Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog dipl.san.ing.

Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju
Medicinski fakultet Katedra za zdravstvenu ekologiju

mobitel : + 385 91 120-7615
e-pošta : aleksandar.bulog@medri.hr; aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr; aleksandar.bulog@gmail.com
prostorija : Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeka
telefon : ++38551 358-740
prostorija : ++385 51 358 740MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Aleksandar Bulog Google Scholar 108 6 3

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2011. Doktor znanosti Znanstveno područje - Biomedicina i zdravstvo; Znanstveno polje-Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Znanstvena grana - Zdravstvena ekologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2007. Magistar znanosti Znanstveno polje - Biologija; smjer - Toksikologija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1998. - 1.1.2002. Diplomirani sanitarni inženjer Diplomski Sveučilišni studij za diplomirane sanitarne inženjere Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Radno iskustvo

- 2004.Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Znanstveni novak na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Medicinski fakultet Rijeka
- 2004.Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Suradnik na Znanstveno-istraživačkom projektu Medicinski fakultet Rijeka
- 2011.-2012.Tehnički voditelj Zdravstveno-ekološkog odjela, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Tehnički voditelj Odjela zdravstvene ekologije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- 2010. Asistent Asistent na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Medicinski fakultet Rijeka
- 2004.Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko-goranske županije Rijeka. Suradnik na stručnim poslovima Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- 2011. Viši asistent Viši asistent na Katedri za zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Medicinski fakultet Rijeka
- 2007.-2013.Voditelj Odsjeka za ekotoksikologiju, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Voditelj odsjeka Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- 2012. Voditelj Zdravstveno-ekološkog odjela, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Voditelj Odjela zdravstvene ekologije Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
- 2013. Doc.dr.sc. Sveučilišni nastavnik; Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 2019. Izv.prof.dr.sc. Sveučilišni nastavnik; Katedra za zdravstvenu ekologiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko društvo za proteomiku
- Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR)
- Hrvatsko društvo fiziologa (HDF)
- Hrvatsko imunološko društvo (HID)
- Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo (HUSI)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Epidemiološke metode u javnom zdravstvu
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo, Studij organizacija i planiranje u zdravstvu
Medicinski fakultet Rijeka
Suradnik
Norma sati: 10
- Rad Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Diplomski sveučilišni studij organizacija i planiranje u zdravstvu
Medicinski fakultet Rijeka
Suradnik
Norma sati: 10
- Zdravstvena ekologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet Rijeka
Suradnik
Norma sati: 8
- Prehrambeni aditivi i pesticidi
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
Voditelj kolegija
Norma sati: 75
- Okoliš i zdravlje
Doktorski studij: „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“
Medicinski fakultet Rijeka
Suradnik
Norma sati: 4
- Osnove imunologije
Doktorski studij: „Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“
Medicinski fakult Rijeka
Suradnik
Norma sati: 4
- Metode zdravstveno-ekoloških istraživanja
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Rijeka
Voditelj kolegija
Norma sati: 45
- Ekotoksikologija
Doktorski studij; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 30
- Tehnike primjene pesticida u suzbijanju štetnika
Doktorski studij; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 10
- Zdravstvena ekologija
Diplomski sveučilišni studij sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

10.7.2019. - "Praćenje kvalitete vode Lokvarskog jezera"
Ana Lončar
Diplomski sveučilišni studij sanitarnoga inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.7.2019. - ”Kvaliteta zraka u zonama Republike Hrvatske"
Antonia Baričić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnoga inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.6.2019. - "Procjena kvalitete meda na tržištu Republike Hrvatske određivanjem fizikalno-kemijskih parametara"
Tea Kolić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2017. - "Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Čabra u petogodišnjem razdoblju od 2012. do 2016."
Ina Kelava
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.9.2017. - "Utjecaj hlapljivih aromatskih ugljikovodika na zdravlje izložene populacije"
Deni Stupnik
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
18.9.2017. - "Utjecaj hlapljivih aromatskih ugljikovodika na izloženu populaciju ljudi"
Deni Vitković
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
6.7.2017. - "Organoklorirani pesticidi u hrani biljnoga porijekla"
Monika Marić
Diplomski sveučilišni studij sanitarnoga inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2014. - "Određivanje kvalitete komunalnih otpadnih voda analizama trenutnih i kompozitnih uzoraka"
Vanja Lopar
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.9.2014. - "Fizikalno-kemijske i mikrobiološke karakteristike izvora na području Čabra"
Ana Mužević
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - “Profesionalna izloženost hlapljivim aromatskim ugljikovodicima i njihovo određivanje u urinu“
Igor Vukadinović
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - "Poremećaji respiratornih funkcija kod premazivača brodskih konstrukcija kao posljedica izloženosti štetnim tvarima"
Sanela Ivanović
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakulte Sveučilišta u Rijeci
27.9.2012. - "Izloženost benzenu u urbanim područjima"
Tea Frković
Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
Diplomski studij za fizioterapeute, Diplomski studij za medicinske sestre
Medicinski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

- Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje u visokoškolskoj nastavi; Planiranje i programiranje nastave; Sveučilište u Rijeci; Filozofski fakultet u Rijeci; Centar za obrazovanje nastavnika


Norma sati: 30 sati, 10 ECTS
- Kontinuirano usavršavanje u znanstvenom području i struci; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI); Ksaverska cesta 2; Zagreb


Norma sati:
- Kontinuirano usavršavanje u znanstvenom području i struci  Zavod za fiziologiju i imunologiju; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kelava, Ina; Šutić, Ivana; Pavišić, Valentino; Salać, Nataša; Bulog Aleksandar
Health safety of water for human consumption in the city of Čabar in the period of 2012-2016
Intarnational Journal of Sanitary Engineering Research 12 27-33 - 2018. https://journal.institut-isi.si/

2. Marić, Monika; Vučenović, Marina; Šutić, Ingrid; Bulog, Aleksandar
The organochlorine pesticides in food samples
International Journal Sanitary Engineering Research 12 4-14 - 2018. https://journal.institut-isi.si/

3. Lekic A, Brekalo Z, Kvesic A, Kovacevic M, Baricev-Novakovic Z, Sutic I, Bulog A, Pavisic V, Mrakovcic-Sutic I.
Crosstalk Between Enzyme Matrix Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell Immunity in the Global Burden of Atherosclerosis
Scand J Immunol. 86 65-71 - 2017. PMID: 28500763

4. Kraljević Pavelić, Sandra; Micek, Vedran; Filošević, Ana; Gumbarević, Darko; Žurga, Paula; Bulog, Aleksandar; Orct, Tatjana; Yamamoto, Yasuaki; Preočanin, Tajana; Plavec, Janez; Peter, Robert; Petravić, Mladen; Vikić-Topić, Dražen; Pavelić, Krešimir.
Novel, oxygenated clinoptilolite material efficiently removes aluminium from aluminium chloride-intoxicated rats in vivo
Microporous and mesoporous materials. 249 (2017) ; 146-156 249 146-156 - 2017. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.04.062 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181117303116

5. Ivana, Sutic; Aleksandar, Bulog; Ingrid, Sutic; Valentino, Pavisic; Ines, Mrakovcic-Sutic
Changes in the concentration of BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, m/p-xylene and o-xylene) following environmental and occupational exposure to vapors
Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Vol. 2 1014-1018 - 2016. https://jmess.org

WOS

6. Bulog, Aleksandar; Brčić Karačonji, Irena; Šutić, Ivana; Mićović, Vladimir
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity after chronic exposure to vapors
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 61-64

7. Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Šuljić, Petra; Mrakovčić-Šutić, Ines
Determination of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the environmental diseases
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 153-156

8. Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Kučić, Natalia; Jakovac, Hrvoje; Radošević-Stašić, Biserka
Metallothioneins and heat shock proteins in marine mussels as sensors of environmental pollution in Northern Adriatic Sea
Environmental Toxicology and Pharmacology (1382-6689) 28 (2009), 3; 439-447

9. Mićović, Vladimir; Vojniković, Božidar; Bulog, Aleksandar; Čoklo, Miran; Malatestinić, Đulija; Mrakovčić-Šutić, Ines
Regulatory T cells (Tregs) Monitoring in Environmental Diseases
Collegium Antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 3; 743-746

10. Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka
Short-term exposure of mice to gasoline vapor increases the metallothionein expression in the brain, lungs and kidney
Histology and Histopathology (0213-3911) 22 (2007), 6; 593-601

11. Bogović Crnčić, Tatjana; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Štefanac-Nadarević, Vesna; Šutić, Ivana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Clinical significance of NKT cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012)

12. Brekalo, Zdrinko; Kvesić, Ante; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Bukvić, Nado; Kovačević, MIljenko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
The influence of enzyme matrix metalloproteinase-9 in the pathogenesis of atherosclerosis of carotid arteries
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012)

13. Richter, Ivica; Mićović, Vladimir; Bulog, Aleksandar; Barićev-Novaković, Zdenka; Štefanec-Nadarević, Vesna; Muhvić, Damir; Sesar, Željko; Mrakovčić-Šutić, Ines;
The influence of living conditions on the occurrence of symptoms of xerostomia
Collegium antropologicum (0350-6134) (2012)

14. Nataša Brajenović, Irena Brčić Karačonji, Aleksandar Bulog
Evaluation of urinary BTEX, nicotine and cotinine as biomarkers of airborne pollutants in non-smokers and smokers
Journal of toxicology and environmental health Part A: Current Issues, 00:1-4, 2015

15. Ratkaj, Ivana; Žurga, Paula; Bulog, Aleksandar; Peter-Katalinić, Jasna; Kraljević Pavelić, Sandra
70-kDa heat shock cognate protein expression as a putative biomarker of heavy-metal burden in Mytilus galloprovincialis
SpringerPlus (2193-1801), 4:344, 2015.

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Sepiashvili R.
Industrial emissions as risk factors for respiratory and allergic effects. Advances in Research & Management of Asthma and COPD
Proceedings of the World Asthma and COPD Forum Sepiashvili R. Medimond, Bologna, Italy - 2008. Str. 61-65.
2. Autor poglavlja u knjizi
Sepiashvili R.
The role of regulatory t cells (tregs) in environmental diseases
Proceedings of the World Asthma and COPD Forum Sepiashvili R. Medimond Bologna Italy - 2008. Str. 82-87.
3. Autor poglavlja u knjizi
Jorge Kalil, Edecio Cunha-Neto, Luiz Vicente Rizzo
Moderate activities of regulatory t (treg) and nkt cells on innate immunity in chronic exposure to vapors
13th International Congress of Immunology Jorge Kalil, Edecio Cunha-Neto, Luiz Vicente Rizzo Medimond S.r.I. Bologna, Italy - 2007. Str. 317-321.
4. Autor poglavlja u knjizi
Jorge Kalil, Edecio Cunha-Neto, Luiz Vicente-Rizzo
The role of chronic exposure to gasoline and diesel on cell mediated immunity of people situated near gasoline industry.
13th International Congress of Immunology Jorge Kalil, Edecio Cunha-Neto, Luiz Vicente-Rizzo Medimond S.r.I. Bologna, Italy - 2007. Str. 313-316.

Pozvana predavanja

1. Aleksandar Bulog
"Biomonitoring: utjecaj hlapljivih aromatskih ugljikovodika na enzimski i imunološki odgovor izložene populacije"
39. simpozij HAZU; "Novija znanstvena postignuća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije"; Kampus, Sveučilišni Odjeli, Dvorana O-030; Radmile Matejčić 2, Rijeka - 28.11.2019. http://www.hazu.hr/
2. Aleksandar Bulog
Research methods in the Public and Environmental health
Ljubljana, Slovenija, Mesti muzej Ljubljana, Slovenski deni sanitarnega inžanirstva 2018 - 19.10.2018. https://sanitarni.dnevi.sanitarc.si/
3. Salać, Nataša; Vučenović, Marina; Bulog, Aleksandar, Mrakovcic-Sutic, Ines; Mićović Vladimir
Complex cooperation of gaseous and solid emissions and BTEX in the persons with environnmental diseases
Hrvatska, Opatija - 4.12.2016. http://dsi.hkzr.hr/wp-content/uploads/2016/02/3.-kongres-sanitarne-profesije-s-me%C4%91unarodnim-sudjelovanjem.pdf
4. Vučenović, Marina; Bulog, Aleksandar; Salać, Nataša; Mrakovčić-Šutić Ivana; Mićović Vladimir
The role of perforin cytolity pathway in patients with obstructive and restrictive spirometry’s changes
Hrvatska, Opatija - 4.12.2016. http://dsi.hkzr.hr/wp-content/uploads/2016/02/3.-kongres-sanitarne-profesije-s-me%C4%91unarodnim-sudjelovanjem.pdf
5. I. Mrakovcic-Sutic, A. Bulog, and V. Micovic
Regulatory network of Tregs and NKT cells in inhabitants living near gasoline industry
Opatija; Grand hotel 4. opatijska cvijeta - 3.11.2016. http://dsi.hkzr.hr/2016/02/3-kongres-sanitarne-profesije-s-medunarodnim-sudjelovanjem
6. I Šutić, A. Bulog, V. Micovic , V. Pavišić
Changes of the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP) in patients with environmental diseases
Opatija; Grand hotel 4. opatijska cvijeta - 3.11.2016. http://dsi.hkzr.hr/2016/02/3-kongres-sanitarne-profesije-s-medunarodnim-sudjelovanjem
7. Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
The analysis of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status in workers occupationally exposed to volatile aromatic hydrocarbons
Osijek, Hrvatska, International Meeting of Croatian Physiological Society - 24.9.2011.
8. Mrakovcic-Sutic, I,; Bulog, A,; Micovic, V,
Immune response in the population of industrial areas at risk
Zagreb, Hrvatska, Prvi kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem - 22.5.2009.
9. Mrakovcic-Sutic, I,; Bulog, A,; Micovic, V,
Overexpression of NKT cells increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines in patients with environmental diseases
Saint Petersburg, Rusija, 2nd World Asthma and COPD Forum VII CIS Congress of Allergology and Immunology - 26.4.2009.
10. Mrakovcic-Sutic, I; Bulog, A; Micovic, V; Kovacevic, M; Brekalo, Z
Cross talk between the concentration of enzyme matrix metallopro teinase-9 (MMP) and immune status in atherosclerosis
Šibenik, Hrvatska, Annual meeting of the Croatian Immunological Society - 9.10.2008.

Kongresna priopćenja

1.
I.Dubrović, M. Vučenović, N. Salać, V. Mićović, I. Mrakovčić Šutic, I. Brčić Karačonji, I. Šutić, A. Bulog
Analiza BTEX-a GC/MS tehnikom u urinu Oralna prezentacija International Days of Public and Environmental Health Profession 2019 Zagreb; Fakultet zdravstvenih studija - 12.10.2019. http://dsi.hkzr.hr/wp-content/uploads/2019/10/Program-Hrvatski-dani-sanitarnog-in%C5%BEenjerstva-2019-1-1.pdf
2.
M. Vučenović, I.Dubrović, N. Salać, V. Mićović,I. Mrakovčić Šutić, I. Brčić Karačonji, I. Šutić, A. Bulog
Analiza akrilamida UPLC MS/MS tehnikom Oralna prezentacija International Days of Public and Environmental Health Profession 2019 Zagreb; Fakultet zdravstvenih studija - 12.10.2019. http://dsi.hkzr.hr/2016/02/3-kongres-sanitarne-profesije-s-medunarodnim-sudjelovanjem/
3.
Vukić Lušić, Darija; Cenov, Arijana; Glad, Marin; Bulog Aleksandar; Lušić, Dražen
Kakvoća mora za kupanje na području Opatije od 2001. do 2016. Oralna prezentacija 7. međunarodni znanstveno-stručni skup Voda za sve Osijek - 9.3.2017. http://www.ptfos.unios.hr/index.php/voda-za-sve.
4.
Salać, Nataša; Vučenović, Marina; Bulog, Aleksandar, Mrakovcic-Sutic, Ines; Mićović Vladimir,
Complex cooperation of gaseous and solid emissions and BTEX in the persons with environnmental diseases Oralna prezentacija-pozvano predavanje 3. kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatska, Opatija Opatija - 5.11.2016. http://dsi.hkzr.hr/2016/02/3-kongres-sanitarne-profesije-s-medunarodnim-sudjelovanjem/
5.
Vučenović, Marina; Bulog, Aleksandar; Salać, Nataša; Mrakovčić-Šutić Ivana; Mićović Vladimir
The role of perforin cytolity pathway in patients with obstructive and restrictive spirometry’s changes Oralna prezentacija-pozvano predavanje 3. kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatska, Opatija Opatija - 5.11.2016. http://dsi.hkzr.hr/2016/02/3-kongres-sanitarne-profesije-s-medunarodnim-sudjelovanjem/
6.
Brčić Karačonji, Irena; Grba, Gala; Brajenović Nataša; Bulog, Aleksanda
An estimation of urinary benzene, toluene, ethylbenzene, and isomeric xylenes cut-off values to distinguish nonsmokers and smokers in the general population Poster prezentacija 5th Croatian Congress of Toxicology with International Participation CROTOX 2016 Zagreb - 6.9.2016. http://htd.hr/crotox-2016/
7.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Kovačević, Miljenko; Lekić, Andrica; Barićev-Novaković, Zdenka; Bulog, Aleksandar; Šutić, Ivana; Pavišić, Valentino
The role of regulatory T-cell immunity and enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 in the pathogenesis of atherosclerosis Poster- međunarodna recenzija 2. Congress of the Croatian Society of Allergology and Clinical Immunology (CMA) with international participation Zagreb - 22.5.2015. https://www.bib.irb.hr/767338
8.
Bulog, A; Šutić, I; Pavišić, V; Mićović, V
Complex interactions of gaseous and particulate emissions, NKT cells and BTEX on people with environmental diseases Poster 6th Internartional Symposium of Clinical and Applied Anatomy Malinska, Hrvatska - 27.6.2014.
9.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović¸ V; Lekić, A; Gobić, D; Kovačević, M
The analysis of enzymes matrix metalloproteinases-2 and 9 in atherosclerosis Poster 6th Internartional Symposium of Clinical and Applied Anatomy Malinska, Hrvatska - 27.6.2014.
10.
Andrica Lekić, Aleksandar Bulog,Vladimir Mićović, David Gobić, Miljenko Kovačević and Ines Mrakovčić-Šutić
Matrix-metalloproteinases and regulatory T-cell immunity in atherosclerosis usmeno predavanje 6th International Congress of Croatian Association for Protection of Non-ionizing Radiation „Albert Einstein“ Opatija - 27.4.2014.
11.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, D; Petković, M
Matrix metalloproteinase-9 in the urine of patients with colorectal cancer-a pilot study Poster 9th Central European Oncology Congress, 2013 Opatija, Hrvatska - 13.6.2013.
12.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, Đ; Petković, M
Interactions between the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 and immune status in patients with colorectal cancer Poster 9th Central European Oncology Congress 2013 Rijeka, Hrvatska - 13.6.2013.
13.
Cvetković, Bruno; Hansen, Henning; Mićović, Vladimir; Milin, Čedomila; Racz, Aleksandar; Šantić, Marina; Bulog, Aleksandar; Kelava, Mirko; Brdarić, Dario
Hrvatska suradnja s međunarodnom organizacijom „International Federation of Environmental Health“( Croatian cooperation with international organization„International Federation of Environmental Health“ ) Predavanje 2. hrvatski kongres zdravstvene ekologije s međunarodnim sudjelovanjem Zdravstvena ekologija u službi zdravlja Zagreb, Hrvatska - 25.4.2013.
14.
Mrakovcic-Sutic, I; Bogovic-Crncic, T; Baricev-Novakovic, Z; Sutic, I; Pavisic, V; Bulog, A; Micovic, V
Pregnancy-induced changes in regulatory network of NKT and T regulatory cells (Tregs) in autoimmune thyreoid disease Poster Autoimmunity Congress of Asia 2013 Hong Kong - 1.1.2013.
15.
Mrakovčić-Šutić, I; Bulog, A; Mićović, V; Belac-Lovasić, I; Lovasić, F; Šutić, I; Pavišić, V; Bačić, D; Petković, M
Clinical significance of determination the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in the urine of patients with colorectal cancer Poster 2nd Meeting of Middle European Societies for Immunology and Allergology Opatije, Hrvatska - 1.1.2013.
16.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines;
Regulatory network of T regulatory cells (Tregs) and NKT cells in environmental diseases Poster European Congress of Immunology-Glasgow 2012 Glasgow, United Kingdom - 5.9.2012.
17.
Mrakovčić-Šutić, Ines; BogoviĆ-Crnčić, Tatjana; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir;
Clinical significance of NKT and Treg cells in autoimmune thyroid disease during pregnancy Poster European Congress of Immunology-Glasgow 2012. Glasgow, United Kingdom - 5.9.2012.
18.
Brdarić, Dario; Bošnir, Jasna; Cvetković, Bruno; Bulog, Aleksandar; Marčeta, Milan; Grgić, Ivanka; Majstorović, Dragica; Kelava, Mirko
Rad povjerenstva za pripremu plana i programa pripravničkog staža za djelatnike sanitarnog inženjerstva od strane Hrvatske komore zdravstvenih radnika( Work of commission for preparation of internship plan and program for sanitary engineering professionals by croatian chamber of health professionals ) Predavanje 3. međunarodni stručno-znanstveni simpozij Sanitarno inženjerstvo Opatija, Hrvatska - 10.11.2011.
19.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
Matrix metalloproteinases-9 monitoring in environmental diseases Predavanje PAAM 2011 Barcelona, Španjolska - 13.10.2011.
20.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines
Complex interactions of gaseous and particulate emissions on the immune status and concentration of BTEX in people with environmental diseases Poster PAAM 2011 Barcelona, Španjolska - 13.10.2011.
21.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
The analysis of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status in workers occupationally exposed to volatile aromatic hydrocarbons International Meeting of Croatian Physiological Society Osijek, Hrvatska - 24.9.2011.
22.
Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Mrakovčić-Šutić, Ines
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity in workers occupationally exposed to volatile aromatic hydrocarbons Poster Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Rabac, Hrvatska - 1.7.2011.
23.
Bulog, A; Brčić Karačonji, I; Šutić, I; Mićović, V
Immunomodulation of cell-mediated cytotoxicity after chronic exposure to vapors Poster Godišnji sastanak Hrvatskog imunološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Rabac, Hrvatska - 1.7.2011.
24.
Bulog, A; Mićović, V; Šuljić, P; Mrakovčić-Šutić, I
Determination of enzyme matrix metalloproteinases-9 and immune status as indicators of development of the environmental diseases Predavanje 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF CROATIAN SOCIETY“ALBERT EINSTEIN“ Rab, Hrvatska - 27.5.2011.
25.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Brekalo, Zdrinko; Kovačević, Miljenko; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
The influence of enzyme matrix metalloproteinase-9 in the pathogenesis of atherosclerosis Predavanje Autoimmunity Congress of Asia 2011 Singapore - 1.1.2011.
26.
Bulog, A; Mićović, V; Mrakovčić-Šutić, I
Changes on cell mediated immunity of people situated near gasoline industry Poster 2. Hrvatski kongres preventivne medicine Zagreb, Hrvatska - 10.10.2010.
27.
Bulog, A; Micovic, V; Mrakovcic-Sutic, I
The effects of gaseous and particulate emissions on the concentration of BTEX and immune response in inhabitants living near gasoline industry Poster The secret life of biomolecules. 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with International Participation Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
28.
Bulog, Aleksandar; Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir
Industrial Emissions as Risk Factors for Respiratory and Allergic Effects Poster Kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 22.5.2009.
29.
Mrakovcic-Sutic, I,; Bulog, A,; Micovic, V,
Overexpression of NKT cells increases the cell-mediated cytotoxicity against tumor cell lines in patients with environmental diseases Predavanje 2nd World Asthma and COPD Forum VII CIS Congress of Allergology and Immunology Petrograd, Rusija - 1.1.2009.
30.
Bulog, A,; Mrakovcic-Sutic, I,; Micovic, V,
The role of perforin cytolitic pathway in patients with obstructive and restrictive spirometry changes Poster 2nd World Asthma and COPD Forum VII CIS Congress of Allergology and Immunology Saint Petersburg, Rusija - 1.1.2009.
31.
Bulog, A,; Mićović, V,; Mrakovčić-Šutić, I,
Effector changes in immune cells of people situated near gasoline industry Poster 2008 ANNUAL MEETING OF THE CROATIAN IMMUNOLOGICAL SOCIETY Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
32.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandra; Mićović, Vladimir
Cross-talk between regulatory T (Treg) and NKT cells in environmental diseases Poster Annual meeting of the Croatian Immunological Society Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
33.
Mrakovčić-Šutić, Ines; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Kovačević, Miljenko; Brekalo, Zdrinko
Cross talk between the concentration of enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP) and immune status in atherosclerosis Poster Annual meeting of the Croatian Immunological Society Šibenik, Hrvatska - 9.10.2008.
34.
Ines Mrakovčić-Šutić, Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović
The role of regulatory T cells (Tregs) in environmental diseases Poster World Asthma and COPD Forum Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati - 27.4.2008.
35.
Ines Mrakovčić-Šutić, Hrvoje Jakovac, Damir Grebić, Aleksandar Bulog
Stres-prilagođenost naših odgovora izazovima nepredvidivog-privlačenje pozornosti medija na znastvene teme i istraživanja( Stress-the science of our flexible responses to an unpredictable world ) Predavanje Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva Split, Hrvatska - 7.5.2007.
36.
Aleksandar Bulog, Ines Mrakovčić-Šutić, Vladimir Mićović
The role of chronic exposure to gasoline and diesel on cell mediated immunity of people situated near gasoline industry Poster 13th International Congress Of Immunology Rio de Janeiro, Brazil - 1.1.2007.
37.
Ines Mrakovčić-Šutić, Aleksandar Bulog, Vladimir Mićović
Moderating activities of regulatory T (Treg) and NKT cells on innate immunity in chronic exposure to vapors Poster 13th International Congress of Immunology Rio de Janeiro, Brazil - 1.1.2007.
38.
Bulog, Aleksandar; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Mrakovčić-Šutić, Ines; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka
Heat shock proteins and metallothionein expression in tissues of marine mussel Mytilus galloprovincialis as sensors of environmental pollution Poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2th Congress of Croatian Physiological Society Osijek, Hrvatska - 1.1.2007.
39.
Bulog, Aleksandar; Jakovac, Hrvoje; Grebić, Damir; Kučić, Natalia; Mrakovčić-Šutić, Ines; Radošević-Stašić, Biserka; Mićović, Vladimir
Metallothioneins and heat shock proteins in marine mussels as biomarkers of environmental pollution Poster 2007 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Rovinj-Red Island, Hrvatska - 1.1.2007.
40.
Grebić, Damir; Jakovac, Hrvoje; Mrakovčić-Šutić, Ines; Tomac, Jelena; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir; Radošević-Stašić, Biserka
Chronic exposure to vapors of gasoline and diesel upregulates the metallothionein I and II expression in the olfactory brain of mice Poster The 8th International Congress of Neuroimmunology Nagoya, Japan - 1.1.2006.
41.
Traven, Luka; Vukić Lušić, Darija; Bulog, Aleksandar; Mićović, Vladimir
Integrirano biološko i kemijsko praćenje organskog i anorganskog onečišćenja morskog okoliša na području Kvarnerskog zaljeva( Intergated biological and chemical monitoring of organic and ionorganic contaminants in the marine environment of the Kvarner bay area ) Predavanje 1. Stručni seminar o sanitarnom inženjerstvu s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.1.2005.

Znanstveni projekti

1. 22.3.2019. - 22.3.2022.
Razvoj studija fizike uz primjenu HKO – FizKO; Stučni suradnik, član istraživačkog tima-predstavnik institucije partnera u projektu; Europski strukturni i investicijski fondovi; MZOŠ; EU-ESF; EU; 3.991.664,11 kn; https://fizko.uniri.hr/
2. 1.1.2019. - 31.12.2021.
Biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika (BTEX) na zdravlje populacije Primorsko-goranske županije; Voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; ; https://spp.uniri.hr/uniri_potpore/default.aspx
3. 1.12.2015. - 30.11.2019.
Imunosne i regenerativne implikacije korozije dentalnih materijala u djece i adolescenata; Stručni suradnik, član istraživačkog tima; HRZZ, Hrvatska zaklada za znanost; 962.420,00 Kn; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=1205&pid=3002&rok=2014-09
4. 12.3.2014. - 31.12.2017.
Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji; Stručni suradnik, član istraživačkog tima; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/uniri_projects/625
5. 1.1.2010. - 1.1.2014.
Reparacijski i imuno-modulacijski mehanizmi; Stručni suradnik, član istraživačkog tima; MZOŠ; ;
6. 1.1.2007. - 1.1.2010.
Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu; Stručni suradnik, član istraživačkog tima; MZOŠ; ;
7. 1.1.2003. - 1.1.2007.
Toksikološki aspekti naftne industrije u Primorsko–goranskoj županiji; Stručni suradnik, član istraživačkog tima; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. -
Nataša Salać; Utjecaj industrijskog zagađenja hlapljivim aromatskim ugljikovodicima na respiratorne promjene u ljudi; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;
2. 1.1.2013. -
Marina Vučenović; Okolišno zagađenje hlapljivim aromatskim ugljikovodicima kao uzrok enzimatoloških promjena u ljudi; Zdravstveno i ekološko inženjerstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 10.10.2019. - 12.10.2019.
International Days of Public and Environmental Health Profession 2019 Zagreb; Zdravstveno veleučilište Zagreb Znanstveni odbor - član; Recenzent znanstvenih radova
2. 30.8.2019. - 1.9.2019.
Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji Rab Znanstveni odbor-član; Recenzent znanstvenih radova
3. 14.6.2019. - 16.6.2019.
Light Pollution - 1st Scientific Conference with International Participation Rab Znanstveni odbor-član; Recenzent znanstvenih radova
4. 5.6.2018. - 6.6.2018.
2. studentski kongres Okolišnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka; Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Znanstveni odbor - član; Recenzent znanstvenih radova
5. 3.11.2016. - 5.11.2016.
3. kongres sanitarne profesije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija , Grand hotel 4. opatijska cvijeta Zamjenik predsjednika organizacijskog odbora; Znanstveni odbor - član; Recenzent znanstvenih radova
6. 18.4.2012. - 21.4.2012.
1. kongres hrvatske komore zdravstvenih radnika s međunarodnim sudjelovanjem; "Uloga medicinsko laboratorijske dijagnostike i sanitarnog inženjerstva u zdravstvu" Baška, otok Krk; Hrvatska Zamjenik voditeljice organizacijskog odbora

Recenzije

1. 2019. Izdavač: Springer Open; Autori: Mateja Dovjak; Andreja Kukec; Knjiga: "Creating Healthy and Sustainable Buildings - An Assessment of Health Risk Factors", ISBN 978-3-030-19412-3 (eBook)
2. 2015. Journal - Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (Manuscript-2671) "Analysis of processing accidents due to H2S in clot stuck unit of one of the South Pars refineries leakage using determination of safe privacy approach"
3. 2012. Izdavač : Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6/I Recenzijski list za časopis ¨ AGRONOMSKI GLASNIK ¨ Prvi autor: Dario Brdarić Adresa autora: Franje Krežme 1, 31 000 Osijek, Naslov rada: " Otpadna jestiva ulja iz ugostiteljskih objekata skupine „Restorani“ Kategorija rada-izvorni znanstveni

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. - 31.12.2018.
Environmental monitoring in the Port of Rijeka Authority area
Lučka uprava Rijeka  
Voditelj projekta
2.
1.1.2015. - 31.12.2015.
Monitoring utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje stanovnika Općine Kostrena
Općina Kostrena  
Voditelj projekta
3.
1.1.2014. - 31.12.2014.
Monitoring hlapljivih aromatskih ugljikovodika u stanovnika i policikličkih aromatskih ugljikovodika u izvorištima Općine Viškovo
Općina Viškovo  
Voditelj projekta

Stručna aktivnost

1.
-
Zamjenik predstavnika strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva; Vijeće Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Zagreb.
Hrvatska komora zdravstvenih radnika; Zagreb   Zamjenik predstavnika
2.
-
Član državne komisije za predmet Zdravstvena ekologija za djelatnost sanitarnog inženjerstva – Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske; Zagreb   Član državne komisije
3.
-
Član vijeća strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Zagreb.
Hrvatska komora zdravstvenih radnika; Zagreb   Član
4.
-
Član Stručnoga vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije   Član
5.
-
Član povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Zagreb.
Hrvatska komora zdravstvenih radnika; Zagreb   Predsjednik
6.
-
Predsjednik Vijeća Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Zagreb.
Hrvatska komora zdravstvenih radnika; Zagreb   Predsjednik vijeća
7.
-
Član Izvršnog odbora Hrvatskog društva za proteomiku
Sveučilište u Rijeci; Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci   Član izvršnog odbora
8.
-
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje "Grad" aglomeracije Rijeka
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Zagreb   Član povjerenstva
9.
-
Član uprave kluba; Klub Sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris-JGL
Klub Sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris   Član uprave kluba
10.
-
Član vijeća Hrvatske komore zdravstvenih radnika- predstavnik strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva; Zagreb
Hrvatska komora zdravstvenih radnika; Zagreb   Član vijeća HKZR
11.
-
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.
Vlada Republike Hrvatske; Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske   Doprinos u javnoj raspravi o nacrtu Nacionalne strategije

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.11.2019. - " Biomonitoring: utjecaj hlapljivih aromatskih ugljkovodika na enzimski i imunološki odgovor izložene populacije"
39. simpozij HAZU; "Novija znanstvena dostignuća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije"
HAZU; Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 28.11.2019. - 39. simpozij ; "Novija znanstvena postignuća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije"
39. Znanstveni simpozij HAZU - Sveučilište u Rijeci
HAZU; Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci

Intervjui

1. 7.3.2019. - "Prof. dr. Aleksandar Bulog, dipl. san. inž., predstojnik Oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za javno zdravje Reka"
Sanitarac SI; Slovenian Public and Environmental Health Professionals; <a href="https://www.sanitarc.si/">https://www.sanitarc.si/</a>;Inštitut za sanitarno inženirstvo, Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana
Slovenija, Ljubljana

Uredništvo

1. 1.1.2018. - 31.12.2018. - Drenovski list; Broj 43; Odgovorni urednik lista
Rijeka; Drenova
2. 1.1.2018. - 31.12.2018. - Drenovski list; Broj 44; Odgovorni urednik lista
Rijeka; Drenova

Političko djelovanje

1. 1.4.2018. - 30.1.2019. - Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drenova; Rijeka
2. 20.6.2017. - 20.6.2020. - Član Gradskog vijeća Grada Rijeke
3. 20.6.2017. - 20.6.2020. - Član kluba Gradskih vijećnika Grada Rijeke
4. 20.6.2017. - 20.6.2020. - Predsjednik Odbora za urbanizam, ekologiju i prostorno uređenje Grada Rijeke
5. 1.1.2016. - - Predsjednik Savjeta za tehnološki razvoj, projekte i akademska pitanja Gradske organizacije SDP Rijeka
6. 1.4.2014. - 1.4.2019. - Predsjednik Mjesne organizacije SDP Drenova
7. 1.1.2014. - 1.1.2018. - Član vijeća Mjesnog odbora Drenova, Grad Rijeka
8. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Podpredsjednik Odbora za urbanizam, ekologiju i prostorno uređenje Grada Rijeke
9. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Član Gradskog vijeća Grada Rijeke
10. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Član kluba Gradskih vijećnika Grada Rijeke

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

1. 1.5.2018. - 1.4.2019. - Predsjenik Mjesnog odbora Drenova
Mjesni odbor Drenova
2. 15.5.2017. - 15.5.2021. - Gradski viječnik
Gradskog vijeća Grada Rijeke
3. 15.5.2017. - 15.5.2021. - Predsjednik Odbora za urbanizam i prostorno uređenje
Grad Rijeka
4. 1.1.2013. - 1.1.2017. - Gradski viječnik
Gradsko vijeće Grada Rijeke
5. 1.1.2013. - 1.1.2013. - Podpredsjednik Odbora za urbanizam i prostorno uređenje
Grad Rijeka