dr. sc. Sanja Tadić Šokac doc.

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : F-613
e-pošta : stadic@ffri.hr
mobitel :

Doc. dr. sc. Sanja Tadić-Šokac
Doc. dr. sc. Sanja Tadić-Šokac

Obrazovanje

- doktorat znanosti humanističke znanosti, polje filologija, grana kroatistika Filozofski fakultet u Rijeci
- magisterij znanosti humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti Filozofski fakultet u Zagrebu
- profesor hrvatskog jezika i književnosti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- znanstveno-nastavno zvanje docent, reizbor.
- znanstveno-nastavno zvanje docent
- viši asistent
- znanstveni novak - zvanje viši asistent
- znanstveni novak - asistent
- znanstveni novak - niži asistent
- znanstveni novak

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Hrvatska književnost od romantizma do moderne
HJK 2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 82,5
- Avangardni pravci u hrvatskoj književnosti
HJK1
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Odabrane teme iz hrvatske književnosti (Nedjeljko Fabrio)
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Hrvatski pikarski roman
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Metatekstualnost u hrvatskoj književnosti
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Hrvatski povijesni i novopovijesni roman
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Kamov u kontekstu
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Hrvatska i druge književnosti u 19. i 20. stoljeću
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Hrvatska i druge književnosti do 19. stoljeća
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Tumačenje romana
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Književnost integracije heterogenih stilova
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Avangardnost u djelima hrvatske moderne
HJK2
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 52,5
- Hrvatska književnost u prožimanju s drugim književnostima 19. i 20. st.
HJK1
Filozofski fakultet u Rijeci

Norma sati: 105

Mentor u završnim radovima

- Avangardne značajke u Kamovljevim lakrdijama i romanu Isušena kaljuža
Valerija Huđa


- Fantastično i okultno u djelima Ksavera Šandora Gjalskog
Sara Lerga


- Metatekstualni elementi u romanu Admiralski stijeg Ivana Katušića
Jasmina Debeljak


- Analiza ženskih likova u Krležinim djelima (na predlošcima romana Tri kavaljera frajle Melanije, Povratak Filipa Latinovicza i Na rubu pameti Miroslava Krleže)
Martina Horvatić


- Metatekstualnost u trilogiji Ivana Aralice (Put bez sna, Duše robova, Graditelj svratišta)
Stephanie-Ruth Hamp


- Komparativna analiza elemenata novopovijesne fikcije i historiografskog diskursa na primjerima Povijest Slavonije u sedam požara i Čudesa svetoga Ivana Kapistrana Stanka Andrića
Dafne Flego


- Novopovijesni elementi u opusu Ivana Aralice
Kristina Kirić


- Dvori od oraha, Gloria in exselsis, Ruta Tannenbaum M. Jergovića kao novopovijesni romani
Ivana Ćurić


- Usporedba romana Isušena kaljuža, Bijeg, Tuđinac, Đuka Begović i Začarano ogledalo
Monika Mihalić


- Metatekstulani elementi u romanima Admiralski stijeg, Koraljna vrata, Svila,škare te Forsiranje romana reke
Anita Kokot


- Jadranska trilogija Nedjeljka Fabrija
Sabrina Kos


- Eugen Kumičić: Zagrebačke priče (Olga i Lina, Gospođa Sabina i Saveznice)
Maja Hasija


- Isušena kaljuža Janka Polića Kamova i Na cesti Jacka Kerouaca
Eugen Kinkela


- Uloga lika žene u romanu 19. stoljeća
Smiljana Todorović


- Problemi uspostave identiteta u djelima Irene Vrkljan Svila, škare; Marina ili o biografiji i Dora, ove jeseni
Renata Kolombo


- Motiv thanatosa u novelistici A. G. Matoša i E. A. Poea
Jelena Grgec


- Kumičićeva naturalistička nastojanja i Zolin utjecaj u njegovim 'naturalističkim' djelima
Elena Lovretić


- Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža
Ingrid Divković


- Krležina dramska trilogija u svom europskom kontekstu
Ivana Kramarić


- O Jami Ivana Gorana Kovačića
Tihana Čop


Izdavaštvo

- Roman o samome sebi

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci
- Pobunjeni individualist. Književno djelovanja Mije (Miška) Radoševića

Financiranje: Izdavački centar Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1.
Mjesta pamćenja u romanu Berenikina kosa N. Fabrija
Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet, Osijek-Poznanj 257-269

2. Sanja Tadić-Šokac
Oblici metatekstualnosti u romanu Gloria in excelsis M. Jergovića
Umjetnost riječi 61/2017 263- 286.

3.
Isušena kaljuža Janka Polića Kamova kao samorodni roman
Fluminensia 24/2012 7-19

4.
O Hrvatskom književnom retrovizoru Miroslava Šicela
Fluminensia 24/2012 104- 10

5.
Usred riječi (Metatekstualnost u autobiografskim prozama Irene Vrkljan Svila, škare; Marina ili o biografiji; Berlinski rukopis; Dora, ove jeseni i Pred crvenim zidom)
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Filologija i univerzitet, Niš 423-439

6.
Postmodernistička čitanka
Fluminesnia 22/2010 182-188

7.
Metatekstualni postupci u romanu Bolja polovica hrabrosti Ivana Slamniga
Fluminensia 21/ 2009 91-113

8.
Metatekstualni postupci u Fabrijevoj Jadranskoj trilogi
Rijeka Fabriju (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog kolokvija Rijeka Fabriju održanoga u Rijeci 16. studenoga 2007.), Rijeka 121-141

9.
Narativne tehnike u romanima Laž, Karikature i Isušena kaljuža
Fluminensi 21/2009 103-120

10.
O makedonskoj i hrvatskoj fantastičnoj priči
Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006.), Rijeka 239-253

11.
Anakroni ili modernistički roman
Riječ 12/2006 164-179

12.
Modernost u romanima Laž i Karikatur
Riječ 12/2006 127-134

13.
Ogledi utemeljeni na ideji o autonomiji umjetničkog djela
Fluminensia 18/2006 125-131

14.
Šetnja književnim krajolicima
Riječ 12/2006 180-183

15.
Književni prikazi i publicistika Mije Radoševića
Riječ 11/2005 172-186

16.
Hrvatska autobiografska proza u suvremenoj književnosti i kulturi
Fluminensia 15/2003 115-120

17.
Kranjčević u novom svjetlu
Fluminensia 14/2002 116-118

18.
Groteska - „Karikature“ - Ironija
Fluminensia 13/2001 41-74

19.
Kategorija načina u Kamovljevoj lakrdiji Žena
Riječki filološki dani, Zbornik radova III (radovi s Međunarodnoga znanstvenog skupa RFD održanoga u Rijeci od 3. do 5. prosinca 1998), Rijeka 445- 465

20.
Kategorija vremena u Kamovljevoj lakrdiji Žena
Riječ 4/1998 155-169

Znanstvene knjige

1.
Sanja Tadić_Šokac
Roman o samome sebi
Filozofski fakultet u Rijeci
2.
Sanja Tadić-Šokac
Pobunjeni individualist. Književno djelovanje Mije (Miška) Radoševića
Izdavački centar Rijeka