Ivan Gržeta univ.spec.oec.

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

e-pošta : ivan.grzeta@efri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

- Prvostupnik ekonomije Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Magistar ekonomije Poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sveučilišni specijalist Ekonomija energetskog sektora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

17.11.2014. - Asistent - znanstveno-istraživački rad na projektima - sudjelovanje u nastavi i seminarima na kolegijima "Ekonomika bankarstva", "Banking", "Poslovna politika banaka", "Upravljanje rizicima", "Risk Management" Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Kontrolor rizika Zadaci i odgovornosti: - analiza tržišnih rizika, rizika likvidnosti, kamatnog rizika, valutnog rizika, operativnog rizika, strateškog rizika, reputacijskog rizika i drugih rizika koje uključuje mjerenje, evaluaciju, kontrolu i izvještavanje o rizicima kojima Banka jest ili bi mogla biti izložena - stres testiranja za sve rizike - analiza ponašanja depozita i kredita - izrada modela za praćenje rizika - priprema strategija i politika za upravljanje rizicima - analiza i izvještavanje o ICAAP-u (godišnje, polugodišnje, procjena primjerenosti) - kontrola podataka za javno objavljivanje, te sama izrada javne objave - procjena rizika eksternalizacije i izvještavanje o rizicima povezanih s eksternalizacijom - analiza rizičnosti uvođenja novih proizvoda i usluga Član: - Grupa za likvidnost - rasprava, ideje i prijedlozi vezano uz likvidnost Banke, odobrenje većih transakcija - Stručna služba za donošenje odluke o primjerenosti članova Uprave i Nadzornog odbora Primorska Banka d.d.
- Vanjski suradnik Sudjelovanje u održavanju seminara na kolegiju Upravljanje rizicima Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Asistent Operativni zadaci u Službi platnog prometa, namire i skrbništva: - praćenje korporativnih akcija - obavještavanje klijenata skrbništva - unos tečajnica vrijednosnica - pozadinska priprema za izvješća skrbništva - izračun naknada skrbništva Primorska Banka d.d.
- Vježbenik Vježbenik na kolegijima: - Ekonomika bankarstva - Poslovna politika banaka - Upravljanje valutnim tečajevima - Upravljanje rizicima Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

17.11.2014. - Ekonomika bankarstva
Preddiplomski studij - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:
17.11.2014. - Banking
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:
17.11.2014. - Upravljanje rizicima
Preddiplomski studij - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:
17.11.2014. - Risk Management
International Business
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:
17.11.2014. - Poslovna politika banaka
Diplomski studij - Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Žiković, Saša; Gržeta, Ivan
Competitiveness of Renewable Energy Sources on the Liberalized Electricity Market in South Eastern Europe Countries
International journal of energy, economics and policy 7 326-336

Q1

Znanstveni projekti

1. 1.6.2014. - 31.5.2018.
Economic and social effects of energy sector reforms on sustainable economic growth;; Istraživač; HRZZ; ;
2. -
Financijski i socijalni aspekti razvoja i liberalizacije tržišta energenata u zemljama članicama; istraživač; UNIRI; ;