Značaj polarizacije makrofaga u multiplom mijelomu


Makrofazi su se pokazali ključnim stanicama koje povezuju upalu i razvoj tumora te su kao takvi prepoznati u modelima brojnih tumora. Do sada je ostvaren značajan iskorak prema razumjevanju biologije multiplog mijeloma (MM) ostvaren u  istraživanjima mikrookoliša koštane srži. Uistinu je mikrookoliš bitan u diferencijaciji, migraciji, proliferaciji, preživljenju i rezistenciji na terapiju malignih plazma stanica. Koštani mikrookoliš uključuje stromalne stanice (osteoblaste, osteoklaste, endotelne stanice i imunološke stanice) te jasno predefiniran tekući milje koji uključuje citokine, faktore rasta i kemokine. Kao odgovor na signale iz mikrookoliša koji prepoznaju tkivno oštećenje i/ili izloženost patogenima i signalima aktiviranih limfocita, makrofazi se adaptiraju  procesom polarizacije koji je neophodan da bi se postigla koordinacija imunološkog odgovora i tijeka cijeljenja. Tijekom posljednjih nekoliko godina kumuliraju se dokazi  o značaju prisutnosti makrofaga i njihove sposobnosti polarizacije kojom poprimaju klasični pro-inflamatorni fenotip(M1) induciran bakterijskim komponentama poput lipopolisaharida  i citokina, te alternativnu M2 polarizaciju često uvjetovanu imunim kompleksima,glukokortikoidima i prisutnošću transformirajućeg faktora rasta beta. Polarizirani makrofazi se značajno razlikuju u ispoljenosti imunoregulatornih gena i stoga imaju značajno djelovanje na imunološki odgovor i tkivnu homeostazu. M1 makrofazi obiluju proinflamatornim citokinima (interleukin-12,interleukin-23, tumor necrosis faktor) koji posredstvom reaktivnih dušikovih i kisikovih spojeva djeluju mikrobicidno. U ovom kontekstu, relevantno je spomenuti da M1 makrofazi imaju sposobnost sekvestracije i doprinose bakteriostatskom efektu. M2 makrofage karakterizira niska antigen prezentirajuća sposobnost i angiogena aktivnost.Tijekom istraživanja u bioptatima je osim apsolutnog broja makrofaga i postotka plazma stanica određivan omjer njihove zastupljenosti u uzorku kojim se utvrđuje prostorni raspored makrofaga u odnosu na tumorske stanice i krvne žile upotrebom softvera 3D histološke rekonstrukcije.

Slijedom opisanih spoznaja cilj je ovim istraživanjem pobliže rasvijetliti interakciju između malignih plazma stanica i makrofaga u koštanoj srži, identificirati i kvantificirati makrofage, utvrditi prisutnost njihovog polariziranja i naposljetku utvrditi odnose udjela infiltrata malignih plazma stanica i makrofaga.

 


Istraživački tim
Sanja Štifter, izvanredni profesor sanja.stifter@uniri.hr
Petar Martinčić, student 4. godine petar.martincic@gmail.com
Bojana Mohar, mag. mikrobiolog bojana.mohar@medri.uniri.hr
Prof. Nives Jonjić nives.jonjic@medri.uniri.hr
Merica Aralica, specijalista medicinske biokemije merica.aralica@gmail.com
Giuseppe Di Caro giuseppe.di_caro@humanitasresearch.it
prof. Fabio Grizzi fabio.grizzi@humanitasresearch.it
Sven Maričić, dr.sc. sven.maricic@riteh.hr
Emina Babarović emina.babarovic@medri.unir.hr

Izv.prof.dr.sc. Sanja Štifter spec.patolog

Medicinski fakultet

e-pošta: sanja.stifter@medri.uniri.hr
prostorija: Zavod/Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka)
telefon: 051 325983
prostorija: Dekanat Medicinskog fakulteta

UNIRI


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
google scholar 473 13 14
Web of Science 166 8