PORTFELJ / doc. dr. sc. Marina Marinković

Portfelj

doc. dr. sc.

Marina Marinković

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

T 051 265 690

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-610

Vidljivost

Obrazovanje

01.12.2007. - 09.03.2015.

Doktor znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci

15.07.2002. - 28.06.2007.

Prof. hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Odsjek za kroatistiku / Odsjek za komparativnu književnost

Filozofski fakultet u Zagrebu

01.09.1998. - 15.06.2002.

Gimnazija Karlovac

Radno iskustvo

10.06.2020. -

docentica

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

01.04.2015. - 09.06.2020.

poslijedoktorand

Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb

01.02.2008. - 31.03.2015.

znanstveni novak - asistent

Zavod za lingvistička istraživanj HAZU, Zagreb

31.01.2007. - 31.01.2008.

Učiteljica hrvatskog jezika

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.09.2020. -

Hrvatska dijalektalna frazeologija

01.09.2020. -

Dijalektologija hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni preddiplomski

Mentor u završnim radovima

2023.

Konceptualna analiza frazema mjesnoga govora Nedeljanca

Mateja Kocijan

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2023.

Konceptualna analiza somatskih frazema u mjesnome govoru Zlatara

Karla Posarić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2023.

Čakavština u zbirci „Dve suzi smeha“

Kristina Marković

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2023.

Fonološka i morfološka analiza odabranih poglavlja etnografskoga rukopisa Nikola Novaković: Staro Selo Štefanje 1903. –1904.

Ema Fridrih

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2023.

Morfologija imenica a-vrste u mjesnom govoru Kostrene

Lea Vidaković

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2023.

Imenice a-vrste u mjesnome govoru Skrada

Karla Beljan

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2022.

Govor Rudina na otoku Krku

Kristina Brnić

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2022.

Strukturna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Vrbnika

Nikolina Butković

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2022.

Strukturna analiza zoonimskih frazema u mjesnom govoru Sudovčine

Elena Jagić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

2022.

Konceptualna analiza poredbenih frazema u govoru Svete Katarine

Ines Lovrinić

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)

Filozofski fakultet u RIjeci

9.2021.

Opis mjesnoga govora Otoka kraj Sinja

Nela Pavlica

Kroatistika jednopredmetni

Filozofski fakultet u Rijeci

12.2020.

Novije jezične mijene u govoru Murtera

Antea Juraga

Hrvatski jezik i književnost i Informatika

FFRI

15.07.2020. - 01.09.2020.

Analiza čakavštine u dijelu zbirke Škrinja od valora Željke Fonović

Ines Lovrinić

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

01.07.2020. - 10.09.2020.

Idiolekti dvaju govornika govora Grada Čakovca

Dora Vrbanec

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

01.07.2020. - 01.09.2020.

Tvorba umanjenica u govoru Gole

Ivana Giba

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

15.06.2020. - 01.09.2020.

Morfologija imenica u govoru Crnoga Luga

Nikolina Knaus

Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Irony and antithesis as means of phraseologisation in Kajkavian dialectal phraseology

Macan, Željka; Marinković, Marina

Standardni i nestandardni idiomi: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku - 125 - 136

2022.

Sintaksa padeža u jeziku rukopisa Nikola Novaković: Staro Štefanje 1903. – 1904

Marinković, Marina

Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac - 391 - 403

2022.

Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Staroga Laza u Gorskome kotaru

Crnić Novosel, Mirjana ; Marinković, Marina

Hrvatski dijalektološki zbornik - 31-47

A1

2022.

Višeslojnost leksika Kerstnerovih Gruntovčana

Lasić, Josip ; Macan, Željka ; Marinković, Marina

Studia lexicographica - 31 57-77

A2

2021.

Infinitiv i supin u mjesnim govorima karlovačkoga Pokuplja

Marinković, Marina

Kroz prostor i vrijeme. Zbornik u čast Miri Menac- Mihalić - 219 - 232

2021.

Fonologija mjesnoga govora Šišljavića: iz kajkavske riznice istočnoga karlovačkoga Pokuplja

Marinković, Marina ; Celinić, Anita

Hrvatski dijalektološki zbornik - 169-193

A1

2021.

Morfološke značajke imenica u govoru Crnoga Luga

Knaus, Nikolina ; Marinković, Marina

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 47 371-386

Q2 A1

2020.

Fonološke značajke mjesnoga govora Vrbanaca: prilog proučavanju draganićke kajkavštine

Marinković, Marina

Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - 99-118

A1

2019.

Dislocirani govori Gorskoga kotara: mjesni govori Vukmanića i Knez Gorice

Marina Marinković

Filologija - 79-101

Q3

2018.

Mjesni govor Blaževaca u svjetlu pripadnosti zapadnome poddijalektu kajkavskoga goranskoga dijalekta

Marinković, Marina

Jezikoslovlje - 19 39-63

A1

2018.

Rječnik Kranjčevićevih pjesama. Razasuto stihovlje' - leksikografski postupci u izradi korpusno utemeljenoga rječnika

Marinković, Marina

Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnoga simpozija. Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju! (nova čitanja) - 158 - 173

2017.

Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja: čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području

Marinković, Marina

Jezikoslovni zapiski - 23 107-123

Q2

2017.

Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja

Marinković, Marina

Hrvatski dijalektološki zbornik - 229-248

A1

2016.

Fonologija mjesnoga govora Smišljaka u istočnome Gorskom kotaru

Marinković, Marina; Zubčić, Sanja

Fluminensia - 28 7-26

Q3 A1

Znanstvene knjige

2020.

Rječnici Kranjčevićevih pjesama 4. knjiga: Razasuto stihovlje

Suautor

Moguš, Milan ; Marinković, Marina ; Tadić, Marko

Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti Zagreb

2018.

Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara

Marina Marinković

Hrvatska sveučilišna naklada - Ogranak Matice hrvatske u Delnicama Zagreb

Znanstveni skupovi

4.9.2023. - 8.9.2023.

Xth CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR DIALECTOLOGY AND GEOLINGUISTICS (SIDG)

Bukurešt Izlagač

9.6.2022. - 11.6.2022.

XXXVI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a: Standardni i nestandardni idiomi

Osijek Izlagač

1.12.2021. - 2.12.2021.

14. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima

Zagreb Izlagač

24.6.2021. - 26.6.2021.

Clarc 2021. Jezik i kultura

Rijeka Izlagač

25.09.2019. - 28.09.2019.

Sedmi hrvatski slavistički kongres

Šibenik izlagač

13.12.2018. - 15.12.2018.

Globalising Sociolinguistics (GloSoc2) „Communicating in the city”

Leiden, Nizozemska izlagač

08.06.2018. - 10.06.2018.

Međunarodna jezikoslovna konferencija CLARC-2018: Perspektive jezične raznolikosti

Rijeka izlagač

02.06.2018. -

Znanstveni simpozij SCIMETH – Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima

Rijeka izlagač

27.04.2018. - 28.04.2018.

1. senjski interdisciplinarni simpozij

Senj izlagač

23.11.2016. - 26.11.2016.

20. seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji

Poreč izlagač

29.09.2016. - 30.09.2016.

XIII. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima

Zagreb izlagač

06.11.2014. - 07.11.2014.

Konference mladýh slavistů X. Křižovatky Slovanů

Prag, Češka izlagač

10.09.2014. - 13.09.2014.

Šesti hrvatski slavistički kongres

Vinkovci izlagač

13.04.2013. -

Međimurski filološki dani 2

Čakovec izlagač

06.09.2010. -

Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća

Krapina izlagač

22.06.2009. - 25.06.2009.

14. međunarodni skup slavista

Opatija izlagač

23.06.2008. - 25.06.2008.

13. međunarodni skup slavista

Opatija izlagač

Uredništva časopisa

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

23.1.2024.

Izlaganje Metodološka načela istraživanja uporabe kajkavskoga izraza među učenicima osnovne škole

Metodičko-znanstveni okrugli stol u sklopu projekta ''Kajkaš KAJ?''

Donja Stubica

Uredništvo

2019.

Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja

Karlovac

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2021. -

predsjednica

Ogranak Matice hrvatske u Karlovcu

Projekti

Znanstveni projekti

2020. -

Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) (IP-2019-04-3688)

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost

01.10.2019. -

Popunjavanje bjelina na suvremenoj i povijesnoj kajkavskoj jezičnoj karti

suradnik

Zaklada HAZU i Karlovačka županija

01.12.2018. -

Općeslavenski lingvistički atlas - OLA

suradnik