Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima


Antropogena zagađivala u biosferu dospijevaju kao posljedica njihove namjerne primjene (pesticidi) ili kao neželjen produkt ljudskih aktivnosti (teški metali), ulaze u ciklus kruženja tvari te izravno ili neizravno utječu na zdravlje ljudi. Poznavanje rizika povezanih s prisustvom tih tvari kao i njihove sudbine u prirodi, odnosno poznavanje utjecaja na žive organizme od osobite je važnosti pri donošenju zakonskih okvira primjene i nadzora zagađivala. Tijekom dosadašnjih istraživanja praćeni su procesi kretanja neonikotinoidnog insekticida (imidakloprida) i teških metala u tlima maslinika Republike Hrvatske, njihov utjecaj na razvoj kroničnih oboljenja pokusnih životinja, kao i zaštitni utjecaj maslinovog ulja tijekom reparacije tkivnih oštećenja.

Sve učestalija primjena neonikotinoida u Republici Hrvatskoj nameće potrebu za detaljnijom analizom njihovog ponašanja u ekosustavima stoga će se istraživanja proširiti na još jednog predstavnika – acetamiprid. Detaljno će se ispitati postojanost navedenih neonikotinoida u tlu i ulju, stvaranje metabolita djelatne komponente te sorpcijsko-desorpcijski mehanizmi. Zbog mogućeg utjecaja na razvoj kroničnih bolesti, istražit će se utjecaj neonikotinoida, odnosno njihovih razgradnih produkata te teških metala na na promjene u sadržaju i sastavu lipida te proteomskom izričaju organela kvasca Saccharomyces cerevisiae kao modelnog eukariotskog organizma.

Prilagodit će se i razviti instrumentalne laboratorijske metode simuliranja i provođenja spomenutih procesa. Predviđene tehnike (LC/MS, izolacija i karakterizacija organela modelnog kvasca), predstavljaju poboljšanje tehnika koje se već koriste u istraživačkom radu na Sveučilištu u Rijeci (HPLC analize pesticida, GC analize lipida).

Kako je zaštita okoliša te kontrola vode, tla i kvalitete hrane dio zakonske regulative i strateškog razvoja Republike Hrvatske, predloženo je istraživanje od primarnog značaja za procjenu rizika zagađenja okoliša pesticidima i njihovim razgradnim produktima te teškim metalima. Osim toga, povezivanjem tih čimbenika rizika s razvojem bolesti, a prije svega onih u čijoj su podlozi promjene u lipidnom i proteinskom profilu, istraživanje će dati doprinos zaštiti javnog zdravlja.


Istraživački tim
dr.sc. Jelena Marinić jelena.marinic@medri.uniri.hr
Branka Blagović branka.blagovic@medri.uniri.hr
doc.dr.sc. Marin Tota marin.tota@medri.uniri.hr
doc.dr.sc. Dalibor Broznić dalibor.broznic@medri.uniri.hr
Gordana Čanadi Jurešić gordanacj@medri.uniri.hr
mr.sc Orjen Petković orjen.petkovic@medri.uniri.hr

Prof. dr. sc. Branka Blagović dipl. inž. kem. teh.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: branka.blagovic@medri.hr

Google Scholar