Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Medicinski fakultet Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za kliničke medicinske znanosti ii

prostorija : Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
mobitel : +385915986191
e-pošta : vlatkast@medri.uniri.hr

Orcid

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ResearcherID
Vlatka Sotošek Tokmadžić 392 12 12

Obrazovanje

1.1.2010. - Doktor biomedicinskih znanosti Doktorski studij Biomedicina Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.1999. Magistar znanosti Poslijediplomski znanstveni studij "Biomedicina" elektivni smjer "Klinička imunologija" Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1997. Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - 1.1.1991. stručna sprema IV. stupnja društvena gimnazija Srednja škola CUO "Vladimir Čopić"
1.1.1979. - 1.1.1987. osnovno obrazovanje osnovno školsko obrazovanje Kraljevica i Novi Vinodolski

Radno iskustvo

1.4.2017. - izvanredni profesor Istraživački rad iz područja anesteziologije i intenzivnog liječenja, te imunologije
1.1.2013. - Specijalist laboratorijske imunologije Imunologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 31.3.2017. Docent Istraživački rad iz područja anesteziologije i intenzivnog liječenja, te imunologije Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2011. Viši asistent Istraživački rad iz područja anesteziologije i intenzivnog liječenja, te imunologije Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - Specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka
1.1.2005. - 1.1.2010. Asistent Istraživački rad iz područja anesteziologije i intenzivnog liječenja, te imunologije Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. Specijalizant anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2004. doktor medicine liječnik hitne medicine Zavod za hitnu medicinu, KBC Rijeka
1.1.1998. - 1.1.2003. doktor medicine, znanstveni novak znanstveni novak Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.1998. - 1.1.1999. doktor medicine liječnik na stažu Klinički bolnički centar Rijeka

Nagrade i priznanja

11.4.2012. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za najboljeg znanstvenog novaka/asistenta iz znanstvenog područja biomedicinske i biotehničke znanosti u akademskoj godini 2010./2011
24.11.2002. Nagrada za najbolji poster na Godišnjem sastanku Hrvatskog imunološkog društva 2002. Trakošćan, Hrvatska, studeni, 22-24, 2002. Dorotea D, Laskarin G, Strbo N, Sotosek Tokmadzic V, Bogovic Crncic T, Cupurdija K, Juretic K, Randic Lj, Rukavina D. “Progesterone decreases perforin release from decidual NK cells in a close contact with K562 targets”
10.9.2002. Nagrada za najbolji poster na 8th Congress of the AASIR-Abstract Issue Weimar, Njemačka, rujan, 7-10, 2002. Laskarin G, Strbo N, Sotosek Tokmadzic V, Bogovic Crncic T, Cupurdija K, Juretic K, Dorcic D, Dupor J, Randic Lj, Rukavina D, Podack ER. "Interaction of progesterone and IL-15 in the regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes at the materno-fetal interface".
10.9.2002. Nagrada za “outstanding“ poster presentation na 8th Congress of the AASIR-Abstract Issue Weimar, Njemačka, rujan, 7-10, 2002. Strbo N, Laskarin G, Sotosek Tokmadzic V, Bogovic Crncic T, Cupurdija K, Juretic K, Dorcic D, Dupor J, Randic Lj, Rukavina D, Podack ER. “Characterisation of antigen presenting cells in the human first trimester decidua”
Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastvanu izvrsnost u akademskoj godini 2016./2017.

Članstva

1.1.2010. - Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
1.1.2009. - Europsko udruženje intenzivne medicine
1.1.1999. - 1.1.2003. Alps Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
1.1.1999. - Hrvatsko imunološko društvo
1.1.1999. - Hrvatska liječnička komora
1.1.1999. - Hrvatsko društvo fiziologa
1.1.1999. - Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Fiziologija boli
Stručni studij Primaljstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Osnove anesteziologije i reanimacije
Stručni studij Primaljstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Fiziologija s patofiziologijom
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Neurofiziologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina, Stručni studij Sestrinstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2003. Fiziologija
Medicina, Stomatologija, Studij Sanitarno inžinjerstvo, Stručni studiji (Sestrinstvo, Primaljstvo, Radiološka tehnologija)
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2003. Patofiziologija
Medicina, Stomatologija, Studij Sanitarno inžinjerstvo, Stručni studiji (Sestrinstvo, Primaljstvo, Radiološka tehnologija)
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2003. Neurofiziologija
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2003. Imunologija
Medicina, Stomatologija
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

15.9.2016. - Pothlađivanje u reanimaciji
Marko Radman
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
15.7.2016. - Utjecaj epiduralne analgezije na dovršenje poroda
Željka Polonijo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.7.2016. - Utjecaj općih anestetika na kardiovaskularni sustav
Abedin Asani
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2016. - Hitno zbrinjavanje bolesnika s krvarenjem iz gornjega dijala probavnoga sustava
Marko Radeljak
Preddiplomski stručni studija Sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija
1.1.2016. - Kortikosteroidi u liječenju bolesnika sa sindromom akutnog respiracijskog distresa
Marija Čopo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.10.2015. - Utjecaj različitih tehnika anestezije na učestalost poslijeoperacijske mučnine i povraćanja u bolesnika kojima je učinjena operacija kralježnice
Rebeca Hodak
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.10.2015. - Liječenje poslijeoperacijske boli u bolesnika kojima je učinjena lumbalna laminektomija
Anton Plješa
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.10.2015. - Kirurško liječenje bolesnika s tumorima mozga: retrospektivna analiza dvogodišnjeg razdoblja u Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Bojan Brnetić
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.10.2015. - Dinamika porasta enzima troponina nakon kirurške revaskularizacije miokarda off-pump i on-pump tehnikama
Christine Butorac Zubak
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.9.2015. - Učestalost infekcija prsne kosti u bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata
Ana Milardović
Preddiplomski stručni studij sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.9.2015. - Utjecaj različitih kirurških tehnika na promjene broja trmbocita kod kardiokirurških pacijenata
Sandra Pavletić
Preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija
1.9.2015. - Usporedba vrijednosti parametara acido-baznog statusa analiziranih na dva različita analizatora
Kristinka Mrvoš
Preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija
1.9.2015. - Dinamička promjena latata u arterijskoj krvi bolesnika sa sepsom
Sabina Avdović
Preddiplomski stručni studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija
1.7.2015. - Primjena ekstrakorporalne membranske oksigenacije (ECMO) u jedinicama intenzivnog liječenja
Ana Carević
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Intenzivno liječenje bolesnika s teškom ozljedom mozga: retrospektivna analiza dvogodišnjeg razdoblja u jedinici intenzivnog liječenja klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Andrijana Martinović
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Zbrinjavanje i liječenje bolesnika u hemoragičnom šoku
Karlo Tudor
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Dvogodišnja retrospektivna analiza incidencije nozokomijalnih infekcija u bolesnika s izoliranom teškom ozljedom mozga u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Lara Valenčić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Mallampatijeva klasifikacija kao predikcijski čimbenik otežane intubacije
Nikolina Turčić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Učestalost perioperacijskog infarkta miokarda u bolesnika liječenih kirurškom revaskularizacijom srca
Nives Bubnjar
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Upotreba ultrazvuka za izvođenje regionalne anestezije: retrospektivna analiza jednogodišnjeg razdoblja u Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Renata Čanić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Infekcije u kardiokirurškim jedinicama intenzivnog liječenja – retrospektivna analiza jednogodišnjeg iskustva u Kliničkom bolničkom centru Rijeka (KBC) Rijeka
Sanela Kovačić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Kritički osvrt na nove smjernice liječenja masivnog krvarenja
Tamara Dujmov
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Intenzivno liječenje suicidalnih bolesnika
Tanja Bukara
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.7.2015. - Usporedba učinkovitosti akupunkture i farmakološke terapije u liječenju bolesnika s mišićno-koštanom boli
Anđa Letić
Sveučilišni diplomski studija sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
1.6.2014. - Infekcije u jedinici intenzivnog liječenja - analiza jednogodišnjeg iskustva
Ana Kocijan
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Retrospektivna analiza liječenja bolesnika sa sindromom akutnog respiracijskog distresa u jedinici intenzivnog liječenja kliničkog bolničkog centra rijeka u desetogodišnjem razdoblju
Nicole Radolović
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Prijeanesteziološka procjena i priprema bolesnika
Tihomir Piškor
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Rano prepoznavanje kritično obljelog bolesnika
Anamarija Baković
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Intenzivno liječenje bolesnika s akutnim trovanjem u jedinici intenzivnog liječenja kliničkog bolničkog centra rijeka i rezultat dvogodišnjeg razdoblja
Andrej Pleše
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Dijagnostika i liječenje kardiogenog šoka
Helena Smokrović
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.6.2014. - Sepsa
Josip Koren
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
22.5.2014. - Usporedba intravenske primjene diklofenaka i tramadola u liječenju poslijeoperacijske boli u bolesnica nakon laparoskopski asistirane vaginalne histerektomije
Maja Miškulin
Stručni studij Primaljstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
20.2.2014. - Perkutana dilatacijska traheotomiju u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju i intenzvino liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Neda Jokić
Stručni studij Sestrinstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
11.12.2013. - Trendovi u liječenju akutnog koronarnog sindroma: jednogodišnje iskustvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Ivana Mareljić
Stručni studij Sestrinstva
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Trendovi u liječenju akutnog koronarnog sindroma: jednogodišnje iskustvo u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Ivana Mareljić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - Prijeoperacijska priprema trudnica za elektivni carski rez - europske smjernice i praksa u našim rodilištima
Mirjana Mate-Ello
Stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Retrospektivna analiza primjene različitih tehnika anestezije pri izvođenju carskog reza u Kliničkom bolničkom centru Rijeka tijekom jednogodišnjeg razdoblja
Magdalena Knežević
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Strojna ventilacija u jedinicama intenzivnog liječenja
Ivana Jurinčić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Usporedba bilateralnog i unilateranlog spinalnog bloka u operacijama kuka
Gabrijela Šimunović
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2012. - Retrospektivna analiza primjene različitih tehnika regionalne anestezije na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka prije i nakon uvođenja ultrazvuka u svakodnevnu kliničku praksu
Irena Stanić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - Utjecaj klasične i laparoskopske tehnike odstranjivanja žučnih kamenaca na razinu boli, pojavu nuspojava i ishod liječenja bolesnika sa žučnim kamencima
Tihana Mladenić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - Retrospektivna analiza regionalne anestezije na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje Kliničkog bolničkog centra Rijeka u jednogodišnjem razdoblju
Anđelka Zubović
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2010. - Nozokomijalne infekcije u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka u jednogodišnjem razdoblju
Ljiljana Vinčić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- 15.7.2016. Osvrt na nove smjernice reanimacijskog postupka iz 2015. godine
Andrea Arefijev
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Epiduralna analgezija u porodu
Rafela Škoda
Preddiplomki stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstevnih studija
- Spinalna analgezija u porodu
Drita Bubnič
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
- Nozokomijalne infekcije u bolesnika liječenih u odjelu intenzivnoga liječenja
Božena Beuković
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
- Primjena inotropnih lijekova u poslijeoperacijskom razdoblju u kradiokirurških bolesnika
Larisa Miletić
Diplomski studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija
- Specifičnosti regionalne anestezije u djece
Sofija Vujić
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Moždana smrt i održavanje darivatelja organa – iskustva Kliničkog bolničkog centra Rijeka u razdoblju od 2012. do 2016. godine
Filip Brkić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Informiranost o epidrualnoj analgeziji u porodu – rezultati ankete
Tanja Gradiček
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Kritički osvrt na protokol intubacije u brzom slijedu u odraslih
Petra Šišić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj anestezije na kognitivne sposobnosti bolesnika
Nadija Gačo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Acinetobacter Baumannii – povećana incidencija u jedinici intenzivnog liječenja Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Dajana Bolf
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Venska tromboembolija tijekom trudnoće i nakon poroda
Lara Ivanović
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilite u Rijeci
- Utjecaj općih anestetika primjenjenih u djece dojenačke i rane dječje dobi na neurokognitivni razvoj
Viktor Jonke
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Klinički i laboratorijski parametri kao predskazatelji razvoja infekcije u bolesnika nakon kardiokirurških zahvata
Dragana Andrić
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo -menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Procjena i analiza razine stresa među studentima izvanrednog preddiplomskih i diplomskih studija sestrinstva fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
Gabrijela Šimunović
Sveučilišni diplomski studija Sestrinstvo -promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Intenzivno liječenje bolesnika s uplalom gušterače
Tanja Janeš
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Liječenje opeklina u jedinici intenzivnog liječenja
Ivana Blažević
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Utjecaj epiduralne analgezije na porod
Ivana Ilijaš
Preddiplomski stručni studiji Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Šećerna bolest u trudnoći i prehrana trudnica sa šećernom bolešću
Maja Bertić
Preddiplomski stručni studij Primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Liječenje bubrežene insufcijencije na odjelu intenzivnog lječenja
Sanja Komušanac
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
- Procjena svijesti u bolesnika s patologijom središnjeg živčanog sustava
Dorotea Zagorac
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Analgezija tijekom poroda u rodilja s poremećajem zgrušavanja
Ingrid Šutić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Regionalna anestezija u liječenju akutne boli tijekom poroda
Juraj Obradović
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Prokalcitonin, laktati i C reaktivni protein kao predskazatelji ishoda u liječenju bolesnika sa sepsom
Silvia Mohorić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Sepsa u porodništvu
Ana Valković
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Poslijeporođajne komplikacije: Analiza iskustva Kliničkog bolničkog centra Rijeka 2016. - 2017.
Josip Šore
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Postupak odvajanja od strojne ventilacije bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja
Iva Ševeljević
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2011. - 1.1.2012. International school for the instructions of anaesthesiology


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2014. - Priručnik iz Anesteziologije, reanimtologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija

Financiranje: DigitalIN
1.1.2013. - Urologija I (opći dio)

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
- Neurologija, neurokirurgija, regionalna anestezije i liječenje boli. 5. CEEA tečaj

Financiranje: M-print
- Specifične domene prerioperacijske medicine. 6. CEEA tečaj

Financiranje: M-print

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vičić Marijana, Peternel Sandra, Simonić Edita, Sotošek-Tokmadžić Vlatka, Massari Dražen, Brajac Ines, Kaštelan Marija, Prpić-Massari Larisa
Cytotoxic T lymphocytes as a potential brake of keratinocyte proliferation in psoriasis.
Medical hypotheses 87 66-68 - 2016.

2. Pal S, Knežević D, Kuharić J, Šustić A, Sotošek-Tokmažić V, Harjač A, Marčun R, Lainšćak M
Utvrđivanje komorbiditeta i serumske koncentracije srčanih biomarkera u pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti liječenih invazivnom ili neinvazivnom ventilacijom
Medicina fluminensis 51 289-29 - 2015.

3. Gusic N, Sabalic S, Pavic A, Ivkovic A, Sotosek Tokmadzic V, Cicvaric T
Rationale for more consistent choice of surgical approaches for acetabular fractures.
Injury, Int. J Care Injured 46S S78–S86 - 2015.

Q2

4. Bonifačić David;Toplak Adrian; Benjak Indira; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Lekić Andrica; Kučić Natalia
Monocytes and monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) as early predictors of disease outcome in patients with cerebral ischemic stroke
Wien Klin Wochenschr 128 20-27 - 2015.

Q2

5. Petranović, Duška; Pilčić, Gorazd; Valković, Toni; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana
Perforin- and granulysin-mediated cytotoxicity and interleukin 15 play roles in neurocognitive impairment in patients with acute lymphoblastic leukaemia
znanstveni rad 83 122-126 - 2014.

6. Batinac, Tanja; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Peharda, Vesna; Brajac, Ines
Adverse reactions and alleged allergy to local anesthetics: analysis of 331 patients
Journal of dermatology 40 522-527 - 2013.

7. Golubović, Vesna; Muhvić, Damir; Golubović, Snježana; Juretić, Mirna and Sotošek, Vlatka
Two Different Manifestations of Locked-In Syndrome
Collegium antropologicum 37 313-316 - 2013.

8. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Pinjuh, Goran; Laginja, Josip; Boban, Marko; Ćurko-Cofek, Božena; Kuharić, Janja; Ličina, Milan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Procjena stupnja anemije u bolesnika nakon zamjene srčanih zalistaka i aortokoronarnog premoštenja( The estimation of anemia degree in patients after heart valve replacement and coronary artery bypass surgery )
Medicina Fluminensis 49 193-202 - 2013.

9. Zelić Marko, Štimac Davor, Mendrila Davor, Tokmadžić Sotošek Vlatka, Fišić Elizabet, Uravić Miljenk, Šustić Alan
Preoperative oral feeding reduces stress response after laparoscopic cholecystectomy
Hepatogastroenterology 60 1602-6 - 2013.

10. Laškarin, Gordana; Zaputović, Luka; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Sotošek Tokmadzić, Vlatka
Harmful immune reactions during acute myocardial infarction
Medical hypotheses 78 703-706 - 2012.

11. Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Matanić- Manestar Marinka; Šusti, Alan; Antoničić, Igor; Dunatov, Siniša; Pavlović, Ivan; Antulov, Ronald
Simultaneous appearance of cerebral venous thrombosis and subdural hematomas as rare cause of headache in puerperium following epidural analgesia: a case report
Croatian medical journal (0353-9504) 53 (2012), 4; 379-385 53 379-385 - 2012.

12. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka, Laškarin, Gordan, Mahmutefendić, Hana, Lučin, Pero, Mrakovčić-Šutić, Ines, Župan, Željko, Šustić, Alan
Expression of cytolytic protein – perforin – in peripheral blood lymphocytes in severe traumatic brain injured patients
Injury 43 624-631 - 2012.

13. Protić, Alen; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan
Oral carbohydrate treatment before surgery
European journal of anaesthesiology 29 259-260 - 2012.

14. Ilijanić, Marina; Ćoza, Petra; Kuharić, Janja; Rukavina, Tomislav; Sučoć, Neven; Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić, Alan
Usporedba rane i kasne perkutane dilatacijske traheostomije na pojavu komplikacija u strojno ventiliranih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja
Medicina fauminensis 48 72-78 - 2012.

15. Zelić, Marko; Štimac, Davor; Mendrila, Davor; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Fišić, Elizabeta; Uravić, Miljenko; Šustić, Alan
Influence of Preoperative Oral Feeding on Stress Response after Resection for Colon Cancer
Hepato-gastroenterology 59 1385-1389 - 2012.

16. Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Šustić Alan; Petković, Marija; Bačić, Đordano; Mrakovčić-Šutić, Ines
The proposed mechanism of action during different pain management techniques on expression of cytolytic molecule perforin in patients after colorectal cancer surgery
Medical hypotheses (0306-9877) 76 (2011), 3; 450-452 76 450-452 - 2011.

17. Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Ilić Tomas, Maja; Sotošek, Stanislav; Laškarin, Gordana; Dominović, Marin; Tulić, Vera; Dordević, Gordana; Šustić, Alan; Mrakovčić Šutić, Ines
Different perforin expression in peripheral blood and prostate tissue in patients with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer
Scandinavian journal of immunology 74 368-376 - 2011.

18. Uravić, Miljenko; Zelić, Marko; Petrošić, Nenad; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štimac, Davor; Šustić, Alan
Effect of Pyloric Dilatation on Gastric Emptying after Pylorus-Preserving Pancreaticoduodenectomy
Hepato-gastroenterology 58 2144-2147 - 2011.

19. Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Recent advantages in cancer pain management
Periodicum biologorum 113 261-265 - 2011.

20. Sotošek, Stanislav; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Ilić Tomaš, Maja; Dominović, Marin; Tulić, Vera; Šutić, Ivana; Maričić, Antun; Sokolić, Jadranko; Šustić, Alan
Comparative study of frequency of different lymphocytes subpopulation in peripheral blood of patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia
Wiener klinische Wochenschriff 123 718-727 - 2011.

21. Mrakovčić-Šutić, Ines; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Župan, Željko; Šustić, Alan
Early changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in severe traumatic brain-injured patients
Scandinavian journal of immunology 72 (2010), 1; 57-65 72 57-65 - 2010.

22. Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Cindrić-Stančin, Marija; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka
Intraperitoneal analgesia for laparoscopic cholecystectomy : Bupivacaine versus Bupivacaine with Tramadol
Collegium antropologicum 33 299-302 - 2009.

23. Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Mrakovčić-Šutić, Ines
IMMUNE RESPONSE IN PATIENTS WITH CANCER PAIN
Periodicum biologorum 111 1-3 - 2009.

24. Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Intraperitoneal analgesia for laparoscopic cholecystectomy
Periodicum biologorum 111 1-4 - 2009.

25. Bogović Crnčić, Tatjana; Laškarin, Gordana; Juretić Franković, Koraljka; Sotošek Tokmadzić, Vlatka; Strbo, Nataša; Bedenicki, Ivica; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Rukavina, Daniel
Early pregnancy decidual lymphocytes beside perforin use Fas ligand (FasL) mediated cytotoxicity
Journal of Reproductive Immunology 73 108-117 - 2007.

26. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Bedenicki, Ivica; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Randić, Ljiljana; Le Bouteiller, Philippe; Tabiasco, Julie; Podack, Eckhard R; Rukavina, Daniel
Short term cytolytic mediators expression in decidual lymphocytes is enhanced by IL-15
American journal of reproductive immunology 55 217-225 - 2006.

27. Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Bogović Crnčić, Tatjana; Marchezi, F.; Allavena, P.; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence of functional mannose receptor on macrophages at the maternal-fetal interface
Human reproduction 20 1057-1066 - 2005.

28. Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Gruber, Franjo; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Zamolo, Gordana; Žauhar, Gordana; Rukavina, Daniel
Perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin-infiltrating cells in patients with lichen planus
British journal of dermatology 151 433-439 - 2004.

29. Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Nemec, Boris; Matovinović, Damir; Rubinić, Dušan; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Systemic and local expression of perforin in lymphocyte subsets in acute and chronic rheumatoid arthritis
Journal of rheumatology 30 660-670 - 2003.

30. Štrbo, Nataša; Oizumi, Satoshi; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Perforin is Required for Innate and Adaptive Immunity Induced by Heat Shock Protein Gp96
Immunity 18 381-390 - 2003.

31. Laškarin, Gordana; Sotosek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Bogovic, Tatjana; Szekeres-Bartho, Julia; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Progesterone Induced Blocking Factor (PIBF) Mediates Progesterone Induced Suppression of Decidual Lymphocyte Cytotoxicity
American Journal of Reproductive Immunology 48 201-210 - 2002.

32. Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Yoshiyuki; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Koyama, Koji; Okamura, Haruki; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
IL-18 is present at the maternal-fetal interface and enhances cytotoxic activity of decidual lymphocytes
American journal of reproductive immunology and microbiology 48 191-200 - 2002.

33. Podack, Eckhard R.; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Muta, Hiromi
CD30-Governor of Memory T cells?
Annals of the New York Academy of Sciences 975 101-113 - 2002.

34. Prpić, Larisa; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo, Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Assesment of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients during exacerbation of disease
Acta Dermato-Venereologica 211 14-16 - 2000.

35. Laškarin, Gordana; Faust, Zsuzsa; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
Progesterone directly and indirectly affects perforin expression in cytolytic cells
American journal of reproductive immunology and microbiology 42 312-320 - 1999.

36. Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Dohr, Gottfried; Blaschitz, Astrid; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages are the population of decidual adherent cells which regulates perforin expression in cytolytic cells
American Journal of Reproductive Immunology 42 76-82 - 1999.

37. Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana
Immunobiology of reproduction : Role of uniquely abundant NK cells in the placenta
Clinical immunology newsletter 19 59-61 - 1999.

38. Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Modulation of perforin expression in the decidual and peripheral blood cytotoxic lymphocytes in culture
American Journal of Reproductive Immunology 42 14-21 - 1999.

39. Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Laškarin, Gordana
Recent advances in immunology of early pregnancy (Nove spoznaje iz imunologije trudnoće)
Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics 7 77-83 - 1998.

40. Belavić Matija; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Fišić Elizabet; Brozovic Krijan Antonija; Strikić Nada; Lončarić Katušin Mirjana; Žunić Josip
The effect of various doses of infusion solutions on the endothelial glycocalyx layer in laparoscopic cholecystectomy patients.
Minerva Anesthesiologica

Q2

41. Belavić Matija; Sotošek Tokmadžić Vlatka, Brozović Krijan Antonija; Kvaternik Ines; Matijaš Kristina; Strikić Nedjeljko; Žunić Josip
A restrictive dose of crystalloids in patients during laparoscopic cholecystectomy is safe and cost-effective: prospective, two-arm parallel, randomized controlled trial
Therapeutics and clinical risk management 19 741-51

42. Kuharić Janja; Grabusic Kristina; Sotosek Tokmadzic Vlatka; Štifter Sanja; Tulić Ksenija; Shevchuk Olga; Lučin Pero; Šustić Alan
Severe traumatic brain injury induces early changes in the physical properties and protein composition of intracranial extracellular vesicles
Journal of neurotrauma

Q1

43. Biberić Maša; Zrna Siniša; Juranić Jurica; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Kurtović Branka; Župan Željko
Acute Fulminant Chlamydia pneumoniae Myocarditis Treated with Mechanical Circulatory Support in a Female Adult: A Case Report
Journal of Clinical Anesthesia Research 2

44. Bašagić Nedžad; Dangubić Boban; Sotošek Tokmadžić Vlatk; Verbić Adrian
Višestruke opekline djevojčice u dobi od 22 mjeseca
Acta Medica Croatica 72 75-80

45. Sokolić Jadranko; Sotosek Tokmadzic Vlatka; Medved gor;, Vukelić Damjani Nada; Balen Sanja; Rakić Marijana; Lanca Bastijanic Ana; Laškarin Gordana
Endothelial dysfunction mediated by interleukin-18 in ischemic heart disease patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery
Medical Hypotheses 20-24

Q2

46. Bonifačić David; Aralica Merica; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Rački Valentino; Tuškan-Mohar Lidija; Kučić Natalia
Values of vanillylmandelic acid and homovanillic acid in the urine as potential prognostic biomarkers in ischaemic stroke patients.
Biomarkers 20 1-8

Q2

47. Kraljic Snježana; Zuvic Marta; Desa Kristian; Blagaic Ana; Sotosek Vlatka; Antoncic Dragana; Likic Robert
Evaluation of nurses' workload in intensive care unit of a tertiary care university hospital in relation to the patients' severity of illness: A prospective study
International Journal of Nursing Studies 76 100-105

Q2

48. Grzalja Nikola; Cicvaric Tedi; Knezevic Dandijel; Kuharic Janja;, Sustic Alan; Bore Bakota; Komen Simona; Sotosek Tokmadzic Vlatka
Frequency and perforin expression of different lymphocyte subpopulations in patients with lower limb fracture and thoracic injury
Injury 48S5 S1-S7

Q2

49. Predrijevac Anamarija; Šustić Alan; Antončić Igor; Dunatov Siniša; Župan Željko; Kuharić Janja; Dangubić Boban; Sotošek Tokmadžić Vlatka
Chemical meningitis following spinal analgesia with levobupivacaine in labor and delivery: a case report.
Jorunal of Clinical Anesthesia Reasarch 2 1-3

50. Gačo Nadija; Kuharić Janja; Sotošek Tokmadžić Vlatka; Dangubić Boban; Rački Valentino; Petrić Daniela
Učestalost i karakteristike poslijeoperacijskog poremećaja kognitivnih funkcija u bolesnika nakon nekardiokirurških zahvata
Acta Medica Croatica 71 241-7

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Šustić A, Sotošek Tokmadžić V
Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija
knjiga Šustić, Alan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka Medicinski faklutet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
2. Autor poglavlja u knjizi
Sotošek Tokmadžić V
Mišićni relaksansi
Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija. Šustić A, Sotošek Tokmadžić Medicinski faklutet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
3. Autor poglavlja u knjizi
Sotošek Tokmadžić V
Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija
Priručnik iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine za studente preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija. Šustić, Alan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka Medicinski faklutet Sveučilišta u Rijeci Rijeka - 2014.
4.
Barac-Latas, Vesna; Bogović, Tatjana; Ćuk, Mira; Kučić, Natalia; Laškarin, Gordana; Lučin, Pero; Mahmutefendić, Hana; Matković, Vjera; Mrakovčić-Šutić, Ines; Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Trobonjača, Zlatko
Priručnik za vježbe iz fiziologije, neurofiziologije i imunologije( Handbook of exercises in physiology, neurophysiology and immunology )
Katedra za fiziol.imunol. i patol. fizol. Med. fakultet - 1999.
5.
Barac-Latas, Vesna; Ćuk, Mira; Kučić, Natalia; Laškarin, Gordana; Lučin, Pero; Mahmutefendić, Hana; Matković, Vjera; Mrakovčić-Šutić, Ines; Muhvić, Damir; Radošević-Stašić, Biserka; Ravlić-Gulan, Jagoda; Rukavina, Daniel; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Trobonjača, Zlatko
Priručnik za vježbe iz fiziologije I( Handbook of exercises in physiology )
Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Rijeka - 1999.
6. Autor poglavlja
Vlatka Sotošek Tokmadžić
Opekline
Knjiga Aleksandra Pirajvec Rijeka
7. Autor poglavlja
Vlatka Sotošek Tokmadžić
Priručnik za vježbe iz imunologije.
Priručnik Hana Mahmutefendić Rijeka
8. Autor poglavlja
Vlatka Sotošek Tokmadžić
Urologija
knjiga Željko Fučkar, Josip Španjol Rijeka

Pozvana predavanja

1. Sotošek Tokmadžić V
Hypovolemic shock treatment
Subotica, Srbija - 21.10.2016.
2. Sotošek Tokmadžić V
Immunological mechanisms in sepsis: similarity and differences in adults and children.
Rijeka, Croatia - 11.9.2015.
3. Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Pathophysology of shock
Rijeka - 30.5.2015.
4. Sotošek Tokmadžić V
Neuroimmunomodulation in severe traumatic brain injured patients
Dubrovnik, Croatia - 26.5.2015.
5. Sotošek Tokmadžić; Vlatka
sepsis and biomarkers in ICU
Subotica, Srbija - 28.11.2014.
6. Sotošek Tokmadžić V
Biomarkers in sepsis.
Zagreb, Croatia - 9.11.2014.
7. Sotošek Tokmadžić V.
Ventilator-associated pneumonia
Palić, Srbia
8. Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Istraživačka anesteziologija
Zagreb
9. Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Neuroimmunomodulation in brain injury
Opatija, Hrvatska
10. Vlatka Sotošek Tokmadžić
Citokini u sepsi
Karlovac
11. Vlatka Sotošek Tokmadžić
Immunomodulation in sepsis
Šibenik
12. Rukavina, Daniel; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea
Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface

Kongresna priopćenja

1.
Kuharić J, Sošić M, Knežević D, Sotošek Tokmadžić V, Grabušić K, Kučić N, Šustić A
Characterization of exosomes in cerebrospinal fluid of severe traumatic brain injured patients Oralna prezentacija 14th Symposium Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
2.
Kuharić J, Sošić M, Knežević D, Sotošek Tokmadžić V, Grabušić K, Kučić N, Šustić A
Isolation and analysis methods of exosomes in cerebrospinal fluid derived from patients with severe traumatic brain injury Oralna prezentacija European-American Anesthesia Conference Zadar - 1.1.2016.
3.
Bukara T, Đorđevski M, Mačkić M, Sotošek Tokmadžić V.
Clinical outcomes of patients with penetrating gunshot wounds to the head Oralna prezentacija 5th Student Congress of Neuroscience Rije-Rab, Croatia - 25.4.2015.
4.
Kučić N, Grabušić K, Sotošek Tokmadžić V, Montana Parpura V.
Cell biology of MCMV infected micorglia - the model establishment. Oralna prezentacija Annual Meeting of Croatian Immunological Society Krk, Croatia - 17.10.2014.
5.
Kuharić, Janja; Sokolić, Jadranko; Medved, Igor; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ljubotina, Maja; Rosović, Ivan; Laškarin, Gordana; Župan, Željko; Šustić, Alan
Effect of interleukin-18 on natural killer cell cytotoxic potential in patients with coronary heart disease during CABG Poster prezentacija 6th Croatian Congress of Anesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation Opatija, Hrvatska - 1.1.2014.
6.
Benjak, Indira; Toplak, Adrian; Bonifačić, David; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Kučić, Natalia
Utjecaj ishemijskog oštećenja na imunokompetentne stanice i sustavni cirkulacijski profil u bolesnika s moždanim udarom Oralna prezentacija 2. Studentski kongres nuroznansoti – NEURI 2012 Rijeka, Rab, Hrvatska - 28.4.2012.
7.
I. Mrakovicic-Sutic, V. Golubovic, S. Golubovic, V. Sotosek Tokmadzic, M. Petkovic.
Interaction of the cell of innate immunity (NKT and regulatory T cells) and epidural/intravenous analgesia in cancer patients. Poster prezentacija The 6th Congress of World Institute of Pain, Miami, SAD - 4.2.2012.
8.
V. Golubovic, S. Golubovic, I. Mrakovicic-Sutic, V. Sotosek Tokmadzic, M. Petkovic
Modulation of perforin expression in the peripheral blood of colon rectal patients during different pain mangement technique. Poster prezentacija The 6th Congress of World Institute of Pain, Miami Beach, SAD - 1.1.2012.
9.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Belušić, Danny; Hlača Kučan, Danijela; Cindrić-Stančin, Marija
Uporaba laringealne maske u oživljavanju bolesnika s ozljedom brahiogene ciste: prikaz bolesnika( The use of larygeal mask in resuscitation of patient with brachiogenic cyst injury: case report. ) Oralna prezentacija XXXV Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska - 1.1.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542009
10.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Mrakovčić-Šutić, Ines; Župan, Željko; Šustić, Alan
Neuroimmunomodulation in severe traumatic brain injured patients Oralna prezentacija 4th European-American Anesthesia Conference Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=541986
11.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Sepsis and other nosocomial infections in severe traumatic brain injured patients Oralna prezentacija Workshop of bacterial patogenesis and host response. TranMedRI Rijeka, Hrvatska - 1.1.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=522477
12.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
THE INFLUNCE OF POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT TECHNIQUES ON THE INNATE IMMUNITY IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER Oralna prezentacija Godišnja skupština Hrvatskog imunološkog društva 2010 s međunarodnim sudjelovanjem Mali Lošinj, Hrvatska - 7.10.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=555785
13.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Mahmutefendić, Hana; Lučin, Pero; Rukavina, Daniel; Šustić, Alan
Modulation of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with severe brain injury Poster prezentacija Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine Beč, Austrija - 11.10.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=427027
14.
Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Mrakovčić-Šutić, Ines; Petković Marija
Effects of post-operative pain treatment using epidural or intravenous analgesia on innate and aquired immune response Poster prezentacija XXVIII ESRA Congress Salzburg, Austrija - 9.9.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=426936
15.
Stuck-Tus, Ivana; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Frković, Vedran; Ažman, Josip; Golubović, Vesna
A bolus-based regimen of thoracic paravertebral block for breast surgery anaesthesia and postoperative analgesia Poster prezentacija ESRA Annual Congress Salzburg, Austrija - 9.9.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478128
16.
Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Intraperitonealna analgezija za laparokopsku kolecisektomiju( Intraperitoneal analgesia for laparoscopic cholecystectomy ) Oralna prezentacija Međunarodni simpozij regionalne analgezije i liječenja boli; Hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije Zagreb, Hrvatska - 18.6.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478052
17.
Frković, Vedran; Horvat, Mladen; Ažman, Josip; Komen Ušljebrka, Helga; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Golubović, Vesna; Župan, Željko
Torakalni paravertebralni blok za anesteziju i poslijeoperacijsku anesteziju u grudnoj kirurgiji( A bolus-regimen of thoracic paravertebral blocakde for breast surgery anestehsia and postoperative analgesia ) Oralna prezentacija Međunarodni simpozij regionalne anestezije i liječenja boli; Hrvatski kongres regionalne anestezije i analgezije Zagreb, Hrvatska - 18.6.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478051
18.
Golubović, Snježana; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Vesna; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT TECHIQUES INFLUENCE ON THE EXPRESSION OF CYTOLITIC MOLECULE PERFORIN Poster prezentacija Prvi kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb. Hrvatska - 22.5.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=402181
19.
Mrakovčić-Sutić, Ines; Golubović, Snježana; Golubović, Vesna; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
Epidural analgesia induced immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity in patients with colorectal carcinoma Poster prezentacija 5th World Congress of the World Institute of Pain New York, USA - 12.3.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478123
20.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Golubović, Vesna, Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
Epidural analgesia-induced immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity in patients with colorectal carcinoma Poster prezentacija 5th World Congress-World Institute of Pain New York, SAD - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395331
21.
Golubović, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
Comparison of postoperative pain management techniques on expression of cytolitic molecule perforin Poster prezentacija 5th World Congress-World Institute of Pain New York, SAD - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395320
22.
Golubović, Vesna; Golubović, Snježana; Sotosek-Tokmadzic, Vlatka; Mrakovcic-Sutic, Ines; Petkovic, Marija
Effects Of Post-Operative Pain Treatment Using Epidural Or Intravenous Analgesia On Innate And acquired Immune Response Poster prezentacija XXVIII ESRA Annual Congress Salzburg, Austrija - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478127
23.
Stuck, Ivana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Krstulović, Božidar; Protić, Alen; Župan, Željko; Golubović, Vesna
Procjena prognostičke vrijednosti limon-a u bolesnika s teškom upalom gušterače i uznapredovalom sepsom( Evaluation pf prognostic values of LiMON parameters in patients with severe pancreatitis and sepsis-a pilot study ) Oralna prezentacija XXII Simpozij intenzive medicine Zagreb, Hrvatska - 5.12.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478050
24.
Golubović, Vesna; Mrakovčić-Šutić, Ines; Golubović, Snježana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Petković, Marija
THE CHARACTERISTICS OF POSTOPERATIVE EPIDURAL ANALGESIA ON IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA Poster prezentacija XXVII European Society of Regional Anaesthesia Annual Congress Genova, Italija - 25.9.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=395313
25.
Vesna Golubović, Ines Mrakovčić-Šutić, Snježana Golubović, Vlatka Sotošek-Tokmadžić, Marija Petković
THE EFFECT OF EPIDURAL ANESTHESIA ON PERFORIN EXPRESSION IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA Poster prezentacija 4th World Congress of the World Institute of Pain (WIP) Budimpešta. Mađarska - 26.9.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343045
26.
Ines Mrakovčić-Šutić, Vesna Golubović, Snježana Golubović, Vlatka Sotošek-Tokmadžić, Marija Petković
THE INFLUNCE OF NK AND NKT CELLS ON THE INNATE IMMUNITY FOLLOWING EPIDURAL ANESTETHIA IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA Poster prezentacija 4th World Congress of the World Institute of Pain Budimpešta, Mađarska - 26.9.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343037
27.
Vesna Golubović, Ines Mrakovčić-Šutić, Snježana Golubović, Vlatka Sotošek-Tokmadžić, Marija Petković
CHANGES IN EXPRESSION OF CYTOLITIC MOLECULE PERFORIN IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES AFTER EPIDURAL ANESTHESIA IN PATIENTS WITH COLORECTAL CARCINOMA Poster prezentacija XXVI Annual ESRA Congress Valencia, Španjolska - 12.9.2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347833
28.
Pavelić, Goran; Horvat, Mladen; Komen Ušljebrka, Helga; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Intravenska primjena tramadola za ublažavanje boli u indukciji djece kojima je učinjena tonzilektomija( Intravenous tramadol for pain relif given at induction in children undergoing tonsillectomy ) Oralna prezentacija Simpozij intenzivne medicine Zagreb, Hrvatska - 10.11.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478047
29.
Horvat, Mladen; Orlić Karbić, Vlasta; Božić, Alfred; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Uporaba 5% ultrakaina (hoechst) u spinalnoj anesteziji za jednodnevnu kirugiju hernioplastike( Application of 5% ultracaine (hoechst) in one day surgery for hernioplastic operation in spinal anestehsia ) Poster prezentacija IC Congress of Croatian association of anesthesiology and ICU Varaždin, Hrvatska - 4.5.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478043
30.
Horvat, Mladen; Protić, Alen; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
A comparison of spinal anestehsia with combined ultrasound guided femoropoliteal nerve blocks during lower limb surgery Oralna prezentacija Alpe Adria symposium and Current topics in anestehsia and critical care Opatija, Hrvatska - 1.1.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478018
31.
Župan, Željko; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Deša, Kristian
Utjecaj primjene kliničkih smjernica na ishod intenzivnog liječenja bolesnika s teškom ozljedom mozga( The influence of application of clinical guidelines on outcome of intensive treated patients with severe traumatic brain injury ) Oralna prezentacija Simpozij intenzivnog liječenja Zagreb, Hrvatska - 1.1.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=478046
32.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Čoklo, Miran; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Gruber, Franjo
Apoptotic mechanisms in psoriasis Poster prezentacija Croatian-Italian symposium on psoriasis Ivanić Grad, Hrvatska - 24.9.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=271457
33.
Sršen, Suzana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Interleukin-15 produced by decidual adherent cells in vitro enhances perforin, Fas ligand and Granzyme B expression in decidual lymphocytes Poster prezentacija EMBIC Summer School "Embryo implantation: from basics to clinics" Malinska, Hrvatska - 4.6.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=207936
34.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Bogović Crnčić, Tatjana; Allavena, Paola; Mantovani, Alberto; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression and natural ligands for the mannose receptor at the materno-fetal interface Poster prezentacija International Congress of Reproductive Immunology Japan - 11.10.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159878
35.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The influence of Th1 cytokines on perforin and Fas/FasL mediated cytotoxicity of first trimester pregnancy decidual and peripheral blood lymphocytes Oralna prezentacija Croatian Immunological Society Annual Meeting Opatija, Hrvatska - 8.10.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159899
36.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Decidual NK cells use Fas/FasL cytolytic pathway Poster prezentacija ECRI Pizen, Češka - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159758
37.
Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Haller, Herman; Rupčić, S.; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Tubal mucosa implantation site is characterized by infiltration of CD3+CD8 bright+ T cells and relative lack of NK cells Poster prezentacija ECRI Pizen, Češka - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159777
38.
Bogovic Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sršen, Suzana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Early pregnancy decidual lymphocytes lyse NK resistant targets by perforin and Fas/FasL cytolytic mechanisms Oralna prezentacija EFIS symposium and postgraduate course : Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases Beograd, Srbija i Crna Gora - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159838
39.
Sršen, Suzana; Laškarin, Gordana; Dupor, Jana; Juretić, Koraljka; Strbo, Nataša; Dorčić, Dorotea; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Haller, Herman; Rupčić, S; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Phenotypic characteristics of leukocytes in ectopic pregnancy Poster prezentacija EFIS symposium and postgraduate course : Molecular and cellular interactions in chronic inflammatory autoimmune diseases Beograd, Srbija i Crna Gora - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159821
40.
Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Laškarin, Gordana; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Heat shock protein gp96: Rare simplicity Pozvano predavanje Croatian Immunological Society Annual Meeting Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159575
41.
Dupor, Jana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Haller, Herman; Rupčić, S.; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Analysis of leukocyte subpopulations in ectopic pregnancy Poster prezentacija Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=146304
42.
Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Allavena, Paola; Randić, Ljiljana; Vlastelić, Ivan; Rukavina, Daniel
Antigen presenting cells from human first trimester pregnancy decidua express functional mannose receptor Oralna prezentacija Annual Meeting of the Croatian Immunological Society : Abstract bookRijeka : Hrvatsko imunološko društvo Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=146299
43.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Haller, Herman; Rupčić, S.; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression of perforin in fallopian tuba ectopic pregnancy Poster prezentacija Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=146289
44.
Bogović Crnčić, Tatjana; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Juretić, Koraljka; Dupor, Jana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Molecular mechanisms involved in short term cytolytic activity of early pregnancy decidual NK cells Poster prezentacija Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Brijuni, Hrvatska - 17.10.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=146301
45.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Zamolo, Gordana; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo; Rukavina, Daniel
Increased perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients in exacerbation phase of disease Poster prezentacija 12th World Congress on Cancers of the Skin New York, SAD - 17.6.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159508
46.
Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Dupor, Jana; Dorčić, Dorotea; Allavena, Paola; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Expression and distribution of the mannose receptor (MR) in the first trimester decidual tissue Poster prezentacija Hippokration Congress Rhodes, Grčka - 4.6.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=97850
47.
Dorčić, Dorotea; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović-Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesteron decreases perforin release from decidual NK cells in a close contact with K562 targets Poster prezentacija Croatian Immunological Society Annual meeting Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92005
48.
Juretić, Koraljka; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Ćupurdija, Kristijan; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Phenotypic and functional characteristics of human first trimester decidual macrophages and dendritic cells Poster prezentacija Croatian Immunological Society Annual meeting Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92006
49.
Štrbo, Nataša; Yamazaki, Koichi; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Heat shock fusion protein gp96-Ig induces activation of innate and adaptive immunity Poster prezentacija Croatian Immunological Society Annual meeting Trakošćan, Hrvatska - 23.11.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92007
50.
Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Štrbo, Nataša; Podack, Eckhard R.
Perforin is required for innate and adaptive immunity induced by heat shock protein gp96 Poster prezentacija 19th International Natural Killer Cell Workshop, 7th Annual Meeting of the Society for Natural Immunity San Juan, Porto Rico, USA - 6.10.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=107087
51.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Characterisation of antigen presenting cells in the human first trimester decidua Poster prezentacija Congress of the Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Weimar, Njemačka - 7.9.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92003
52.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek-Tokmadžić, Vlatka; Bogović-Crnčić, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Dupor, Jana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Interaction of progesterone and IL-15 in the regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes at the materno-fetal interface Poster prezentacija Congress of the Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Weimar, Njemačka - 7.9.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92002
53.
Rukavina, Daniel; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Tsuji, Yoshiyuki; Kojama, Koji
Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy Pozvano predavanje Congress of the Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Weimar, Njemačka - 7.9.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=92001
54.
Prpić Massari, Larisa; Kaštelan, Marija; Brajac, Ines; Gruber, Franjo; Zamolo, Gordana; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel
Analysis of perforin expression in peripheral blood lymphocytes and skin lesions in psoriatic patients Poster prezentacija Congress of Croatian dermatovenerologists. New highlights in dermatovenerology Opatija, Hrvatska - 16.5.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=107414
55.
Bogović, Tatjana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Juretić, Koraljka; Dorčić, Dorotea; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The effects of short and long term TH1 cytokine stimulation on Fas/Fasl mediated cytotoxicity of first term pregnancy peripheral blood lymphocytes Poster prezentacija Godišnji sastanak HID-a Zagreb, Hrvatska - 7.12.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91997
56.
Laškarin, Gordana; Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Vlastelic, Ivan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and regulation of IL-15 protein expression in human first trimester pregnancy decidua Poster prezentacija Godišnji sastanak HID-a Zagreb, Hrvatska - 7.12.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91996
57.
Sotošek Tokmadžić, Vlatka; Tsuji, Y.; Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
The presence and role of interleukin-18 at maternal-fetal interface Oralna prezentacija Godišnji sastanak HID-a Zagreb, Hrvatska - 7.12.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91994
58.
Juretić, Koraljka; Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Involvement of Fas/Fas ligand mechanism in TH1 mediated cytolytic activity of peripheral blood lymphocytes of pregnant women Poster prezentacija International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 2.7.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91989
59.
Laškarin, Gordana; Sotosek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Progesterone mediated regulation of cytolytic potential and activity of decidual lymphocytes Pozvano predavanje VIII International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 2.7.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91973
60.
Ćupurdija, Kristijan; Laškarin, Gordana; Bogović, Tatjana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
The effect of progesterone induced blocking factor (PIBF) in regulation of cytolitic potential of decidual lymphocytes Poster prezentacija International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 2.7.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91984
61.
Bogović, Tatjana; Sotosek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard; Rukavina, Daniel
Cytolytic activity of decidual lymphocytes in response to short and long term IL-12, IL-15 and IL-18 stimulation Poster prezentacija VIII International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 1.1.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91981
62.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana
Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface Poster prezentacija Annual meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction Tokyo, Japan - 15.12.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57893
63.
Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Utjecaj progesterona i citokina na regulaciju citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita( The effect of progesterone and cytokines in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes ) Poster prezentacija Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva Zagreb, Hrvatska - 15.12.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57875
64.
Prpić, Larisa; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Gruber, Franjo; Rukavina, Daniel
The role of perforin mediated cytolytic pathway in the pathophysiology of psoriasis Poster prezentacija Congress of the European Academy of Dermatology & Venerology Ženeva, Švicarska - 11.10.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91967
65.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Ćupurdija, Kristijan; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesterone and progesterone induced blocking factor (PIBF) regulate perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes Poster prezentacija Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem Osijek, Hrvatska - 14.9.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57865
66.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Vlastelić, Ivica; Rukavina, Daniel
Macrophages secreted cytokines regulate perforin expression in the first trimester pregnancy decidua Poster prezentacija Kongres Hrvatskog društva fiziologa s međunarodnim sudjelovanjem Osijek, Hrvatska - 14.9.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57857
67.
Rukavina, Daniel; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana
TH1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at the interface Pozvano predavanje Congress of the Alps-Adria Society of Immunology of Reproduction Pečuh, Mađarska - 28.6.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57823
68.
Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Interactions of progesterone and cytokines in the regulation of cytotoxicity of decidual lymphocytes Pozvano predavanje Congress of the Alps-Adria Society of Immunology of Reproduction Pečuh, Mađarska - 1.1.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57815
69.
Bogović, Tatjana; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages are involved in regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes Poster prezentacija Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57760
70.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Progesterone induced blocking factor (PIBF) mediates immunosuppressive activity of progesterone at the interface Oralna prezentacija Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57744
71.
Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Bedenicki, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
IL-15 plays a key role in the regulation of perforin expression at the maternal-fetal interface Poster prezentacija Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57752
72.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Effect of Th1 type cytokines (IL-2, IL-12, IL-15) on cytotoxic activity of decidual NK cells Oralna prezentacija Annual meeting of the Croatian Immunological Society Zagreb, Hrvatska - 25.11.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57768
73.
Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
The influence of progesterone in regulation of perforin expression and cytolytic activity of decidual lymphocytes Oralna prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction ; Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Rim, Italija - 29.10.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57665
74.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface Poster prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction ; Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Rim, Italija - 29.10.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57715
75.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Bogović, Tatjana; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Natural killer activity and response to Th1 cytokines of decidual lymphocytes Poster prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction ; Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Rim, Italija - 29.10.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57695
76.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Bogović, Tatjana; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel; Podack, Eckhard R.
Th1 and th2 regulatory effects on perforin expression : the role of decidual macrophages Poster prezentacija European Meeting of Immunology and Reproduction ; Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Rim, Italija - 29.10.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57681
77.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Decidual macrophages regulate cytolytic potential of decidual natural killer cells Poster prezentacija Meeting of the European Placenta Group Schladming, Austrija - 27.9.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57638
78.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Randić, Ljiljana; Rukavina, Daniel
Regulation of cytolytic activity of decidual lymphocytes: role of cytokines IL-2 and IL-15 Poster prezentacija Meeting of the European Placenta Group Schladming, Austrija - 27.9.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57628
79.
Prpić, Larisa; Gruber, Franjo; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Rukavina, Daniel
Assesment of perforin expression in peripheral blood lymphocytes in psoriatic patients during exacerbation of disease Poster prezentacija Alpe-Adria Symposium on Psoriasis Trst, Italija - 20.11.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=91961
80.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Podack, Eckhard R.
Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy Pozvano predavanje International Congress of Reproductive Immunology New Delhi, India - 28.10.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15819
81.
Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Matovinović, Damir; Nemec, Boris; Rukavina, Daniel
Expression of cytolytic protein - perforin in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue lymphocytes in patients with rheumatoid arhtiritis Poster prezentacija International Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57518
82.
Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Matovinović, Damir; Nemec, Boris; Rukavina, Daniel
Analysis of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue of patient with rheumatoid arthritis Poster prezentacija International Meeting "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=57543
83.
Rukavina, Daniel; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Bedenicki, Ivica; Podack, Eckhard R.
Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes Poster prezentacija International Meeting "Mechanisms in Local Immunity"; Meeting of Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15804
84.
Sotošek, Vlatka; Laškarin, Gordana; Štrbo, Nataša; Randić, Ljiljana; Podack, Eckhard R.; Rukavina, Daniel
Phenotype of decidual and pheripheral blood adherent cells and their role in upregulation of perforin expression Oralna prezentacija International Meeting "Mechanisms in Local Immunity"; Meeting of Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15746
85.
Laškarin, Gordana; Zsuzsa, Faust; Štrbo, Nataša; Sotošek, Vlatka; Eckhard, Podack R.; Szekeres-Bartho, Julia; Rukavina, Daniel
The role of progesterone in regulation of perforin expression in decidual and peripheral blood lymphocytes Oralna prezentacija Fourth International Meeting "Mechanisms in Local Immunity"; Meeting of Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15734
86.
Štrbo, Nataša; Laškarin, Gordana; Sotošek, Vlatka; Vlastelić, Ivica; Podack, Eckhard E.; Rukavina, Daniel
The significance of interleukin (IL)-15 in regulating perforin protein expression in the first trimester pregnancy decidual lymphocytes Poster prezentacija International Meeting "Mechanisms in Local Immunity"; Meeting of Alps Adria Society for Immunology of Reproduction Opatija, Hrvatska - 16.9.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=15799
87.
Barbalić B, Kuharić J, Šuper-Kučina E, Fućak Primc A, Sotošek Tokmadžić V
Role of pectoral nerve blocks for pain management in patients undergoing breast surgery Oralna prezentacija European-American Anesthesia Conference 2.-4- lipanj 2016.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i opsežim moždanim krvarenjem; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2010. -
FP7-REGPOT-2010-5 projekt “Upgrading the capacities for research in translational medicine at the Faculty of Medicine University of Rijeka” (TransMedRi); suradnik; EU; ;
3. 1.1.2007. -
Epiduralna analgezija i stanična imunost u bolesnika s kolorektalnim karcinomom; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šprota Republike Hrvatske; ;
4. 1.1.2007. -
Perkutana traheostomija u prevenciji pneumonije u strojno ventiliranih bolesnika; suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i šprota Republike Hrvatske; ;
5. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Th1 citokini i citolitičke molekule u trudnoći; znanstveni novak; od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.1997. - 1.1.2002.
Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidualnim limfocitima u trudnoći; znanstveni novak; Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Nikola Gržalja; Doktorat Stanična imunost i citotksični potencijal u bolesnika s višestrukim ozljedama tijela; Biomedicina i zdravstvo; 29. 03. 2018.;
2. -
Jadranko Sokolić; Doktorat Utjecaj prijeoperacijske peroralne prehrane na rani imunološki odgovor u bolesnika s koronarnom bolesti srca liječenih kirurškom revaskularizacijom miokarda; Biomedicina i zdravstvo; 20. 06. 2018.;
3. -
Janja Kuharić; Doktorat Izolacija i karakterizacija izvanstaničnih vezikula cerebrospinalne tekućine bolesnika s teškom ozljedom mozga; Biomedicina i zdravstvo; 20. 07. 2018.;
4. -
Matija Belavić; Doktorat Utjecaj različitih doza infuzijskih otopina na sloj endotelnog glikokaliksa u bolesnika operiranih metodom laparoskopske kolecistektomije; Biomedicina i zdravstvo; 23. 07. 2018.;

Znanstveni skupovi

1. - 16.9.2006.
XXI Alpe-Adria symposium (AAAS) and current topics in anestehsia and critical care (CTACC): USA-Croatian joint meeting Opatija, Hrvatska Članica Lokalnog organizacijskog odbora
2. - 6.6.2001.
VIII International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska Članica Lokalnog organizacijskog odbora
3. - 28.9.1998.
Mechanisms in Local Immunity Opatija, Hrvatska Članica Lokalnog organizacijskog odbora
4. -
Američko-hrvatska anesteziološka konferencije Zadar članica organizacijskog odbora
5. -
Godišnji simpozij intenzivne medicine HDAIL-a Zagreb članica organizacijskog odbora
6. -
Godišnji simpozij anesteziologije HDAIL-a Zagreb članica organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Acta Anesthesiologica Croatica

Recenzije

1. Recenzent Medical Science Monitor
2. Recenzent Acta Medica Croatica
3. Recenezent Medicine Fluminensis

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. 1.10.2015. - Majka i dijete. CEEA tečaj; ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-

 
2.
-
CEEA
European Society of Anesthesiology   generalni direktor