izv.prof.dr.sc. Vera Gradišnik dipl.ing.

Tehnički fakultet Zavod za automatiku i elektroniku

prostorija : 1-13
e-pošta : Vera.Gradisnik@riteh.uniri.hr
mobitel :

Obrazovanje

1.1.1994. - 1.1.1997. doktor znanosti doktorat iz tehničkih znanosti područje elektrotehnika grana elektronika Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1986. - 1.1.1990. magistra elektrotehnike znanstveni magisterij iz grane elektronika Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerza v Ljubljani, Slovenija
1.1.1981. - 1.1.1986. diplomirana inženirka elektrotehnike elektronika Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani, Slovenija

Radno iskustvo

14.2.2013. - znanstvena savjetnica nastava - predavanja Optoelektronika, Elektroničke komponente i osnovni sklopovi, Digitalna logika ST, Izborni projekt Elektronika I, Projekt II - Optoelektronika, voditeljica Laboratorija za elektoniku, predsjednica Povjerenstva za obrane završnih radova preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike, članica povjerenstva za izdavačku djelatnost, povjerenica dekana – ECTS koordinator
1.1.2005. - izvanredna profesorica nastava -predavanja Elektronika I, Elektronika II, Elektronika R, Optoelektronika, Elektroničke komponente i osnovni sklopovi, Digitalna logika ST, Izborni projekt Elektronika I, Izborni projekt Elektronika II, Izborni projekt Optoelektronika, voditelj znanstvenogistraživačkog projekta "Kontinuirana detekcija boja i tehnika karakterizacije piksela senzora slike" 069-0000000-3263 podržanog od MZOS-a RH, voditeljica Katedre za elektronikku, robotiku i automatiku, voditeljica Laboratorija za elektroniku, koordinator FP7 projekata, predsjednica Povjerenstva za obrane diplomskih i završnih radova, član povjerenstva za izdavačku djelatnost, povjerenica dekana – ECTS koordinator Tehnički fakultet Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2005. docent dopunski radni odnos nastava predavanja i vježbe Elektronika diplomski studij strojarstva i brodogradnje Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1993. - 1.1.2005. asistent/viši asistent/docent organizacija i održavanje laboratorijskih i auditornih vježbi, predavanja Informatika, Informacijska tehnologija, Informacijski sustavi, CARNet voditelj i koordinator, voditelj zavoda za Informatiku, rad na znanstvenim projektima podržanim od MZOS. Hotelijerski fakultet/Fakultet za turistički i hotelski menadžment/Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1994. asistentica/znanstvena asistentica dopunski radni odnos vježbe Osnove elektrotehnike Pomorski fakultet Sveučilšta u Rijeci
1.1.1990. - 1.1.1993. inženjerka projektant BI "3. maj" Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1993. asistentica/znanstvena asistentica dopunski radni odnos vježbe iz predmeta Elektroničke komponente i osnovoni sklopovi, Osnove elektrotehnike I i Osnove elektrotehnike II Tehnički fakultet Rijeka
1.1.1986. - 1.1.1990. znanstvena novakinja Rad na znanstvenom projektu "Ge IR senzor" podržanom od Raziskovalne skupnosti Republike Slovenije. Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo Univerza v Ljubljani, Slovenija

Članstva

1.1.2012. - IEEE Photonics Society Membership
1.1.2010. - Texas Institute of Science (TxIS) Global Research Alliance
1.1.2008. - Društvo matematičara i fizičara Rijeka
1.1.1993. - 1.1.2012. HD MIPRO
1.1.1989. - MIDEM član Izvršnog odbora
1.1.1988. - IEEE ED

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Projekt II - Optoelektronika
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2009. - Optoelektronika
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+0
1.1.2008. - 1.1.2011. Elektronika R
preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 90+0
1.1.2008. - Digitalna logika
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+0+0
1.1.2006. - 1.1.2008. Elektronika II
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 68+0+0
1.1.2006. - 1.1.2008. Izborni projekt - Elektronika II
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45+0+0
1.1.2006. - Elektronika I
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 90+0
1.1.2006. - Izborni projekt - Elektronika I
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 45+0+0
1.1.2006. - Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
stručni diplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+0+0
1.1.2005. - 1.1.2008. Impulsni i digitalni sklopovi
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 90+0+0
1.1.2005. - 1.1.2006. Elektronički elementi i osklopovi 2
Sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+0+0
1.1.2005. - 1.1.2006. Elektronički elementi i sklopovi 1
Sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+0+0
1.1.2004. - 1.1.2005. Elektronička trgovina
poslijediplomski studij Menadžment u suvremenom hotelijerstvu
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
voditelj
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2005. Elektronika
sveučilišni studij brodogradnje i sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet Rijeka
voditelj
Norma sati: 60+30
1.1.2002. - 1.1.2004. Informacijski sustavi
Sveučilišni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
voditelj
Norma sati: 90+0+0
1.1.2002. - 1.1.2004. Informacijski sustavi
stručni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
voditelj
Norma sati: 90+0+0
1.1.2000. - 1.1.2005. Informacijska tehnologija
Sveučilišni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment
voditelj
Norma sati: 120+0
1.1.1994. - 1.1.1995. Osnove elektrotehnike

Pomorski fakultet
suradnik
Norma sati: 0+60
1.1.1993. - 1.1.2005. Informatika za hotelijere, Informatika, Poslovna informatika
Stručni studij
Hotelijerski fakultet Opatija
voditelj
Norma sati: 120+0
1.1.1993. - 1.1.2000. Informatika
Sveučilišni
Hotelijerski fakultet Opatija/Fakultet za turistički i hotelski menadžment
suradnik
Norma sati: 0+60
1.1.1990. - 1.1.1993. Elektroničke komponente i osnovni sklopovi
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 0+45
1.1.1990. - 1.1.1993. Osnove elektrotehnike I
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 0+60
1.1.1990. - 1.1.1993. Osnove elektrotehnike II
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 0+60

Mentor u završnim radovima

12.9.2018. - Regulator konstantne struje LED
Ivan Lovričić
preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.7.2016. - Senzor svjetlosti – generator ulaznog signala u mikrokontroler
Boris Josipović
Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.11.2015. - Numerička obradba eksperimentalnog tranzijentnog odziva a-Si:H P-I-N fotodiode
Marko Čović
Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2014. - Analiza napona otvorenih stezaljki a-Si:H p-i-n sunčane ćelije
Andrej Turk
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.7.2014. - Karakterizacija a-Si:H p-i-n fotodiode
Dean Vukajlović
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.11.2013. - Modeliranje i nadomjesni model Si PN fotodiode
Katica Matušan
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2013. - Izlučivanje parametara organskih sunčanih ćelija
Milivoj Petrinčić
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.7.2013. - Analiza rada senzora aktivnog piksela u vremenskoj domeni
Zoran Andjić
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.7.2013. - Proračun maksimalne snage sunčane ćelije
Sanjin Vozila
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.5.2013. - Analiza utjecaja intenziteta svjetlosti na izlazni signal senzora aktivnog piksela slike
Dario Dumić
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Analiza utjecaja intenzitta svjetlosti i valne duljine na strujno-naponsku karakteristiku fotodiodnog senzora
Antonio Matijević
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Frekvencijski odziv Si fotodiode
Boris Marković
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Analiza strujno-naponske karakteristike fotodiodnog senzora kod određenih uvjeta
Danijel Milojica
Sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Obrada signala multieksponencijalnog raspada
Paolo Viskov
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Analitički opis osnovnih svojstava sunčane ćelije
Filip Brkić
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Karakterizacija fotodiode
Igor Majkić
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2012. - Analitička metoda za ekstrakciju fizikalnih parametara sunčane ćelije iz J-U karakteristike
Deni Basaneže
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.10.2010. - Struktura i tehnološki postupak dobivanja višespojne sunčane ćelije
Darko Komljenović
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.10.2010. - Utjecaj Staebler-Wronski efekta na osobine sunčanih ćelija
Ana Poldan
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.10.2010. - Pregled i usporedba sunčanih ćelija
Leo Rožić
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2010. - Analiza utjecaja svjetlosno i naponsko induciranih defekata na odziv P-I-N a-Si:H fotodiode
Antonio Linić
Sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2010. - Pretvarač za napajanje fotodioe iz sunčane ćelije
Mladen Šverko
diplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.7.2010. - Određivanje kapaciteta fotodiode iz tranzijentnog odziva
Ana Škorić
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.7.2010. - Određivanje fotogeneriranog naboja iz analize tranzijentnog odziva fotodiode
Andrej Francetić
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2009. - Organski tankoslojni tranzistori
Milivoj Petrinčić
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.4.2009. - Karakterizacija fotodiode kod osvjetljenja s LED izvorom osnovih monokromatskih boja
David Černjul
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.11.2008. - Primjena bistabila kao komparatora u sklopu za detekciju svjetlosti
Denis Manojlović
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.9.2008. - Senzor aktivnog piksela slike APS s fotodiodom
Antonio Linić
preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.6.2006. - Analiza kvazi-statičkog spojnog kapaciteta Si PN diode i fotodiode
Dejan Malešević
Sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.6.2006. - Numeričko modeliranje i mjerenje osnovnih karakteristika Si NP fotodiode
Ivan Zec
sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet Rijeka
1.5.2005. - Odabir najboljeg komunikacijskog sredstva u komunikacji iznjamljivača i turista primjenom AHP metode
Mirela Ahmetović
Sveučilišni studij, smjer hotelski menadžment
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
1.10.2002. - Elektronička trgovina u hotelskom sustavu rezervacija
Luka Skoric
Sveučilišni studij
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija
1.4.2001. - Promocija i prodaja putem e-commerce web stranica – Kopački rit i općina Bilje ekoturizam u parku prirode
Ljiljana Vajda – Mlinaček
Sveučilišni studij, smjerTurizam – hotelsko okruženje
Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija

Osobni razvoj

1.10.2001. - Radionica "Designing or Redisigning a Course" pod vodstvom Davida Baume iz Teaching Development Centre for Higher Education Practice, The Open University, Velika Britanija


Norma sati:
1.5.1993. - 1.9.1993. specijalizacija - znanstveno usavršavanje


Norma sati:
1.11.1991. - 1.3.1992. specijalizacija - znanstveno usavršavanje


Norma sati:
- 21.7.1995. Međunarodna ljetna škola "Tourismus und Hospitality Management"


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gradišnik, Vera; Gumbarević, Darko; Caputo, Domenico; de Cesare, Giampiero; Kraljević Pavelić, Sandra.
Detection of photoresponse of cell culture medium by a:Si:H photodiode under blue light exposure
MIDEM Conference 2017 Proceedings on 53nd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & The Workshop on Materials for Energy Conversion and Their Applications: Electrocalorics and Thermoelectrics / Bernik, S. ; Topič, M. ; Malič, B. (ur.). - Ljubljana : MIDEM Society for Microelectronics, Electronic, Components and Materials. 50-53 - 2017.

2. Gradišnik, Vera; Jeričević, Željko
The a-Si:H Device Characteristics Degradation Upon the Light Induced Defects
BOOK OF ABSTRACTS on 3rd EUROREGIONAL WORKSHOP ON PHOTOVOLTAICS & NANOPHOTONICS EUROREG-PV 2016 21st – 23rd September 2016 21 - 2016.

3. Čović, Marko , Gradišnik, Vera, Jeričević, Željko
The investigation of influence of localized states on a-Si:H p-i-n photodiode transient response to blue light impulse with blue light optical bias
Proceedings 25 July 2016, Article number 7522104, Pages 24-27 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2016 24-27 - 2016.

4. Gradišnik, Vera; Linić, Antonio;
Defects characterization in pin a-Si: H photodiode i-layer
Journal of non-crystalline solids 363 193-198 - 2013.

5. Gradišnik, Vera;
Characterization of a-Si: H PIN photodiode response
INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS 42 23-28 - 2012.

6. Gradišnik, Vera;
Observed similar behaviour of a-Si: H pin photodiode and retina response
Proc. of the 7th IASETD International Conf. on Biomedical Engineering, BioMed 176-180 - 2010.

7. Gradišnik, Vera;
Observed similar behaviour of a-Si: H pin photodiode and retina response
Proc. of the 7th IASETD International Conf. on Biomedical Engineering, BioMed 176-180 - 2010.

8. Gradišnik, Vera; Milanović, Željka;
Effect of light and voltage-induced defects on a-Si: H three-color detector transient response
45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies - 2009.

9. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan;
Transient Response Times of a-Si:H p-i-n Color Detector
IEEE Transactions on Electron devices (0018-9383) 53 (2006), 10; 2485-2491 2485-2491 - 2006.

10. Gradisnik, Vera; Pavlovic, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan;
Transient response times of a-Si: H pin color detector
IEEE Transactions on Electron Devices 53 2485-2491 - 2006.

11. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan;
The influence of blue light to a-Si: H photodiode voltage pulse transient response
MIPRO 2003, 26th International Convention - 2003.

12. Gradisnik, Vera; Pavlovic, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan;
The Fourier analysis of a-Si: H photodiode transient response
Electrotechnical Conference, 2002. MELECON 2002. 11th Mediterranean 45-48 - 2002.

13. Gradisnik, V; Pavlovic, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan;
Study of the color detection of a-Si: H by transient response in the visible range
IEEE Transactions on Electron Devices 49 550-556 - 2002.

14. Vajda-Mlinaček, Ljiljana; Gradišnik, Vera;
E-commerce in ecotourism.
Tourism and Hospitality Management 7 151-158 - 2001.

15. Gradisnik, Vera; Puksec, Julijana Divkovic;
Color detection using a capacitance of np silicon photodiode
Electrotechnical Conference, 2000. MELECON 2000. 10th Mediterranean 2 795-797 - 2000.

16. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Zulim, Ivan;
The pin amorphous-silicon detector for color detection
MIPRO 2000, 23rd International Convention - 2000.

17. Pivac, Branko; Kovacevic, I; Zulim, Ivan; Gradisnik, V;
Effects of light soaking on amorphous silicon
Photovoltaic Specialists Conference, 2000. Conference Record of the Twenty-Eighth IEEE 884-887 - 2000.

18. Gradišnik, Vera;
Determination of primary coefficients for Si-photodiode color detector
MIPRO'95 MEET'95 Savjetovanje za Mikroelektroniku, elektroniku i elektroničke tehnologije - 1995.

19. Gradišnik, Vera; Amon, Slavko
1D modeliranje prehodnih pojavov v PN strukturah( 1D Modeling of Transient Behavior inN PN Structurec )
Informacije MIDEM (0352-9045) 20 (1990), 2; 80-82 80-82

20. Gradišnik, Vera; Linić, Antonio; Šverko, Mladen
Effect of Dangling Bonds on Transient Response of p- i-n a-Si:H Photodiode
Informacije MIDEM (0352-9925) 41 (2011), 3; 161-167

21. Gradišnik, Vera; Linić, Antonio
Defects characterization in p-i-n a-Si:H photodiode i-layer
Journal of non-crystalline solids (0022-3093) 363 (2013); 193-198

22. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
Study of the Color Detection of a-Si:H by Transient Response in the Visible Range
IEEE Transactions on Electron Devices (0018-9383) 49 (2002), 4; 550-556

23. Gradišnik, Vera
Numeričko modeliranje impulsnog odziva Si-PN-fotodiode( Numerical Modelling of Si-PN-photodiode Impuls Response )
Strojarstvo (0562-1887) 34 (1992), 3/5; 137-139

24. Gradišnik, Vera
Characterization of a-Si:H P-I-N Photodiode Response
INFORMACIJE MIDEM-JOURNAL OF MICROELECTRONICS ELECTRONIC COMPONENTS AND MATERIALS (0352-9045) 42 (2012), 1; 23-28

25. Vajda-Mlinaček, Ljiljana; Gradišnik, Vera
E-trgovina u ekoturizmu( E-commerce in ecotourism )
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (1330-7533) 7 (2002), 1-2; 151-158

26. Gradišnik, Vera; Križaj, Dejan
Numerical Modelling and Design of Ge IR Photodiode
Proceedings / 17th Yugoslav Conference on Microelectronics, MIEL, vol. 1 / Stojadinović, N. (ur.). - Oxford, England ; Ljubljana, Yugoslavia : Oxford : Elsevier ; Ljubljana : MIDEM, 1989 , 1989. 491-494 (ISBN: 0 948577 33 9).

27. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The transient behaviour and charge analysis of np silicon colour detector
Proceedings of 36th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials / Hrovat, M. ; Kosec, M. ; Šorli, I. (ur.). - Ljubljana, Slovenia : MIDEM , 2000. 241-246.

28. Gradišnik, Vera; Divković-Pukšec, Julijana
Examination of Si np Photodiodes Response on Optical Impulses for Colour Detection
Proceedings of MIPRO '99 / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Ribarić, Slobodan ; Budin, Leo (ur.). - Rijeka : MIPRO, Croatia , 1999. 33-35.

29. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The Transient Photo-dark Current Ratio of a-Si:H p-i-n Photodiode
Proceedings of the 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference / Matijašević, Maja ; Pejčinović, Branimir ; Tomšić, Željko ; Butković, Željko (ur.). - Zagreb : The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. , 2004. 27-29.

30. Gradišnik, Vera; Milanović, Željka
Effect of Light and Voltage-Induced Defects on a-Si:H Three-Color Detector Transient Response
Proceedings of 45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies / M. Topič, J. Krč, I. Šorli (ur.). - Ljubljana : MIDEM Society for Microelectronics, Electronic Componentes and Materials, 1000 Ljubljana, Stegne 7, Slovenia , 2009. 301-304 (ISBN: 978-961-91023-9-8).

31. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The Fourier Analysis of a-Si:H PhotodiodeTransient Response
IEEE Melecon 2002 ProceedingsCairo : IEEE: The Institute of Electrical and Electronics , 2002. 45-48.

32. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The a-Si:h p-i-n color detector Response Time on Modulated Illumination
Proceedings of Eurocon 2003 / Zajc, Baldomir ; Tkalčič, Marko (ur.). - Ljubljana : IEEE Region 8 Slovenia section , 2003. 122-124.

33. Šverko, Mladen; Linić, Antonio; Gradišnik, Vera
A Comparative Study of Parameters Extraction Four- and Five-Points Methods for a-Si:H Solar Cell
Proceedings of 47th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Organic Semiconductors, Technologies and Devices / Bratina, G. ; Šorli, Iztok (ur.). - Ljubljana : MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials , 2011. 213-216 (ISBN: 978-961-92933-1-7).

34. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The a-Si:H p-i-n Photodiode Transient Response on Simultaneous Light and Voltage Pulse
Proceedings 39th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, MIDEM 2003 / Pignatel, Giorgio ; Žemva, Andrej ; Šorli, Iztok (ur.). - Ljubljana : MIDEM , 2003. 311-316.

35. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen
Characteristic Transient Response Shapes of a-Si:H Three-Colour Detectors
Proceedings of 44th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Plasma Technologies, Sept 17.-19.2008, Fiesa, Slovenia / S. Amon, M. Mozetič, I. Šorli (ur.). - Ljubljana : MIDEM Society for Microelectronics, Electronic Componentes and Materials, 1000 Ljubljana, Stegne 7, Slovenia , 2008. 297-300 (ISBN: 978-961-91023-8-1).

36. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The influence of blue light to a-Si:H photodiode voltage pulse transient response
MIPRO 2003, 26th International Convention : Proceedings / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). - Rijeka : MIPRO , 2003. 59-61.

37. Gradišnik, Vera
Observed similar behaviour of a-Si:H p-i-n photodiode and retina response
Proceeding of the Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering (BioMed 2010, 680 BioMed) / Hierlemann, Andreas (ur.). - Innsbruck, Austria : IASTED , 2010. 176-180 (ISBN: 978-0-88986-826-7).

38. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
The Fourier Analysis of a-Si:H Photodiode Transient Response
IEEE Melecon 2002 ProceedingsCairo : IEEE: The Institute of Electrical and Electronics, Inc. , 2002. 45-48.

39. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Biljanović, Petar; Pivac, Branko; Zulim, Ivan
Capacitance Behaviour of np Crystalline Silicon and n-i-p Amorphous-silicon Photodiode for Color Detection
MIPRO 2001, 24th International Convention : Proceedings / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). - Rijeka : MIPRO , 2001. 11-13.

40. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Biljanović, Petar; Pivac, Branko, Zulim, Ivan
Capacitance Behavior of np Crystalline Silicon and n-i-p Amorphous Photodiode for Color Detection
Proceedings of MIPRO 2001 / Biljanović, Petar; Skala, Karolj (ur.). - Rijeka : MIPRO, Croatia , 2001. 11-13.

41. Gradišnik, Vera; Pavlović, Mladen; Piv ac, Branko; Zulim, Ivan
The p-i-n Amorphous-silicon Detector for Color Detection
Proceedings of MIPRO 2000 , 23rd International Convention Opatija, Hrvatska, 22.-26.05.2000. / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Ribarić, Slobodan ; Budin, Leo (ur.). - Rijeka : MIPRO, Hrvatska , 2000. 13-15.

42. Pivac, Branko; Kovačević, Ivana; Zulim, Ivan; Gradišnik, Vera
Effects Of Light Soaking On Amorphous Silicon
Conference Record Of The 28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference / Rohatgi, Ajeet (ur.). - Piscataway : IEEE , 2000. 884-887.

43. Gradišnik, Vera; Divković-Pukšec, Julijana
Color Detection Using a Capacitance of np Silicon Photodiode
Proceedings of MELECON 2000, Vol. II / Economides, Costas ; Pattichis, Constantinos S. ; Maliotis, Greg (ur.). - Lemesos : IEEE , 2000. 795-797.

44. Divković-Pukšec, Julijana; Gradišnik, Vera
Influence of Shallow Impurity on Steady-State Probability Function of Multilevel Deep Impurity
Proceedings of MELECON 2000, Vol. I / Economides, Costas ; Pattichis, Constantinos S. ; Maliotis, Greg (ur.). - Lemesos : IEEE , 2000. 185-188.

45. Čović, Marko; Gradišnik,Vera; Jeričević,Željko
The investigation of influence of localized states on a-Si:H p-i-n photodiode transient response to blue light impulse with blue light optical bias
Proceedings of 39th International Convention MIPRO 2016 - MEET - Microelectronics, Electronics and Electronic Technology 1 30-33

Pozvana predavanja

1. Vera Gradišnik
Čudnovata plava svjetlost i amorfni silicij za što ili zašto?
DMF - Rijeka Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci - 23.3.2017.
2. Vera Gradišnik
THE EXPLANATION OF OBSERVED SIMILAR BEHAVIOUR OF a-Si:H P-I-N PHOTODIODE AND RETINAL RESPONSE
FBK MicroTechnologies Laboratory Loc. Povo, Trento Italy - 6.6.2012.
3. Vera Gradišnik
Detekcija barv z a-Si:H p-i-n fotodiodo
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, FERI - Maribor, Slovenija - 14.5.2009.
4. Vera Gradišnik
Detekcija boja s a-Si:H p-i-n fotodiodom u vidnom području spektra
FESB Fakultet strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike Sveučilišta u Splitu - 13.12.2002.

Kongresna priopćenja

1.
Gradišnik, Vera
The Solar Cells and Photodiodes Capacitance
2.
Linić, Antonio; Gradišnik, Vera
The Midgap State Influence on Space Charge Density of aSi:H p-i-n i-layer

Znanstveni projekti

1. 1.1.2018. -
Eksperimentalno određivanje i modeliranje optoelektroničkih svojstava tankih organskih filmova; suradnica; Sveučilište u Rijeci, UNIRI projekti 2018; ;
2. 1.1.2008. - 1.1.2010.
"Kontinuirana detekcija boja i tehnika karakterizacije piksela" 069-0000000-3263 ; voditelj projekta; MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.; ;
3. 1.1.1997. - 1.1.2000.
"Istraživanje ULSI/VLSI poluvodičkih struktura" 036001 ; istraživač; MZOS Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; ;
4. 1.1.1990. - 1.1.1996.
"Elektronika i Mikroelektronika" 2-07-266 ; istraživač; MZOS Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu; ;
5. 1.1.1986. - 1.1.1990.
Optoelektronika, projektni sklop IR senzor 03-2673-781 ; mladi istraživač (znanstveni novak); Raziskovalna skupnost Slovenije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Ljubljani, Slovenija u Laboratoriju za nelinearne elemente ; ;

Znanstveni skupovi

1. - 1.1.2003.
Region 8 EUROCON 2003, The International Conference on Computer as a Tools Ljubljana voditelj sekcije "Electronics" i samostalno izlaganje uz raspravu

Recenzije

1. 2017. Međunarodna konferencija INTELEC 2017, 22-26 October 2017, Gold Coast Convention & Exhibition Centre, Broadbeach, Queensland, Australia, The Power Electronics Society of the IEEE .
2. 2017. MIPRO 2017, 40. međunarodni skup mipro, 22- 26 svibanj 2017, Opatija, Hrvatska
3. 2016. Informacije MIDEM, Strokovno društvo za mikroelektroniko. elektronske sestavne dele ln materiale, Ljubljana, Slovenija
4. 2015. Engineering Review, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
5. 2015. Sensing and Bio-Sensing Research, Volume 6, December 2015
6. 2014. Electron Device Letters, IEEE
7. 2011. Zbornik radova savjetovanja "Microelectronics, Electronics and Electronic Technology /MEET" (izdavač: Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO, 2011. godine).
8. 2010. IASTED BioMEd 2010, The Seventh IASTED International Conference on Biomedical Engineering, February 17 – 19, 2010, Innsbruck, Austria,
9. 2009. MIPRO 2009, 32. međunarodni skup mipro, 25 – 29 svibanj 2009, Opatija, Hrvatska
10. 2004. IEEE MELECON 2004, The 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, May, 12 - 15, 2004, Dubrovnik, Hrvatska.
11. 2004. IEEE ICECS 2004, 11th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, December 13-15, 2004, Tel-Aviv, Israel.
12. 1996. Međunarodni kongres HOTELSKA KUĆA '96 Total quality tourism and hospitality management, 13. Bienalni znanstveni susret, Opatija, 17-188. 10.1996.

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 23.3.2017. - “Čudnovata plava svjetlost i amorfni silicij za što ili zašto?”
Predavanje Društva matematičara i fizičara, Rijeka
Kampus na Trsatu (Radmile Matejčić 2) Rijeka, u prostoriji O-029
2. 6.6.2012. - The explanation ob observed similar behaviour of a-Si:H P-I-N photodiode and retinal response
pozvano predavanje na Institut Fondazione Bruno Kessler
Trento Iatlija
3. 18.11.2009. - Detalji
Dani Tehničkog fakulteta – Predstavljanje projekata Tehničkog fakulteta
Tehnički fakultet Rijeka
4. 14.5.2009. - Detekcija barv z a-Si:H –i-n fotodiodo
Fakulteta za elektrotehniko, računlaništvo in inforamtiko FERI- Sveučilište u Mariboru
Maribor, Slovenija
5. 13.12.2002. - Detekcija boja s a-Si:H p-i-n fotodiodom u vidnom području spektra
pozvano predavanje na Fakultet strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike Sveučilišta u Splitu
Split, Hrvatska
6. - Informatika za voditelje poslovnica
Tečaj za voditelje poslovnica
Ika, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Rijeka
7. - Servisi na CARNet mreži računala
TtT- CARNET tečajevi
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment i Tehnički fakultet

Popularizacija znanosti

1. 28.9.2018. - Svjetlo od fenjera do LED i biosenzora
"Noć istraživača" Projekt „Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night“ (TPTF_ERN) je financiran u sklopu Okvirnoga programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., broj ugovora 818748.
Tower centar, Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 27.3.2017. - - članica izvršnog odbora
Strokovno društvo MIDEM, Ljubljana, Slovenija
2. 9.2.2011. - - član Povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistent
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstv