Doc. dr. sc. Sanja Grbić

Pravni fakultet Katedra za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku

e-pošta : sgrbic@pravri.hr

Obrazovanje

20.1.2002. - 22.4.2005. Magistar pravnih znanosti Poslijediplomski znanstveni studij ˝Pravo europskih integracija˝ Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.1996. - 20.1.2002. Diplomirani pravnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doktorica pravnih znanosti Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Docentica Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2012. - 30.4.2016. Viša asistentica Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2005. - 30.6.2012. Asistentica Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.4.2004. - 30.9.2005. Asistentica Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Veleučilište u Rijeci
- Docentica Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Teorija prava i države
Upravni studij
Veleučilište u Rijeci - Upravni studij
Asistentica
Norma sati: 150
- Nomotehnika
Upravni studij
Veleučilište u Rijeci - Upravni studij
Asistentica
Norma sati: 120
- Osnove Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava
Upravni studij
Veleučilište u Rijeci - Upravni studij
Asistentica
Norma sati: 120
- Teorija prava i države
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 120
- Teorija prava i države
Preddiplomski stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 180
- Teorija prava i države
Preddiplomski stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Docentica
Norma sati: 150
- Teorija prava i države
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Docentica
Norma sati: 150
- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Europska konvencija o ljudskim pravima i javna uprava
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakulte Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Poslijediplomski specijalistički studij ˝Pravo Europskih integracija˝
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Nomotehnika
Upravni stručni studij
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

Norma sati: 60
- Uvod u europsko pravo
Upravni stručni studij


Norma sati: 46

Mentor u završnim radovima

- Sastav državne organizacije: upravna djelatnost
Dragica Popović Obelić
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilištau Rijeci
- Normativni pravni akti
Ines Šegedin
Preddiplomski stručni studij - Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pojam države - suverenitet
Loredana Škaron
Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Stručni seminar za nastavno osoblje u svrhu unaprjeđenja poznavanja i razumijevanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira IURISPRUDENCIJA-Unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
- Doktorska radionica za mentore

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:

Osobni razvoj

- Trainee at European Court of Human Rights


Norma sati:
- Studijski boravak


Norma sati:
- Napredni tečaj o ˝Europskim integracijama i europskom pravu˝


Norma sati:
- Ljetna škola o ljudskim pravima organizirana od Visokog povjerenika za ljudska prava Ujedinjenih naroda


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Doprinos raspravi o načelu jednakosti procesnih sredstava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 339-356 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918355

2. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kratka prolegomena o »pravu na dom« u Zakonu o stečaju potrošača
Revija za socijalnu politiku 24 169-188 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918365

3. Grbić, Sanja
PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA PREMA EUROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA: OPĆI PRAVNI STANDARD
784-790 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=919076

4. Bodul, Dejan ; Grbić Sanja ; Bodul Darko
Položaj stečajnog dužnika u postupcima javne nabave - de lege lata rješenja, pogled u konvencijsko i europsko pravo te pravci promjene
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 791-804 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835647

5. Grbić, Sanja ; Matić, Ines ; Bodul, Dejan
Uloga suda kao tijela državne vlasti u insolvencijskim postupcima – od rimskih „praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“
Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 9 13-42 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=833967

6. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Marginalije uz novi hrvatski stečajni zakon - analiza pravila tzv. „potrebne većine“ iz perspektive konvencijskog prava na mirno uživanje imovine i rješenja susjednih zemalja
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 14 556-574 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835728

7. Grbić, Sanja
Protection of people with disability under European Convention on Human Rights
SGEM 2016. Conference Proceedings on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism 2 2 729-736 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=835734

8. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O dvojbama novog Hrvatskog stečajnog zakona - pokretanje kaznenog postupka kao diskriminatorska prepreka za ostvarivanje radno pravnog statusa stečajnog upravitelja
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 55 117-136 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=859701

9. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O ustavnim i konvencijskim dvojbama uz Zakon o stečaju potrošača - predstavlja li višegodišnji plan otplate duga u Zakonu o stečaju potrošača povredu prava na suđenje u razumnom roku?
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 53 1011-1038 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=865905

10. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
Ovršni postupak u presudama Europskog suda za ljudska prava - značenje za javnobilježničku praksu
Hrvatska pravna revija XV 49-64 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813641

11. Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 35 193-218 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721274

12. Vuković, Ante ; Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja
O pravu sudova da ulaze u meritum predmeta u kojem donose odluku - slučaj predstečajnih nagodbi
), Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 12 336-351 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721662

13. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan
O međusobnoj komplementarnosti pojmova „sud“ i „javni bilježnik“ u praksi Europskog suda za ljudska prava
Javni bilježnik XVII 35-52 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722212

14. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 471-494 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=629242

15. Grbić, Sanja
Građanska prava i obveze kao autonomni pojmovi prema čl. 6 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Pravni vjesnik 12 117-146 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619208

16. Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Smokvina Vanja
Diskriminacija osoba s invaliditetom i njihova uključenost u društvo s naglaskom na pravo pristupa sudu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 667-693 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610152

Znanstvene knjige

1.
Bodul, Dejan ; Grbić, Sanja ; Vuković, Ante
Osvrt na kriterij prezaduženosti (kao negativnu pretpostavku za imenovanje stečajnog upravitelja) iz perspektive konvencijskog prava: doprinos raspravi o reformi hrvatskog stečajnog zakonodavstva
Mićović, Miodrag Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnloškog razvoja - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=769566
2.
Grbić, Sanja
Pošteno suđenje u građanskim postupcima u Hrvatskoj u svjetlu članka 6., stavka 1. Europske konvencije o ljudskim pravima
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721654
3.
Grbić, Sanja
Environmental Protection and Article 6 of the European Convention on Human Rights
Sancin, Vasilka, Kovič Dine, Maša Ius software, GV Založba - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721657
4.
Grbić, Sanja ; Zovko Dijana
Pravo na obrazovanje prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
Mihelčić, Gabrijela ; Miščenić Emilia ; Hadžimanović Nataša ; Bodul, Dejan Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813658
5.
Gomien, Donna
Europska konvencija o ljudskim pravima
Naklada - Pravni fakultet - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=353138

Znanstveni projekti

1. -
Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru; suradnica; MZOŠ; ;

Znanstveni skupovi

1. -
XII. Harmoniusova škola prava ˝Ako čoveku oduzmete prava, on prestaje biti čovečan ako sudiji uskratite nezavisnost, on prestaje biti pravičan˝, Međunarodna Konferencija o Pravu u Jugoistočnoj Evropi Beograd Izlaganje na temu Nezavisnost i nepristranost sudova prema članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima: temeljno pravno načelo
2. -
XXIII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo-Obveze-Postupak)" Poreč Izlaganje na temu ˝ Doprinos raspravi o načelu jednakosti procesnih sredstava˝
3. -
XXII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo-Obveze-Postupak)" Poreč Izlaganje na temu ˝Analiza pravila tzv. ˝potrebne većine˝ iz perspektive konvencijskog prava na mirno uživanje imovine˝
4. -
XIX. Savjetovanje pravnika ˝Petar Simonetti (Vlasništvo– obveze – postupak)˝ Poreč Izlaganje na temu ˝O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda˝,
5. -
International Conference ˝Re-Thinking Humanities and Social Sciences 2013. On Violence˝ Zadar Izlaganje na temu ˝Protection of people with disability under the European Convention on Human Rights˝
6. -
XX. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo-Obveze-Postupak)" Poreč Izlaganje na temu ˝Kriterij prezaduženosti kao diskriminacijski element za obavljanje javnobilježničke službe: hrvatsko rješenje i europska iskustva˝
7. -
˝Second Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference˝ Ljubljana Izlaganje na temu ˝Environmental Protection and Article 6 of the European Convention on Human Rights˝
8. -
XII. Međunarodno savjetovanje ˝Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse˝ Neum Izlaganje na temu ˝O pravu sudova da ulaze u meritum predmeta u kojem donose odluku - slučaj predstečajnih nagodbi˝
9. -
Međunarodni znanstveni skup, Proces preobrazbe hrvatskoga visokoobrazovnog sustava, Rijeka Izlaganje na temu Pravo na obrazovanje prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
10. -
XI. Međunarodni naučni skup Majsko savetovanje na temu ˝Usluge i zaštita korisnika˝ Kragujevac Izlaganje na temu ˝Osvrt na kriterij prezaduženosti (kao negativnu pretpostavku za imenovanje stečajnog upravitelja) iz perspektive konvencijskog prava: doprinos raspravi o reformi hrvatskog stečajnog zakonodavstva˝

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Administrativni manager Tempus projekta Europske komisije, financiran od Europske komisije
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
2.
-
Tajnica na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
3.
-
Organizacija Ljetne škole ljudskih prava u Novom Vinodolskom
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i grad Novi Vinodolski