Usklađivanje, tumačenje i provedba hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU


U posljednjih nekoliko godina hrvatska sudska praksa ukazuje na ozbiljne povrede privatnih prava pojedinaca uzrokovane povredom dužnosti ispravnog usklađivanja, tumačenja i primjene odredaba hrvatskog privatnog prava usklađenog sa EU direktivama. Nedostatna svijest primjenjivača prava o Ustavom RH i pravom EU utemeljene dužnosti tumačenja i primjene propisa domaćeg prava u skladu sa pravom EU odnosno u svijetlu cilja koji se EU direktivom želi postići gotovo svakodnevno rezultira uskraćivanjem zakonskih prava pojedincima proizašlih iz EU prava. Kao recentni primjeri mogu se izdvojiti slučajevi povrede privatnih prava korisnika kredita i ovršenika u području potrošačkog kreditiranja, posebice u slučaju Franak. Ovdje je povreda primjene zakonskih propisa sukladno pravu EU-a od strane banaka, te ključno povreda dužnosti tumačenja i primjene istih sukladno odredbama relevantnih EU direktiva od strane nadležnih sudskih instanci, rezultirala žrtvovanjem stotine tisuća građana ove zemlje.

Pravne posljedice navedenih povreda privatnih prava pojedinaca su još radikalnije. Neuvažavanje ili neispravna primjena i tumačenje hrvatskog privatnog prava u skladu sa pravom EU-a vodi ka kršenju ključnog načela ustaljene prakse Suda EU o postizanju učinkovitosti prava EU-a u domaćim pravnim poredcima država članica EU. Povrh toga, praksa Suda EU povrede ove naravi kvalificira kao dostatno ozbiljne povrede provedbe prava pojedinaca zajamčenih pravom EU, koje rezultiraju odgovornošću države nastale za štetu prouzrokovanu istim pojedincima.

Stoga je cilj ovog istraživanja uvesti novi pristup u razumijevanju dužnosti tumačenja i primjene propisa hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU-a, a sa nadređenim ciljem sprječavanja značajnih i otegotnih ekonomskih posljedica za hrvatsko društvo. Istraživački tim će isto postići izradom rada u kojem će snažnim isprepletanjem izvora EU prava i domaćeg privatnog prava potkrijepljenih aktualnim primjerima domaće sudske prakse utemeljiti jasne i precizne smjernice i kriterije za ispravnu primjenu i tumačenje hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU-a

Rezultati provedenog znanstvenog i empirijskog istraživanja od ključne su važnosti za sve primjenjivače hrvatskog privatnog prava, te će značajno doprinijeti povezivanju sa strukom i poslovnim svijetom koji je u najjačoj interakciji sa privatnim pojedincima. Isto tako koristiti će za oblikovanje i jačanje znanja i iskustva budućih naraštaja studenata, te će značajno ojačati vidljivost istraživačkog tima kao članova Sveučilišta u Rijeci. U tu svrhu, istraživački tim će koristiti sva najučinkovitija sredstva diseminacije informacija, od izlaganja na prestižnim međunarodnim znanstveni konferencijama, održavanja predavanja na uglednim stranim sveučilištima do objavljivanja radova u svjetski uglednim časopisima prava. Rezultate rada će istraživački tim sveobuhvatno prikazati u završnoj publikaciji u vidu knjige koja će služiti kao temelj ispravne primjene i tumačenja hrvatskog privatnog prava u skladu sa pravom EU-a.


Istraživački tim
Emilia Mišćenić emiscenic@pravri.hr
Vlatka Butorac Malnar vlatka@pravri.hr
Ivana Kunda ikunda@pravri.hr
Danijela Vrbljanac dvrbljanac@pravri.hr

izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić

Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet

prostorija: Pravni fakultet
e-pošta: emiscenic@pravri.hr
mobitel:

Researchgate profil
Academia.edu profil
Linkedin profil
SSRN
Google Scholar
ORCID ID
ResearcherID