Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu


Multipli mijelom (MM) je multifokalna maligna novotvorina terminalno diferenciranih limfocita B u koštanoj srži koja je karakterizirana sekrecijom monoklonalnih Ig. Bolest je progresivnog tijeka i u konačnici dovodi do oštećenja organa i tkiva. Postoji velika raznolikost u kliničkoj prezentaciji, genetičkim abnormalnostima i ishodu bolesti. Upravo stoga, posljednjih godina definirani su brojni prognostički čimbenici s ciljem prepoznavanja podskupina bolesnika s različitim tijekom bolesti koji zahtijevaju različite terapijske pristupe. MM nije samo bolest citogenetički promijenjenih mijelomskih stanica nego tumorske stanice zajedno s mikrookolišem čine jedan ekosustav koji utječe na patogenezu same bolesti. Bolest je neizlječiva međutim, uspjeh u terapiji postignut je posljednjih godina  nakon primjene novih lijekova; imunomodulatora (talidomid, lenalidomid) i proteosomalnih inhibotora (bortezomiba).  Glavni cilj djelovanja novih lijekova nije isključivo mijelomska tumorska stanica nego i mikrookoliš koštane srži, regulirajući imunološki odgovor, inhibirajući angiogenezu i adheziju mijelomskih stanica na stromalne stanice koštane srži. Cilj je predloženog istraživanja utvrditi i usporediti fenotipska i citogenetska obilježja mijelomske stanice i karakteristike mikrookoliša u koštanoj biopsiji obzirom na odgovor na terapiju bolesnika, odnosno procijeniti i usporediti čimbenike mikrookoliša, angiogenezu i retikuloplaziju u koštanoj biopsiji te ekspresiju VEGF-a, NF-kB, Ciklina D1 i Caspase-3 na mijelomskim stanicama prije i poslije terapije bolesnika bortezomibom. Predloženo istraživanje nastavak je dosadašnjeg praćenja bolesnika pregledom koštanih biopsija i aspirata koštanih srži primjenom imunohistokemijskih i FISH metoda. Pretpostavka je da će rezultati istraživanja doprinijeti boljem razumijevanju biologije tumora i time mogućnosti razvoja novih učinkovitijih lijekova s posebnim djelovanjem na interakciju tumorskih stanica i okolne strome, odnosno da će učinak bortezomiba na analizirane parametre same mijelomske stanice odnosno mikrookoliša ukazati na njihov prediktivni značaj  u smislu odgovora na terapiju bolesnika. 

 Multiple myeloma (MM) is the multifocal malignant neoplasm of terminally differentiated lymphocytes B in the bone marrow, characterized by secretion of monoclonal Ig.   The disease is progressive and at the end leads to organ and tissue destruction. There is variety of clinical presentation, genetic abnormalities and disease outcome. Thus, many prognostic factors have been defined in the past years with the aim of identifying patient's subgroups with different disease progression which require different therapeutical approaches. MM isn't just the disease of cytogenetically transformed myeloma cells, the tumor cells act with the microenvironment as ecosystem which influences pathogenesis of the disease. The disease is incurable however the advances in the therapy have been achieved in the past few years after new medicament applications; immunomodulators (talidomid, lenalidomid) and proteasome inhibitor (bortezomib). The main target of the new drugs isn't just exclusively myeloma tumor cell but bone marrow microenvironment through immuno response regulation, angiogenesis inhibition and adhesion of myeloma cells to stromal bone marrow cells.  The aim of proposed research is to define and compare phenotypical and cytogenetic myeloma cell features and microenvironment characteristics in the bone biopsy with regard to patient's response to the therapy, respectively assess and compare microenvironmental factors, angiogenesis and reticuloplasia in the bone biopsy as well as expression of VEGF, NF-kB, Ciklin D1 and Caspase-3 in myeloma cells before and after bortezomib therapy. Proposed research is continuation of former patient's follow up by examining bone biopsies and bone marrow aspirates using immunohistochemical and FISH methods. The assumption is that research results will contribute to the better understanding of the tumor biology and thus possibly the development of the new more effective drugs with particular regard on the interaction between tumor cells and environment stroma and that the bortezomib effect on analyzed parameters of the myeloma cell and microenvironment will indicate their predictive value in patient's response to the therapy.


Istraživački tim
Toni Valković toni.valkovic@medri.uniri.hr
Anita Škrtić anita.skrtic@kb-merkur.hr
Nives Jonjić nives.jonjic@medri.uniri.hr
Andrea Dekanić andrea.dekanic@medri.uniri.hr
Ita Hadžisejdić ita.hadzisejdic@medri.uniri.hr
Emina Babarović emina.babarovic@medri.uniri.hr
Sanja Štifter sanja.stifter@medri.uniri.hr
Vranić Luka luka.vranic@icloud.com
Belančić Andrej andrej.caki@live.com
Livajić Marija marija.livajic@gmail.com
Kampić Kristina kristinaa.kampic@gmail.com

prof. dr. sc. Nives Jonjić dr. med.

Medicinski fakultet

mobitel: 091 582 55 82
e-pošta: nives.jonjic@medri.uniri.hr
telefon: +385 51 325 801
konzultacije: Zavod/Katedra za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka)


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar profil 2645 26 52
Hrvatska znanstvena bibliografija
UNIRI javni profil
Web of Science 673 12