PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

dr. sc.

red. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 362

Vidljivost

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

Društvene znanosti/uniri projekti 2018

Dosadašnja istraživanja pokazuju da se razumijevanje efekata crta ličnosti, emocija i socijalnih procesa na različite ishode u kontekstu različitih dijadnih odnosa može unaprijediti ako se analizira ne samo perspektiva pojedinaca nego i njihovih partnera. Druge osobe, a pogotovo one s kojima smo u značajnim interakcijama važan su dio socijalnog konteksta koji djelomično determinira i naše ponašanje. Dakle, u dijadnim odnosima različiti ishodi mogu biti pod utjecajem naših vlastitih karakteristika, karakteristika naših partnera i sličnosti/različitosti u tim karakteristikama. Stoga je cilj ovoga projekta ispitati efekte ličnosti, emocija i socijalnih procesa na različite ishode u kontekstu interpersonalnih odnosa. Uz efekte karakteristika pojedinaca ispitivat će se i efekti karakteristika njihovih partnera, efekti stupnja i vrste sličnosti u tim karakteristikama kao i efekti različitih moderatorskih varijabli. Ovi će se efekti ispitivati korištenjem različitih izvora podataka (samoprocjene, procjene drugih, neverbalna ponašanja) i u kontekstu različitih tipova dijadnih odnosa poput obiteljskih, prijateljskih, suradničkih te slučajnih interakcija. Jedan će dio podataka biti prikupljen terenskim ispitivanjima na različitim uzorcima ispitanika u dijadnim odnosima, dok će drugi dio biti prikupljen laboratorijskim eksperimentalnim istraživanjima. Rezultati ovoga projekta omogućiti će bolje razumijevanje interpersonalnih odnosa u različitim tipovima relevantnih dijadnih interakcija te posljedica tih interakcija koje se odnose na kvalitetu života i neke aspekte zdravlja.

Istraživački tim

SURADNICI

dr.sc. Jasna Hudek-Knežević red.prof.,e-mail

Dr.sc. Nada Krapić redoviti profesor,e-mail

izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica,e-mail

Asmir Gračanin doc. dr.sc.,e-mail

dr. sc. Domagoj Švegar ,e-mail

DOKTORANDI

Nermina Mehić mag.psyh.,e-mail

Katarina Banov,e-mail

Jurica Pačelat,e-mail

Sveučilišni projekti

Potpore 2014/2016