Prof.dr.sc. Marina Šantić dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

mobitel :
e-pošta : marina.santic@medri.uniri.hr
prostorija : Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Google Scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
Research ID

Nagrade i priznanja

Priznanje najboljem mladom znanstveniku za temeljne medicinske znanosti u 2005. godini.
Nagrade za znanost Zaklade Sveučilišta u Rijeci iz područja biomedicinskih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom radu u 2006. godini
Državna nagrada za znanost iz područja biomedicinskih znanosti u 2007. godini
Nagrada Grada Rijeke za znanstvena dostignuća iz područja biomedicine za godinu 2009
Nagrada Primorsko-goranske županije za znanstvena dostignuća u 2010 godini

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Mikrobiologija vode
Preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Primjenjena mikrobiologija
Medicina
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini
Diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Mikrobiologija hrane
Preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Medicinska mikrobiologija
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvaredni studij
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvaredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvaredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Bioremedijacija
Doktorski studij-Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet
voditelj
Norma sati:
- Mikrobiologija namirnica i voda
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska mikrobiologija
Preddiplomski studij biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvaredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Stanična mikrobiologija
Doktorski studij-Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-izvaredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike-redovni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Parazitizam kao biološka asocijacija
Doktorski studij-Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Eksperimentalne metode u bakteriologiji
Doktorski studij-Biomedicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Odabrane zoonoze
Doktorski studij "Zdrastveno i ekološko inženjerstvo"
Medicinski fakultet
Voditelj kolegija
Norma sati:
- Mikotoksikoze
Doktorski studij "Zdrastveno i ekološko inženjerstvo"
Medicinski fakultet U Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Uloga FTN 1612, FTN 1696, FTN 1344, FTN 1395 i FTN 0915 gena u razmnožavanju Francisella novicida u BALB/c miševima , Acanthamoeba castellanii i A549 stanicama
Aida Iljazović
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Unutarstanično razmnožavanje Francisella tularensis susp. novicida u Dictyostelium discoideum-uloga iglC i iglD gena
Iva Lazarić
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Unutarstanično razmnožavanje Francisella tularensis u Hartmanella vermiformis -uloga aroG i ggt gena
Vildana Semić
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- ULOGA FTN_0384, FTN_0573, FTN_0788, FTN_0855, FTN_0895 GENA U RAZMNOŽAVANJU F. NOVICIDA U A549 STANICAMA, A. CASTELLANII I BALB/c MIŠEVIMA
Anita Mavrinac
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- ULOGA FTN_0041, FTN_0149, FTN_0297, FTN_0477 I FTN_0786 GENA U RAZMNOŽAVANJU F. TULARENSIS SUBSP. NOVICIDA UNUTAR A. CASTELLANII, A549 STANICA I BALB/c MIŠEVA
Zlata Zaharija
preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- ULOGA FTN_0132, FTN_0048, FTN_0930, FTN_1542, FTN_1764 GENA U RAZMNOŽAVANJU F. NOVICIDA U BALB/c MIŠEVIMA, A. CASTELLANII I A549 STANICAMA
Valentina Mrvčić
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Uloga clpB i mglB gena u unutarstaničnom razmnožavanju Francisella tularenisis u Acanthamoeba castellanii
Aida Iljazović
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Uloga aroG i mglA gena u unutarstaničnom razmnožavanju Francisella tularensis u Acanthamoeba castellanii
Anita Mavrinac
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Uloga wbtA i iglC gena u unutarstaničnom razmnožavanju Francisella tularensis u Acanthamoeba castellanii
Valentina Mrvčić
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Uloga ggt i iglD gena u razmnožavanju Francisella tularensis unutar Acanthamoeba castellanii
Zlata Zaharija
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Preživljavanje Francisella tularensis subsp. novicida u vodi
Martin Brezovec
preddiplomski studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Preživljavanje Francisella tularensis subsp. novicida prema različitim temperaturama
Iva Lazarić
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Preživljavanje i razmnožavanje Francisella tularensis subsp. novicida u mlijeku
Vildana Semić
Prediplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- Unutarstanično razmnožavanje bakterije Francisella tularensis
Marina Žuža
Diplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
- ANIMALNI MODEL TULAREMIJE UZROKOVAN KOINFEKCIJOM S ACANTHAMOEBA CASTELLANII /
Martin Brezovec
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet
- "Uloga pilO gena u patogenezi eksperimentalne tularemije"
Mateja Ožanič
Biomedicina
Medicinski fakultet u Rijeci
- PROCJENA UČINKOVITOSTI KEMIJSKIH DEZINFICIJENSA U SMANJENJU RASTA FRANCISELLA NOVICIDA
NIKOLIMA ŠPOLJARIĆ
PREDDIPLOMSKI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U RIJECI
- UTJECAJ CITOHALASINA D NA ULAZAK BAKTERIJA LEGIONELLA PNEUMOPHILA I FRANCISELLA NOVICIDA U AMEBU DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM
NORA VALERIJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Utjecaj ?-ketoglutarata na preživljavanje i razmnožavanje bakterije Francisella novicida
MIHATOVIĆ ANA
BIOTEHNOLOGIJA
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Utjecaj L-cisteina na preživljavanje i razmnožavanje Francisella novicida
MATULJA DARIO
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Utjecaj cinkovih iona na preživljavanje i razmnožavanje F. novicida i F. tularensis subsp. holarctica soja LVS u vodi
MAJSTOROVIĆ ANDREA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Survival of Francisella tularensis subsp. novicida after exposure to air drying followed by recovery in amoeba cells
KUKURIN CORINA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- Utjecaj manganovih iona na preživljavanje i razmnožavanje F. novicida i F. tularensis subsp. holarctica soj LVS u vodi
JELAČA TEA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- UTJECAJ METILAMINA NA ADHERENCIJU FRANCISELLA NOVICIDA NA STANICE DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM
IVEK ELENA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOTEHNOLOGIJE
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI
- PREVALENCIJA VIRUSNIH ZOONOZA U BOSNI I HERCEGOVINI
Marija Šakota
Sanitarno inženjerstvo
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar, BIH
- PREVALENCIJA BAKTERIJSKIH ZOONOZA U BOSNI I HERCEGOVINI
Katarina Bojčić
Sanitarno inženjerstvo
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar, BIH
- PREŽIVLJAVANJE FRANCISELLA NOVICIDA PRI RAZLIČITIM TEMPERATURAMA I UZGOJNIM UVJETIMA
Dominik Kolarić
Prediplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet u Rijeci
- UTJECAJ INHIBITORA I INDUKTORA AUTOFAGIJE NA RAZMNOŽAVANJE BAKTERIJA LEGIONELLA PNEUMOPHILA I FRANCISELLA NOVICIDA U AMEBI DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM
Valerija Nora
diolomski studij sanitarnog inženjerstva
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- PROCJENA UČINKOVITOSTI DEZINFICIJENSA NA RAST FRANCISELLA NOVICIDA NAKON UZGOJA U ACANTHAMOEBA CASTELLANII
Nikolina Špoljarić
Diplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- The influence of methylamine and infectious doses on the results of infection of Dictyostelium discoideum and Acanthamoeba castellanii with Francisella novicida
Elena Ivek
diplomski studij biotehnologije
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
- UTJECAJ TEMPERATURE NA RAZMNOŽAVANJE FRANCISELLA NOVICIDA U DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM
Petra Fućak
preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Mikrobiologija
Environmental Public Health
Tartu College
ERASMUS+ razmjena nastavno osoblje
Norma sati: 15

Gostujući nastavnik

- Disinfection processes in microbiology
Environmental Health
Tartu Health Care College
ERASMUS teaching
Norma sati: 15

Osobni razvoj

16.4.2018. - 20.4.2018. Training for work in BSL3 laboratory


Norma sati:
9.5.2016. - 25.5.2013. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama Kategorija 3


Norma sati:

Izdavaštvo

- Mikrobiologija hrane i vode

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Priručnik za vježbe iz opće mikrobiologije

Financiranje: Hrvatsko mikrobiološko društvo

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petra Spidlova, Pavla Stojkova, Vera Dankova, Iva Senitkova, Marina Santic, Dominik Pinkas, Vlada Philimonenko and Jiri Stulik
Francisella tularensis D-Ala D-Ala Carboxypeptidase DacD Is Involved in Intracellular Replication and It Is Necessary for Bacterial Cell Wall Integrity
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 8 1-14 - 2018.

Q1

2. Fabrik, I; Link, M; Putzova, D; Plzakova, L; Lubovska, Z; Philimonenko, V; Pavkova, I; Rehulka, P; Krocova, Z; Hozak, P; Santic, M; Stulík, J
The Early Dendritic Cell Signaling Induced by Virulent Francisella tularensis Strain Occurs in Phases and Involves the Activation of Extracellular Signal-Regulated Kinases (ERKs) and p38 In the Later Stage
Molecular & cellular proteomics 17 81-94 - 2018.

Q1

3. Marečić, Valentina; Shevchuk, Olga; Ožanič, Mateja; Mihelčić, Mirna; Steinert, Michael; Jurak Begonja, Antonija; Abu Kwaik, Yousef; Šantić, Marina.
Isolation of F. novicida-Containing Phagosome from Infected Human Monocyte Derived Macrophages.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 1-11 - 2017.

Q1

4. Ozanic, Mateja; Gobin, Ivana; Brezovec, Martin; Marecic, Valentina; Trobonjaca, Zlatko; Abu Kwaik, Yousef; Santic, Marina.
F. novicida-Infected A. castellanii Does Not Enhance Bacterial Virulence in Mice
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 6 - 2016.

Q1

5. Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Gobin, Ivana; Šantić Marina
Intracellular life of Francisella and Legionella within amoebae cells
Medicina 52 - 2016.

WOS

6. Jones SC, Price CT, Santic M, Abu Kwaik Y.
Selective requirement of the shikimate pathway of Legionella pneumophila for intra-vacuolar growth within human macrophages but not Acanthamoeba
Infection and Immunity 87 294-315 - 2015.

Q1

7. Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Abu Kwaik, Yousef; Santic, Marina
The Divergent Intracellular Lifestyle of Francisella tularensis in Evolutionarily Distinct Host Cells
Plos pathogens 11 - 2015.

Q1

8. Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef.
Nutritional virulence of Francisella tularensis
Front Cell Infect Microbiol. 3 112 - 2014. http://scholar.google.hr/citations?user=garR9KoAAAAJ

Q1

9. Santic, Marina; Molmeret, Maelle; Abu Kwaik, Yousef;
Modulation of biogenesis of the Francisella tularensis subsp. novicida-containing phagosome in quiescent human macrophages and its maturation into a phagolysosome upon activation by IFN-?
Cellular microbiology 7 957-967 - 2005.

10. Santic, Marina; Molmeret, Maelle; Klose, Karl E; Jones, Snake; Kwaik, Yousef Abu;
The Francisella tularensis pathogenicity island protein IglC and its regulator MglA are essential for modulating phagosome biogenesis and subsequent bacterial escape into the cytoplasm
Cellular microbiology 7 969-979 - 2005.

11. Ashley Best, Christopher Price,Mateja Ozanic, Marina Santic, Snake Jones, and Yousef Abu Kwaik
A Legionella pneumophila amylase is essential for intracellular replication in human macrophages and amoebae
Scientific Reports 8 1-12

Q1

12. Mihelčić, Mirna; Habuš, Josipa; Vucelja, Marko; Svodoba, Petra; Kurolt Ivan-Christian; Markotić, Alemka; Turk, Nenad; Margaletić, Josip; Šantić, Marina.
PREVALENCE OF FRANCISELLA TULARENSIS IN THE POPULATION OF SMALL MAMMALS SPECIES IN CONTINENTAL FORESTS OF CROATIA
Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva (0373-1332) 9 (2018), 10; 481-486

13. Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Lindgren, Marie; Sjostedt, Anders; Šantić, Marina
Phenotypic characterization of the Francisella tularensis ?pdpC and ?iglG mutants
Microbes and infection 18 1286-4579.

Q1

14. Šantić, Marina; Al-Khodor, Souhaila; Abu Kwaik, Yousef
Cell biology and molecular ecology of Francisella tularensis
Cellular microbiology (1462-5814) 12 (2010), 2; 129-139

15. Šantić, Marina; Pavoković, Gordana; Jones, Snake; Asare, Rexford; Abu Kwaik, Yousef
Regulation of apopotis and anti-apoptosis signaling by Francisella tularensis
Microbes and infection (1286-4579) 12 (2010), 2; 126-134

16. Price, Christopher; Al-Quadan, Tasneem; Šantić, Marina; Rosenshine, Ilan; Abu Kwaik, Yousef
Host Proteasomal Degradation Generates Amino Acids Essential for Intracellular Bacterial Growth
Science (0036-8075) 334 (2011), 6062; 1553-1557

17. Habyarimana, Fabien; Price, Christopher T.; Šantić, Marina; Al-Khodor, Souhaila; Abu Kwaik, Yousef
Molecular characterization of the Dot/Icm-translocated AnkH and AnkJ eukaryotic-like effectors of Legionella pneumophila
Infection and immunity (0019-9567) 78 (2010), 3; 1123-1134

18. Molmeret, Maëlle; Jones, Snake; Šantić, Marina; Habyarimana, Fabien; Garcia Esteban, Maria Teresa; Abu Kwaik, Yousef
Temporal and spatial trigger of post-exponential virulence-associated regulatory cascades by Legionella pneumophila after bacterial escape into the host cell cytosol
Environmental microbiology (1462-2912) 13 (2010), 1-2; 1350-1365

19. Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Barker, Jeffrey R.; Klose, Karl E.; Dekanić, Andrea; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
A Francisella tularensis pathogenicity island protein essential for bacterial proliferation within the host cell cytosol
Cellular Microbiology (1462-5814) 9 (2007), 10; 2391-2403

20. Price, Christofer; Al-Quadan, Tasneem; Šantić, Marina; Jones, Snake; Abu Kwaik, Yousef
Exploitation of conserved eukaryotic host cell farnesylation machinery by an F-box effector of Legionella pneumophila
The Journal of experimental medicine (0022-1007) 207 (2010), 2; 1713-1726

21. Molmeret, Maelle; Šantić, Marina; Asare, Rexford; Carabeo, Reynold A.; Abu Kwaik, Yousef
Rapid Escape of the dot/icm Mutants of Legionella pneumophila into the Cytosol of Mammalian and Protozoan Cells
Infection and Immunity (0019-9567) 75 (2007), 7; 3290-3304

22. Šantić, Marina; Asare, Rexford; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Host-Dependent Trigger of Caspases and Apoptosis by Legionella pneumophila
Infection and Immunity (0019-9567) 75 (2007), 6; 2903-2913

23. Abu-Zant, Alaeddin; Šantić, Marina; Molmeret Maelle; Jones, Snake; Helbig, Jurgen; Abu Kwaik, Yousef
Incomplete activation of macrophage apoptosis during intracellular replication of L. pneumophila
Infection and Immunity (0019-9567) 73 (2005), 9; 5339-5349

24. Molmeret, Maelle; Horm, Matthias; Wagner, Michael; Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef
Amoebae as Training Grounds for Intracellular Bacterial Pathogens
Applied and environmental microbiology (0099-2240) 71 (2005), 1; 20-28

25. Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Abu Kwaik, Yousef
Modulation of biogenesis of the Francisella tularensis subsp novicida-containing phagosome in quiescent human macrophages and its maturation into a phagolysosome upon activation by IFN-gamma
Cellular microbiology (1462-5814) 7 (2005), 7; 957-967

26. Molmeret, Maelle; Alli O.A., Terry; Radulić, Marina; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
The C-terminus of IcmT is essential for pore formation and for intracellular trafficking of Legionella pneumophila within Acanthamoeba polyphaga
Molecular Microbiology (0950-382X) 43 (2002), 5; 1139-1150

27. Lavasani, Shahram; Henriksson, Gunnel; Brant, Marta; Henriksson, Agnethe; Radulić, Marina; Manthrope, Rolf; Bredberg, Anders
Abnormal DNA damage-inducible protein in cells from Sjogren's syndrome patients.
Journal of Autoimmunity (0896-8411) 11 (1998), 4; 363-369

28. Price, C.T.; Al-Khodor, S.; Al-Quadan, T.; Šantić, Marina; Habyarimana, F.; Kalia, A.; Abu Kwaik, Yousef
Molecular mimicry by an F-box effector of Legionella pneumophila hijacks a conserved polyubiquitination machinery within macrophages and protozoa
Plos pathogens (1553-7366) 5 (2009), 12; 1-13

29. Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Klose, Karl E.; Jones, Snake; Abu Kwaik, Yousef
The Francisella tularensis pathogenicity island protein IglC and its regulator MglA are essential for modulating phagosome biogenesis and subsequent bacterial escape into the cytoplasm
Cellular microbiology (1462-5814) 7 (2005), 7; 969-979

30. Šantić, Marina; Bozic, Michael; Kessler, Harald H.; Dorić, Miljenko
Systemic Character of Legionnaires' Disease - A Murine Model
Food technology and biotechnology (1330-9862) 41 (2003), 3; 227-230

31. Šantić, Marina; Akimana, Christine; Asare, Rexford; Kouokam, Joseph C.; Atay, Safinur; Abu Kwaik, Yousef
Intracellular fate of Francisella tularensis within arthropod-derived cells
Environmental Microbiology (1462-2912) 11 (2009), 6; 1472-1483

32. Šantić, Marina; Asare, Rexford; Škrobonja, Ivana; Snake, Jones; Abu Kwaik, Yousef
Acquisition of the vATPase proton pump and phagosome acidification are essential for escape of Francisella tularensis into the macrophage cytosol
Infection and immunity (0019-9567) 76 (2008), 6; 2671-2677

33. Asare, Rexford; Šantić, Marina; Gobin, Ivana; Dorić, Miljenko; Suttles, Jill; Graham, E. James; Price, D. Christopher; Abu Kwaik, Yousef
Genetic Susceptibility and Caspase Activation in Mouse and Human Macrophages Are Distinct for Legionella longbeachae and L. pneumophila
Infection and Immunity (0019-9567) 75 (2007), 4; 1933-1945

34. Šantić, Marina; Molmeret, Maelle, Abu Kwaik, Yousef
Maturation of the Legionella pneumophila-Containing Phagosome into a Phagolysosome within Gama Interferon-Activated Macrophages
Infection and Immunity (0019-9567) 73 (2005), 5; 3166-3171

35. Pedersen, Lisa L., Radulić, Marina; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
HtrA Homologue of Legionella pneumophila: an Indispensable Element for Intracellular Infection of Mammalian but Not Protozoan Cells
Infection and Immunity (0019-9567) 69 (2001), 4; 2569-2579

36. Alli, Terry O.A.; Gao, Lian-Yong; Pedersen, Lisa L.; Zink, Steven; Radulić, Marina; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Temporal pore formation-mediated egress from macrophages and alveolar epithelial cells by Legionella pneumophila
Infection and immunity (0019-9567) 68 (2000), 11; 6431-6440

37. Lazarić, Iva; Jurčić Momčilović, Diana; Brezovec, Martin; Semič, Vildana; Šantić, Marina
Survival of Francisella tularensis subsp. novicida after exposure to different high temperatures
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 2 (2008), 2; 15-20

38. Šantić, Marina; Ožanič, Mateja; Semić, Vildana; Pavoković, Gordana; Mrvčić Valentina:Abu Kwaik, Yousef
Intra-Vacuolar Proliferation of F. Novicida within H. Vermiformis
Frontiers in cellular and infectious microbiology (1664-302X) 2 (2011);

39. Brezovec, Martin; Iljazović, Aida; Zaharija, Zlata; Ožanič, Mateja; Šantić, Marina
iglD ima važnu ulogu u unutarstaničnom razmnožavanju F. tularensis u A. castellanii( iglD plays a crucial role in intracellular replication of F. tularensis in A. castellanii )
Medicina (0025-7729) 46 (2010), 1; 65-68

40. Semić, Vildana; Brezovec, Martin; Lazarić, Iva; Šantić, Marina
Ekologija, domaćini i vektori Francisella tularensis( Ecology, host and vectors of Francisella tularensis )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 45 (2009), 2; 154-159

41. Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šuša, Milorad; Dorić, Miljenko
Comparison of virulence of L. longbeachae strains to other Legionella strains in animal model
International Journal of Sanitary Engineering Research (1854-0678) 2 (2008), 2; 4-10

42. Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef
Legionella pneumophila Can Hijack the Self-Destruct System of Macrophages
Microbe Magazin (1558-7452) 1 (2006), 4; 185-191

43. Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Klose, Karl E.; Abu Kwaik, Yousef
Francisella tularensis travels a novel, twisted road within macrophages
Trends in Microbiology (0966-842X) 14 (2006), 1; 37-44

44. Belčić, Davor; Jurčić-Momčilović, Diana; Pavoković, Gordana; Šantić, Marina
Intracellular survival of Francisella tularensis in Acanthamoeba spp.
European Journal of Medical Research - Abstract Book

45. Straskova, Adela; Cerveny, Lukas; Spidlova, Petra; Dankova, Vera; Belčić, Davor; Šantić, Marina; Stulik, Jiri
Deletion of IglH in virulent Francisella tularensis subsp. holarctica FSC200 strain results in attenuation and provides protection against the challenge with the parental strain
Microbes and infection (1286-4579) 14 (2012), 2; 177-187 14 177-187

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Biter, Dina M.; Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef; Molmeret, Maelle
Legionnaires' disease and its agent Legionella pneumophila
T.Welte Birkhauser Berlin - 2007.
2. Autor poglavlja u knjizi
Molmeret, Maelle; Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef
Interaction of Legionella pneumophilla with Amoeba
Paul Hoffman Springer New York, USA - 2007.
3. Autor poglavlja u knjizi
Šantić, Marina; Molmeret, Mealle; Jones, Snake; Asare, Rexford; Abu-Zant, Alaeddin; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Induction of Apoptosis during Intracellular Replication of Legionella pneumophila in the Lungs of Mice
N. Cianciotto ASM Press Washington,DC, USA - 2006.

Pozvana predavanja

1. Marina Šantić
Emerging zoonosis: one strategy, multiple host
Beč, Austrija - 18.9.2018.
2. Marina Šantić
Emergentni mikroorganizmi koji se prenose putem hrane
Rijeka - 16.6.2017.
3. Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lindgren, Marie; Sjöstedt, Anders; Santic, Marina
The peculiar phenotype of ?iglG mutant in human macrophages and mice model
Broumov, češka - 5.5.2016.
4. Marina Šantić
Francisella tularensis and pathogenesis of tularemia
Vojni Institut, Hradec Kralove, Češka - 17.3.2015.
5. Marina Šantić
Francisella tularensis i patogeneza tularemije
Odjel za biotehnologiju, Rijeka - 15.12.2014.
6. Šantić, Marina
Pathogenesis of Tularemia
Braunschweig, Njemačka - 9.11.2012.
7. Šantić, Marina
Opasne bakterije( Dangerous bacteria )
Baška, Hrvatska - 21.4.2012.
8. Šantić, Marina
Modulation of the intracellular trafficking by Francisella tularensis
Stockholm, Švedska - 16.3.2010.
9. Šantić, Marina
The many ways of Francisella intracellular trafficking
Bolton Landing, NY, SAD - 29.3.2008.
10. Gobin, Ivana; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Šantić, Marina; Dorić, Miljenko
Sličnosti i razlike među pripadnicima porodice Legionellaceae( The differences and similarities among Legionella species )
Opatija, Hrvatska - 10.11.2007.
11. Šantić, Marina; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Francisella tularensis travels a twisted road within macrophages
Opatija, Hrvatska - 24.6.2007.
12. Šantić, Marina
Francisella tularensis-biološko oružje
Zagreb, Hrvatska - 23.2.2006.
13. Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
"Diverse intracellular lifestyle of Francisella tularensis "
Primošten
14. Šantić, Marina; Škrobonja, Ivana; Jurčić-Momčilović, Diana; Jones, Snake; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
The proton vATPase pump is essential for escape of Francisella tularensis from the phagosome into the cytosol of human macrophages.
Opatija, Hrvatska
15. Marina Šantić
Being alerted: Francisella tularensis and the pathogenesis of tularemia
Zagreb, CROBIB
16. Šantić, Marina
Intracellular trafficking of Francisella tularensis
Velke Karlovice, Republika Češka
17. Valentina Marecic, Mateja Ozanic, Olga Shevchuk, Michael Steinert and Marina Santic
Intracellular trafficking of Francisella tularensis subsp. novicida within Dictyostelium discoideum
Opatija, Hrvatska www.tularemia2015.com
18. Ozanic, Mateja; Brezovec, Martin; Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Šantić, Marina
Acanthamoeba castellanii -Francisella novicida-BALB/c mice: coinfection model
Primošten, Hrvatska
19. Šantić, Marina; Jones, Snake; Asare, Rexford; Abu-Zant, Alaeddin; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Intracellular trafficking of Legionella pneumophila.
Keszthely, Mađarska
20. Brezovec, Martin; Ozanič, Mateja; Šantić, Marina
Intra-vacuolar replication of F. novicida within A. castellanii-pathogenesis of tularemia on in vivo model
Munchen, Njemačka
21. Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Matovina, Mihaela; Mihelcic, Mirna; Markotic, Alemka; Svodoba, Petra; Turk, Nenad; Habus, Josipa; Santic, Marina
New approaches in understanding Francisella tularensis
POREČ
22. Marečić, Valentina; Ožanič, Mateja; Shevchuk, Olga; Steinert, Michael; Šantić, Marina
Dictyostelium discoideum as a host model to study Francisella tularensis
Urgup, Turska
23. Šantić Marina
"Dictyostelium discoideum as a host model to study Francisella tularensis"
Urgup, Turska CROSBI
24. Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
A novel approach to understanding pathogenesis of tularemia
Tirana, Albania
25. Pavoković, Gordana; Jurčić-Momčilović, Diana; Meibom, K.; Charbit, A.; Abu Kwaik, Yousef; Šantić, Marina
Modulation of the host cell biology by Francisella tularensis
Berlin, Njemačka
26. Šantić Marina
"Intracellular life style of Franciella tularensis"
Mikulov, Češka CROSBI
27. Šantić, Marina
Bacteria as a facultative symbiots of free-living amoebae
Opatija, Hrvatska

Kongresna priopćenja

1.
Marina Šantić
Emergentni mikroorganizmi koji se prenose putem hrane plenarno predavanje Prehrane i klinička dijetoterapije Rijeka, Medicinski fakultet - 16.6.2017.
2.
Kukurin, Corina; Matulja, Dario; Mihatović, Ana; Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
„Survival of Francisella novicida after exposure to drying and different growth conditions" poster 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation Sv. Martin na Muri, Hrvatska - 15.6.2016.
3.
Majstorović, Andrea; Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
„The influence of the Zn ions on the survival rate of Francisella tularensis subsp. holarctica LVS strain in water" poster 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation. Sv. Martin na Muri - 15.6.2016.
4.
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lindgren, Marie; Sjöstedt, Anders; Santic, Marina
„The peculiar phenotype of ?iglG mutant in human macrophages and mice model" pozvano predavanje Host Pathogen Interaction Discussion Forum 2016 Broumov, češka - 1.1.2016. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814888
5.
Marecic, Valentina; Ozanic, Mateja; Shevchuk, Olga; Steinert, Michael; and Santic, Marina.
Intracellular trafficking of Francisella tularensis subsp. novicida within Dictyostelium discoideum poster 8th International Conference on Tularemia Opatija, Hrvatska - 1.1.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786551
6.
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Abu Kwaik, Yousef; Santic, Marina.
„Intracellular trafficking of pilo mutant within human macrophages and pathogenesis of tularemia in BALB/c mice. poster 8th International Conference on Tularemia Opatija, Hrvatska - 1.1.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786557
7.
Jelaca, Tea; Majstorovic, Andrea; Dajak, Martina; Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Jurcic-Momcilovic, Diana; Santic, Marina.
„The influence of metal ions on the growth of Francisella novicida in water“ poster 8th International Conference on Tularemia Opatija,Hrvatska - 1.1.2015. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786554
8.
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lenac, Piskur, Vanda; Glad, Marin; Meden, Majda; Bajek, Marin; Santic, Marina
Survival of F. tularensis subsp. novicida in different spring water samples Poster The Interplay of Biomolecules HDBMB 2014 Zadar, Hrvatska - 1.1.2014.
9.
Špoljarić, Nikolina; Marečić, Valentina; Ožanič, Mateja; Šantić, Marina
Evaluation of effectiveness of chemical disinfectants on the growth of Francisella novicida-growing amoebae Poster Prvi hrvatski kongres o biosigurnosti i biozaštiti Zagreb, Hrvatska
10.
Marina Šantić
Being alerted: Francisella tularensis and the pathogenesis of tularemia pozvano predavanje Prvi hrvatski kongres o biosigurnosti i biozaštiti Zagreb, Hrvatska
11.
Špoljarić, Nikolina; Jurčić-Momčilović, Diana; Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
Ispitivanje djelotvornosti dezinficijensa 0, 2% Bigvasan, 1% Descocid i 5% Asepsol eko na uništavanje Francisella tularensis subsp. novicida PREDAVANJE 3. kongres sanitarne profesije OPATIJA https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843044
12.
Špoljarić, Nikolina; Jurčić-Momčilović, Diana; Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Šantić, Marina
Ispitivanje djelotvornosti dezinficijensa 0, 2% Bigvasan, 1% Descocid i 5% Asepsol eko na uništavanje Francisella tularensis subsp. novicida PREDAVANJE 3. kongres sanitarne profesije OPATIJA
13.
Marecic, Valentina; Shevchuk, Olga; Ozanic, Mateja; Mihelcic, Mirna; Steinert, Michael; Jurak Begonja, Antonija; Abu Kwaik, Yousef; Santic, Marina
ISOLATION OF F. NOVICIDA-CONTAINING PHAGOSOME FROM INFECTED HUMAN MONOCYTE DERIVED MACROPHAGES pozvano predavanje CEFORM
14.
Marina Šantić
Emerging zoonosis: one strategy, multiple host plenarno predavanje OGMBT Beč
15.
Mihelčić, Mirna; Habuš, Josipa; Vucelja, Marko; Svodoba, Petra; Kurolt Ivan-Christian; Markotić, Alemka; Turk, Nenad; Margaletić, Josip; Šantić, Marina
Prevelence of Francisella tularensis in the population of small mammals species in conttinental forests of Croatia poster 9th international conference on tularemia Monteral, Kanada
16.
Ožanič, Mateja; Nora, Valerija; Marečić, Valentina; Mihelčić; Šantić, Marina
The autophagy plays an important role in intracellular life of Francisella within Dictyostelium cells. poster 9th International Conference on Tularemia Kanada, Montreal
17.
Petra Spidlova, Pavla Stojkova, Vera Dankova, Iva Senitkova, Marina Santic, Dominik Pinkas, Vlada Philimonenko, Jiri Stulik
Francisella tularensis D_Ala-carboxypeptidase DacD is involved in intracellular replication and it is necessery for bacterial cell wall integrity poster 9th International Conference of Tularemia Montreal, Kanada
18.
Pavel Rehulka, Ivo Fabrik, Marek Link, Daniela Fabrikova, lenka Plzakova, Ivona Pavkova, Vera Vozandychova, zuzana Krocova, marina Santic, jiri Stulik
Signaling in dendritic cells during Francisella tularensis invasion analyzed by phosphoproteomic approach poster 9th International Conference on Tularemia Montreal, Kanada
19.
Ožanič, Mateja; Semić, Vildana; Lazarić, Iva; Šantić, Marina
Intracellular survival of Francisella tularensis in Hartmannella vermiformis
20.
Iljazović, Aida; Mrvčić, Valentina; Pavoković, Gordana; Šantić, Marina
The role of clpB gene in intracellular survival of Francisella tularensis LVS in Acanthamoeba castellanii
21.
Pavoković, Gordana; Jurčić-Momčilović, Diana; Belčić, Davor; Sviben, Mario; Šantić, Marina
Intracellular survival of Francisella tularensis in Acanthamoeba castellanii
22.
Šantić, Marina; Jones, Snake; Asare, Rexford; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Anti-Apoptotic Signalling in F. tularensis Infections
23.
Breški, Igor; Jurčić-Momčilović, Diana; Šantić, Marina
NF-κ B pathway in F. tularensis infections
24.
Molmeret, Maelle; Šantić, Marina; Asare, Rexford; Abu-Zant, Alaeddin; Abu Kwaik, Yousef
Maintaining Integrity of the Legionella pneumophila-containing Phagosome by the Dot/Icm Type IV Secretion System.
25.
Šantić, Marina; Dekanić, Andrea; Dinter, Morana; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
TEM OF THE LUNGS OF FRANCISELLA INFECTED MICE
26.
Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Jones, S.; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
F. tularensis Induces Apoptosis in the Lungs of BALB/c mice via a Mechanism That Requires IglC
27.
Asare, Rexford; Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Divergence in the intracellular life style of Legionella longeachae from Legionella pneumophila
28.
Radulić, Marina; Šuša, Milorad; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Exiting mamalian cells by Legionella pneumophila: Temporal pore formation-mediated cytolysis
29.
Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Abu Kwaik, Yousef
Maturation of Legionella pneumophila-containing phagosome into lysosome within IFN-gamma activated macrophages
30.
Meden, Majda; Radulić, Marina; Babić, Mirko
Typing of human papilloma viruses by DNA sequence analysis of cloned PCR products
31.
Babić, Mirko; Stevanović, Dean; Jagodić, Nina; Caparoska, Emilia
Amniotic Fluids findings in pregnant women with high levels of Chlamydial antibody
32.
Radulić, Marina; Giacometti, Jasminka; Abram, Maja; Milin, Čedomila; Dorić, Miljenko
Production of extracellular lipase from mold, Aspergillus niger
33.
Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Bešlić, Jasminka; Šulić, Sanda; Radulić, Marina
Enzymatic hydrolysis of olive oil
34.
Radulić, Marina; Šulić, Sanda; Bešlić, Jasminka
OPTIMIZATION OF THE GROWTH MEDIUM FOR EXTRACELLULAR LIPASE PRODUCTION BY MOLDS Aspergillus nlger
35.
Brezovec, Martin; Belčić, Davor; Šantić, Marina
Survival of Francisella tularensis subsp. novicida in different samples of water
36.
Cvetković, Bruno; Hansen, Henning; Mićović, Vladimir; Milin, Čedomila; Racz, Aleksandar; Šantić, Marina; Bulog, Aleksandar; Kelava, Mirko; Brdarić, Dario
Hrvatska suradnja s međunarodnom organizacijom „INTERNATIONAL FEDERATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH“( Croatian cooperation with international organization„International Federation of Environmental Health“ )
37.
Ožanič, Mateja; Brezovec, Martin; Gobin, Ivana; Trobonjača, Zlatko; Šantić, Marina
Coinculation of Acanthamoeba castellanii and Francisella novicida in a mice model
38.
Lazarić, Iva; Dorić, Miljenko; Šantić, Marina
Survival of Francisella tularensis subsp. novicida after exposure to different high temperature
39.
Semić, Vildana; Jurčić-Momčilović, Diana; Šantić, Marina
Survival of Francisella tularensis subsp. novicida in different samples of milk
40.
Šantić, Marina; Molmeret, Maelle; Jones, Snake; Asare, Rexford; Abu-Zant, Alaeddin; Dorić, Miljenko; Abu Kwaik, Yousef
Induction of Apoptosis During Intracellular replication of Legionella pneumophila in the Lungs of Mice
41.
Šantić, Marina; Gobin, Ivana; Šarec, Martina; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Razlike u legionelozama- infekcije s Legionella pneumophila i Legionella longbeachae na životinjskom modelu( Diverganece in legionellosis - Legionella pneumophila versus Legionella longbeachae infection in an animal model )
42.
Straskova, Adela; Cerveny, Lukas; Kroca, Mirna; Šantić, Marina; Stulik, Jiri
Francisella tularensis DsbA deletion mutant:A possible candidate for live attenuated vaccine against tularemia?
43.
Maja Gulin, Felix M. Wensveen, Vedrana Jelenčić, Mateja Ožanić, Marina Šantić, Bojan Polić
Impaired development of B1a cells in NKG2D- deficient mice
44.
Mavrinac, Anita; Zaharija, Zlata; Jurčić-Momcilović, Diana; Šantić, Marina
ggt plays an important role in intracellular survival of Franicisella tularensis in Acanthamoeba castellanii
45.
Habyarimana, Fabien; Al Khodor, Souhaila; Šantić, Marina; Price, Chris; Abu Kwaik, Yousef
Title: Molecular characterization of the Dot/Icm-translocated AnkH and AnkJ eukaryotic-like effectors of Legionella pneumophila
46.
Gobin, Ivana; Šantić, Marina; Selenić, Kaća; Šarec, Martina; Abu Kwaik, Yousef; Dorić, Miljenko
Virulence of different Legionella species in A/J mice.

Znanstveni projekti

1. 5.6.2017. - 4.6.2021.
The role of the intracellular life cycle of Francisella tularensis for the pathogenesis of experimental tularemia; Voditelj; HRZZ; 915.000,00;
2. 1.1.2014. -
Znanstveni centar izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva; Suradnik ; MZOS; ;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Francisella tularensis – unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša; Voditelj projekta; MZOS; ;
4. 1.1.2006. - 1.1.2009.
Public Health Service Awards RO1AI43965 u R21AI038410-06A1. Western Regional Center for Excellence in Biodefense U54 AI057156; istraživač-suradnik; NIH,SAD; ;
5. 1.1.2004. - 1.1.2005.
Public Health Service Awards R01AI065974. Commonwealth of Kentucky Research Challenge Trust Fund R01AI069321; istraživač-suradnik; NIH,SAD; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Patogeneza eksperimentalne legioneloze; istraživač-suradnik; MZOS; ;
7. 1.1.1998. - 1.1.2001.
Patogeneza eksperimentalne listerioze; istraživač-suradnik; MZOS; ;
8. -
Francisella tularensis-unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša; Voditelj; UNIRI; 65.000 kn godišnje;
9. -
TULAMBIE; Voditelj radnog paketa; CNRS; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Valetina Marečić; Doktorat ; Biomedicina i zdravstvo; ;
2. 1.1.2010. - 17.11.2015.
Mateja Ožanič; Doktorat Uloga pilO gena u patogenezi eksperimentalne tularemije; Biomedicina; 17.11.2015.;
3. 1.1.2009. - 15.6.2012.
Gordana Pavoković; Doktorat Uloga iglC gena u unutarstaničnom životu Francisella tularensis; Biomedicina; 15.06.2012.;
4. -
Ina Kelava; Doktorat ; Biomedicina; ;

Znanstveni skupovi

1. 3.11.2016. - 4.11.2016.
3. kongres sanitarne profesije Opatija Član organizacijskog odbora
2. 27.9.2016. - 1.10.2015.
8th International Conference on Tularemia Opatija, Hrvatska Predsjednica kongresa
3. - 22.6.2013.
International Symposium on Francisella tularensis and Tularemia Urgup, Turska član znanstvenog odbora
4. - 21.4.2012.
1. Kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika Baška član znanstvenog odbora
5. - 12.11.2011.
Sanitary engineering-Treći međunarodni stručno-znanstveni simpozij Opatija član znanstvenog odbora
6. - 16.9.2009.
6th International Conference on Tularemia Berlin, Njemačka član znanstvenog odbora
7. - 6.10.2007.
2. međunarodni stručno znanstveni simpozij "Sanitarno inženjerstvo" Opatija član znanstvenog odbora
8. -
Prvi kongres o biosigurnosti i biozaštiti Zagreb, Hrvatska član organizacijskog odbora
9. -
9th International Conference on Tularemia Montreal, Kanada član organizacijskog i znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. - Frontiers in Cellular and Infectious Microbiology

2. - "Dataset papers in Microbiology" - član uredničkog odbora

3. - "The Scientific World Journal" - član uredničkog odbora

4. - "Frontiers in Cellular and Infection Microbiology" - član uredničkog odbora

5. - "Journal of Sanitary Engineering" - član uredničkog odbora

6. - Časopis: „Medicina“ - član uredničkog odbora

Recenzije

1. 2015. International Journal of Medical Microbiology
2. 2014. Recenzent projekata- Hrvatska zaklada za znanost
3. 2012. Recenzent Instituta-Francuska agencija za evaluaciju znanstvenih Instituta (AERES) - Mikrobiologija
4. 2012. Recenzent projekata-Bugarska znanstvena zaklada
5. 2011. "PloS One": Recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
6. 2010. Recenzent projekata-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
7. 2010. Recenzent projekata-Agencija za mobilnost i EU programe
8. 2009. "BMC-Microbiology": Recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
9. 2008. "Journal of Bacteriology" - recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
10. 2007. "Microbes and Infections": Recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
11. 2005. "Infection and Immunity" - Recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
12. "Sensors" - recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
13. "Frontiers in Cellular and Infection Microbiology" - recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
14. "Journal of Proteome Research": Recenzent znanstvenih radova (Ad hoc reviewer)
15. "Virulence" - Recenzent znantvenih radova (Ad hoc reviewer)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Voditelj
Medicinski fakultet/Doktorski studij- "Zdravstveno i ekološko inženjerstvo"

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član
Medicinski fakultet/Povjerenstvo za poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - član
Povjerenstvo za upravljanje projektima UKF
2. - - ispitivač
Ministarstvo zdravlja/Povjerenstvo na stručnim ispitima zdravstvenih radnika za sanitarne struke
3. - - član
MZOS/Povjerenstvo za procjenu zahtjeva za financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima
4. - - član
MZOS/Selekcijski odbor NEWFELPRO