doc.dr.sc. Igor Cvečić

Ekonomski fakultet Katedra za ekonomiku i politiku eu

prostorija : kabinet 44/II.
e-pošta : igor.cvecic@efri.hr
telefon : 051/355-119
konzultacije : Srijedom, 12-14h

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac (Google Scholar) 31 3 2

Obrazovanje

1.1.2009. - 1.1.2012. Doktor znanosti iz ekonomije Doktorska disertacija izvan doktorskog studija ("predbolonjski" koncept) Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
12.2.2002. - 15.2.2007. Magistar znanosti iz ekonomije Poslijediplomski znanstveni studij 'Financije i bankarstvo' Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
1.10.1996. - 27.11.2001. Diplomirani ekonomist Dodiplomski studij, smjer: Poslovna informatika Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Radno iskustvo

1.10.2014. - docent Nastava; znanstveni i stručni rad Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.9.2012. - 1.10.2014. Viši asistent Nastava; znanstveni i stručni rad Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2009. - 1.1.2012. Asistent Nastava; znanstveni i stručni rad Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2002. - 1.1.2008. Znanstveni novak Nastava; znanstveni i stručni rad Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Nagrade i priznanja

1.5.2015. Dodijeljena nagrada od Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci za najboljeg profesora II. godine Diplomskog studija u akademskoj godini 2014/2015
1.5.2014. Dodijeljena nagrada od Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci za najboljeg asistenta I. godine Diplomskog studija u akademskoj godini 2013/2014
28.2.2013. stekao znanstveno zvanje "znanstveni suradnik" za područje društvenih znanosti - polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija, odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje ekonomija
Dodijeljena nagrada od Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci za najboljeg asistenta u akademskoj godini 2012/2013.
Dodijeljena nagrada od Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci za najboljeg asistenta u akademskoj godini 2010./2011.
Dodijeljena nagrada od Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci za najboljeg profesora I. godine Diplomskog studija u akademskoj godini 2015/2016

Članstva

1.1.2005. - 1.1.2015. Organizacijski odbor međunarodne ljetne škole "Međunarodno okruženje i europske integracije" u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Katedre Jean Monnet za europske ekonomske integracije
1.1.2005. - CEDIMES Rijeka (Centre d’Etudes sur le Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux)
1.1.2003. - Organizacijski odbor međunarodne znanstvene konferencije "Economic integrations, competition and cooperation "
1.1.2003. - Organizacijski odbor IV. međunarodne znanstvene konferencije "Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia",
- Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – ALUMNI

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Economics and International Trade Policy
Diplomski studij - program na engleskom jeziku
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
- Ekonomika i politika međunarodne razmjene
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
- Microsystem of the EU
Diplomski studij - program na engleskom jeziku
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45
- Makrosustav EU
Preddiplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
- Regionalna i socijalna politika EU
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati: 30
- Mikrosustav EU
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati: 45
- Mikroekonomske politike EU
Diplomski studij
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati: 30
- Sustav upravljanja EU-a
Specijalistički poslijediplomski studij prevođenja
Filozofski fakultet Rijeka
suradnik i voditelj
Norma sati: 5 / 15
- Mikrosustavi EU-a
Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 5
- Makroekonomija EU
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 15
- Macro System of the EU
Prediplomski studij - program na engleskom jeziku
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 15
- Međunarodna ekonomija
Prediplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 60
- Međunarodna ekonomija
Dodiplomski studij (predbolonjski)
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: /
- Ekonomika Europe
Dodiplomski studij (predbolonjski)
Ekonomski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 30

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2012. - Uvod u multivarijatnu statističku analizu“ (Usporedba uzoraka, pregled matrične algebre; Kovarijance, korelacije, t-testovi, linearna regresija, ANOVA; Multivarijatne distribucije; Kopule)Norma sati:
- "Statistical Analysis of Financial Data“ (s predavačima s Humboldt-Universität Berlin)

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Osijeku i Zagrebu

Norma sati:

Gostujući nastavnik

- 30.4.2013. PROSPECTS OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESS
Development Economics
Center for Economic Research and Graduate Education of Charles University, Prague and the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Suradnik
Norma sati:
- EU Cohesion Policy and Urban Development
Summer school: City Development - past, present & future
University of Antwerp
Predavač
Norma sati:

Osobni razvoj

1.7.2004. - Seminar o nevladinim organizacijama


Norma sati:
- Seminar „Europska sredstva za poduzetnike sada i u razdoblju 2014-2020"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
SOCIJALNA KONVERGENCIJA NOVIH ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE (EU12) - PREDUVJET EKONOMSKE I SOCIJALNE KOHEZIJE EU( SOCIAL CONVERGENE OF NEW EU MEMBER COUNTRIES (EU12) - PRECONDITION OF ECONOMIC AND SOCIAL COHESION IN THE EU )
- 2017.

2. Cvečić, Igor ; Čapek, Dalibor ; Jakovac, Pavle
Determinante i instrumenti razvoja konkurentnosti energetskog sektora EU: izazovi i perspektive
Tranzicija - Časopis za ekonomiju i politiku tranzicije 17 103-122 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=817592

3. Kandžija, Vinko ; Cvečić, Igor ; Zaninović, Vinko
Europska unija i njene regije- perspektive razvoja Dubrovačko-neretvanske županije
Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku 1 107-124 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=743552

4. Ivandić, Vladimira ; Cvečić, Igor
EU FUNDS ABSORPTION PROBLEMS – EXPERIENCE SO FAR
791-807 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664220

5.
Pridruživanje novih zemalja članica Europskoj monetarnoj uniji( Accession of New Member Countries to the European Monetary Union )
- 2007.

6. Cvečić, Igor; Host, Alen
Adjustment of National Social Systems to the European Union

7. Host, Alen; Cvečić, Igor; Zaninović, Vinko
Credit Rating Agencies and their Impact on Spreading the Financial Crisis on the Eurozone
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) XXI (2012), 2; 639-657

8. Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
Les disparités sociales et le marché du travail( Social disparities and labor market )
XXIeme Colloque Federateur International de l'Institut CEDIMES / Kamil Tugen (ur.). - Izmir : DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKÜLTESI MALIYE BÖLÜMÜ , 2012. 77-94 (ISBN: 978-975-441-368-7).

9. Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
La politique sociale de l'Union Europeenne( European Union Social Policy )

Znanstvene knjige

1.
Cvečić, Igor ; Mirković, Petra Adelajda
Free movement of labour in EU28 and its impact on Croatian labour market
Kandžija, Vinko, Kumar, Andrej CEMAFI International - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826018
2.
Host, Alen; Cvečić, Igor; Kandžija, Tomislav
ADJUSTMENT OF THE SOCIAL SYSTEM OF BOSNIA & HERZEGOVINA TO THE EU SOCIAL POLICY
Vitez University of Travnik - 2012.
3.
Bezić, Heri; Cvečić, Igor; Galović, Tomislav
The Analysis of the Export Competitivenes of the EU Food Manufacturing sector
Sveučilište u Rijeci ; Ekonomski fakultet - 2012.
4.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Ekonomika i politika Europske unije( Economics and politics of the European Union )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2011.
5.
Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
Convergence régionale et fonds structurels européens( Regional Convergence and European Structural Funds )
Editura Economică - 2011.
6.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Makrosustav Europske unije( Macrosystem of European union )
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2008.

Kongresna priopćenja

1.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Proračun EU - Obilježja, uloga i financijski značaj za članice( EU Budget - Characteristics, Role and Financial Significance for Member Countruies )
2.
Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
Les disparités sociales et le marché du travail( Social Disparities and Labour Market )
3.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Absorption capacities of Western Balkan countries - perspectives of European cohesion process
4.
Cvečić, Igor
SOCIAL CONVERGENCE IN EUROPE AND THE GLOBAL CRISIS
5.
Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
La politique sociale de l'Union Europeenne( European Union Social Policy )
6.
Cvečić, Igor; Host, Alen
Adjustment of National Social Systems to the European Union
7.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor; Dujmović, Ana
Energetska politika Europske unije( EU Energy Policy )
8.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Republic of Croatia and Economic-Monetary Union
9.
Kandžija, Vinko; Host, Alen; Cvečić, Igor
Adjustment of the Social System of Bosnia and Herzegovina to the EU Social Policy
10.
Kandžija, Vinko; Cvečić, Igor
Mondialisation et politique sociale de l’Union européenne( Globalisation and the EU Social Policy )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske u procesu priključivanja EU; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;
2. -
Program Jean Monnet "Absorption Experience of Slovenia and SEE Countries"; Suradnik; ; ;
3. -
Jean Monnet projekt „South-Eastern European developments on the administrative convergence and enlargement of the European Administrative Space in Balkan states”; Suradnik; ; ;
4. -
Gospodarski sustav Europske unije i priključivanje Republike Hrvatske; Suradnik; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2009. - 1.1.2011.
Međunarodna ljetna škole "Međunarodno okruženje i europske integracije" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Katedra Jean Monnet za europske ekonomske integracije Član Organizacijskog odbora
2. 1.1.2005. -
Međunarodna ljetna škola "Međunarodno okruženje i europske integracije" Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Katedra Jean Monnet za europske ekonomske integracije Tajnik

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - U sklopu civilnog služenja vojnog roka, volontiranje u instituciji Dnevni centar za rehabilitaciju SLAVA RAŠKAJ
Rijeka

Intervjui

1. 12.3.2017. - Online studiranje
HRT
Rijeka: http://vijesti.hrt.hr/378550/online-studiranje
2. 1.7.2013. - Detalji
Radio SOVA
Rijeka: http://www.sova.uniri.hr/?p=8341

Medijski nastupi

1. 12.3.2017. - Online studiranje
HRT
Rijeka: http://vijesti.hrt.hr/378550/online-studiranje
2. 20.7.2013. - Detalji
RiTV - SVE 500 (youtube)
Rijeka: http://www.youtube.com/watch?v=U-X4i7wojsI&feature=channel&list=UL

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2005. - - Tajnik
Međunarodna ljetna škola "Međunarodno okruženje i europske integracije" u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Katedre Jean Monnet za europske ekonomske integracije
2. - - Član Organizacijskog odbora
Međunarodna ljetna škola "Međunarodno okruženje i europske integracije" u organizaciji  Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Katedre Jean Monnet za europske ekonomske integracije
3. - - Voditelj
Međunarodna ljetna škola: "Međunarodno okruženje i europske integracije" u organizaciji EFRI-a
4. - - Voditelj
Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovanja s Europskom unijom
5. - - Tajnik
Katedra za ekonomiku i politiku EU
6. - - Pročelnik
Katedra za ekonomiku i politiku RU
7. - - Član
Organizacijski odbor mešunarodne znanstvene konferencije "Economic System od European Union and Accession of the Republic of Croatia"
8. - - Organizator i voditelj
Studijska putovanja za studente diplomskog stuidja Gospodarstvo EU i specijalističkog poslijediplomskog studija Poslovanja s EU
9. - - Administrativna potpora
Katedra Jean Monnet
10. - - Koordinator
ERASMUS

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.9.2014. - - Član
Sveučilišno povjerenstvo za ERASMUS
2. - - Član
Fakultetski Ured za međunarodnu suradnju
3. - - Predsjednik
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju EFRI
4. - - Član
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju EFRI