Dr.sc. Lorena Bašan docent

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za turizam

e-pošta : Lorena.Basan@fthm.hr

Obrazovanje

1.1.2007. - Doktor znanosti, iz znanstvenog područja: Društvenih znanosti, znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Ekonomika poduzetništva Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
1.1.2002. - Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije Ekonomski fakultet u Rijeci
1.1.1996. - Diplomirani ekonomist Hotelijerski fakultet Opatija

Radno iskustvo

1.1.2010. - Docent Kolegiji sveučilišnog diplomskog studija - Marketing turističke destinacije (Smjer: Menadžment turističke destinacije) - Strateški marketing u turizmu (Smjer: Marketing u turizmu) Kolegiji sveučilišnog preddiplomskog studija: - Marketing (II. godina) - Turističke agencije (III. godina) - Marketing turističkih agencija (III. godina). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
19.7.2007. - Viši asistent Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva, kolegiji: Stari program: - Sveučilišni studij: Marketing, Marketing i menadžment turističkih agencija, Marketing hotela - Stručni studij: Osnove marketinga, Marketing, Marketing hotela, Marketing restorana, Osnove agencijskog poslovanja, Marketing i menadžment turističkih agencija Novi program (studijski program po Bolonjskom procesu): - Sveučilišni diplomski studij: Marketing prirodnih i kulturnih resursa - Sveučilišni preddiplomski studij: Marketing, Marketing turističkih agencija, Turističke agencije, Turoperatori, Marketing hotela - Stručni studij: Osnove marketinga, Osnove agencijskog poslovanja, Principi hotelskog marketinga, Poduzetničke radionice Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
13.1.2003. - 19.7.2007. Asistent Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana ekonomika poduzetništva, kolegiji: Marketing, Marketing i menadžment turističkih agencija Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija
1.3.1997. - 13.1.2003. Mlađi asistent Znanstveno-nastavna djelatnost u suradničkom zvanju za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, kolegiji: Menadžment prirodnih i kulturnih resursa, Poslovanje turističkih agencija i Turističke agencije Hotelijerski fakultet Opatija

Članstva

- EMAC - The European Marketing Academy
- CROMAR - Hrvatska udruga za marketing