PORTFELJ / dr. sc. Cecilija Jurčić Katunar

Portfelj

dr. sc.

Cecilija Jurčić Katunar

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 608

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. -

Komunikacija u digitalnom kontekstu

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - knjižničarski smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. -

Komunikacija: temeljni pojmovi i modeli

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti - knjižničarski smjer

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. -

Lektorske vježbe

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. -

Osnove jezične kulture

Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. -

Tekst, značenje i komunikacija

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2012. -

Stilistička analiza

Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2011. - 2013.

Literarnost u multimedijalnom kontekstu

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2011. -

Stilističke metode i primjena

Sveučilišni preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2011. -

Stil i kompozicija pisanog/govorenog teksta

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2010. - 2012.

Redaktura i lektura

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2011.

Metodologija pisanja stručnog i znanstvenog rada

Sveučilišni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2011.

Stručni seminar hrvatskoga jezika IV

Odsjek za kulturalne studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2011.

Stručni seminar hrvatskoga jezika III

Odsjek za kulturalne studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2011.

Stručni seminar hrvatskoga jezika II

Odsjek za kulturalne studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2009. - 2011.

Stručni seminar hrvatskoga jezika I

Odsjek za kulturalne studije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2001. - 2004.

Jezični seminar

Jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

2001. - 2004.

Stilistika

Jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Cjeloživotno obrazovanje

2010. - 2011.

Vježbe iz redakture i lekture

Primijenjeni tečaj hrvatskog jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Osobni razvoj

01.09.2013. -

Ocjenjivanje i praćenje studenata na e-kolegiju

01.02.2011. -

E-učenje u nastavnom procesu (MudRi)

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2011.

Signali komunikacijske namjere u akademskom diskursu

Cecilija Jurčić Katunar

Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, zbornik radova HDPL, ur. V. Karabalić, M. Aleksa Varga, L. Pon, Osijek, 2011 - str. 381– 400

2004.

Gesta kao sredstvo označavanja i identifikacije diskursa

Cecilija Jurčić Katunar

Fluminensia, časopis za filološka istraživanja - 15 83–93

2004.

Intencionalnost kao aspekt značenja

Cecilija Jurčić Katunar

Riječki filološki dani 5, zbornik radova, ur. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka - str. 213–226

Znanstvene knjige

2012.

Senzorna mapa grada autora

Urednik knjige

Braut, Ivan; Šegota Lah, Nataša; Biti, Marina

Facultas Rijeka

2001.

Raslojavanje jezične stvarnosti (naslov poglavlja Multimedijalni diskurs)

Autor poglavlja u knjizi

Kovačević, Marina i Badurina, Lada

ICR Rijeka

Kongresna priopćenja

01.11.2012.

Između eufemizma i disfemizma (kulturni tabui, ne/vidljivi referenti i umnažanje značenja uz pojam bolesti)

Biti, Marina - Jurčić Katunar, Cecilija

referat

Riječki filološki dani 9 Rijeka

01.05.2012.

Iskazivanje boli u jeziku – kognitivnolingvistički pristup

Cecilija Jurčić Katunar

referat

14. dani bioetike - Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka

01.05.2011.

Sažetak kao podžanr znanstvenog teksta

Cecilija Jurčić Katunar

referat

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo

01.05.2010.

Signali komunikacijske namjere u akademskom diskursu

Cecilija Jurčić Katunar

referat

Međunarodni znanstveni skup HDPL - Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene Osijek

01.11.2002.

Intencionalnost kao aspekt značenja

Cecilija Jurčić Katunar

referat

Riječki filološki dani 5 Rijeka

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2012. -

ECTS-koordinator za knjižničarski smjer diplomskoga studija hrvatskog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

ECTS-koordinator

2011. -

koncipiranje, pokretanje i organizacija novih studijskih programa Odsjeka za kroatistiku (diplomski studij HJK - knjižničarskoga smjera, sveučilišni znanstveni doktorski studij IZDAVAŠTVO I MEDIJI: studiji izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

član stručnog tima

2011. -

organizacija prezentacije Odsjeka za kroatistiku na Smotri sveučilišta u Rijeci

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

koordinator

2010. - 2012.

lektura službenih dokumenata

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

lektor

2002. -

tajništvo međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani 5

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

tajnica

Projekti

Znanstveni projekti

2008. - 2014.

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika

suradnik

MZOŠ