Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva


U svrhu poboljšanja socio-ekonomskih učinaka i razvoja poreznog sustava nužno je objektivno procijeniti stanje i perspektive postojećeg poreznog sustava RH. Široka anketa poreznih eksperata identificirat će ne samo najznačajnije probleme, već i područja (ne)slaganja u vezi promjena. Promjene porezne strukture, uvođenje novih poreza, promjene postojećih, te posebno povećanje nekih poreza nemoguće je provesti bez većinskog slaganja eksperata, ali i prihvaćanja šire javnosti. Anketa obuhvaća opća područja poreznog sustava (porezni teret, porezna struktura), kao i specifična (pojedinačni porez). Sadrži stotinjak pitanja Likertovog tipa, koja će se obrađivati neparametrijskom korelacijom i neparametrijskim testovima, deskriptivnom statistikom, klaster analizom, mjerama slaganja i konkordacije ocjenjivača, mjerama na bazi hi-kvadrata, te ordinalnom regresijom.

Temeljem rezultata ankete, ispitivanja javnosti i stanja/razvoja poreznog sustava RH istražit će se i pojedini opći/specifični elementi poreznog sustava RH i šire (EU, zemlje regije). Istražit će se utjecaj porezne strukture na ekonomski rast (dinamički paneli) kako bi se utvrdilo vrijedi li i za RH i biše soc. zemlje „negativna hijerarhija“ poreza utvrđena za zemlje OECD-a: porez na dobit, dohodak, potrošnju, imovinu. Istražit će se i utjecaj na distribuciju dohotka u RH i mogućnosti prebacivanja poreznog tereta na više dohodovne slojeve kroz dosad neoporezive oblike dohotka (kamate, financijski kapitalni dobici) odnosno novo oporezive (dividende), te potpuno nove porezne oblike (porez na imovinu/nekretnine, porez na financijske transakcije). Istražit će se i lokalni porezi, posebice mehanizam financijskog izravnanja (dijeljenja poreza).

Prema modelu porezne ankete u RH provest će se slične ankete u Sloveniji i BiH (Federacija BiH i RS) s ciljem daljnjeg širenja na ostale zemlje regije i izradu usporednih analiza.

Ek. fak. Sveuč. u Ri. temeljem ovog projekta bit će suorganizator međunarodne znanstvene porezne konferencije (zajedno s Ek. fak. Zg i Institutom za javne financije) te dva okrugla stola/radionice.

Istraživanje će produbiti i ojačati istraživački portfelj Ek. fak./Sveuči. kroz užu suradnju istraživača šireg područja financija/statistike, te intenzivirati međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnja.

 


Istraživački tim
Ana Štambuk, doc.dr.sc. ana.stambuk@efri.hr
Maja Grdinić, mag.oec. mgrdinic@efri.hr
prof.dr.sc. Ivo Sever ivo.sever@efri.hr
Saša Drezgić, doc.dr.sc. sdrezgic@efri.hr
Stella Suljić, mag.oec. stella@efri.hr
Zdenko Prohaska, prof.dr.sc. zdenko.prohaska@ri.t-com.hr
Bojana Olgić Draženović, dr.sc. bolgic@inet.hr
Lejla Lazović Pita, mr.sc. lejla.lazovic@efsa.unsa.ba
prof. dr. sc. Helena Blažić helena@efri.hr
Maja Klun, prof.dr.sc. maja.klun@fu.uni-lj.si
Hrvoje Šimović, izv.prof.dr.sc. hsimovic@efzg.hr

Prof. dr. sc. Helena Blažić Redoviti profesor u trajnom zvanju

Ekonomski fakultet

prostorija: kabinet 35
e-pošta: helena.blazic@efri.hr
mobitel:

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 300 9 7
ORCiD
Researcher ID (Clarivate Analytics)