izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah diplomirani defektolog - socijalni pedagog

Učiteljski fakultet Katedra za obrazovne znanosti

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google schoolar 123 6 3
Hrvatska znanstvena bibliografija - - -
SCOPUS 12 2
Web of Science 2 1

Obrazovanje

3.6.2004. - 7.7.2010. dr.sc. područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana defektologija Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu
5.2.1997. - 3.6.2004. mr.sc. područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana defektologija Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu
1.10.1992. - 5.2.1997. diplomirani defektolog – socijalni pedagog Fakultet za defektologiju ( sada: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Odsjek za poremećaje u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.3.2012. - docent sveučilišni nastavnik Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 6, Rijeka
1.9.2008. - 10.1.2012. defektolog - odgajatelj izrada i provedba edukacijsko-rehabilitacijskog programa u inkluzivnoj i posebnoj odgojnoj skupini s djecom s teškoćama iz autističnog spektra Dječji vrtić Rijeka, PPO Maestral, Dolac 3, Rijeka
6.1.2008. - 23.6.2008. asistent nastava kolegija Djeca s posebnim potrebama ; prijedlog i usvajanje kolegija Rana prevencija ovisnosti i Nasilje nad i među djecom Učiteljski fakultet u Rijeci, Trg I. Klobučariće, 1, Rijeka
26.10.2007. - 6.1.2008. stručni suradnik u školi - defektolog pedagoške opservacije i reopservacije; socijalnopedagoški tretman Osnovna škola Zamet, Bože Vidasa 8, Rijeka 51 000
23.10.1997. - 25.10.2007. socijalni pedagog u institucionalnim, poluinstitucionalnim i vaninstitucionalnim intervencijama socijalno-pedagoška procjena; planiranje i provedba stručnih intervencija za djecu i adolescenate s poremećajima u ponašanju; davanje stručnih mišljenja o socijalnim i odgojno-obrazovnim potrebama korisnika Doma za odgoj Dom za odgoj Rijeka; Vukovarska 69, Rijeka 51 000
19.2.1997. - 12.8.1997. socijalni pedagog u Osnovnoj školi Marija Jurić Zagorka u Zagrebu; voditelj školske odgojno-obrazovne grupe djece s problemima u ponašanju provedba socijalno pedagoškog programa za djecu u riziku za poremećaje u ponašanju; kontinuirani profesionalni razvoj Dom za odgoj Dugave; Ul. Sv. Mateja 70a, Zagreb 10 000
- izvanredni profesor sveučilišni nastavnik Učiteljski fakultet u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Učenici s problemima u ponašanju
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 2+0+1
1.1.2015. - Učenici s poremećajima u ponašanju
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 1+1+1
1.1.2014. - Inkluzivna pedagogija
pedagogija jednopredmetni i dvopredmetni, diplomski i dodiplomski
Filozofski fakulet
voditelj
Norma sati: 2+2+0
1.1.2014. - Nasilje nad i među djecom
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2013. - 1.1.2015. Metodologija istraživanja u odgoju II
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+2
1.1.2013. - Integrirani odgoj i obrazovanje
dvopredmetni pedagogija, diplomski
Filozofski fakulet
voditelj
Norma sati: 2+2+0
1.1.2012. - Metodologija istraživanja u odgoju I
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+1+0
1.1.2012. - Nasilje nad i među djecom
rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dodiplomski
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 1+1+0
1.1.2011. - Trening socijalnih vještina
rani i predškolski odgoj i obrazovanje, dodiplomski
Učiteljski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 2+0+1
1.1.2011. - Rana prevencija ovisnosti
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2010. - Trening socijalnih vještina
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 2+2+0
1.1.2008. - Odgoj djece s posebnim potrebama
učiteljski studij, integrirani
Učiteljski fakultet u Rijeci i Učiteljski fakultet u Gospiću
suradnik
Norma sati: 2+2+2
- Osnaživanje roditelja djece s posebnim potrebama
diplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
UFRI
nositelj i izvoditelj
Norma sati: 5 ECTS bodova

Mentor u završnim radovima

23.9.2016. - Roditeljska procjena ponašanja u sukobima
Ana-Katarina Nikolić
US
Učiteljski fakultet
21.9.2016. - Uloga škole kao zaštitnog čimbenika u prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih
Ema Gregov
pedagogija
Filozofski fakultet
21.9.2016. - Obrazovanje i usmjeravanje darovite djece
Dino Ožbolt
pedagogija
Filozofski fakultet
16.9.2016. - Neverbalno i verbalno ponašanje odgajatelja u pojedinim specifičnim situacijama dnevne rutine u vrtiću
Marina Kirinčić
RPOO
Učiteljski fakultet
16.9.2016. - Programi za poticanje socioemocionalne kompetentnosti djece u Dječjem vrtiću Rijeka
Glorija Peranić
RPOO
Učiteljski fakultet
16.9.2016. - Procjena i samoprocjena ponašanja u sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Elena Predrag
RPOO
Učiteljski fakultet u Rijeci
15.9.2016. - Socijalna kompetentnost osoba s Down sindromom
Martina Finzir
RPOO
Učiteljski fakultet
14.9.2016. - Prosocijalne tendencije i rizični čimbenici učenika koji su uključeni u poludnevni boravak Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka
Rebeka Pavlović
pedagogija
Filozofski fakultet
15.7.2016. - Evaluacija muzejskih radionica za djecu
Andrea Rubeša
US
Učiteljski fakultet
15.7.2016. - Samoprocjena odgajateljskih stilova ponašanja u interpersonalnim sukobima
Alma Čizmić
RPOO
Učiteljski fakultet
11.7.2016. - Capoeira kao alternativna metoda u radu s djecom u psihosocijalnom riziku
Križić Katarina
pedagogija
Filozofski fakultet
5.7.2016. - Socijalna podrška i uvjerenja o traženju stručne pomoći kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Anela Raguž
pedagogija
Filozofski fakultet
20.5.2016. - Samopoštovanje i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Mirta Strčić
RPOO
Učiteljsi fakultet
13.11.2015. - Emocionalna kompetentnost i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Matea Kralj
RPOO
Učiteljski fakultet
25.9.2015. - Percepcija socijalne podrške i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci
Martina Novina
RPOO
Učitlejski fakultet
25.9.2015. - Odgajateljske procjene problema u ponašanju djece u jaslicama
Ana Pranjić
RPOO
Učiteljski fakultet
17.7.2015. - Traumatski simptomi i stavovi prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima studenata učiteljskog fakulteta u Rijeci
Amalija Horvat
RPOO
Učiteljski fakultet
26.9.2014. - Teorijsko razlikovanje uvjeta, uzroka i povoda za manifestirane probleme u ponašanju djeteta u vrtiću
Katarina Linardić
RPOO
Učiteljski fakultet
26.9.2014. - Komunikacijske vještine odgajatelja i razvoj komunikacije djeteta s teškoćama iz autističnog spektra
Natalija Steinbach
RPOO
Učiteljski fakultet
1.9.2014. - Redoviti odgojno-obrazovni rad s djetetom s cerebralnom paralizom
Alma Husejnović
pedagogija
Filozofski fakultet
1.9.2014. - Didaktičko-metodička prilagodba odgojno-obrazovnog rada za učenike s razvojnom teškoćom gluhoće i nagluhosti
Marina Šokić
pedagogija
Filozofski fakultet
1.9.2014. - Didaktičko-metodička prilagodba odgojno-obrazovanog rada za učenika s darovitošću
Lucija Mužić
pedagogija
Filozofski fakultet
17.7.2014. - Razvoj mjernog instrumenta stavova učitelja o senzornoj dez-integraciji učenika
Ana Miletović
US
Učiteljski fakultet
17.7.2014. - Socijalne vještine djece s razvojnim teškoćama i njihova prilagodba na školu
Eva Nežić
RPOO
Učiteljski fakultet
30.5.2014. - Učiteljske procjene teškoća u radu s emocionalnim teškoćama i teškoćama u ponašanju kod učenika
Martina Bajuk
US
Učiteljski fakultet
25.9.2013. - Socijalna kompetentnost kod djece u vrtiću
Renata Josipović
RPOO
Učiteljski fakultet
25.9.2013. - Programi unapređenja socioemocionalnih vještina kod djece rane i predškolske dobi
Iva Lujić
RPOO
Učiteljski fakultet
25.9.2013. - Društveno nepoželjna ponašanja kao posljedica zlostavljanja i zanemarivanja u dječjoj dobi
Jelena Milošević
RPOO
Učiteljsi fakultet
1.9.2013. - Primijenjena analiza ponašanja u radu s poremećajima iz autističnog spektra
Katarina Križić
pedagogija
Filozofski fakultet
16.7.2013. - Povezanost vršnjačkog nasilja sa školskom klimom i sukobima u školi
Sandra Perger
US
Učiteljski fakultet
16.7.2013. - Internalizirani problemi kod djece u vrtiću
Romina Srok
RPOO
Učiteljski fakultet
16.7.2013. - Eksternalizirani problemi kod djece u vrtiću
Dajana Stjepanović
RPOO
Učiteljski fakultet
22.11.2012. - Stavovi učitelja prema suradnji u socijalnim sukobima i njihove procjene problematičnosti emocionalnih teškoća i teškoća u ponašanju kod učenika
Kosta Rašković
US
Učiteljski fakultet
- Stavovi odgojitelja i nastavnika o odgojno-obrazovnom uključivanju djece i učenika s oštećenjem sluha
Marina Šokić
pedagogija
Filozofski fakultet
- Mišljenja odgojitelja i nastavnika o odgojno-obrazovnoj prilagodbi za darovitu djecu i učenike
Lucija Mužić
pedagogija
Filozofski fakultet
- Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i procijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca
Alen Hasikić
pedagogija
Filozofski fakultet
- Roditeljske i odgojiteljeve procjene dječjeg razvojnog statusa u predškolskim ustanovama
Andrea Kovačević
pedagogija
Filozofski fakultet
- Spolne razlike u procijenjenim simptomima učenika s ADHD-om
Anita Vrućina
US
Učiteljski fakultet
- Samoprocijenjena učinkovitost učitelja u poučavanju učenika s ADHD-om
Matea Vrućina
US
Učiteljski fakultet
- Povezanost samoprocijenjene učinkovitosti u radu s učenicima s ADHD-om i uvjerenja o dobrobiti inkluzije
Adela Dobranić
US
Učiteljski fakultet
- Obilježja senzornog profila djece s teškoćama senzorne integracije
Silvia Babić
rpoo
UFRI
- Socijalne vještine učenice koja muca
Mateja Dejanović Jozić
pedagogija
FFRI
- Metode i postupci rada učiteljice s učenikom koji ima dijagnosticiran ADHD sindrom
Julia Radoslović
pedagogija
FFRI
- Obrasci ponašanja u interpersonalnim sukobima u budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom
Mirna Matičić
rpoo
UFRI
- Samoiskazana spremnost uspostavljanja bliskih odnosa u budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom
Antonela Brlek
rpoo
UFRI
- Teškoće socijalne integracije djece s ADHD-om
Josipa Kovačić
pedagogija
FFRI
- Samoprocijenjena agresivnost kod budućih učitelja i odgajatelja: relacije s godinama studiranja i studijskim programom
Lara Uzelac
rpoo
UFRI
- Problemi u ponašanju i obrasci ponašanja u sukobima kod učenika osnovne škole
Ivana Lovrek
pedagogija
FFRI
- Stavovi odgojitelja predškolskih ustanova prema odgojno-obrazovnom uključivanju djece s posebnim potrebama
Josipa Čorluka
pedagogija
FFRI
- Relacije učinkovitosti odgojitelja s djetetovim problemima u ponašanju i socijalnom kompetentnosti u predškolskim ustanovama
Martina Župančić
pedagogija
FFRI
- Samoiskazana spremnost uspostavljanja bliskih odnosa i samoprocijenjena agresivnost kod budućih učiteljs i odgajatelja
Tanita Kršanac
US
UFRI
- Razlike u simptomima impulzivnosti/hiperaktivnosti, emocionalnih problema, nepažnje i antisocijalnosti s obzirom na procijenjene potrebe za dodatnom pomoći u učenjnu i korekciji ponašanja
Stojanka Varda
US
UFRI
- Razlike u primijenjenim strategijama poučavanja učenika obzirom na pohađanje redovitog programa i procijenjenu potrebu za dodatnom pomoći u učenju
Maja Rašević
US
UFRI
- Relacije između učiteljevog samoprocijenjenog odnosa s učenikom s problemima u ponašanju i nekih obilježja učenika
Leona Posavec
pedagogija
FFRI
- Specifična socijalna ponašanja odgajatelja u vrtiću
Maja Sabolić
pedagogija
FFRI

Cjeloživotno obrazovanje

- Sociopedagoške intervencije i Odgoj i obrazovanje djece i učenika s problemima u ponašanju
Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju
UFRI
Voditeljica programa
Norma sati: 13 ECTS bodova za cijeli program

Gostujući nastavnik

1.1.2015. - Socijalno-pedagoška procjena i programiranje
socijalna pedagogija, diplomski
Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, diplomski
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2013. - Specijalna pedagogija
socijalna pedagogija, diplomski
Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, diplomski
voditelj
Norma sati: 30+0+0
1.1.2010. - Istraživanja u specijalnoj pedagogiji
poslijediplomski studij
Islamski pedagoški Fakultet Sveučilišta u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju, poslijediplomski
voditelj
Norma sati: 6+0+0

Osobni razvoj

1.5.2014. - 30.9.2014. E-učenje u nastavnom procesu


Norma sati: 3 ECTS
- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati:
- Kvalitativni pristup u društvenim znanostima


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vlah, N., Ferić, M.
Need for early intervention support for nursery school children: nursery school teachers’ perspective
Napredak 158 461-481 - 2017.

A2

2. Vlah, N., Perger, S.
Povezanost vršnjačkog nasilja s percipiranom školskom klimom kod učenika osnovne škole
Kriminologija i socijalna integracija 22 26-34 - 2015.

A1

3. Vlah, N.; Štifter, S.; Bijedić, M.
Some Aspects of the Phenomenology of Risk Behavior at Preschool Age
Defektologija 22 130-136 - 2015.

A1

4. Vlah,N., Jančec,L., Čepić, R.
Teachers’ Attitudes towards Behaviour Patterns in Social Conflicts in Primorsko-Goranska County in Croatia
Center for Educational Policy Studies Journal 5 125-141 - 2015.

A1

5. Međimorec Grgurić P., Vlah N. Baftiri Đ. Martinić T., Šaka D.
Stavovi nastavnika srednjih strukovnih škola o integraciji učenika s intelektualnim teškoćama, specifičnim teškoćama učenja, problemima u ponašanju i ADHD-om
Poticajno okruženje za cjeloživotno učenje, Zbornik sažetaka i radova 10. kongresa edukacijskih rehabilitatora s međunarodnim sudjelovanjem Varaždin, 24. – 25. travnja 2014. 34-49 - 2014.

A2

6. Vlah, N, Rašković, K.
Povezanost između procjene problema u radu s djecom koja manifestiraju emocionalne teškoće i teškoće ponašanja i stavova prema obrascima ponašanja u sukobima kod učitelja razredne nastave
Pedagogijska istraživanja 11 141-154 - 2014.

A1

7. Vejo, E., Vlah, N., Durmić, A.
Komparativna studija stavova prema kooperaciji u socijalnim sukobima između Bosanskih, Hrvatskih i Pakistanskih učitelja
Znakovi vremena, Sarajevo 17 115-128 - 2014.

A2

8. Vlah Nataša
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
Napredak 154 149-167 - 2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en&rad=627247

A1

9. Vlah N., Tatalović Vorkapić S.
Samopercepcija socijalnog ponašanja kao prediktor stava prema obrascu ponašanja u socijalnim sukobima adolescenata
Kriminalističke teme Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 12 165-183 - 2013. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&lang=en&rad=627247

A1

10. Tatalović Vorkapić S, Vlah N., Mejovšek M.
Stavovi prema obrascima ponašanja adolescenata u socijalnim sukobima
Suvremena psihologija 15 144-155 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164432

WOS

11. Tatalović Vorkapić S., Vlah N., Vujičić L.,
Osnaživanje uloge budućih odgajatelja u očuvanju mentalnog zdravlja predškolske djece: promjene studijskog programa
Život i škola 28 130-143 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=140267

A1

12. Vlah, N., Pinoza-Kukurin, Z.
Stavovi studenata učiteljskog fakulteta u Rijeci o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Napredak 153 39-52 - 2012. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=123308

A1

13. Vlah Nataša
Relacije između stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima i razina poremećaja u ponašanju adolescenata
Kriminologija i socijalna integracija 19 15-26 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101172

A1

14. Vlah, N., Vejo, E., Bijedić, M., Muftić, E.
Relationship of Attitudes About Patterns of Behavior in Social Conflicts with the levesls of Behavioral Disorders in Adolescents.
Defektologija 17 30-34 - 2011.

A1

15. Vlah, N., Lončarić, D., Tatalović Vorkapić S.
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola
Društvena istraživanja 20 479-493 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=103711

WOS

16. Vlah, N., Lončarić D., Tatalović Vorkapić S.
Vrijednosne orijentacije u??enika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 37-40 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95105&lang=en

A1

17. Vlah, N., Vejo, E., Bijedić, M., Muftić, E.
Povezanost stavova o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima s razinama poremećaja u ponašanju adoelscenata
Defektologija 17 30-35 - 2011.

A1

18. Vlah N.
Pojam i struktura socijalnog sukoba
Odgojne znanosti 12 373-384 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=101925

WOS

19. Vejo Edina, Vlah Nataša
Moralna uvjerenja i stavovi prema obrascima rješavanja sukoba u svjetlu eorije društvenog kapitala
Zbornik radova islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici 7 45-65 - 2009. http://ipf.unze.ba/fileadmin/user_upload/TEKSTOVI/ZBORNIK_RADOVA_VII.pdf

A1

20. Vlah, N., Vejo E.,
Latentni faktori društvenog i ekološkog razvoja: regionalna komparacija
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Znanstveno-stručni skup na Plitvicama od 21. do 23. svibnja 2008., 333-341 - 2008. http://www.ufri.uniri.hr/data/book_1.pdf

A2

21. Vlah, N., Vejo E.
Održivi razvoj i socijalni sukobi
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj Znanstveno-stručni skup na Plitvicama od 21. do 23. svibnja 2008. 251-259 - 2008.

A2

22. Mirolović Vlah N.
Spolne razlike u vrijednostima osobnog identiteta i stavovima o obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 41 37-48 - 2005. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=17240

A1

23. Vlah N.
Neki aspekti socijalnih sukoba
Napredak 2 220-229 - 2005.

A1

24. Vlah N.
Stavovi o sukobima i razine poremećaja u ponašanju mladih
Kriminologija i socijalna integracija 12 109-116 - 2004. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145756

A1

25. Vlah, N., Križić, K.
Viđenje trenera o učinkovitosti capoeire te mogućnosti razvoja njene izvedbe kod djece u Hrvatskoj
Školski vijesnik u tisku

A2

26. Vlah, N., tatalović Vorkapić, S.
Traumatski simptomi, percepcija socijalne podrške emocionalna kompetentnost i samopoštovanje kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima budućih odgajatelja
Psihologijske teme 26 1-20

A1

27. Vlah, N., Međimorec-Grgurić, P., Baftiri, Đ.
Demografske i profesionalne karakteristike srednjoškolskih učitelja u relaciji sa stavovima prema edukacijskom uključivanju
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 53 86-100

A1

28. Vlah, N., Pejić-Papak, P.
Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju: učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći
U: Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa OMEP, Ur: Maleš, D., Širanović, A., Višnjić-Jeftić, A., Opatija 29.9.-1.10.2016. 119.-128

A2

29. Družinec, V., Vlah, N.
Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima- prijedlog mjerne skale
Zbornik radova Znanstveno stručnog skupa Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse, Opatija 30.9.-2.10.2015. elektronski zapis

A2

30. Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Vlah, N.
Roditeljske reakcije na negativne emocije: uloga temperamenta djece, roditeljska kompetencija i sociodemografska obilježja
u pripremi

A1

31. Smojver Ažić, S., Martinac Dorčić, T., Vlah, N.
Roditeljske kompetencija i reakcije na djetetove emocije kod roditelja zabrinutih za razvoj njihove dvogodišnje djece
u pripremi

A1

32. Vlah, N., Mirosavljević, A., Katić, V.
Kvalitativna analiza doživljaja odgajatelja i stručnih suradnika u vrtiću o problemima u ponašanju kod djece
u recenziji

A1

33. Skočić Mihić, S., Vlah, N., Bošnjak, A.
Parental Perception of Parent–Teacher Partnerships in Croatian Preschool Institutions
u pripremi

A1

34. Hasikić, A., Vlah, N.
Povezanost doživljaja otpornosti unutar vlastite obitelji i samoprocijenjenih rizičnih ponašanja kod srednjoškolaca
Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta 15 63-80

A2

35. Tatalović Vorkapić, S., Slaviček, M., Vlah, N.
Strengths and difficulties in Croatian preschool children: validation of the Strengths and Difficulties Questionnaire
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 53 231-243.

A1

36. Vlah, N., Rotim, A., Mataija, T.(
Evaluacija tematskih radionica muzejskog programa Čudotvornica
Odgojno-obrazovne teme 1 99-121

A2

37. Vlah, N., Sekušak-Galešev, S., Skočić-Mihić, S.
Povezanost obilježja razrednika i učenika u procjeni simptoma nepažnje, impulzivnosti i hiperaktivnosti povezanih s ADHD poremećajem
Socijalna psihijatrija in press

A1

38. Posavec, L., Vlah, N.
Odnos učitelj-učenik
Napredak u tisku

A2

39. Vlah, N., Mirosavljević, A., Katić, V.
Nošenje odgajatelja predškolskih ustanova s rizičnim ponašanjima djece
Ljetopis socijalnog rada u tisku

A1

40. Vlah, N., Štimac, O., Galović, I.
Socio-pedagogical Characteristics of Students Who Need Additional Help in Learning and Behaviour Modification: Elements of School-based Preventive Program
Croatian Journal of Education in review

A1

41. Vlah, N., Ferić, M., Raguž, A.
Percepcija stručne podrške: doprinos uvjerenjima o traženju stručne pomoći roditelja djece s teškoćama u razvoju
in review

A1

42. Vlah, N., Grbić, S.
Kako nastavnici u Hrvatskoj procenjuju sopstvenu praksu u poučavanju učenika sa teškoćama u ponašanju
U: Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih,Urednici: Đević, Rajka i Gutvajn, Nikoleta, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja 75-93

A2

43. Vlah, N.
Theoretical frame, some current obtained data and further plans of the project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions
In: Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood. Eds: Vujičić, L., Holz, O., Matjaž, D., Michielsen, M., Vien: Lit Verlag GmbH & Co. KG, 327-339

A2

44. Kovačić, E., Vlah, N. (2018)
Strategije u poučavanju učenika s teškoće pažnje – samoprocjena učitelja
U: Suvremeni trendovi i izazovi nastavničke profesije, Urednik: Turk, Marko, Rijeka: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u tisku

A2

45. Družinec, V., Vlah, N.
Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima- prijedlog mjerne skale
U: Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa OMEP, Ur: Maleš, D., Širanović, A., Višnjić-Jeftić, A., Opatija 29.9.-1.10.2016. 110-118

A2

Znanstvene knjige

1. Autor knjige

Poželjna ponašanja mladih u konfliktima
Studio Moderna d.o.o. Zorka Jekić Biakova d.o.o. Zagreb - 2013.

Pozvana predavanja

1. Vlah, Nataša
Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima
Učiteljski fakultet u Beogradu - 21.5.2018.
2. Vlah, Nataša
Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima u kontekstu profeswionalnog rada odgajatleja u vrtiću
Filozofski fakultet u Splitu - 9.5.2018.
3. Vlah Nataša
Konfliktologija u kokntekstu sociojalno pedagoške profesije
Pedagoški fakutlet u Ljubljani - 6.3.2018.
4. Vlah Nataša
Inkluzivni odgoj i obrazovanje u suvremenom društvu
Islamski pedagoški fakultet u Zenici

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. -
Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije; voditelj; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/390?controler=projekti
2. 1.1.2012. - 1.1.2014.
Procjena teškoća u radu učitelja obzirom na emocionalne i teškoće u ponašanju djece u razredu i njihovi stavovi o socijalnim sukobima, Hrvatska; voditelj; samofinanciranje; ; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813915
3. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Relacije između razina poremećaja u ponašanju, stavova o socijalnim sukobima i samoprocjene ponašanja adolescenata u Rijeci, Hrvatska i Zenici, Bosna i Hercegovina; voditelj; samofinanciranje i Odsjek za socijalnu pedagogiju Univerziteta u Zenici; ; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=651240
4. 1.1.2008. - 1.1.2010.
Obrasci ponašanja u socijalnim sukobima i vrijednosne orijentacije adolescenata, Rijeka; voditelj; samofinanciranje; ; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=540764
5. 1.1.2007. - 1.1.2009.
Neki aspekti relacija između ekološkog razvoja, moralnih normi i socijalnih sukoba u Rijeci, Hrvatska i Zenici, Bosna i Hercegovina; voditelj; samofinanciranje; ; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571891
6. 1.1.2001. - 1.1.2004.
Procjena razina poremećaja u ponašanju u ustanovama za tretman poremećaja u ponašanju i stavovi o socijalnim sukobima, Primorska regija; voditelj; samofinanciranje; ; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390403; https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=390405

Mentorstvo doktorandima

1. -
Vlatka Družinec; Doktorat Povezanost percipirane školske kulture i obrazaca ponašanja učenika osnovne škole u interpersonalnim sukobima (radni naslov teme javno obranjene teme); Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci; ;
2. -
Emina Kovačić; Doktorat prednacrt u pripremi; Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci; ;
3. -
Alen Hasikić; Doktorat prednacrt u pripremi; Doktorski sveučilišni poslijediplomski studij pedagogije Filozofskog fakutleta u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. - 3.10.2015.
IV hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu u organizaciji Hrvatska udruga za ranu intervenciju i MURID Čakovec Dva izlaganje na temu (uz suautorstvo). Potreba za dodatnom podrškom djeci u dječjim vrtićima grada Rijeke i Roditeljske zabrinutosti, djetetov temperament i problemi u ponašanju djece u vrtiću
2. - 2.10.2015.
Znanstveno stručni skup Pravo djeteta na odgoj i obrazovanej. teorije, politike i prakse u organizaciji Filozofski fakulet Sveučilišta u Zagrebu i OMEP Opatija Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Poteškoće učitelja u radu s učenicima s problemima u ponašanju. učestalost i povezanost potrebe za stručnom pomoći//Obrasci ponašanja učenika osnovne škole u sukobima. prijedlog mejrne skale
3. - 11.10.2014.
4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Izvan granica" / u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga Brač Izlaganje na temu (uz suautorstvo). Prikaz nacrta istraživanja „Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije“
4. - 15.6.2014.
The 5thInternational Scientific Conference Contemporary Approaches to Inclusive Education u organizaciji Instituta za pedagoška istraživanja Beograd i Univerza na Primorskem, Kopar, Sremska Mitrovica Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Teachers' attitudes toward the sensory disintegration of their pupils and their interest in further training//Problems at work and support for class teachers in inclusive education.
5. - 28.9.2013.
Treći hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu, Zadar, Hrvatska Zadar Izlaganje na temu. Socijalna kompetentnost i eksternalizirani/internalizirani problemi u ponašanju u dječjem vrtiću. povezanost s nekim aspektima odgojnih stilova roditelja i individualne stručne pomoći,
6. - 29.9.2012.
Međunarodni znanstveni skup Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima u organizaciji ERF Zagreb Zagreb Dva izlaganja na teme (uz suautorstvo). Attitudes towards desirable styles in social conflicts and leves of behavioral disorders among adolescents in Zenica, Bosnia and Herzegovina//Scale of self-assesment of social behavior in adolescents
7. - 25.4.2010.
3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem „10 + Snage socijalne pedagogije“, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske udruge socijalnih pedagoga Zagreb Izlaganje na temu. Procjena učenika strukovnih škola na razinama poremećaja u ponašanju Primorsko-goranske regije
8. - 10.4.2010.
3. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“, u organizaciji Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici Zenica Izlaganje na temu. Vrijednosne orjentacije učenika strukovnih škola kao prediktori obrazaca ponašanja u socijalnim sukobima
9. - 16.10.2009.
12. međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraživanja i školska praksa - Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči“, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Beograd Izlaganje na temu. Stavovi studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci prema obrascima ponašanja u socijalnim sukobima
10. - 7.6.2009.
6. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, „KVALITET 2009“, u organizaciji Univerziteta u Zenici, University Erlangen Nuremberg, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini Neum Izlaganje na temu. Socijalni sukobi i održivi razvoj
11. - 28.6.2008.
15. Međunarodni znanstveni skup „Društvo i tehnologija 2008“ u organizaciji Hrvatskog komunikološkog društva, Međunarodne udruge komunikoloških društava, Katedre za komunikologiju – Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Društva prijatelja Hrvatska - Japan Zadar Izlaganje na temu. Stavovi prema nekim aspektima održivog razvoja. spolne razlike kod riječkih studenata
12. - 23.5.2008.
Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Cjeloživotno učenje za održivi razvoj“ u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Plitvice Izlaganje na temu. Održivi razvoj i socijalni sukobi te Latentni faktori društvenog i ekološkog razvoja: regionalna komparacija
13. - 16.6.2007.
7. međunarodni znanstveni skup - Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Međunarodnog društva za ranu intervenciju i Europskog udruženja logopedskih društava Zagreb Izlaganje na temu. Stav prema pojedinom obrascu rješavanja socijalnih sukoba. Predikcija prema samoprocjenama vrijednosti osobnog identiteta
14. -
9. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Edukacija - izazovi i rješenja novoga doba Varaždin Dva izlaganja (uz suautorstvo): Evaluacija muzejskih radionica za učenike razredne nastave u Pomorskom i povijesnom muzeju Primorsko-goranske županije i Evaluacija muzejskih pedagoških aktivnosti
15. -
11. međunarodna balkanski kongres obrazovanja i znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska, Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, Makedonija Pedagoški fakultet Edirne, Turska, Pedagoški fakultet Stara Zagora, Bugarska Poreč Dva izlaganaj (uz suautorstvo) Doprinos traumatskih simptoma, socijalne podrške, emocionalne kompetentnosti i samopoštovanja na obrasce ponašanja u sukobima budućih odgajatelja i Neka obilježja rizika učenika u potrebi dodatn
16. -
11. međunarodna naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa" Inclusive Education as a Function of the Positive Development of Children, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, Beograd i Univerza na Primorskem, Kopar Beograd Izlaganje na temu (uz suautorstvo) Doprinos obilježja srednjoškolskih nastavnika na stavove prema inkluziji učenika s teškoćama učenja i hiperkinetsko-impulsivni sindromom
17. -
The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb Devet izlaganja (uz suautorstvo): zbog ograničenja prostora se ne mogu svi naslovi upisati, dostupno kod autorice
18. -
10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current Trends in Higher Education in Europe, Institutional Childhood: Conteporary Educational Chalenges, Rijeka, Faculty of Teacher Education University of Rijeka Rijeka Izlaganje na temu: Vlah, N. Summary of research results derived of a project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions 2013-2017
19. -
OMEP Odnosi u ranom djetinjstvu: temelj održive budućnosti Opatija Dva izlaganja (uz suautorstvo) Strategije odgojiteljice u facilitiranju socijalnih interakcija djece u vrtiću i Roditeljska percepcija stručne podrške odgajatelja

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Defektologija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, Bosna i Hercegovina


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.9.2015. -
"Moj prijatelj", projekt prevencije socijalnog isključivanja za starije adolescente s poremećajima u ponašanju, nositelj udruga DIP Rijeka
Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka  
evaluator
2.
1.6.2015. - 1.6.2016.
Moje poslijepodne samo za mene u OŠ Nikola Tesla u Rijeci, program prevencije problema u ponašanju
Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi   230 000,00 kuna
suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.3.2012. -
povjerenstvo za stručne ispite socijalnih pedagoga u školama
Agencija za odgoj i obrazovanje   sveučilišni nastavnik
2.
1.10.2009. - 30.5.2010.
stručni rad s djecom i adolescentima s problemima u ponašanju
OŠ Milan Brozović u Kastvu   vanjski suradnik
3.
1.10.2008. - 9.1.2012.
defektolog-odgajatelj u posebnim i inkluzivnim skupinama za djecu s teškoćama iz autističnog spektra
Dječji vrtić Rijeka, Maestral   dijagnostičar, odgajatelj i voditelj rehabilitacijskih programa
4.
19.2.1997. - 25.10.2007.
stručni poslovi defektologa-socijalnog pedagoga u procjeni i poluinstitucionalnim, izvaninstitucionalnim i institucionalnim intervencijama za djecu i adolescenate s poremećajima u ponašanju
Dom za odgoj Dugave u Zagrebu i Dom za odgoj u Rijeci   dijagnostičar, odgajatelj i voditelj resocijalizacijskih programa