PORTFELJ / doc. dr. sc. Nikolina Palašić prof.

Portfelj

doc. dr. sc.

Nikolina Palašić

prof.

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

M 091 7333 844

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 718

Vidljivost

Obrazovanje

2007. - 2014.

doktor znanosti

Universität Wien

1999. - 2004.

prof. hrvatskoga jezika i književnosti/prof. njemačkoga jezika i književnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

18.01.2009. -

asistent

Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Norme i normativni priručnici, Fonologija, Tekstna lingvistika, Redaktura i lektura, Pragmalingvistika ECTS-koordinator na Odsjeku na kroatistiku (2009– 2011)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

02.11.2007. - 18.01.2009.

znanstveni novak

Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Norme i normativni priručnici, Fonologija, Tekstna lingvistika, Redaktura i lektura

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

01.03.2005. - 02.11.2007.

vanjski suradnik

Seminarska nastava na kolegijima Dječja književnost, Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, Norme i normativni priručnici Njemački jezik (na Odsjeku za kulturalne studije)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1. 10. 2018. do danas

docent

Predavanja iz kolegija Pragmalingvistika; Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Tekstna lingvistika, Novije lingvističke teorije, Semantika, Teorija jezika

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

31. 12. 2015. do 1. 10. 2018.

poslijedoktorand

Predavanja iz kolegija Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, Pragmalingvistika; Seminarska nastava na kolegijima Pravopisna norma, Tekstna lingvistika, Novije lingvističke teorije, Semantika, Teorija jezika

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Članstva

19.03.2020. -

STIP - Udruga sudskih tumača i prevoditelja

23.11.2018. -

International Journal of Language and Linguistics

2006. -

HDPL

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2016. -

Semantika

HJK1

Filozofsku fakultet u Rijeci

suradnik

2016. -

Fonologija

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2016. -

Teorija jezika

HJK1; HJK2

Filozofski fakultet u rijeci

suradnik

2015. -

Pragmalingvistika

HJK1; HJK2

Filozofsku fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2010. - 2015.

Pragmalingvistika

HJK1; HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2009. -

Pravopisna norma

HJK1

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. -

Tekstna lingvistika

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2008. -

Tekstna lingvistika

HJK1

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2016.

Fonologija

Hjk2

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Norme i normativni priručnici

HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Redaktura i lektura

HJK1; HJK2

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Gostujući nastavnik

01.10.2016. - 01.03.2017.

Theoretische Grammatik

BKS

Institut für Slavistik, Universität Klagenfurt

nosilac kolegija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Koordinirane rečenične strukture s veznicima a i i

Nikolina Palašić

Jezikoslovlje - 201-216.

A1

2022.

Pojam obilježenosti u jeziku u kontekstu pragmalingvistike i teorije relevantnosti

Nikolina Palašić

Sarajevski filološki susreti 6: zbornik radova - 140-154.

A1

2022.

Sprachliche Konstruktion positiver und negativer Bilder im politischen Diskurs

Nikolina Palašić

Linguistische Treffen in Wrocław - 21 205-2017

A1

2021.

Influence of the epidemic on the resurrection of elements of dictatorship speech and the use of (war) metaphors

Nikolina Palašić i Tihana Hrg

PISMO – Journal for Linguistics and Literary Studies, - 11-27

A1

2021.

O održivosti semantičkoga poimanja presupozicija

Nikolina Palašić

Fluminensia - časopis za filološka istraživanja - 33 7-23

A1

2021.

Leksičko-gramatička realizacija koncepta kolektivnosti

Nikolina Palašić; Sandra Husanović

Zbornik Riječki filološki dani 12 - 23-32.

A2

2020.

Komunikacijska funkcija psovke i pitanje njezine vulgarnosti

Nikolina Palašić, Lada Badurina

Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu - XLIV 97-114.

A2

01.10.2019.

Asindetske subordinirane strukture

Lada Badurina, Nikolina Palašić

Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 2 249-263.

A1

2019.

Pragmalinguistic approach to negation raising

Nikolina Palašić

Pismo, časopis za jezik i književnost - 17 9-26.

A1

2019.

Stereotipi u vicevina

Lada Badurina, Ivo Pranjković, Nikolina Palašić

Stereotipi u slavenskom jeziku, literaturi i kulturi, zbornik radova - 223-232.

2018.

Polemike o hrvatskome jeziku i jezikoslovnim temama u 20. stoljeću

Lada Badurina, Nikolina Palašić

Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće - prvi dio - 479-523.

2018.

O granicama (i dodirima) koordinacije i subordinacije

Nikolina Palašić

Zbornik Sarajevski filološki susreti 4 - 11-23

A1

2018.

Presupozicije vs. implikature - na razmeđu između semantike i pragmatike

Nikolina Palašić

Zbornik Riječki filološki dani 11 - 51-62

A2

01.05.2017.

Lokale Strategien der sprachlichen Realisierung von globalen Feindbildern

Nikolina Palašić

Linguistik Online - 83 95-109.

A1

2017.

Performativnost obećanja u političkom diskursu

Nikolina Palašić

Pismo: časopis za jezik i književnost - 15 9-19.

A1

2017

Autoreferencija u polemičkom tekstu - oblici i funkcije

Nikolina Palašić Nada Ivanetić

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku - 247-260

A2

01.12.2016.

Imperativnost između gramatičke zadanosti i komunikacijske uljudnosti

Nikolina Palašić Tihana Zbašnik

Poznanskie studia slawistyczne - 13 179-193

A1

2016

Swearing as a subtype of (linguistic) vulgarity

Lada Badurina Nikolina Palašić

Contrastive Linguistics - 206 101-116.

A1

2016.

Tekst protiv teksta. O argumentaciji u polemičkom diskursu.

Lada Badurina Nikolina Palašić

Zbornik Riječki filološki dani - 267-279.

A2

2015.

Osjećam se prozvanim - indikatori emocija u znanstvenoj polemici.

Nikolina Palašić Nada Ivanetić

Sarajevski filološki susreti 3, zbornik radova - 181-197.

A1

2015.

Performativni identiteti u "Čudnovatim zgodama šgrta Hlapića"

Danijela Marot Kiš Nikolina Palašić

"Šegrt Hlapić - Od čudnovatog do čudesnog"; Zbornik radova. - 91-102.

A2

2015.

Odnos rečeničnog modusa i implikatura

Nikolina Palašić

Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja - 27 31-43.

A1

2015.

„Komunikacijska vrijednost ironije“ Fluminensia (e-izdanje: http://fluminensia.ffri.hr/clanak?id=838.html), ur. Silvana Vranić, Rijeka, 2015.

Nikolina Palašić

Fluminensia - 123-136.

A1

2015.

Tko je lud u ovoj državi? Verbaliziranje emocija u političkom dyskursu

Nikolina Palašić

„Poznańskie Studia Slawistyczne“ br. 9, Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym, (Poznań)

A1

2014.

„Vizualna komunikacija: politički plakat kao persuasivno komunikacijsko sredstvo“, Pismo, br. XII, str. 50–64.

Nikolina Palašić

- 52-66.

A1

2014.

Misao sputana jezikom

Palašić, Nikolina; Marot Kiš, Danijela

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani - 639-648

A2

2014.

Eufemizam u službi objektivnosti – strategije vrednovanja u recenzijama znanstvenih tekstova, u: Palić, I. (ur.), Sarajevski filološki susreti – zbornik radova (knjiga I), Sarajevo: Bosansko filološko društvo, str. 227–241

Nikolina Palašić, Nada Ivanetić

- 227-241.

A1

2014.

Fusnota o (Stojevićevoj) fusnoti

Nikolina Palašić i Lada Badurina

Podrubak razlike: Književno i znanstveno djelo Milorada Stojevića, uredio Sanjin Sorel, Facultas, Rijeka - 247-259.

A2

2012.

„Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji“, Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1), uredili: Senahid Halilović, Mirela Omerović, Slavistički komitet, Sarajevo, str. 451–461

Nikolina Palašić, Danijela Marot Kiš

Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 1), uredili: Senahid Halilović, Mirela Omerović, Slavistički komitet, Sarajevo, str. 451–461 - 451-460.

A1

2012.

Pragmatika veznih sredstava( Pragmatics of conjuncts )

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Sarajevski filološki susreti I, Zbornik radova (knjiga I) / Palić, Ismail (ur.). - Sarajevo : Bosansko filološko društvo , 2012. 252-265. - 252-265.

A1

2011.

Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: Povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme (Kroatische Rechtschreibung in den 90-er Jahren des 20. Jh.: Zurück zur Tradition oder die Restandardisierung der Rechtschreibnorm )

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Njegoševi dani 4. Zbornik radova / Bečanović, Tatjana (ur.). - Nikšić : Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakulet , 2013. 385-396 (ISBN: 978-867798-083-2). - 1-11.

A1

2010.

Ispod teksta: bilješka o fusnoti ( Below the text: a note on footnote )

Badurina, Lada; Palašić, Nikolina

Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010. 451-464 (ISBN: 978-953-6104-70-3). - 451-464.

A2

2009.

Jezična politika u javnoj komunikaciji: elementi političke retorike( Language policy in public comunication: elements of politic retorics )

Palašić, Nikolina; Marot, Danijela

Jezicna politika i jezicna stvarnost : Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.). - Zagreb : HDPL , 2009. 360-369 (ISBN: 978-953-7494-02-5). - 360-368.

A2

2007.

Referencija, identitet, tekst

Ivanetić, Nada; Palašić, Nikolina

Zbornik radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku - 227-237

A2

Znanstvene knjige

2020.

Pragmalingvistila - lingvistički pravac ili petlja?

autor

Nikolina Palašić

Anita Šikić

Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb

2018.

Govorni činovi

prevodilac

J. R. Searle, prevodilac Nikolina Palašić

Knjiga

Matica hrvatska

2014.

Osnove hrvatskoga pravopisa

Nikolina Palašić i Lada Badurina

Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi, str. 355–382

Aneta Stojić, Marija Brala-Vukanović, Mihaela Matešić

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2014.

Tekst i kontekst

Nikolina Palašić i Lada Badurina

Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi, str. 73–90.

Aneta Stojić, Marija Brala-Vukanović, Mihaela Matešić

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2010.

Uvod u lingvistiku teksta (Introduction to Text Linguistics )

Dressler/de Beaugrande; prevodilac: Nikolina Palašić

Disput, Filozofski fakultet u Rijeci

"Hrvatski jezik i serbokroatizam", Maveda, Rijeka, 2009.

Leopold Auburger; Nikolina Palašić (prevodilac)

Pozvana predavanja

11.12.2015.

Kommunikation mittels Wahlplakate

Nikolina Palašić

Universität Graz

Kongresna priopćenja

2014.

Persuasive Strategien im politischen Wahlkampf

Nikolina Palašić

usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija "Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur" Lovran

2014.

Osjećam se prozvanim – indikatori emocija u znanstvenoj polemici

Nikolina Palašić i Nada Ivanetić

usmeno

Sarajevski filološki susreti Sarajevo

2013.

Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića

Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš

usmeno

Međunarodna znanstvena konferencija „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića“ Slavonski Brod

2012.

Misao sputana jezikom

Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani; Rijeka Rijeka

2012.

Eufemizam u službi objektivnosti: strategije vrednovanja u recenzijama znanstvenih tekstova

Nikolina Palašić i Nada Ivanetić

usmeno

Sarajevski filološki susreti 3 Sarajevo

02.12.2011.

Vizualne strategije političkih plakata

Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš

usmeno

Znanstveni skup Slika i riječ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike Rijeka

2011.

„Hrvatski pravopis u 90-im godinama 20. stoljeća: povratak tradiciji ili restandardizacija pravopisne norme“

Nikolina Palašić i Lada Badurina

usmeno

Njegoševi dani 4 Perast

2011.

Metafora kao odsustvo značenja u javnoj komunikaciji

Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš

usmeno

Bosanskohercegovački slavistički kongres 1 Sarajevo

2010.

Pragmatika veznih sredstava

Nikolina Palašić i Lada Badurina

usmeno

Sarajevski filološki susreti I Sarajevo

2008.

Ispod teksta: bilješka o fusnoti

Nikolina Palašić i Lada Badurina

usmeno

Riječki filološki dani Rijeka

2007.

2006.

Referencija, identitet, tekst

Nikolina Palašić i Nada Ivanetić

usmeno

Jezik i identiteti Split

2006.

Verbalne strategije i manipulacija u političkom diskursu

Nikolina Palašić

usmeno

Riječki filološki dani 7 Rijeka

17. do 19. svibnja 2018.

Asindetske subordinirane strukture.

Lada Badurina i Nikolina Palašić

usmeni

6. hrvatski sintaktički dani Osijek

8. do 10. 11. 2018.

Leksičko-gramatička realizacije koncepta kolektivnosti

Nikolina Palašić, Sandra Husanović

usmeno

Riječki filološki dani 12 Rijeka

20. do 22. 9. 2018.

O odnosu aspektualnosti i performativnosti glagola

Nikolina Palašić, Anastazija Vlastelić

usmeno

Sarajevski filološki susreti V. Sarajevo

26. do 28. 4. 2018.

Stereotipi u vicevima

Lada Badurina, Ivo Pranjković, Nikolina Palašić

usmeno

The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures Sofija

27. do 29. 10. 2017.

Sprachliche Konstruktion positiver und negativer Bilder im politischen Diskurs

Nikolina Palašić

usmeno

Slawisch-deutsche Begegnungen Osijek

30. 9. 2017.

Pragmatika u gramatici Ive Pranjkovića

Nikolina Palašić

usmeno

Znanstveni kolokvij u čast profesoru Ivi Pranjkoviću Zagreb

17. do 20. 6. 2017.

Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku

Lada Badurina, Ivo Pranjković, Nikolina Palašić

usmeno

44. međunarodna naučna konferencija Ohrid

4. do 6. 5. 2017.

Performativnost obećanja u političkom diskursu

Nikolina Palašić

usmeno

Jezik i njegovi učinci; skup HDPL-a Rijeka

24. do 25. 11. 2016.

Presupozicije vs. implikature - na razmeđu semantike i pragmatike

Nikolina Palašić

usmeno

Riječki filološki dani 11 Rijeka

22. do 24. 9. 2016.

O granicama (i dodirima) koordinacije i subordinacije

Nikolina Palašić

usmeno

Sarajevski filološki susreti IV. sarajevo

12. do 14. 5. 2016.

Autoreferencija u polemičkome tekstu - oblici i funkcije

Nikolina Palašić, Nada Ivanetić

usmeno

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja - skup HDPL-a Rijeka

30. 10. 2015.

Lokale Strategien der (sprachlichen) Realisierung von globalen Feindbildern

Nikolina Palašić

usmeno

Sprache und Gewalt - interdisziplinäre Beiträge zur aktuellen Diskussion Rijeka

28. do 30. 5. 2015.

Odgovori na pitanja o pitanjima

Lada Badurina, Nikolina Palašić

usmeno

Bosanskohercegovački slavistički kongres 2 Sarajevo

27. do 29. 11. 2014.

Tekt prema tekstu: o argumentaciji u polemičkom diskursu

Lada Badurina, Nikolina Palašić

usmeno

Riječki filološki dani 10 Rijeka

24–27. svibnja. 2007

Jezična politika u javnoj komunikaciji – elementi političke retorike

Nikolina Palašić i Danijela Marot Kiš

usmeno

Jezična politika i jezična stvarnost, 21. međunarodni znanstveni skup u organizaciji Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split

Znanstveni skupovi

4.2023.

Kreativnost, interdiskurzivnost, multimodalnost: leksik, frazeologija i drugo

Slavonski Brod izlagač

11.2022.

Riječki filološki dani

Rijeka izlagač

6.2022.

"Standardni i nestandardni idiomi", Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

Osijek izlagač

2021.

7. Hrvatski sintaktički dani

Osijek izlagač

2021.

Sarajevski filološki susreti

Sarajevo izlagač

2021.

Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und Sprachwissenschaft

Wroclaw izlagač

2021.

Jezik u digitalnom okruženju

Osijek izlagač

2018.

Riječki filološki dani 12, međunarodni znanstveni skup

Rijeka izlagač

2018.

Sarajevski filološki susreti V, međunarodni znanstveni skup,

Sarajevo izlagač

2018.

The Stereotype in the Slavic Languages, Literatures and Cultures, četrnaesta međunarodna slavistička konferencija

Sofija izlagač

17.06.2017. - 20.06.2017.

Međunarodna znanstvena konferencija - Gramatika i pragmatika pitanja u hrvatskom i makedonskom jeziku

Ohrid izlagač

24.11.2016. - 26.11.2016.

Međunarodna znanstvena konferencija Riječki filološki dani 11

Filozofski fakultet u Rijeci izlagač

2016. -

Riječki filološki dani 11

Rijeka zamjenica predsjednice Programskog odbora

02.12.2012. -

SLIKA I RIJEČ: ekfraza, slikovnost teksta i tekstualizacija slike

Rijeka izlagač

12-14. 5. 2016.

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, međunarodni znanstveni skup HDPL-a

Rijeka izlagač

27-28. 10. 2017.

Slawisch-deutsche Begegnungen

Osijek izlagač

5-6. 5. 2017.

Jezik i njegovi učinci, međunarodni znanstveni skup HDPL-a

Rijeka izlagač

22-24. 9. 2016.

Sarajevski filološki susreti IV

Sarajevo izlagač

12-14. 5. 2016.

Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, međunarodni znanstveni skup HDPL-a

Filozofski fakultet u Rijeci izlagač

30. 9. 2017.

22. Znanstveni kolokvij u čast profesoru Ivi Pranjkoviću

Zagreb izlagač

30. 10. 2015.

Sprache und Gewalt - interdisziplinäre Beiträge zu einer aktuellen Diskussion

Filozofski fakultet u Rijeci pozvani izlagač

8–12. 10. 2014.

Međunarodna znanstvena konferencija Inszenierungen der Historie in der deutschsprachigen Literatur

Lovran izlagač

29–31. 5. 2014

Međunarodna znanstvena konferencija Sarajevski filološki susreti

Sarajevo izlagač

27–29. 11. 2014.

Međunarodna znanstvena konferencija Riječki filološki dani 10

Rijeka izlagč

28–30. 5. 2015.

Međunarodna znanstvena konferencija Bosanskohercegovački slavistički kongres 2

Sarajevo izlagač

18–20. 4. 2013.

Međunarodna znanstvena konferencija - Od čudnovatog do čudesnog

Slavonski Brod izlagač

9–10. 12. 2010.

Sarajevski filološki susreti I

Sarajevo izlagač

12–14. 12. 2012.

Sarajevski filološki susreti II

Sarajevo izlagač

22–24. 11. 2012.

Riječki filološki dani 9

Rijeka izlagač

31. 8–3. 9. 2011.

Njegoševi dani 4

Perast izlagač

26–28. 5. 2011.

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres

Sarajevo izlagač

6–8. 11. 2008.

Riječki filološki dani 8

Rijeka izlagač

16–18. 11. 2006.

Riječki filološki dani 7

Rijeka izlagač

25–27. 5. 2006.

Jezik i identiteti; skup HDPL-a

Split izlagač

24–26. 5. 2007.

Jezična politika i jezična stvarnost; skup HDPL-a

Split izlagač

Uredništva časopisa

2019. -

Fluminensia, izvršna urednica

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

29.11.2013. -

Predavanje u okviru projekta studentske udruge "Idiom" na temu "(Ne)pismenost na društvenim mrežama i njezin utjecaj na (ne)pismenost uopće"

Filozofski fakultet u Rijeci

Predavač

01.03.2012. -

Sujelovanje na predstavljanju knjige M. Katnić-Bakaršić "Između diskursa moći i moći diskursa"

Filozofski fakultet u Rijeci

Predstavljač

01.04.2007. -

Radionica "Lektoriranje tekstova"

Udruga "Katapult"

Predavač

12. 3. 2018.

Organizacija i sudjelovanje u predstavljanju knjige "Pravopisne studije" Lade Badurine

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

organizator

9. do 13. 11. 2015.

U sklopu Erasmus-programa održala 8 sati predavanja na pravopisne i odabrane pragmalingvističke teme.

Institut za slavistiku Sveučilišta Alpe Adria u Klagenfurtu

predavač

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2018.

zamjenica predsjednika Programskoga odbora RFD-a

Odsjek za kroatistiku

2017-2018.

izvršna urednica Zbornika RFD-a 11

Odsjek za kroatistiku

2016-2017.

V.d. Katedre za hrvatski jezik

Odsjek za kroatistiku

2016-2017.

zamjenica voditeljice

Riječka kroatistička škola

2016.

zamjenica predsjednice Programskoga odbora RFD-a

Odsjek za kroatistiku

2015-2016.

izvršna urednica Zbornika RFD-a 10

Odsjek za kroatistiku

Projekti

Znanstveni projekti

2017. -

Od gramatike do pragmatike, voditeljica prof. dr. sc. Lada Badurina

suradnik

Sveučilište u Rijeci

2014. - 2016.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

suradnik

UniRi

2007. - 2014.

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jzika

suradnik

ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018