Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata


NOVOOSTVARENA SURADNJA S INOZEMNIM INSTITUCIJAMA

Tijekom trajanja sveučilišne potpore ostvarena je suradnja sa sedam inozemnih sveučilišta na projektim zadacima definiranim potporom. Troje istraživača boravilo na tim istraživačkim institucijama u periodu od nekoliko dana do dva mjeseca.

 

SVEUČILIŠTE U LJUBLJANI, SLOVENIJA

Katedra za ortodonciju Medicinkog fakulteta Ljubljana (predstojnik prof. dr. sc. Maja Ovsenik) - edukacija i provođenje skeniranja sadrenih modela čeljusti te provođenja 3D analiza u sklopu istraživanja učinka terapije malokluzija klase II/1. Stjepan Špalj boravio mjesec dana u rujnu 2014. godine. Andrej Pavlić proveo dva tjedna u veljači 2017. Višnja Katić provela dva dana u svibnju 2017. Dva rada prezentirana na međunarodnim kongresima u Italiji i Švicarskoj u obliku posterskih prezentacija.

 

SVEUČILIŠTE U TRSTU, ITALIJA
Laboratorij za dentalne biomaterijale Sveučilišta u Trstu (voditelj dr. sc. Gianluca Turco) i Laboratorij za nanoinovacije Istraživačkog centra Elettra-Sincrotrone Trst (ing. Fabio Perissinotto) - ispitivanje mahaničkih svojstava miniimplantata uslijed interakcije sa sredstvima za prevenciju gingivitisa, mukozitisa i periimplantitisa (termocikliranje, mikrotvrdoća, površinska hrapavost - mikroskop atomskih sila i pretražni elektronski mikroskop). Stjepan Špalj boravio u rujnu i listopadu 2015. na Sveučilištu u Trstu. Dva rada prezentirana na kongresu u Švedskoj u obliku posterskih prezentacija.

 

MEDICINSKO SVEUČILIŠTE U GRAZU, AUSTRIJA

Stjepan Špalj boravio u travnju 2016. tjedan dana na Medicinskom sveučilištu u Grazu - Odjel za stomatologiju i oralno zdravlje (travanj 2016) - upoznavanje s metodologijom kliničkih ispitivanja rane terapije malokluzija i kraniofacijalnih anomalija.

 

SVEUČILIŠTE U OSLU, NORVEŠKA

Institut za kliničku odontologiju Sveučilišta u Oslu - ostvarena suradnja u rendgenkefalometrijskim istraživanjima učinka funkcionalnih naprava u terapije malokluzija klase II/1 te praćenju rasta ortodonski netretiranih ispitanika. Andrej Pavlić boravio mjesec dana u veljači 2016., Stjepan Špalj boravio tjedan dana u veljači 2016. Objavljen jedan izvorni znanstveni rad, 2 prezentirana u obliku oralnih prezentacija i 2 u obliku posterskih prezentacija na kongresima u Sjedinjenim Američkim Državama, Makedonij i Švicarskoj.

 

SVEUČILIŠTE FEDERICO II U NAPULJU, ITALIJA

Zavod za neuroznanosti, reproduktivne znanosti i stomatologiju Sveučilišta Federico II u Napulju - ostvarena suradnja u istraživanjima prediktora uspjeha terapije malokluzija klase II/1. Višnja Katić boravila mjesec dana u svibnju 2016., Stjepan Špalj boravio tjedan dana u svibnju 2016.

 

SVEUČILIŠTE U CARDIFFU, VELIKA BRITANIJA

Zavod za primijenjena klinička istraživanja i javno zdravlje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Cardiffu - ostvarena suradnja u analizama trodimenzionalne morfologije lice. Višnja Katić boravila mjesec dana u rujnu 2016. Jedan rad prezentiran u obliku oralne prezentacije, a jedan u obliku posterske prezentacije na međunarodnim kongresima u Švicarskoj i Hrvatskoj.

 

SVEUČILIŠTE U JOHANNES GUTENBERG U MAINZU, NJEMAČKA

Stjepan Špalj boravio mjesec dana u veljači 2017. Odjeli za ortodonciju, maksilofacijalnu kirurgiju i parodontologiju - upoznavanje s metodologijom kliničkih ispitivanja interdisciplinarne terapije malokluzija i kraniofacijalnih anomalija. Upoznavanje s metodologijom kreiranja psihometriijskog instrumenta kvalitete života PIDAQ koji je kreiran u Mainzu. 


Istraživački tim
Dr. sc. Zoran Domitran, mag. ing. mech. zoran.domitran@fsb.hr
Doc. dr. sc. Martina Šlaj, dr. med. dent. mslaj@sfzg.hr
Magda Mlacović Zrinski, dr. med. dent. magda.zrinski@medri.hr
Zlatka Roksandić Vrančić zlatka604@gmail.com
Andrej Pavlić, dr. med. dent. pavlic.andrej@yahoo.com
Dr. sc. Neda Stefanović, dr. med. dent. neda712@yahoo.com
Dr. sc. Sven Maričić, mag. ing. mech. smaricic@riteh.hr
Doc. dr. sc. Enita Nakaš, dr. med. dent. enitta@gmail.com
Višnja Katić, dr. med. dent. visnja.katic@medri.uniri.hr
Mr. sc. Andrej Katalinić, dr. med. dent. andrejk@medri.hr
Mr. sc. Marijana Rinčić Mlinarić marijari@inet.hr
Brumini Martina martina.brumini@gmail.com

Izv. prof. dr. sc. Stjepan Špalj dr. med. dent., mag. nov.

Medicinski fakultet

mobitel:
prostorija: Katedra za ortodonciju
e-pošta: stjepan.spalj@medri.uniri.hr

ORCID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 862 18 26
javni profil UNIRI