstu
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - knjižničarski smjer
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2011. - 1.1.2013. Literarnost u multimedijalnom kontekstu
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2011. - Stil i kompozicija pisanog/govorenog teksta
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2011. - Stilističke metode i primjena
Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2010. - 1.1.2012. Redaktura i lektura
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2011. Stručni seminar hrvatskoga jezika I
Odsjek za kulturalne studije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2011. Stručni seminar hrvatskoga jezika II
Odsjek za kulturalne studije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2011. Stručni seminar hrvatskoga jezika III
Odsjek za kulturalne studije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2011. Stručni seminar hrvatskoga jezika IV
Odsjek za kulturalne studije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2009. - 1.1.2011. Metodologija pisanja stručnog i znanstvenog rada
Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2001. - 1.1.2004. Stilistika
Jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2001. - 1.1.2004. Jezični seminar
Jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2010. - 1.1.2011. Vježbe iz redakture i lekture
Primijenjeni tečaj hrvatskog jezika za lektore i prevodioce
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Osobni razvoj

1.9.2013. - Ocjenjivanje i praćenje studenata na e-kolegiju


Norma sati:
1.2.2011. - E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cecilija Jurčić Katunar
Signali komunikacijske namjere u akademskom diskursu
Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, zbornik radova HDPL, ur. V. Karabalić, M. Aleksa Varga, L. Pon, Osijek, 2011 str. 381– 400 - 2011.

2. Cecilija Jurčić Katunar
Intencionalnost kao aspekt značenja
Riječki filološki dani 5, zbornik radova, ur. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka str. 213–226 - 2004.

3. Cecilija Jurčić Katunar
Gesta kao sredstvo označavanja i identifikacije diskursa
Fluminensia, časopis za filološka istraživanja 15 83–93 - 2004.

Znanstvene knjige

1. Urednik knjige
Braut, Ivan; Šegota Lah, Nataša; Biti, Marina
Senzorna mapa grada autora
Facultas Rijeka - 2012.
2. Autor poglavlja u knjizi
Kovačević, Marina i Badurina, Lada
Raslojavanje jezične stvarnosti (naslov poglavlja Multimedijalni diskurs)
ICR Rijeka - 2001.

Kongresna priopćenja

1.
Biti, Marina - Jurčić Katunar, Cecilija
Između eufemizma i disfemizma (kulturni tabui, ne/vidljivi referenti i umnažanje značenja uz pojam bolesti) referat Riječki filološki dani 9 Rijeka - 1.11.2012.
2.
Cecilija Jurčić Katunar
Iskazivanje boli u jeziku – kognitivnolingvistički pristup referat 14. dani bioetike - Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka - 1.5.2012.
3.
Cecilija Jurčić Katunar
Sažetak kao podžanr znanstvenog teksta referat Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo - 1.5.2011.
4.
Cecilija Jurčić Katunar
Signali komunikacijske namjere u akademskom diskursu referat Međunarodni znanstveni skup HDPL - Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene Osijek - 1.5.2010.
5.
Cecilija Jurčić Katunar
Intencionalnost kao aspekt značenja referat Riječki filološki dani 5 Rijeka - 1.11.2002.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2014.
Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika; suradnik; MZOŠ; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2012. -
ECTS-koordinator za knjižničarski smjer diplomskoga studija hrvatskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   ECTS-koordinator
2.
1.1.2011. -
organizacija prezentacije Odsjeka za kroatistiku na Smotri sveučilišta u Rijeci
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   koordinator
3.
1.1.2011. -
koncipiranje, pokretanje i organizacija novih studijskih programa Odsjeka za kroatistiku (diplomski studij HJK - knjižničarskoga smjera, sveučilišni znanstveni doktorski studij IZDAVAŠTVO I MEDIJI: studiji izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   član stručnog tima
4.
1.1.2010. - 1.1.2012.
lektura službenih dokumenata
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   lektor
5.
1.1.2002. -
tajništvo međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 5
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci   tajnica