Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava


http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/584-interdisciplinarni-pristup-u-istrazivanju-statusa-osoba-s-dusevnim-smetnjama-kroz-prizmu-konvencijskog-prava.html


Istraživački tim
Vesna Šendula Jengić, doc.dr.sc. vesna.sendula@gmail.com
Igor Martinović, dipl. iur. igor.martinovic@pravri.hr
Velinka Grozdanić, prof.dr.sc. velinka@pravri.hr
Marissabell Škorić, doc.dr.sc. marissabell.skoric@pravri.hr
Dalida Rittossa, dr.sc. dalida.rittossa@pravri.hr
Zoran Kanduč, prof.dr.sc. zoran.kanduc@pf.uni-lj.si

Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić

Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet

prostorija: 18
e-pošta: velinka@pravri.hr
mobitel: