PORTFELJ / dr.sc. Nataša Lah izv. prof.

Portfelj

dr.sc.

Nataša Lah

izv. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

M 00385 994282328

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-460

KONZULTACIJE nakon nastave

Vidljivost

Obrazovanje

2009.

Doktorat

Književnost i društveno humanistički kontekst

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1986.

Diploma

Filozofija i povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Zadru Sveučilišta u Splitu

Radno iskustvo

01.02.2019. -

Izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

21.12.2017. - 31.01.2019.

Docent u reizboru

Filozofski fakultet u Rijeci

01.09.2017. -

Predstojnica Katedre za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti i arhitekture

Filozofski fakultet u Rijeci

31.10.2014. -

Izvanredni profesor, vanjski suradnik

Fakultet za medije i komunikacije, Sveučilište Singidunum, Beograd

01.10.2013. - 01.10.2016.

Pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2013. - 01.10.2015.

Docent, vanjski suradnik

Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci

26.04.2012. - 21.12.2017.

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

01.06.2009. - 26.04.2012.

Viši predavač, naslovno zvanje

Od 2009. do danas voditeljica kolegija s područja teorije vizualnih umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

1987. - 26.04.2012.

Freelance novinarka i likovna kritičarka

Izložbeno galerijska djelatnost, likovna kritika i publicistika

Novi list, HRT, Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika

Članstva

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2017 - aktivan

Suvremena umjetnost

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

nositeljica kolegija

2017 - aktivan

Interpretativne strategije umjetnosti i kulturne paradigme

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

osnivanje i vođenje kolegija kolegija

2015 - aktivan

Istorija teorija umetnosti

Doktorski studij Savremene trandisciplinarne humanistike i teorije umetnosti

FMK

osnivanje i vođenje kolegija

2014 - 2017

Masovni mediji i digitalna kultura

Poslijediplomski doktorski studij "Izdavaštvo i mediji"

FFRI

vođenje kolegija

2014 - otvoren

Kultura i mediji: pitanje vrijednosti

Centar cjeloživotnog učenja, Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina@ri.

FFRI

osnivanje i vođenje kolegija kolegija

2014- aktivan

Uvod u povijest umjetnosti

Preddiplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

vođenje kolegija

2014 - aktivan

Medijacija i kritika

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

osnivanje i vođenje

2014 - aktivan

Teorija umjetnosti 20. stoljeća

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

osnivanje i vođenje kolegija

2009.-2014.

Teorija stila

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

vođenje kolegija

2009.-2014.

Teorija prikazivanja

Diplomski studij povijesti umjetnosti

FFRI

vođenje kolegija

Mentor u završnim radovima

2017.

Vizualne reprezentacije glazbe u slikarstvu Vasilija Kandinskog, Paula Kleea i Roya de Maistrea

Vanessa Mišić

Povijest umjetnosti

FFRI

2016.

Umjetnička instalacija: koncepti u prostoru

Katarina Podobnik

Povijest umjetnosti

FFRI

2015.

Vizualni tekst na intermedijalnom apstraktnom predlošku

Monika Rajkovača

Likovna pedagogija

APURI

2014.

Jezična interpretacija slike

Ivana Hrebak

Povijest umjetnosti

FFRI

2014.

Metodološki obrasci analize umjetničkog djela u teoriji umjetnosti 20. stoljeća

Tomislav Čop

Povijest umjetnosti

FFRI

2014.

Motiv i model žene na slikama Ernsta Ludwiga Kirchnera u kontekstu njemačkog ekspresionizma i djelovanja grupe Most

Ernada Berbić

Povijest umjetnosti

FFRI

2014.

Žene u slikarstvu ranog modernizma. Feminizam i period impresionizma.

Nina Žišković

Povijest umjetnosti

FFRI

2014.

Različite sličnosti:(Ne)nalikovanje svakodnevnih predmeta u odrazu umjetnosti.

Leo Grubelić

Povijesti umjetnosti

FFRI

2013.

Analiza djela u skulptorskom opusu Belizara Bahorića.

Tanja Karas

Povijest umjetnosti

FFRI

2013.

Umjetnost kao društveni konstrukt.

Petra Jalšovec

Povijest umjetnosti

FFRI

2013.

Vizualna kultura i umjetničko pedagoški okvir znanosti o slici.

Martinela Dragičević

Povijest umjetnosti

FFRI

2013.

Slikarski opus Bojana Šumonje (1988 – 2012)

Bojana Zvijerac

Povijest umjetnosti

FFRI

2012.

Teorija formalizma Clementa Greenberga u periodu visokog modernizma.

Virna Car

Povijest umjetnosti

FFRI

2011.

Spone simbolizma u djelima Bele Čikoša Sesije.

Iva Rožić

Povijest umjetnosti

FFRI

2011.

Ivo Kalina: kronologija i motivika opusa, stilski razvoj i doprinosi suvremenom hrvatskom slikarstvu.

Emina Mulaosmanović

Povijest umjetnosti

FFRI

2011.

Tijelo kao psiha u djelima klasika hrvatskog ekspresionizma.

Mirela Horvat

Povijest umjetnosti

FFRI

2011.

Institucionalni okvir, poticaji i prezentacija likovne umjetnosti u kulturi Rijeke tijekom druge polovice 20og stoljeća.

Kristina Barišić

Povijest umjetnosti

FFRI

Cjeloživotno obrazovanje

2014. -

Kultura i mediji: pitanje vrijednosti

Škola novinarstva: etika, kultura, oblikovanje - novina.ri

Sveučilište u Rijeci

voditelj

Gostujući nastavnik

ak.g. 2013./2014

Teorija umjetnosti I i II

Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018

Lethe Atlas

Nataša Lah

Ars & Humanitas - 12 285-298

https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8267

A1

2017.

Hidden Ekphrasis in the Works of Miroslav Krleža

Lah, Nataša

Ars & Humanitas - 11 118-133

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888283

2017.

Disciplinary Crisis in Valorisation of Art

Lah, Nataša

Serbian Architectural Journal - 9 143-152

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=921514

2017.

Retorika forme i retorika znaka: značajne platforme i pojave u hrvatskom slikarstvu od petog do osmog desetljeća dvadesetog stoljeća

Lah, Nataša

Sarajevske sveske - 51 nije numerirano-nije numerirano

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895992

2016.

Vrijednosni opisi umjetnosti

Lah, Nataša

Ars Adriatica - 6 253-264

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=851901

2015.

How Style Became Famous and Irrelevant at the Same Time

Lah, Nataša

Ars & Humanitas - 9 215-230

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776768

2014.

Instalacija K 19 Zlatka Kopljara – upis etičkog koncepta u prostor

Lah, Nataša

Ars Adriatica - 4 399-408

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=712282

2014.

Zastupajuće i označiteljske prakse stvaranja arhivske građe

Lah, Nataša

Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja - 97 56-67

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748449

WOS

2013.

Prilog širenju teorijske domene u povijesnom prostoru povijesti umjetnosti

Lah, Nataša

Ars Adriatica - 3 243-254

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=639852

2012.

Medijacijska funkcija umjetničke kritike

Lah, Nataša

Ars adriatica - 2 269-280

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=594376

2012.

Likovna umjetnost u fikcionalnom prostoru Krležine proze

Lah, Nataša

Književno pero - XI 8-79

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605437

2011.

Teorijske slike nastale po predlošku Krležinih skica za portret Ljube Babića

Lah Nataša

Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) - XLVII 140-166

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=513821

WOS

2010.

Iz pinakoteke jednog proznog opusa

Lah, Nataša

???????????? ??????????? ????’??????? ??? ? ????????? - 12 282-291

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=471550

2009.

Keramika u umjetnosti - Nekoliko općenitih pitanja

Lah, Nataša

Novi Kamov - 31, 32 8-13

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445909

2009.

Hermeneutički diskurs i aktivistička poetika postmodernizma Krležinih tema o likovnosti

Lah, Nataša

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 2 75-90

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445555

WOS

2004.

Likovna Rijeka 90-e

Lah, Nataša

Kolo : časopis Matice hrvatske - 4 217-238

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=445587

2003.

Interview with Professor Ivan Supek on the Inter- University Centre in Dubrovnik

Lah, Nataša

Croatian Journal of Philosophy - III 321-352

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433597

WOS

Znanstvene knjige

2017.

Očevidni identitet slike. Supremacija i morfé kod Julija Knifera

Lah, Nataša

Krešimir Purgar

Centar za vizualne studije (CVS)

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895999

2017.

Teorija umetnosti kao teorija vrednosti : Teorija vrijednosti kao teorija umjetnosti

Lah, Nataša ; Šuvaković, Miško

Orion Art

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903544

2015.

Gadamer’s Approach to the Paradox of the Open Horizon of Actuality

Lah, Nataša

Šuvaković, Miško ; Cvejić, Žarko ; Filipović, Andrija

Cambridge Scholars Publishing

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=773153

2014.

Teo Mate Matteo Solis : Cres

Lah, Nataša

Vlastita naklada umjetnika

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=747156

2014.

Branka Marčeta

Lah, Nataša ; Gudac, Vladimir

Hrvatski muzej turizma

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=691609

2012.

Senzorna mapa grada

Braut, Ivan ; Lah, Nataša ; Biti, Marina

Facultas

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=586444

2012.

Likovne kronike : Nova čitanja kritika, eseja i prikaza pisanih od 1989. do 2011.

Lah, Nataša

Redak

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=584390

2011.

Raznobojna bjelina slika Džeke Hodžića

Lah, Nataša

Kapidžić, Mustafa M.

Kult-B

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=577226

2007.

Stanko Abadžić

Lah, Nataša

Fraktura

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433527

2006.

Dalibor Laginja

Lah, Nataša

Adamić

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433762

2004.

Autogram

Lah, Nataša

Adamić. Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435351

2004.

Tomo Geričić - Ino (1929-1979): pogled unatrag

Lah, Nataša

HAZU Galerija Maksimilijan Vanka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435524

2003.

Antun Haller

Lah, Nataša

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika - Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433543

2001.

Claudio Frank

Lah, Nataša ; Valušek, Berislav

Grad Opatija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433907

1999.

Ranko Dokmanović

Lah, Nataša ; Glavan, Darko

Muzej moderne i suvremene umjetnosti - Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=433779

1997.

50 godina : HDLU Rijeka

Cerovac, Branko ; Lah, Nataša, Valušek, Berislav

HDLU Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435512

1997.

Mauro Stipanov

Lah, Nataša

Art Studio Azinović

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=435459

Pozvana predavanja

23.10.2013.

Prvi Riječki interdiciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti - Seksualnost u povijesti umjetnosti : poroci i predrasude

Filozofski fakultet u Rijeci

Rijeka

15.01.2009.

Novi mediji (u sklopu izložbe i prezentacije zbornika Međunarodnog simpozija [Novo]medijska umjetnost u muzejima produkcija-čuvanje-prezentacija)

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Rijeka

29.09.2006.

Znanstveni skup: Umjetnost XX stoljeća u Istri - Postmoderni aspekti socijalnih tendencija u suvremenoj umjetnosti

Katedra čakavskog sabora

Pazin

Znanstveni skupovi

31.08.2015. -

Agencija za odgoj i obrazovanje: Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna

Filozofski fakultet u Rijeci sudionica

01.10.2014. -

III Kongres muzealaca Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem

Opatija znanstveni odbor

2009. -

Teorijski dijalozi - međunarodni znanstveni skup za teoriju, povijest i filozofiju umjetnosti zemalja u regiji

Filozofski fakultet u Rijeci autorica, voditeljica i predsjednica organizacijskog odbora skupa

08.-09.12. 2016.

Slika i anti slika. Julije Knifer i problem reprezentacije.

Centar za vizualne studije. Zagreb sudionica

Uredništva časopisa

2014. -

AM - Journal of Art and Media Studies (Editorial Board)

Recenzije

2016.

Filozofska istraživanja (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

2016.

Anafora, (Filozofski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku)

2016.

Zbornik radova: VI. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini "Čovjek i industrija", (Pro Torpedo, Rijeka)

2015.

Život umjetnosti (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

2013.

John Simon Guggenheim (Memorial Foundation, New York, SAD)

2011.

Radovi (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)

2007., 2010., 2014.

Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja (Rijeka)

2015., 2016.

Ars Adriatica (Odjel za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru)

Umjetnička djelatnost

Umjetnički projekti

2015. -

scenarij dokumentarnog filma "Opčinjen prostorom" (Enchanted by Space) ArTVision

produkcija: istra Film, Hrvatska

2013. -

Retrospektiva Mie Vesovića

Galerija Kortil, Rijeka

2011. -

III Balkanski internacionalni bijenale vizuelnih umetnosti: Hram – Knjiga – Zastava

Dom kulture Čačak, Srbija

2010. -

Retrospektiva Antona Depopea

Galerija Kortil, Rijeka

2008. -

Retrospektiva Eugena Borkovskog

Muzej grada Skoplja, Skoplje, Makedonija

2007. -

Retrospektiva Branke Marčete

Galerija Kortil, Rijeka

2005. -

Iza dokumenta / Behind the Document

45. Porečki annale, Istarska sabornica, Poreč

2005. -

Retrospektiva Rina Gropuzza

Galerija Badrov, Zagreb Muzej grada Rijeke, Rijeka

2003. -

Retrospektiva Antuna Hallera

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

2003. -

Co-existence of diversity / Suživot različitosti

Državni arhiv, Rijeka (u povodu 6. konferencije Međunarodne mreže za kulturnu politiku (INCP) i Konferencije ministara kulture Vijeća Europe u Opatiji)

2002. -

Multimeridijan

HDLU Istre, Pula

1999. -

Neke boje grožnjanskog spektra (tematska, retrospektivna)

Galerija Fontikus, Grožnjan Muzej grada Umaga

1998. -

Materija kao strukturalni i komunikacijski kod slike

Mali salon, Rijeka (HDLU, MMSU, Rijeka)

1998. -

Ritmovi i razlike (skupna izložba)

Galerija Vincent od Kastva, Pula Zavičajni muzej Grada Rovinja Galerijski prostor Narodnog muzeja Labin Galerija Narodnog sveučilišta, Poreč

1995. -

V. Izložba liburnijskih likovnih umjetnika

Umjetničkom paviljon Juraj Šporer, Opatija Glass art galery Simoneu, Bratislava (Slovačka) Castel san Pietro (Italija)

1989. -

Jugoslavenski umjetnički projekt ’90, Rijeka

Hrvatski kulturni dom, Rijeka HDLU, Rijeka

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2008. -

Stručni savjet

Galerija Kortil, Rijeka

član

2006. -

Stručni savjet

Gradska galerija, Crikvenica

Voditeljica

2005. -

Stručni savjet

galerija Fontikus, Grožnjan

suradnica

2002. -

Stručni savjet

Doors Art Fundation, New York, USA

suradnica

1998. -

Predsjednica

Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Vođenje programa i javnih aktivnosti

1988. - 1999.

stručni članci

Napisi iz riječkih i sušačkih hrvatskih novina od 1900. do 1999. godine ne području današnjih županija Primorsko goranske, Istraske i Ličko-senjske: (Šegota) http://web.ffos.hr/BKT/BibliografskiNizPoAutoru.php?s=40&kljuc=627 ; (Stipanov) http://web.ffos.hr/BKT/AutorskoKazalo.php?uvjet=stipanov

autor

1986. -

Izložbeni program galerije Kvarner express, Rijeka

TZGR

Voditeljica

1983. -

Izložbeni program crkve Sv. Petra i Andrije, Zadar

Hrvatski zavod za zaštitu spomenika kulture, Zadar

Voditeljica

Javno djelovanje

Javna predavanja

17.06.2015.

Detalji

Panel ArtVision projekta

Art kino Croatia, Rijeka, PGŽ

15.06.2015.

Detalji

Javna tribina : Etika kultura oblikovanje - novina.ri

Filozofski fakultet sveučilišta u Rijeci

23.04.2013.

Detalji

Tribina Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka

19.04.2013.

Detalji

Dani povijesti umjetnosti (u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, udruge studenata povijesti umjetnosti-SPUM, Centra za ikonografske studije i Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Mali salon, Rijeka

30.10.2007.

Detalji

Stručni skup u organizaciji Fotokluba Rijeka: Fotografija sad i ovdje

Galerija kortil, Rijeka

30.11.2002.

Detalji

Okrugli stol HDLUa Istre: Kultura i mediji

HDLU, Pula

1998.-1999.

Detalji

Autorica, voditeljica i sudionica javnih tribina Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Dvorana Filodrammatica, Rijeka

Popularizacija znanosti

21.04.2016.

Festival znanosti: Umjetnost i znanost

Pozvano izlaganje: Status umjetničkog djela - čula i norme

Sveučilište u Rijeci

08.04.2015.

Detalji

Organizacija predavanja s područja kognitivne psihologije, prof.dr.sc. Danka Nikolića s Odjela za neuropsihologiju Max Planck Instituta za istraživanje mozga u Frankfurtu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.06.2013.

Detalji

Organizacija predavanja s područja estetike i teorije umjetnosti, prof. dr. sc. Miška Šuvakovića s Fakulteta muzičke umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Intervjui

14.02.2016.

Ne vjerujem u ideološki nedužnu umjetnost

Novi list

Rijeka

23.10.2014.

Detalji

La voce del popolo

12.01.2014.

Detalji

Akademskih kvarat ure, Hrvatski radio HRT

02.03.2003.

Detalji

Mediteran, Novi list

Novinski članci

2006.

Detalji

Brošura Primorsko goranske županije: Lica kulturnog identiteta, Kvarnerski baštinski vremeplov

Rijeka

1997.

Detalji

Novi list

Rijeka

1987-2005 (u kontinuitetu)

Detalji

Novi list, HRT (Radio Rijeka, Treći program HRT), časopisi: Rival, Novi Kamov, Oris, Kontura, Kolo, Vijenac, Sušačka revija, Književno pero, Fantom slobode...)

Rijeka, Zagreb

Medijski nastupi

10.06.2015.

Detalji

Televizija Kanal RI, emisija: Kvarat do šest

Rijeka

29.12.2014.

Detalji

Hrvatska radio televizija, Prvi program, Drugi format

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. -

Predstojnica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Katedra za teoriju umjetnosti

2014. -

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci, "Škola novinarstva Etika-Kultura-Oblikovanje"; Centar cjeloživotnog obrazovanja

2013. -

Pročelnica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rjeci; Odsjek za povijest umjetnosti

2009. -

Predsjednica organizaciskog i programskog odbora

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti, Katedra za teoriju umjetnosti, Godišnji međunarodni znanstveni skup "Teorijski dijalozi"

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

član

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Vijeće poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija „Izdavaštvo i mediji“

2013. -

član

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; Programsko vijeće Centra za ikonografske studije

Povjerenstva izvan sveučilišta

2015. -

Članica ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama u RH

Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH

2015. -

Članica Državnog povjerenstva za Natjecanja i izložbe učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK

Agencija za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH