Međudjelovanje mora i rijeka u kontekstu klimatskih promjena


Poplave u priobalnim područjima sve su češća pojava uslijed klimatskih promjena, odnosno sve izraženijih ekstremnih oborina i olujnih uspora mora. Do sada su se ove dvije pojave promatrale zasebno, a tek se u novije vrijeme međudjelovanje mora i rijeka počinje sagledavati cjelovito. U Republici Hrvatskoj niz je priobalnih područja koja su izložena opasnosti od poplava podjednako s mora i kopna. Međutim, procesi koji se odvijaju uslijed međudjelovanja slatke i slane vode u priobalnim područjima još uvijek nisu dovoljno istražena, posebno uslijed naglih promjena kao što su poplavni valovi te u izrazito stratificiranim uvjetima karakterističnim za Jadransko more.

Predloženo istraživanje fokusirat će se na integralno razumijevanje dinamike izmjene slane i slatke vode pod utjecajem riječnog toka, plime i oseke te valova, ali i poplava uslijed koincidencije ekstremnih oborina i olujnih uspora mora. Pritom, pored hidrodinamičkih procesa promatrat će se i pronos nanosa, morfološke promjene obale te kvaliteta vode. Planirano istraživanje temeljit će se na specijaliziranim računalnim programima, vlastitim matematičkim modelima te terenskim mjerenjima. U sklopu terenskih mjerenja posebno će se aktivirati znanstvena oprema laboratorija Građevinskog fakulteta koja je dobivena kroz projekt razvoja istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (RISK). 

Cilj predloženog istraživanja prvenstveno je provesti opsežne simulacije poplava uzimajući u obzir nelinearno međudjelovanje olujnih uspora, morskih valova i protoka rijeka. U tu svrhu primijenit će se kombinacija različitih open-source računalnih programa. Također, jedan od ciljeva je unaprjeđenje vlastitog matematičkog modela i to uključivanjem proračuna nestacionarnog tečenja tri sloja različitih gustoća, obogaćivanjem, rubnih uvjeta mogućnostima generiranja realnih valova, proširenjem modela za proračun pronosa sedimenta te uključivanjem jednadžbi za proračun bio-kemijskih procesa. Konačno, terenskim mjerenjima cilj je izmjeriti intenzitete miješanja i trenja na razdjelnici između slojeva slatke i slane vode, uspostaviti sustavna mjerenja valova u Riječkom zaljevu te unaprijediti i prilagoditi metodologiju mjerenja morfoloških promjena obalnog pojasa pomoću SfM fotogrametrije.

Uz pomoć ove potpore, istraživanje će rezultirati razvojem metodologije prognoziranja poplava uslijed međudjelovanja rijeka i mora, povećanjem postojećih saznanja o interakciji slane i slatke vode u priobalju, definiranjem odgovarajućeg valnog spektra za Riječki zaljev, te dostupnošću računalnog programa STREAM-1D za prognoziranje međudjelovanja slane i slatke vode široj znanstvenoj i stručnoj zajednici. Uz to, inicirat će se suradnja i partnerstvo s drugim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci te kolegama s drugih Sveučilišta u zemlji i inozemstvu. Na posljetku, predloženim istraživanjem intenzivirat će se uključivanje sastavnice u europski istraživački prostor te potaknuti transfer znanja i tehnologija u gospodarski sektor. 


Istraživački tim
Nino Krvavica nino.krvavica@uniri.hr
Igor Ružić iruzic@uniri.hr
Goran Volf goran.volf@uniri.hr

dr. sc. Nino Krvavica

Građevinski fakultet
Građevinski fakultet
Građevinski fakultet

e-pošta: nino.krvavica@gradri.uniri.hr
prostorija: G-220
telefon: 051 265 932


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 57 4 0
ResearchGate 51