Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu


Ponavljajući spontani pobačaji (PSP), tri ili više uzastopnih spontanih pobačaja prije 22. tjedna gestacije, kao i spontani prijevremeni porod (SPP), prirodno započeti porod prije 37. tjedna gestacije, svrstavaju se u najčešće komplikacije trudnoće u razvojnom slijedu početka i kraja trudnoće. Iako se uzroci PSP-a ne mogu otkriti u otprilike 50 % reproduktivnih parova (idiopatski PSP ili IPSP), a etiologija SPP-a nije poznata, rezultati epidemioloških istraživanja upućuju na to da genetički i epigenetički čimbenici pridonose nastanku oba poremećaja.

U istraživanju genetičke podložnosti za navedene komplikacije trudnoće od iznimne su važnosti istraživanja genetičke povezanosti (engl. genetic association study) s obzirom na to da varijabilnost u genima koji nadziru procese decidualizacije, implantacije i placentacije na početku trudnoće, odnosno inicijacije poroda na kraju trudnoće, može mijenjati njihov izražaj. Nadalje, epigenetički nadzor genske aktivnosti na majčino-fetalnom spoju jedan je od ključnih čimbenika koji utječe na ishod trudnoće, a njegovi poremećaji mogu pridonijeti nastanku spontanih pobačaja i prijevremenog poroda. U tkivima majke i ploda u IPSP-u i SPP-u utvrđen promijenjen obrazac epigenetičkih modifikacija, uključujući DNA metilaciju, modifikacije histona i nekodirajuće RNA molekule.

S obzirom na važne uloge genske varijabilnosti i epigenetičkih čimbenika u reprodukciji čovjeka, glavni je cilj predložene inicijalne potpore istražiti ulogu varijabilnosti gena uključenih prvenstveno u nadzor epigenetičkih modifikacija u podložnosti za IPSP i SPP, ali i ulogu serumskih razina vitamina D (kao važnog epigenetičkog čimbenika) u etiologiji SPP-a. Predloženo istraživanje čini izravan nastavak i proširenje naših prethodnih istraživanja, uključujući projekte i inicijalnu potporu Sveučilišta u Rijeci (brojevi 13.06.1.3.32 i 16.06.2.1.02, svi ocijenjeni ocjenom A u svim krugovima evaluacije). Istraživanja će biti provedena kao istraživanja parova (engl. case-control study), a temeljit će se na ispitivanju povezanosti polimorfizama gena za vitamin D receptor s etiologijom IPSP-a i SPP-a, ispitivanju povezanosti polimorfizama gena obitelji DNA metiltransferaza i faktora nekroze tumora s etiologijom SPP-a te ispitivanje uloge serumskih razina vitamina D u etiologiji SPP-a. Kao i u dosadašnjim istraživanjima, skupine ispitanika činit će ispitanici za istraživanje genetičke podložnosti za IPSP (skupina reproduktivnih parova s IPSP-om i kontrolna skupina) i ispitanici za istraživanje genetičke podložnosti za SPP (žene sa SPP-om i kontrolna skupina). U ovoj inicijalnoj potpori potonja skupina bit će proširena na prijevremeno rođenu djecu i reproduktivne partnere žena sa SPP-om te odgovarajuće kontrolne uzorke.

Molekularno-genetička analiza bit će provedena na uzorcima genomske DNA molekule izolirane iz limfocita periferne krvi. Za genotipizaciju će biti korištene metode PCR (lančana reakcija polimeraze), RT-PCR (lančana reakcija polimeraze u stvarnom vremenu), RFLP (polimorfizam duljine restrikcijskog fragmenta) i elektroforeza na agaroznom gelu. Biokemijska analiza serumskih razina vitamina D bit će provedena HPLC metodom (tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti).

Predloženo istraživanje čini izvorno znanstveno istraživanje iz područja temeljnih medicinskih znanosti te se uklapa u aktualne trendove istraživanja genetičke podložnosti za IPSP i SPP. Očekuje se da će rezultati pridonijeti boljem razumijevanju uloge varijabilnosti gena u podložnosti za IPSP i SPP. Na temelju naših prethodnih rezultata i predloženih budućih aktivnosti, projekt je organiziran kao multidisciplinarni i multicentrični projekt na međunarodnoj razini, što pridonosi prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Saša Ostojić sasa.ostojic@medri.uniri.hr
Anita Barišić anita.barisic@medri.uniri.hr
Borut Peterlin borut.peterlin@guest.arnes.si
Milena Gašparović Krpina milenakrpina@gmail.com
Herman Haller herman.haller@medri.uniri.hr

Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
e-pošta: nina.pereza@medri.uniri.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 235 10 11