PORTFELJ / Jana Jurčević dr.sc.

Portfelj

Jana Jurčević

dr.sc.

Filozofski fakultet

Odsjek za germanistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-507

Vidljivost

Obrazovanje

1.9.2012. - 4.7.2020.

Doktor znanosti

Poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2008. - 2011.

MA lingvistike i MA sociologije

Dvopredmetni diplomski studij lingvistike i sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2005. - 2008.

Bacc. lingvistike i Bacc. sociologije

Dvopredmetni preddiplomski studij lingvistike i sociologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

2.1.2023. - 31.12.2024.

Poslijedoktorand

Rad na projektu HRZZ-a. Projekt MetaKol - https://metakol.uniri.hr

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

15.3.2022. - 31.12.2022.

Arhivist-istraživač

Pisanje godišnjeg biltena o govoru mržnje spram srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Sređivanje arhivskog fonda Slavka Goldsteina. Pisanje stručnog članka za publikaciju Tragovi. Rad na izradi kalendara - Sava Mrkalj.

Arhiv Srpskog narodnog vijeća (SNV)

2012. - 2021.

Asistent

Sudjelovanje u sveučilišnoj nastavi Odsjeka za lingvistiku (Katedra za primijenjenu lingvistiku), Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Izvođenje kolegija - Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji, Lingvistika i njezini dijalekti, Primijenjena lingvistika, Analiza diskursa, Semantika razumijevanja. ECTS koordinacija za Odsjek. Vođenje međunarodne suradnje za Odsjek (Erasmus+, CEEPUS, bileterale i td.). Znanstveno-istraživački rad - aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, pisanje u objavljivanje znanstvenih i stručnih radova.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2014. - 2018.

Semantika razumijevanja

Diplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač seminarskog dijela nastave

2012. - 2021.

Primijenjena lingvistika

Preddiplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač seminarskog dijela nastave

2012. - 2021.

Analiza diskursa

Diplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač seminarskog dijela nastave

2012. - 2021.

Lingvistika i njezini dijalekti

Preddiplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač nastave - predavanje i seminar

2012. - 2021.

Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

Diplomski studij lingvistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvođač seminarskog dijela nastave (2 grupe)

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Ranko Bugarski: Saga o ćirilici

Jana Jurčević

Tragovi : časopis za srpske i hrvatske teme - 5 229 - 236

https://hrcak.srce.hr/clanak/415280

2022.

A Glimpse at Semiotic Landscapes and Student Population of Zagreb’s Faculty of Humanities and Social Sciences : Socio-pragmatics of Public Toilet Graffiti

Jana Jurčević

Thematic Collection of Papers, Belgrade Linguistics Days (BeLiDa), Vol. 1 / Panić Cerovski, Natalija ; Kovačević, Borko ; Dinić Marinković, Milica (ur.).Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu - 243 - 270

http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=eb_ser&issue=belida-2022-1&i=9

2021.

Lada Badurina, Od gramatike prema komunikaciji, Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2021.

Jana Jurčević

Suvremena lingvistika - 325 - 330

https://hrcak.srce.hr/269790

A1

2019.

Sound Symbolism of Contemporary Communication: Croatian Imitative Expressions in Computer-Mediated Discourse

Jana Jurčević

Language, Music and Computing Second International Workshop, LMAC 2017, St. Petersburg, Russia, April 17–19, 2017, Revised Selected Papers / Eismont, Polina ; Mitrenina, Olga ; Pereltsvaig, Asya (ur.). Cham: Springer International Publishing - 91 - 110

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05594-3_8

2019.

Rječnici kroz prizmu kritičke lingvistike. Vojko Gorjanc, Nije rečnik za seljaka, Biblioteka XX vek, Beograd, 2017.

Jana Jurčević

Suvremena lingvistika - 45 109 - 114

https://hrcak.srce.hr/223088

A1

Pozvana predavanja

10.3.2022.

Jezični krajolici i sociopragmatika grafita – pogled u privatnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu / Jezikovna krajina in sociopragmatika grafitov – pogled v zasebnost Filozofske fakultete v Zagrebu

Jana Jurčević

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko

Znanstveni skupovi

3.12.2021. - 4.12.2021.

Belgrade Linguistics Days (BeLiDa) 1

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija Izlagač autorskog znanstvenog rada

6.9.2018. - 8.9.2018.

Second International Conference on Sociolinguistics – Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality

ELTE University, Budimpešta, Mađarska Izlagač autorskog znanstvenog rada

17.4.2017. - 19.4.2017.

Language, Music and Computing (LMAC) - Second International Workshop

St. Petersburg, Russia Izlagač autorskog znanstvenog rada

10.6.2016. - 12.6.2016.

INPRA: 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication

Split, Hrvatska Izlagač autorskog znanstvenog rada

26.9.2015. - 27.9.2015.

Zadarski filološki dani 6

Sveučilište u Zadru Izlagač autorskog znanstvenog rada

2014.

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2014

Baja, Mađarska Izlagač autorskog znanstvenog rada

18.4.2013. - 20.4.2013.

XXVII. meunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku: Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću

Sveučilište u Dubrovniku Izlagač autorskog znanstvenog rada

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2012. - 2021.

Međunarodna suradnja (Erasmus+, CEEPUS, bilaterala)

Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2012. - 2021.

ECTS koordinator

Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstva na sveučilištu

2021. - 2022.

Član povjerenstva

Povjerenstvo za provedbu Erasmus+ natječaja za studijski boravak u akademskoj godini 2021./2022.

Projekti