Bruna Martinović mag.oec.

Tehnički fakultet Nabavna služba

e-pošta : bmartinovic@riteh.hr