Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta


Cilj je ovog istraživanja pratiti dijakronijska ishodišta suvremeno prezentnih kulturnih, regionalnih, mjesnih, rodnih, generacijskih i drugih identiteta s posebnim osvrtom na narativne oblike u kojima se ti identiteti (re)prezentiraju. Kako je priča, narativni iskaz oblikovan jezikom ili nekim drugim semiotičkim sredstvom (npr. vizualnim grafičkim, teatrabilnim ili filmskim iskazom) jedno od kognitivno najstabilnijih i kronološki najdugotrajnijih oblika pohranjivanja kolektivnog pamćenja, istraživanje će se usredotočiti na analizu nekih od povijesno relevantnih primjera narativnih iskaza ključnih za reprezentaciju identiteta.

Građu za analizu mogu činiti: književni primjeri koji su prepoznati kao povijesno relevantne priče i kao takvi čine korpus tekstova proučavanih unutar sustava formalne književne i jezične naobrazbe, zatim različiti oblici nematerijalne kulturne baštine (kako je definira UNESCO-va Deklaracija) ili pak povijesni dokumenti relevantni za razumijevanje i tvorbu svijesti o vlastitom ili tuđem identitetu na tragu objektivne analize ili pak imagoloških komparatističkih istraživanja. Narativni obrasci priča, usmenih kazivanja, priča iz života i osobnih ispovijedi sagledavati će se tijekom istraživanja u tematskim blokovima kao spojnica s kulturnim matricama od kojih su neke kroz dulje vrijeme urastale u nematerijalnu baštinu, postajale dio kolektivnog pamćenja i mitskih blokova dok su druge rezultat adaptacije starijih obrazaca u novom globaliziranom kontekstu.

Uz prikupljanje i organiziranje relevantne građe koja uključuje narativne obrasce koji su mogli biti povijesno relevantni kroz proces identifikacije za formiranje identitetskih paradigmi, istraživanje planira i dalju obradu i interpretaciju detektirane građe. Metodom narativne analize navedene građe produbit će se spoznaje o lokalnim, mjesnim i regionalnim identitetima te o njihovim transformacijama tijekom povijesnih mijena. Dalje spoznaje o povijesnim procesima i mijenama uvjetovanim kulturnim kontaktima različitih društvenih i socijalnih skupina dobit će se komparativnom analizom usporedivih primjera iz drugih kulturnih područja.


Istraživački tim
Prof. dr. sc. Karol Visinko kvisinko@ffri.hr
dr. sc. Maja Ćutić Gorup mcutic@ffri.hr
Prof. dr.sc. Estela Banov estela.banov@uniri.hr

Prof. dr. sc. Estela Banov

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 716
konzultacije: -
telefon: 051 265670
e mail: estela.banov@uniri.hr

UNIRI profil
Google znalac
Tko je tko u hrvatskoj znanosti
Hrvatska znanstvena bibliografija