dr. sc. Ines Matić univ. spec. crim.

Pravni fakultet Katedra za rimsko pravo

e-pošta : imatic@pravri.hr

Obrazovanje

- mag. iur. Integrirani prediplomski i diplomski studij pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- univ. spec. crim. Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- dr. sc. Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Odvjetnički vježbenik Odvjetnički ured Anita Prelec
- Asistent na Katedri za rimsko pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijedoktorand na Katedri za rimsko pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Članstva

- Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Hrvatski sommelier klub

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Seminar Rimsko privatno pravo
Integrirani diplomski i preddiplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Rimsko privatno pravo
Integrirani diplomski i preddiplomski studij pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

13.7.2017. - 31.7.2017. Intellectual Property & Cyberlaw Summer Institute


Norma sati:
11.5.2017. - 12.5.2017. Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching


Norma sati:
11.5.2017. - 12.5.2017. Uvod u proučavanje talijanskog prava


Norma sati:
27.4.2017. - 28.4.2017. Uvod u proučavanje talijanskog prava


Norma sati:
5.5.2016. - Interni auditor / Projekt Usluge edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:
28.9.2015. - 27.6.2016. vježbenički staž


Norma sati:
24.9.2015. - 25.9.2015. Seminar o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (IURISPRUDENTIA - Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta)


Norma sati:
2.6.2014. - 6.6.2014. Uvod u talijansko pravo


Norma sati: 8
25.4.2014. - 30.5.2014. Planiranje i programiranje nastave Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 sati / 3 ECTS
28.3.2014. - 23.5.2014. Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi Nastavničke kompetencije u visokom školstvu


Norma sati: 20 sati / 7 ECTS
3.3.2014. - 17.4.2014. DL-101HR Opći tečaj intelektualnog vlasništva


Norma sati:
1.1.2014. - Upravljanje sobom


Norma sati: 8 sati
1.1.2014. - Profesionalna učinkovitost


Norma sati: 8 sati
15.10.2013. - 15.1.2014. znanstveno - istraživački boravak na Facolta di giurisprudenta Universita di Verona


Norma sati:
9.9.2012. - 14.9.2012. Training on Harmonisation of South-East European States' Legislation with the EU Law


Norma sati: 38 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matić, Ines ; Petranović, Anamari
ANTIHREZA DE LEGE FERENDA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 261-284 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=997699

2. Matić, Ines ; Petranović, Anamari
Antihereza u rimskoj pravnoj doktrini
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 1153-1168 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=983304

3. Matić, Ines, Mišević, Dominik, Rocha Kunštek, Erika Daniela
Anticresis y enfiteusis - aspectos procesales
Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" 253-274 - 2017.

A1

4. Grbić, Sanja ; Matić, Ines ; Bodul, Dejan
ULOGA SUDA KAO TIJELA DRŽAVNE VLASTI U INSOLVENCIJSKIM POSTUPCIMA – od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 9 13-42 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833967

5. Vukas, Budislav ; Matić, Ines
ZNANSTVENI DOPRINOSI PROF. DR. SC. PETRA SIMONETTIJA CIVILISTICˇKOJ PRAVNOJ BASˇTINI I POVIJESTI PRAVA
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 251-266 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=826689

6. Matić, Ines
Odredbe o osiguranju tražbina u srednjovjekovnim statutima istarskih gradova i općina
Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa "Istarsko gospodarstvo jučer i sutra" 109-119 - 2015.

A1

7. Bartulović, Željko; Bodul, Dejan; Matić, Ines
KRATKA POVIJEST POTROŠAČKOG STEČAJA ili još jedna nenaučena lekcija iz povijesti
XI - majsko savjetovanje - usluge i zaštita korisnika 1087-1134 - 2015.

A1

8. Matić, Ines
Antihreza - relikt prošlosti ili rješenje za budućnost
Zbornik radova "1700 godina Milanskog edikta" 723-740 - 2013.

A1

Kongresna priopćenja

1.
Matić, Ines, Petranović, Anamari
Antihreza de lege ferenda XXV. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak) Poreč - 10.4.2019.
2.
Matić, Ines
PACTUM ANTICHRETICUM IN ROMAN AND MODERN CIVIL LAW RIDOC - Rijeka Doctoral Conference Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2.12.2016.
3.
Matić, Ines
Utjecaj Crkve na istarsko srednjovjekovno pravo Predavanje 2. međunarodni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra Pazin - Pula, Hrvatska - 26.11.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=847764
4.
Matić, Ines
Osiguranje tražbina u dalmatinskim statutima s posebnim osvrtom na korčulanski Statut Predavanje Međunarodni znanstveni skup "Statut grada i otoka Korčule iz 1214. i njegovo povijesno i pravno značenje" Korčula, Hrvatska - 28.9.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722026
5.
Matić, Ines
Antihreza - relikt prošlosti ili rješenje za budućnost Predavanje Međunarodni znanstveni skup "1700 godina Milanskog edikta" Niš, Srbija - 18.5.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721948

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Iurisprudentia – Unapređenje kvalitete na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta
Europski socijalni fond - Operativnog program "Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013   1.187.376,88 kuna
član projektnog tima