Mehanizam djelovanja progesterona u uterusu tijekom implantacije embrija


Implantacija razvojno kompetentnog embrija u receptivan uterus je ključan proces tijekom uspostavljanja trudnoće u sisavaca. Prema današnjim saznanjima smatra se da je izostanak ili nepravilnost implantacije uzrok 75 % neostvarenih začeća. Neplodnost u ljudi postaje sve veći sociološki i ekonomski problem u svijetu, bez obzira na ukupno povećanje čovječanstva. Aktivnost steroidnih hormona, estrogena (E) i progesterona (P), preko njihovih jezgrinih receptora je ključna za proces implantacije. Molekulska i genetska istraživanja ukazuju da P zajedno s lokalno stvorenim signalnim molekulama osigurava uvjete u uterusu za prihvat embrija. Zna se da su u žena i miševa fiziološki učinci P-a i E-a posredovani preko unutarstaničnih receptora: progesteronskog receptora (PR) i estrogenskog receptora (ER). Mehanizam djelovanja E-a, a pogotovo P-a tijekom implantacije još nije dovoljno razjašnjen.

Općenito cilj ovog istraživanja je utvrditi izražaj P-om reguliranih gena u vrijeme implantacije blastociste in vivo. Specifično, fokus ovih istraživanja je izražaj P-om reguliranih gena ključnih za uspostavu specifičnog mikrookoliša za implantaciju embrija u uterusu u žena u usporedbi sa mišicama. Očekuje se da će ova istraživanja pridonijeti boljem razumijevanju molekularnih mehanizama P-a u endometriju i novih strategija za liječenje neplodnosti medicinski pomognutom oplodnjom.

 


Istraživački tim
Biserka Mulac-Jeričević biserkamj@medri.uniri.hr
Jan Brosens J.J.Brosens@warwick.ac.uk
Neda Smiljan Severinski nedass@medri.uniri.hr
Sandra Šućurović sandra.sucurovic@medri.uniri.hr

dr.sc. Sandra Šućurović mag. biol. mol.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: sandra.sucurovic@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 253 4 4