PORTFELJ / dr. sc. Sanja Tadić Šokac izv. prof.

Portfelj

dr. sc.

Sanja Tadić Šokac

izv. prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-613

Vidljivost

Obrazovanje

2005.

doktorat znanosti

humanističke znanosti, polje filologija, grana kroatistika

Filozofski fakultet u Rijeci

2002.

magisterij znanosti

humanističke znanosti, polje filologija, grana znanost o književnosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1996.

profesor hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2019.

Izvanredna profesorica

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Izvanredna profesorica

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Izvanredna profesorica

Filozofski fakultet u Rijeci

2015.

znanstveno-nastavno zvanje docent, reizbor.

2010.

znanstveno-nastavno zvanje docent

2006.

viši asistent

2005.

znanstveni novak - zvanje viši asistent

2002.

znanstveni novak - asistent

1998.

znanstveni novak - niži asistent

1997.

znanstveni novak

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2023.

Čitanja novije hrvatske književnosti

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2004/05.

Hrvatska književnost u prožimanju s drugim književnostima 19. i 20. st.

HJK1

Filozofski fakultet u Rijeci

2008/09.

Avangardnost u djelima hrvatske moderne

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2008/09.

Književnost integracije heterogenih stilova

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2008/09.

Tumačenje romana

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2008/09.

Hrvatska i druge književnosti do 19. stoljeća

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2008/09.

Hrvatska i druge književnosti u 19. i 20. stoljeću

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2010/11.

Kamov u kontekstu

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2010/11.

Hrvatski povijesni i novopovijesni roman

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2011/12.

Metatekstualnost u hrvatskoj književnosti

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2011/12.

Hrvatski pikarski roman

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2014/15.

Odabrane teme iz hrvatske književnosti (Nedjeljko Fabrio)

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

2016/17.

Avangardni pravci u hrvatskoj književnosti

HJK1

Filozofski fakultet u Rijeci

2018/19.

Hrvatska književnost od romantizma do moderne

HJK 2

Filozofski fakultet u Rijeci

Mentor u završnim radovima

2018.

Analiza ženskih likova u Krležinim djelima (na predlošcima romana Tri kavaljera frajle Melanije, Povratak Filipa Latinovicza i Na rubu pameti Miroslava Krleže)

Martina Horvatić

2018.

Metatekstualni elementi u romanu Admiralski stijeg Ivana Katušića

Jasmina Debeljak

2018.

Fantastično i okultno u djelima Ksavera Šandora Gjalskog

Sara Lerga

2018.

Avangardne značajke u Kamovljevim lakrdijama i romanu Isušena kaljuža

Valerija Huđa

2016.

Komparativna analiza elemenata novopovijesne fikcije i historiografskog diskursa na primjerima Povijest Slavonije u sedam požara i Čudesa svetoga Ivana Kapistrana Stanka Andrića

Dafne Flego

2016.

Metatekstualnost u trilogiji Ivana Aralice (Put bez sna, Duše robova, Graditelj svratišta)

Stephanie-Ruth Hamp

2015.

Jadranska trilogija Nedjeljka Fabrija

Sabrina Kos

2015.

Metatekstulani elementi u romanima Admiralski stijeg, Koraljna vrata, Svila,škare te Forsiranje romana reke

Anita Kokot

2015.

Usporedba romana Isušena kaljuža, Bijeg, Tuđinac, Đuka Begović i Začarano ogledalo

Monika Mihalić

2015.

Dvori od oraha, Gloria in exselsis, Ruta Tannenbaum M. Jergovića kao novopovijesni romani

Ivana Ćurić

2015.

Novopovijesni elementi u opusu Ivana Aralice

Kristina Kirić

2014.

Isušena kaljuža Janka Polića Kamova i Na cesti Jacka Kerouaca

Eugen Kinkela

2014.

Eugen Kumičić: Zagrebačke priče (Olga i Lina, Gospođa Sabina i Saveznice)

Maja Hasija

2012.

Motiv thanatosa u novelistici A. G. Matoša i E. A. Poea

Jelena Grgec

2012.

Problemi uspostave identiteta u djelima Irene Vrkljan Svila, škare; Marina ili o biografiji i Dora, ove jeseni

Renata Kolombo

2012.

Uloga lika žene u romanu 19. stoljeća

Smiljana Todorović

2011.

O Jami Ivana Gorana Kovačića

Tihana Čop

2011.

Krležina dramska trilogija u svom europskom kontekstu

Ivana Kramarić

2011.

Janko Polić Kamov: Isušena kaljuža

Ingrid Divković

2011.

Kumičićeva naturalistička nastojanja i Zolin utjecaj u njegovim 'naturalističkim' djelima

Elena Lovretić

Izdavaštvo

2018

Roman o samome sebi

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

2010

Pobunjeni individualist. Književno djelovanja Mije (Miška) Radoševića

Financiranje: Izdavački centar Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Dom i identitet u noveli Suknja Ranka Marinkovića

Sanja Tadić-Šokac

„Kolo oko Marinkovića“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa 10. Dani Ranka Marinkovića, Komiža, 10.-12. rujna 2021 - 70-86.

A2

2022.

Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić

Sanja Tadić-Šokac

Croatica et Slavica Iadertina - 18

https://hrcak.srce.hr/clanak/417259

A1

2020.

Iza svakog imena krije se priča

Sanja Tadić-Šokac

5th "Andalusian Slavic Studies Workdays" International Conference (9th-11th of July 2019) University of Granada (Spain), New Trends in Slavic Studies -2 // Современные исследования в славистике: Выпуск 2 // Nuevas tendencias en estudios eslavos – 2 - 685-692

A2

2018

Mjesta pamćenja u romanu Berenikina kosa N. Fabrija

Sanja Tadić-Šokac

Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Tadijino stoljeće: povijest, kultura, identitet, Osijek-Poznanj - 257-269

A2

2017

Oblici metatekstualnosti u romanu Gloria in excelsis M. Jergovića

Sanja Tadić-Šokac

Umjetnost riječi - 61/2017 263- 286.

A1

2012

Usred riječi (Metatekstualnost u autobiografskim prozama Irene Vrkljan Svila, škare; Marina ili o biografiji; Berlinski rukopis; Dora, ove jeseni i Pred crvenim zidom)

Sanja Tadić-Šokac

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Filologija i univerzitet, Niš - 423-439

A2

2012

O Hrvatskom književnom retrovizoru Miroslava Šicela

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 24/2012 104- 10

2012

Isušena kaljuža Janka Polića Kamova kao samorodni roman

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 24/2012 7-19

A1

2010

Postmodernistička čitanka

Sanja Tadić-Šokac

Fluminesnia - 22/2010 182-188

2009

Narativne tehnike u romanima Laž, Karikature i Isušena kaljuža

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensi - 21/2009 103-120

2009

Metatekstualni postupci u Fabrijevoj Jadranskoj trilogi

Sanja Tadić-Šokac

Rijeka Fabriju (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog kolokvija Rijeka Fabriju održanoga u Rijeci 16. studenoga 2007.), Rijeka - 121-141

2009

Metatekstualni postupci u romanu Bolja polovica hrabrosti Ivana Slamniga

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 21/ 2009 91-113

2008

O makedonskoj i hrvatskoj fantastičnoj priči

Sanja Tadić-Šokac

Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze (Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze održanog u Rijeci od 27. do 28. rujna 2006.), Rijeka - 239-253

2006

Šetnja književnim krajolicima

Sanja Tadić-Šokac

Riječ - 12/2006 180-183

2006

Ogledi utemeljeni na ideji o autonomiji umjetničkog djela

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 18/2006 125-131

2006

Modernost u romanima Laž i Karikatur

Sanja Tadić-Šokac

Riječ - 12/2006 127-134

2006

Anakroni ili modernistički roman

Sanja Tadić-Šokac

Riječ - 12/2006 164-179

2005

Književni prikazi i publicistika Mije Radoševića

Sanja Tadić-Šokac

Riječ - 11/2005 172-186

2003

Hrvatska autobiografska proza u suvremenoj književnosti i kulturi

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 15/2003 115-120

2002

Kranjčević u novom svjetlu

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 14/2002 116-118

2001

Groteska - „Karikature“ - Ironija

Sanja Tadić-Šokac

Fluminensia - 13/2001 41-74

2000

Kategorija načina u Kamovljevoj lakrdiji Žena

Sanja Tadić-Šokac

Riječki filološki dani, Zbornik radova III (radovi s Međunarodnoga znanstvenog skupa RFD održanoga u Rijeci od 3. do 5. prosinca 1998), Rijeka - 445- 465

1998

Kategorija vremena u Kamovljevoj lakrdiji Žena

Sanja Tadić-Šokac

Riječ - 4/1998 155-169

Znanstvene knjige

2018.

Roman o samome sebi

Sanja Tadić_Šokac

Filozofski fakultet u Rijeci

2010.

Pobunjeni individualist. Književno djelovanje Mije (Miška) Radoševića

Sanja Tadić-Šokac

Izdavački centar Rijeka

Projekti