Ivana Licul mag.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment

e-pošta : ivana.ribaric@uniri.hr
mobitel :
telefon : 051 294 757
telefon : 051 294 181
e-pošta : ivana.licul@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2011. - Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2010. Magistra ekonomije (mag. oec.); 300 ECTS Menadžment u hotelijerstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2005. - 1.1.2009. Sveučilišni prvostupnik ekonomije (univ. bacc. oec.); 240 ECTS Menadžment u hotelijerstvu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
1.1.2001. - 1.1.2005. srednja školska sprema Prva riječka hrvatska gimnazija u Rijeci (jezični smjer)

Radno iskustvo

1.4.2016. - Asistentica na katedri za menadžment kolegiji: Poduzetnički menadžment i inovacije, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Menadžment događaja, Odnosi s javnošću i protokol Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, p.p. 97, 51410 Opatija
1.3.2015. - 1.4.2016. Asistentica na katedri za marketing kolegiji: Marketing turističke destinacije, Marketing Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, p.p. 97, 51410 Opatija
1.3.2014. - 1.3.2015. Stručni suradnik za rad na međunarodnim projektima tehničko koordiniranje projektima financiranim iz sredstava Europske unije Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, p.p. 97, 51410 Opatija
1.3.2013. - 1.3.2014. Stručni suradnik za administrativne poslove Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije (pri Sveučilištu u Rijeci), Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka

Nagrade i priznanja

stipendistica Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2008/09
dobitnica Dekanove semestralne pohvale (CUM LAUDE) za uspješne rezultate postignute u VII semestru
dobitnica fakultetske pohvale (CUM LAUDE) za uspjeh na diplomskom studiju 2009/10
dobitnica nagrade Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u 2017. godini

Članstva

1.1.2016. - CROMAR
1.1.2010. - ALUMNI FTHM

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.2.2017. - Menadžment malih i srednjih poduzeća
preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
asistent
Norma sati:
3.10.2016. - Poduzetnički menadžment i inovacije
preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
asistent
Norma sati:
1.4.2016. - Menadžment događaja
diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
asistent
Norma sati:
1.4.2016. - Odnosi s javnošću i protokol
preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
asistent
Norma sati:
1.3.2015. - 1.4.2016. Marketing turističke destinacije
diplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
asistent
Norma sati:
1.3.2015. - 1.4.2016. Marketing
preddiplomski sveučilišni studij
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
asistent
Norma sati:

Osobni razvoj

- Academic Teaching Excellence - English as the Medium of Instruction


Norma sati:
- Statističke metode u istraživačkom radu


Norma sati:
- Cesim OnService - Simulacija upravljanja malim i uslužnim poduzećima


Norma sati:
- Izrada e-kolegija u sustavu Moodle


Norma sati:
- Primijenjena ekonometrija


Norma sati:
- Metodologija znanstvenoistraživačkog rada


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Licul, Ivana
CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION AFTER BREXIT
Proceedings of the 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society" 618-627 - 2017.

A1

2. Ribarić, Ivana, Dadić, Lorena
Karakteristike ponude u turizmu ruralnih područja
Poticanje ruralnog turizma, Založba Univerze na Promorskem i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, 2015, Gorazd Sedmak et al. (ur.) 149-157 - 2015.

A1

3. Rendulić, Saša, Ribarić, Ivana
Display pallet in the function of secondary distribution optimalization and merchandise handling
Proceedings of 13th International Scientific Conference: Business Logistics in Modern Management, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Economics, Osijek, 17 listopada 2013; Davor Dujak (ur.) 153 – 162 - 2013.

A1

4. Maškarin Ribarić, Helga, Ribarić, Ivana
Government intervention in driving the development of sustainable tourism,
Proceedings of 2nd International Scientific Conference: Tourism in Southern and Eastern Europe 2013: Crisis – a Challenge of Sustainable Tourism Development?, Opatija, June 15-18, 2o13; Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2013. 231-240 - 2013. http://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/ToSEE/2013/papers/17%20MaskarinRibaric_Ribaric.pdf

A1

5. Lončarić, Dina; Perišić Prodan, Marina; Ribarić, Ivana
The influence of a visitor's perceptions of a museum's website design on behavioural intentions
Ekonomski vjesnik/Econviews – Review of contemporary business, enterpreneurship and economic issues XXIX 65-79

WOS

6. Lončarić, Dina, Ribarić, Ivana, Farkaš, Vlatka
The role of electronic word-of-mouth in the tourism market
Proceedings of 23rd Biennial International Congress – Tourism & Hospitality Industry 2016: Trends and Challenges, Opatija, April 28-29, 2016; Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2016; Helga Maškarin Ribarić, Dora Smolčić Jurdana (ur.) 188-203

A1

7. Perišić Prodan, Marina; Lončarić, Dina; Ribarić, Ivana
Modeli upravljanja u funkciji unapređenja marketinga turističke destinacije
5. Međunarodna znanstveno - stručna konferencija: "Liderstvo kroz PARtnerstvo" PILC 2016, 18. - 20. ožujak 2016., Opatija, Visoka poslovna škola PAR, Poslovna akademija Rijeka, Leigh University, Iacocca Institute, SAD 31-43

A2

8. Perišić Prodan, Marina; Lončarić, Dina; Ribarić, Ivana
Marketing Planning: A Key to Successful Business Performance in the Hospitality Industry
Proceedings of the 4th International Conference on Management, Marketing, Tourism, Retail, Finance and Computer Applications (MATREFC' 16): Recent Advances in Energy, Environment and Financial Science, Venice, Italy, January 29-31, 2016; WSEAS Press, Bulucea, Aida (ur.) 37-44

A1

9. Milohnić, Ines; Licul, Ivana; Anđelić, Jelena
The importance of event impacts in the tourist destination
Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society", Zagreb, Croatia, 9-10 December, 2016; Damir Mihanović, Anica Hunjet, Željka Primorac (ur.) 373-382

A1

Znanstveni skupovi

1. -
24th CROMAR Conference: Marketing Theory and Practice - Building Bridges and Fostering Collaboration Split, Hrvatska
2. -
23th Bienalni međunarodni kongres THI 2016; Turizam i hotelska industrija, Trendovi i izazovi Opatija, Hrvatska
3. -
7. interkatedarski skup katedri za organizaciju, menadžment i poduzetništvo na visokoškolskim institucijama u jugoistočnoj Europi Zagreb, Hrvatska
4. -
26th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society"

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.
 
suradnik
2.
-
Strategija razvoja turizma Koprivnice i okolice do 2025.
 
suradnik