PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Dubravka Božić Bogović

Filozofski fakultet

Dekanat

Kontakt

UNIRI e-mail

PROSTORIJA 443

Vidljivost

Obrazovanje

2009.

doktorica znanosti iz znanstvenog polja povijesti

Poslijediplomski studij hrvatske povijesti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1998.

profesorica povijesti i sociologije

dodiplomski studij povijesti i sociologije

Filozofski fakultet u Zadru

1989.

suradnica u sredstvima informiranja

kulturno-umjetnički smjer srednjeg obrazovanja

Centar za usmjereno obrazovanje „Braća Ribar“, Osijek

Radno iskustvo

2021. -

izvanredni profesor

Filozofski fakultet u Rijeci

2018. - 2021.

docent

Filozofski fakultet u Rijeci

2017. - 2018.

izvanredni profesor

Filozofski fakultet Osijek

2012. - 2017.

docent

Filozofski fakultet Osijek

2009. - 2012.

znanstveni novak-viši asistent

Filozofski fakultet Osijek

2001. - 2009.

znanstveni novak-asistent

Filozofski fakutet Osijek

2000. - 2001.

profesor povijesti-vanjski suradnik

Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti, Osijek

1998. - 2001.

nastavnik povijesti

OŠ Antuna Mihanovića, Osijek

1998.

nastavnik povijesti

O. Š. „Ivan Kukuljević Sakcinski“, Belišće

Nagrade i priznanja

2013.

Srebrna povelja Matice hrvatske za najbolje izdanje u 2013. godini za znanstvenu monografiju Rođenje, brak i smrt - stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću, Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru - Centar za kulturu Grada Belog Manastira, Beli Manastir, 2013.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2020. -

Metode i tehnike u istraživanju povijesti

Diplomski studij Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2020. -

Stanovništvo i okoliš ranonovovjekovne Hrvatske

Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) i Diplomski studij Povijest i interpretacija baštine (opći smjer) (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2019. - 2020.

Heraldika i genealogija

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2019. -

Društvena i vjerska povijest Europe u ranom novom vijeku

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Povijest Habsburške Monarhije od 16. stoljeća do 1918.

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Povijest Europe u 19. stoljeću

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

2018. -

Novovjekovna povijest Hrvatske od 16. do 18. stoljeća

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

Cjeloživotno obrazovanje

2016. - 2017.

Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju

program cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe

Filozofski fakultet Osijek

nositelj

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Rijeka Dunav u izvorima za povijest stanovništva južne Baranje u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi

2021.

Međuvjerski odnosi u istočnoj Hrvatskoj u vrijeme ratnih sukoba između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva krajem 17. i početkom 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Krize, sukobi i solidarnost u perspektivi crkvene povijesti (od srednjega vijeka do suvremenosti)

2021.

Njemačko stanovništvo u istočnoj Slavoniji u popisu iz 1767. godine

Božić Bogović, Dubravka ; Njari, Denis

Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice

2020

Demographic Indicators in the Registers of Marriages of the 18th Century Parish of Miholjac

Božić Bogović, Dubravka; Komar, Mihaela;

Review of Croatian History - 16

Q3 A1

2019.

Kumstva u Kozarcu u drugoj polovici 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Godišnjak Njemačke zajednice

2019.

(In)visible 'Ordinary' Believers in the Catholic Dioceses of the 18th Century Croatian Danube Region – Historiographic Results and Interpretive Possibilities

Božić Bogović, Dubravka

Etnické komunity – Nevidielní, Přehlížení, Zapomenutí

2019.

Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Kopačevo u 18. i početkom 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza

2019.

Rasprave o patronatskom pravu habsburške vladarske kuće za biskupije u istočnoj Slavoniji i Srijemu u drugoj polovici 17. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Juraj Rattkay (1613 – 1666) i njegovo doba

2019.

Elementi vjerske kontrole u kanonskim vizitacijama za vojnokrajiško područje Pečuške biskupije u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik Drage Roksandića

2019.

Die Deutschen und die deutschen Themen in der kroatischen Historiographie", Zwischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien

Božić Bogović, Dubravka, Josipović Batorek, Slađana, Filipović, Sergej

Zwischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur Kulturgeschichte der deutschsprachigen Minderheit in Kroatien

A1

2018.

Kanonske vizitacije - doprinos dr. sc. Stjepana Sršana vjerskoj povijesti istočne Hrvatske u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana

2018.

Najstarija matična knjiga krštenih katoličke župe u Gradištu (1790. – 1815.)

Božić Bogović, Dubravka

Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

2018.

Osobna imena u matičnim knjigama krštenih katoličkih župa u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova Od geografske lingvistike do geografske onomastike IX. Ime i društvo na periferiji mađarskog područja

2018.

Osobna imena u matičnim knjigama krštenih katoličke župe Miholjac u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka ; Mihaela Čurić

Studia Slavica Savariensia - 1 - 2

A1

2018

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama umrlih za naselja uz Kopački rit u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja - 17

Q4 A1

2017.

Settlements and Population of the Belje Manor in Croatian Baranja Based on the Census of the Branjin Vrh District in 1785

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova 6. Međunarodni znanstveni simpozij gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj

A1 WOS

2017

Everyday Religious Life in Canonical Visitations for the Territory of Syrmia in the 18th and the First Half of the 19th Century Vjerska svakodnevica u kanonskim vizitacijama za područje Srijema u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Miscellanea Hadriatica et Mediterranea - 4

A2

2016.

Odnos Katoličke crkve prema radu i slobodnom vremenu na primjeru biskupija u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova VI. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini "Čovjek i industrija" s naglaskom na povijesno iskustvo čovjeka u industriji

2016.

Okružnice i dopisi za vrijeme Stjepana Adžića, vanjskoga vikara pečuškoga biskupa u Slavoniji (1761. – 1781.)

Božić Bogović, Dubravka

Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.)

2016.

Međuvjerski odnosi hrvatskog i mađarskog stanovništva u istočnoj Hrvatskoj u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica

2016.

Vjerska svakodnevica u Donjem gradu u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 300 godina crkve Presvetog Imena Marijina u Osijeku

2016.

Niže svećenstvo u Srijemu: primjer župe Nijemci

Božić Bogović, Dubravka

Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara

A1

2016.

„(Re) organizacija crkvenih struktura u istočnoj Hrvatskoj nakon oslobođenja od osmanske vlasti i tridentski katolicizam.“u: Tridentska baština: Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, ur

Božić Bogović, Dubravka;

Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama - 211

2016

Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Studia Slavica Savariensia - 2016

A1

2016

Južnobaranjsko društvo u matičnim knjigama 18. stoljeća

Bogović, Dubravka Božić;

Povijesni prilozi

Q3 A1

2015.

Najstarije matične knjige južnobaranjske katoličke župe Luč (1722. - 1769.)

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova s XII. međunarodnog kroatističkog skupa

2015.

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama umrlih za njemačko stanovništvo

Božić Bogović, Dubravka

Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice

2015

Occupational Structure Of The Catholic Population Of South Baranja In The Second Half Of The 18th Century

Bogovic, Dubravka Bozic;

Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow - 4

WOS

2014.

"Mađarski otoci" u istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka ; Njari, Denis

Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Kultura, identitet, društvo - europski realiteti

2014.

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama krštenih za njemačko stanovništvo u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice

2014.

The crimes of minors in the cases of the Royal court table in Osijek

Božić Bogović, Dubravka

Our Daily Crime – Collection of studies

2014

Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Vardarac u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka; Lovaš, Eldina;

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - 32

A1

2014

MATERIJALNE PRILIKE SRIJEMSKE BISKUPIJE KRAJEM 17. STOLJEĆA IU 18. STOLJEĆU

BOŽIĆ BOGOVIĆ, Dubravka;

Croatica Christiana periodica - 38

Q3 A1

2013.

Međuvjerski odnosi u kanonskim vizitacijama Pečuške biskupije za Slavoniju, Srijem i južnu Baranju u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova s XI. međunarodnog kroatističkog skupa

2013.

Bračne zajednice njemačkog stanovništva u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice

2013.

Odnos svjetovnoga biskupijskoga klera prema franjevcima u istočnoj Slavoniji i Srijemu u prvim desetljećima 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik o fra Antunu Bačiću (Radovi znanstvenog skupa)

2013

Drava u opisima vlastelinstva Belje u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Podravina: časopis za geografska i povijesna multidisciplinarna istraživanja - 12

Q4 A1

2013

Discipliniranje katoličkoga klera i vjernika u istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Croatica Christiana periodica - 37

Q3 A1

2012

Baranja u historiografiji

JAGER, MARIO; PREDOJEVIĆ, ŽELJKO; BOŽIĆ BOGOVIĆ, DUBRAVKA; NJARI, DENIS; JOSIPO-VIĆ BATOREK, SLAĐANA;

Godišnjak ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru - 8

2012

Juraj Patacic de Zajezda, bishop of Bosnia or Dakovo (1670-1716)

Bogovic, Dubravka Bozic;

Economy of eastern Croatia yesterday, today, tommorow - 1

WOS

2011.

Petar Bakić de Lach, bosanski ili đakovački biskup (1716.-1749.)

Božić Bogović, Dubravka

Glasnik arhiva Slavonije i Baranje - 11

2011

Osobna imena u matičnim knjigama krštenih za naselja Draž i Popovac krajem 18. stoljeća

Bogović, Dubravka Božić;

Povijesni prilozi

Q3 A1

2011

Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih župne matice Luč krajem 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka;

Croatica christiana periodica - 35

Q3 A1

2010.

"Dubrovčanin" Luka Natali - srijemski svećenik, misionar, vikar i beogradski biskup

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik Stijepa Obada

2009.

Materijalne prilike Katoličke crkve u južnoj Baranji tijekom 18. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

Spomenica Josipa Adamčeka

2009

Demografska slika Osijeka od 1809. godine

Božić Bogović, Dubravka;

Glasnik arhiva Slavonije i Baranje - 10

2009

„Vjerski život njemačkog stanovništva u južnoj Baranji krajem 18. stoljeća.“

Božić Bogović, Dubravka;

Godišnjak Njemačke zajednice - 16

A2

2009

Struktura stanovništva Srijema prema vjeroispovijesti u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća na osnovu podataka kanonskih vizitacija

Božić Bogović, Dubravka;

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - 27

A1

2008.

Odrednice identiteta katolika u Srijemu u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

Zbornik radova "Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti"

2008

Francusko-ruski odnosi i sukobi na istočnoj obali Jadrana od 1797. do 1815. godine

Božić Bogović, Dubravka; Njari, Denis;

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe - 2

2007

VJERSKI ŽIVOT KATOLIKA U JUŽNOBARANJSKOM DIJELU PEČUŠKE BISKUPIJE U 18. STOLJEĆU NA TEMELJU PODATAKA KANONSKIH VIZITACIJA

Božić Bogović, Dubravka; Jager, Mario;

Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest - 7

A1

2007

Naselja i stanovništvo Darđanskog vlastelinstva na temelju popisa kotara Branjin Vrh iz 1785. godine

Božić Bogović, Dubravka; Matić, Iva;

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe - 1

Znanstvene knjige

2019

Stanovništvo reformirane vjeroispovijesti u južnoj Baranji 1750.-1850

Bogović, Dubravka Božić; Lovaš, Eldina

Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Osijek

2013

Rođenje, brak i smrt-stanovništvo južne Baranje u 18. stoljeću

Bogović, Dubravka Božić;

Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru Beli Manastir

2009

Katolička crkva u južnoj Baranji u 18. stoljeću: iz zapisa kanonskih vizitacija

Božić Bogović, Dubravka;

Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru Beli Manastir

Kongresna priopćenja

29.9.2023.

Katoličko stanovništvo Darde u prvoj polovini 18. stoljeća na temelju podataka u matičnim knjigama

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

Stanovništvo između granica i teritorija: izazovi, krize i trendovi Zadar

30.8.2023. - 2.9.2023.

Seasonality of births, marriages and deaths in Protestant and Catholic parishes in east Croatia in the second half of the 18th century

Božić Bogović, Dubravka, Denis Njari, Eldina Lovaš

predavanje

5th Conference Of The European Society Of Historical Demography Nijmegen, Netherlands

11.11.2022. - 13.11.2022.

Dječji mortalitet u njemačkim naseljima u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

21.10.2022. - 22.10.2022.

Population of the village of Šumarina (Benge) in the Registers of the 18th Century

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

XXI Balcanicum Conference Poznań, Poland

7.10.2022.

Twins in the Calvinist Parish Registers in Eastern Croatia in the Second Half of the 18th and the First Half of the 19th Century

Božić Bogović, Dubravka, Njari Denis, Lovaš, Eldina

predavanje

Nature & Nurture: Exploring the Links between Genetics and Historical Demography Leuven, Belgium

29.9.2021. - 2.10.2021.

Ženska religijska kultura i praksa u kanonskim vizitacijama za biskupije u istočnoj Hrvatskoj u 18. i početkom 19. stoljeća

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

VI. kongres hrvatskih povjesničara Kultura Rijeka

23.9.2021. - 24.9.2021.

Causes of Child Death in the Registers of Deaths. Catholic Parishes in Southern Baranja in the 18th Century

Dubravka Božić Bogović

predavanje

From Dante to the present day: disease outbreaks, epidemics and pandemics in language, literature and culture Split

13.11.2020. - 14.11.2020.

Njemačko stanovništvo u istočnoj Slavoniji u popisu iz 1767. godine

Božić Bogović, Dubravka, Njari, Denis

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

17.9.2020. - 19.9.2020.

Struktura obitelji stanovništva reformirane vjeroispovijesti u južnoj Baranji 1750. – 1850.

Božić Bogović, Dubravka, Lovaš, Eldina

predavanje

Baranja kroz povijesti Osijek

29.11.2019. - 1.12.2019.

How to sell History? Challenges in creating an innovative and marketable study programme

Dubravka Božić Bogović, Jovanović, Kosana

predavanje

2nd International Congress on Management of Educational Units (ICOMEU2019) Solun

8.11.2019. - 10.11.2019.

Struktura obitelji njemačkog stanovništva u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

23.11.2018. - 25.11.2018.

Kumstva u južnobaranjskom naselju Kozarac u drugoj polovici 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

10.10.2018. - 12.10.2018.

Rijeka Dunav u izvorima za povijest stanovništva južne Baranje u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi Slavonski Brod, Vukovar

24.5.2018. - 25.5.2018.

Osobna imena u matičnim knjigama katoličkih župa u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodna konferencija Od geografske lingvistike do geografske onomastike IX. Ime i društvo na periferiji mađarskog govornog područja Osijek

1.12.2017. - 2.12.2017.

(In)visible 'Ordinary' Believers in the Catholic Dioceses of the 18th Century Croatian Danube Region – Historiographic Results and Interpretive Possibilities

Dubravka Božić Bogović

predavanje

4th International Balkan Studies Conference Balkan Express – The Invisible, the Overloked, the Forgotten Prag

19.10.2017. - 20.10.2017.

Demografski pokazatelji u matičnoj knjizi umrlih reformirane župe Kopačevo u 18. i početkom 19. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza Osijek

25.5.2017. - 27.5.2017.

Naselja i stanovništvo Beljskog vlastelinstva na temelju popisa kotara Branjin Vrh 1785.

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Šesti međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj Osijek

22.11.2016.

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama osječke Tvrđe od Bečkoga rata do Požarevačkog mira (1683.-1718.)

Dubravka Božić Bogović

predavanje

4.2.19. Vojnici i vojnički život u serijalnim izvorima od 16. stoljeća do 1918. Osijek

18.11.2016. - 19.11.2016.

Demographic indicators in registers of deaths for 18th and early 19th century settlements in Kopački rit area

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodni znanstveni skup The history of river Drava – link between regions Koprivnica

27.10.2016. - 28.10.2016.

Rasprave o patronatskom pravu habsburške vladarske kuće za biskupije u istočnoj Slavoniji i Srijemu u drugoj polovici 17. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodni znanstveni skup Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba Zagreb, Veliki Tabor

14.10.2016. - 15.10.2016.

Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

XI. Međunarodni slavistički dani Sombathely

5.10.2016. - 8.10.2016.

Međuvjerski odnosi u istočnoj Hrvatskoj u vrijeme ratnih sukoba između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva krajem 17. i početkom 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

V. kongres hrvatskih povjesničara Zadar

5.11.2015. - 7.11.2015.

Nijemci student Pedagoške akademije u Osijeku

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

16.9.2015. - 17.9.2015.

Kanonske vizitacije – doprinos dr. sc. Stjepana Sršana vjerskoj povijesti istočne Hrvatske u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodni znanstveno-stručni skup Život i djelo prof. dr. sc. Stjepana Sršana Osijek

21.5.2015. - 23.5.2015.

Struktura zanimanja katoličkog stanovništva u južnoj Baranji u drugoj polovici 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Četvrti međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj Osijek

3.12.2014.

Međuvjerski odnosi hrvatskog i mađarskog stanovništva u istočnoj Hrvatskoj u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodni znanstveni skup Od početaka do danas – 120 godina kroatistike u Budimpešti Budimpešta

7.11.2014. - 9.11.2014.

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama umrlih za njemačko stanovništvo u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

17.10.2014. - 18.10.2014.

Najstarije matične knjige južnobaranjske katoličke župe Luč (1722.-1769.

Dubravka Božić Bogović

predavanje

XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh

16.10.2014.

Najstarija matična knjiga krštenih katoličke župe Gradište (1790.-1815.)

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Znanstveni skup „Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ Vinkovci

3.10.2014.

Južnobaranjsko društvo u matičnim knjigama 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Znanstvena radionica „Matične knjiga kao izvor za povijesnu demografiju“ Pazin

25.9.2014.

Vjerska svakodnevica u Donjem gradu u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

300. godine donjogradske crkve (1714.-2014.) Osijek

14.4.2014. - 25.4.2014.

Odnos Katoličke crkve prema radu i slobodnom vremenu na primjeru biskupija u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

VI. međunarodna konferencija industrijskog nasljeđa - Čovjek i industrija Rijeka

6.12.2013.

(Re)organizacija crkvenih struktura u istočnoj Hrvatskoj nakon oslobođenja od osmanske vlasti i tridentski katolicizam

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Znanstveni skup „Tridentska baština - Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama“ Zagreb

3.12.2013.

Doprinos dr. sc. Ive Mažurana povijesti stanovništva južne Baranje u ranom novom vijeku

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Znanstveni skup u povodu 85. rođendana dr. sc. Ive Mažurana „Doprinos dr. sc. Ive Mažurana hrvatskoj historiografiji“ Osijek

8.11.2013. - 10.11.2013.

Demografski pokazatelji u matičnim knjigama krštenih za njemačko stanovništvo u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

11.5.2013. - 12.5.2023.

Vjerska struktura stanovništva istočne Slavonije u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća na temelju podataka kanonskih vizitacija

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

Slavonija u sjecištu političkih i kulturnih interesnih sfera (1500. – 1918.) Slavonski Brod

20.3.2013. - 21.3.2013.

„Mađarski 'otoci' u istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović, Njari, Denis

predavanje

Međunarodni interdisciplinarni skup „Kultura, identitet, društvo-europski realiteti Osijek

12.12.2012. - 14.12.2012.

The Population of South Baranja According to the Confessional Structure in the 18th and the Beginning of the 19th Century

Dubravka Božić Bogović

predavanje

International scientific meeting „The Population of Slovenia and its Neighbouring Countries from a Historical Perspective“ Kopar

9.11.2012. - 11.11.2012.

Bračne zajednice njemačkog stanovništva u južnoj Baranji u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Zagreb

12.10.2012. - 13.10.2012.

Međuvjerski odnosi u kanonskim vizitacijama Pečuške biskupije za Slavoniju, Srijem i južnu Baranju u 18. stoljeću

Dubravka Božić Bogović

predavanje

XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh

1.6.2012. - 2.6.2012.

Drava u opisima vlastelinstva Belje u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Međunarodni znanstveni skup „Povijest okoliša područja Regionalnog parka Mura-Drava“ Koprivnica

17.5.2012. - 18.5.2012.

Juraj Patačić de Zajezda, Bishop of Bosnia or Đakovo (1670-1716)

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

Prvi međunarodni znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - jučer, danas, sutra, Osijek Osijek

19.4.2012. - 20.4.2012.

Okružnice i dopisi za vrijeme Stjepana Adžića, vanjskoga vikara pečuškoga biskupa u Slavoniji (1761.-1781.)

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Život i djelo Stjepana Adžića (1730.-1789.) Vinkovci, Drenovci

4.11.2011. - 6.11.2011.

Osobna imena njemačkog stanovništva u južnoj Baranji krajem 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

5.11.2010. - 7.11.2010.

Župnici i drugi vjerski službenici njemačkog podrijetla u južnoj Baranji u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

14.4.2010. - 15.10.2010.

Odnos svjetovnoga biskupijskoga klera prema franjevcima u istočnoj Slavoniji i Srijemu u prvim desetljećima 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Znanstveni skup o Antunu Bačiću Slavonski Brod, Našice

6.11.2009. - 8.11.2009.

Društvene i gospodarske prilike njemačkog stanovništva u Osijeku i okolici potkraj 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

7.11.2008. - 7.11.2008.

Vjerski život njemačkog stanovništva u južnoj Baranji krajem 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu Osijek

1.10.2008. - 5.10.2008.

Vjerska struktura stanovništva Srijema potkraj 18. stoljeća

Dubravka Božić Bogović

predavanje

III. kongres hrvatskih povjesničara Split, Supetar

23.11.2007. - 24.11.2007.

Odrednice identiteta katolika u Srijemu u 18. stoljeću

Božić Bogović, Dubravka

predavanje

Međunarodni znanstveni skup „Divan je kićeni Srijem! - Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti Vukovar, Nijemci

Mentorstvo doktorandima

2013. - 2016.

Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. i prvoj trećini 19. stoljeća

Denis Njari Doktorat

Doktorski studij Povijesti

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Datum obrane: 24. 6. 2016.

Znanstveni skupovi

29.9.2021. - 2.10.2021.

Šesti kongres hrvatskih povjesničara - Kultura

Rijeka članica organizacijskog odbora

24.5.2018. - 25.5.2018.

Od geografske lingvistike do geografske onomastike IX. Ime i društvo na periferiji mađarskog govornog područja

Osijek članica organizacijskog odbora

19.10.2017. - 20.10.2017.

Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza

Osijek predsjednica organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

2019

Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. godine

Recenzije

2013

Stjepan Adzic, Okruznice i dopisi

Croatica Christiana Periodica

2012

Zapisnik političkih i gospodarskih odluka slobodnog i kraljevskog grada Osijeka za 1810. i 1811. godinu,(ur. i prir. Stjepan Sršan), Gradivo za povijest Osijeka i Slavonije, Knjiga XXV., Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2011.

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe

2013

Stjepan ADŽIĆ, Okružnice i dopisi, Sabrana djela II.(priredila Anica Bilić), Duhovno hrašće, Drenovci, 2010., 177 str.

Croatica Christiana periodica

2007

Slavica Stojan, Vjerenice i nevjernice, Žene u svakodnevici Dubrovnika (1600.-1815.), HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik, 2003, 407 str.

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe

2008

Richard van Dülmen, Otkriće individuuma

Povijesni zbornik: godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2022. -

prodekanica za studije i osiguravanje kvalitete

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2021. - 2022.

prodekanica za nastavu i studente

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2021. -

članica

Stručno vijeće za učenje i poučavanje Sveučilišta u Rijeci

2014. - 2018.

prodekanica za studijske programe i studente / studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

Filozofski fakultet sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Povjerenstva na sveučilištu

2014. - 2018.

predsjednica

Povjerenstvo za ne nastavničke studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2014. - 2018.

predsjednica

Povjerenstvo za nastavničke studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2012. - 2014.

predsjednica

Povjerenstvo za unapređenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Projekti

Znanstveni projekti

2017. - 2019.

Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien – von den Anfängen bis in die Gegenwart

suradnica

GIP

Stručni projekti

2020. - 2023.

Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) UP.03.1.1.04.0053

Europski socijalni fond (ESF) – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

suradnica

2019. - 2021.

UP.03.1.1.03.0040 Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa)

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.

voditelj projekta