PORTFELJ / Dr. sc. Hajrudin Hromadžić prof. dr. sc.

Portfelj

Dr. sc.

Hajrudin Hromadžić

prof. dr. sc.

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-810

Obrazovanje

01.10.2000. - 01.11.2004.

Doktor znanosti

Program Antropologija svakodnevnog života; Smjer Medijski studiji

Institutum Studiorum Humanitatis; Poslijediplomski studij humanistike; Ljubljana, R Slovenija

Radno iskustvo

2022. -

Redoviti profesor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2016. - 2022.

Izvanredni profesor

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2010. - 2016.

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Uvod u medijske studije

Sveučilišni preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

voditelj

Medijska kultura

Sveučilišni preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

voditelj

Teorije svakodnevice

Sveučilišni diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

voditelj

OKT: Konzumerizam

Sveučilišni diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

voditelj

Mediji i globalizacija

Sveučilišni diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kulturalne studije

voditelj

Gostujući nastavnik

od ak. god. 2009/2010 do danas

Teorije svakodnevice

Diplomski studij sociologije

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za sociologiju

vanjski suradnik

od ak. god. 2008/2009 do ak. god. 2015/2016

Mediji i društvo

Preddiplomski studij sociologije

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za sociologiju

vanjski suradnik

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2016.

Primjer industrijske proizvodnje u socijalizmu: nacrt studije slučaja tvornice Kombiteks Bihać (SFR Jugoslavija, SR Bosna i Hercegovina)

Hajrudin Hromadžić

Holon: postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis - 6 123-144

2015.

BRAČNA ZAJEDNICA U UVJETIMA KAPITALISTIČKE KOMODIFIKACIJE I IDEOLOGIJE KONZUMERIZMA

Hajrudin Hromadžić, Katarina Damčević

Socijalna ekologija: časopis za ekolokošku misao i sociologijska istraživanja okoline - 24 23-39

2015.

Kritička analiza diskursa mjerâ štednje i kapitalističke hegemonije u perspektivi kulturalnih studija

Hajrudin Hromadžić

Kultura. Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku - 146 26-39

2014.

Mediji, kapitalizam i javni društveni interes u razdoblju tzv. tranzicije: analiza praćenja studentske blokade u Jutarnjem listu( Media, Capitalism and Public Social Interest at the Time of so-called Transition: an Analysis of the Morning Paper Covers of Student's Blockade )

Hromadžić, Hajrudin

2014.

Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta( Media and Spectacularization of Social World )

Hromadžić, Hajrudin

2013.

"Đir po (riječkome) Korzu": analiza medijske konstrukcije socijalne realnosti na primjeru novinske fotografije( "A circle through Corso (Rijeka)": an analysis of media construction of social reality in the case of news photography )

Hromadžić, Hajrudin

2013.

Konzumerizam: pogonska snaga ideologije kasnog kapitalizma( Consumerism: a driving force of late capitalist ideology )

Hromadžić, Hajrudin

2012.

Knjiga u "društvu znanja". Tekst i Autor u epohi kognitivnog kapitalizma i novomedijsko-tehnološke digitalizacije( Book in the "Knowledge Society". Text and Author in the Era of Cognitive Capitalism and New Media Digitization )

Hromadžić, Hajrudin

2010.

Recepcija masovnih medija i njihova utjecaja u širem kontekstu kritičke teorije društva( The Reception of mass media and their influences within the wider context of critical theory of society )

Hromadžić, Hajrudin

2008.

Media Users: From Readership to Co-Creators

Popović, Helena; Hromadžić, Hajrudin

2007.

Bolonja na sjevernoamerički način: Promišljanja uz čitanje teksta "The State of Intellectual Play: A Generational Manifesto for Neoliberal Times" Fuyuki Kurasawa( Bologna on North American Way: Thinking Beside Reading of Text "The State of Intelectuall Play: A Generational Manifesto for Neoliberal Times" by Fuyuki Kurasawa )

Hromadžić, Hajrudin

Političko obrazovanje, Vol. 3, br. 3-4, str. 117-127

2007.

The Hypertextual Coauthor in the Framework of the Subject/Object Dichotomy: Epistemological Rethinking of the Theory of Hypertext

Hromadžić, Hajrudin

2005.

Žena na hot-lineu( Phone-Sex Hotline Woman )

Hromadžić, Hajrudin

Politics and Media Spectacle

Hromadžić, Hajrudin

Context. Review for Comparative Literature and Cultural Research (1857-7377) 9 (2011); 233-243

Podoba ženske v reklamnem oglaševanju hot-line( The Image of Women in Hot-Line Advertising Campaigns )

Hromadžić, Hajrudin

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (0351-4285) XXXI (2003), 221; 139-151

Hipertekst, koncept nelinearnosti i hipertekstualna konceptualna terminologija( The Hypertext, the Concept of Nonlinearity and Hypertextual Conceptual Terminology )

Hromadžić, Hajrudin

Monitor ISH, Revija za humanistične in družbene vede (1580-688X) VI (2004), 2; 45-67

Aktivne medijske publike: razvoj koncepta i suvremeni trendovi njegovih manifestacija( Active media audiences: development of the concept and contemporary trends of its manifestations )

Hromadžić, Hajrudin; Popović, Helena

Medijska istraživanja. Znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije (1330-6928) 16 (2010), 1; 97-111

Hipertekstualne književne forme: nova kultura čitanja i pisanja?( Hypertextual literature forms: a new culture of reading and writing? )

Hromadžić, Hajrudin

Knjiga i književnost na novim medijima : zbornik radova / Pecotić, Elli ; Buczkowska, Snježana ; Krolo Žužul, Katarina (ur.). - Split : Gradska knjižnica Marka Marulića , 2013. 8-20 (ISBN: 978-953-7753-21-4).

Mediji i spektakularizacija društvenog svijeta. Masmedijska produkcija »kulture slavnih«.( Media and Spectacularization of Social World. Mass Media Production of “Celebrity Culture”. )

Hromadžić, Hajrudin

Filolozofska istraživanja (0351-4706) 30 (2010), 4; 617-627

Paradigma znanja u vrlom novom svijetu ‘ društva znanja’( Paradigm of Knowledge in Brave New World of 'Knowledge Society' )

Hromadžić, Hajrudin

Tema, časopis za knjigu (1334-6466) V (2008), 9-10; 45-49

Subjekt, multiplativnost njegova karaktera i virtualno u odrazu Foucaultove teorije diskursa( The Subject, Multiplicity of its Character and the Virtual in a Reflection of Foucault's Discourse Theory )

Hromadžić, Hajrudin

Filozofska istraživanja (0351-4706) 22 (2002), 2-3; 357-372

Problem hipertekstualne nelinearnosti i specifika hipertekstualnog diskursa( The Problem of Hypertextual Nonlinearity and Specific of Hypertextual Discourse )

Hromadžić, Hajrudin

Tema, časopis za knjigu (1334-6466) I (2004), 8/9; 34-41

Od Malevičevega kvadrata do računalniškega zaslona( From Malevich's Square to Computer Screen )

Hromadžić, Hajrudin

Apokalipsa, Revija za preboj v živo kulturo (1318-3680) X (2003), 63/64/65; 215-228

Konzumerizam kao oblik postsocijalističkog tranzicijskog imaginarija( Consumerism as Kind of Postsocialist Transitional Imagination )

Hromadžić, Hajrudin

Zeničke sveske, časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku (1840-0868) III (2007), 5; 178-189

Fiktivno-irealni karakter televizijske soap opere i socijalna realnost( The Fictional and Unreal Character of the TV Soap Opera Genre and Social Reality )

Hromadžić, Hajrudin

Monitor ISH, Revija za humanistične in družbene vede (1580-688X) IX (2007), 2; 131-148

Kooptacija kao intrinzični fenomen kapitalističkog sustava: primjer alternativno-supkulturnih praksi( Co-optation as an intrinsic phenomenon of capitalistic system: an example of alternative subcultural practices )

Hromadžić, Hajrudin

Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja (1330-0113) Vol. 20 (2011), No. 2; 207-221

Konzumeristički kapitalizam. Epoha produkcije imaginarija potrošačke želje( Consumer Capitalism. Era of the Manufacturing of Consumer Desire )

Hromadžić, Hajrudin

Sociologija i Prostor (1846-5226) 50 (2012) (2012), 192 (1); 45-60

Fantazma subjektiviteta u interakcijskom ključu. Primjer kompjutorskog ekrana( Phantasm of Subjectivity in the Key of Interactivity )

Hromadžić, Hajrudin

Filozofska istraživanja (0351-4706) 27/1 (2007), 105; 127-142

Bolonjski proces, društvene znanosti i socijalna pozicija univerziteta u času neoliberalnog kapitalizma: skica za kritičku refleksiju( Bologna Process, Social Sciences and Social Position of University at the Age of Neoliberal Capitalism: an Outline for Critical Reflection )

Hromadžić, Hajrudin

Odjek, Revija za umjetnost nauku i društvena pitanja (0029-8387) LVIII (2005), 3-4; 116-122

Koncepti autora/autorstva/čitatelja i praksa hiperteksta( Concepts of Author/Autorship/Reader and Praxis of Hypertext )

Hromadžić, Hajrudin

Književna Smotra, časopis za svjetsku književnost (0455-0463) XXXVIII (2006), 140 (2); 103-108

Politika, društvo spektakla i medijska konstrukcija realnosti( Politics, spectacle society, and media construction of reality )

Hromadžić, Hajrudin

Politička misao : Croatian political science review (0032-3241) 50 (2013), 2; 60-74

Delavske migracije iz Cazinske krajine( Migration of Workers From Cazinska krajina )

Hromadžić, Hajrudin

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (0351-4258) XXXVII (2009), 238; 96-100

Internet, hiperfikcija i postmodernistička književnost( Internet, Hyperfiction, and Postmodern Literature )

Hromadžić, Hajrudin

Monitor ISH, Revija za humanistične in družbene vede (1580-688X) VI (2004), 2; 69-93

On– line forumi: dekonstrukcija elektronskega demokratičnega utopizma, primer Mladina( On-Line Forums: the Deconstruction of Electronic Democratic Utopianism - the Case of Mladina )

Hromadžić, Hajrudin

Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti. Intolerance Monitor Report (1580-7371) III (2004), 3; 99-111

Misliti pluralno, misliti mnoštvo. Kratki prilog tezi o važnosti obrane tradicije prosvjetiteljstva( Thinking plural, thinking multitude. A short contribution to the thesis about the importance of defense of Enlightenment tradition )

Hromadžić, Hajrudin

Holon. Postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis (1848-3518) 2 (2012), 3; 5-17

Da li je hipertekstualni koautor dihotoman?( Is the Hypertextual Coauthor Dichotomous? )

Hromadžić, Hajrudin

Monitor ISH, Revija za humanistične in družbene vede (1580-688X) VI (2004), 2; 7-43

Znanstvene knjige

2014.

Medijska konstrukcija društvene zbilje. Socijalno-ideološke implikacije produkcije medijskog spektakla

Autor knjige

Hajrudin Hromadžić

AGM Zagreb

2008.

Konzumerizam. Potreba, životni stil, ideologija

Autor knjige

Hajrudin Hromadžić

Jesenski i Turk Zagreb

Pozvana predavanja

2008

Sodobna ideologija potrošništva: ekonomski, politični in kulturni aspekti( Contemporary Ideology of Consumerism: Economic, Political and Cultural Aspects )

Hromadžić, Hajrudin

2007

Društvo znanja i kognitivni kapitalizam( Knowledge Society and Cognitive Capitalism )

Hromadžić, Hajrudin

Recepcija masovnih medija i njihovih utjecaja u kontekstu Frankfurtske škole kritičke teorije društva( Reception of Mass Media and their Influences within Frankfurt School of Critical Theory )

Hromadžić, Hajrudin

Što je "nezavisno" i "neprofitno" u primjeru tzv. nezavisnih, neprofitnih medija?( What is "Independent" and "Non-profit" in the Case of so-called Independent, Non-profit Media? )

Hromadžić, Hajrudin

Medijska spektakularizacija i studentski pokreti( Media Spectacle and Student Movements )

Hromadžić, Hajrudin

Graphic Novel: Safe Area Goražde. Experiences by Translator

Hromadžić, Hajrudin

WikiLeaks role and “Arab Spring” protests: an outbreak of new revolutionary episode?

Hromadžić, Hajrudin

Dogodek v potrošniški družbi( Event in Consumer Society )

Hromadžić, Hajrudin

Knjiga u društvu znanja( A Book in Knowledge Society )

Hromadžić, Hajrudin

Media, Spectacle Society, and Celebrity Culture

Hromadžić, Hajrudin

Kongresna priopćenja

2007.

Delavska migracija zahodne Bosne( Workers' Migration of West Bosnia )

Hromadžić, Hajrudin

2005.

Filozofija pluralizma u svjetlu Badiouovog koncepta generičkog mnoštva( Philosophy of Pluralism in the Context of Badiou's Concept of Generic Multitude )

Hromadžić, Hajrudin

Consuming Practices of Media Technologies in Contemporary Society

Hromadžić, Hajrudin

New Perspectives of Media Public

Hromadžić, Hajrudin

S onu stranu korporativizacije sveučilišta i društva( On the Other Side of corporatization of university and society )

Hromadžić, Hajrudin

Fenomeni kooptacije i gentrifikacije u kontekstu alternativnih kulturnih praksi( Phenomenon of Cooptation and Gentrification in the Context of Alternative Cultural Practicies )

Hromadžić, Hajrudin

Cooptation of Alternatives: An Omnipresent Phenomenon?

Hromadžić, Hajrudin

Medijske reprezentacije fenomena političke korupcije( Media Representations of the Phenomenon of Political Corruption )

Hromadžić, Hajrudin

Uloga medija u promociji politike kao spektakla( The Role of Media in Promotion of Politics as Spectacle )

Hromadžić, Hajrudin

Politika u društvu spektakla( Politics in Spectacle Society )

Hromadžić, Hajrudin

Medijska konstrukcija socijalne zbilje( Media construction of social reality )

Hromadžić, Hajrudin

Socijalno-povijesni konteksti i političko-ekonomski efekti novih medija( Social and historical contexts and politically-economic effects of new media )

Hromadžić, Hajrudin

Potrošački kapitalizam, ideologija konzumerizma i identitet suvremenog potrošača( Consumer capitalism, ideology of consumerism and identity of contemporary consumer )

Hromadžić, Hajrudin

Društvo znanja u zajednici prekarnih: maska znanstvenika na licu nadničara( Knowledge society in the community of precarious: Mask of scientists on the face of wage earners )

Hromadžić, Hajrudin

Mediji, kapitalizam i javni društveni interes u razdoblju tzv. tranzicije: analiza slučaja Jutarnjeg lista( Media, Capitalism, and Public Social Interest at the Time of so-called Transition: The Case Study of Morning Paper )

Hromadžić, Hajrudin

Places in Transition: From Alternative Culture to Neoliberal Cultural Production

Hromadžić, Hajrudin; Kralj, Gašper

Aktualnost, značaj i uloga suvremene humanistike( Actuality, Importance and Role of Contemporary Humanities )

Hromadžić, Hajrudin

Two Discourses on Solidarity

Hromadžić, Hajrudin

Uloga medija u konstrukciji (nacionalnog) identiteta( The Role of the Media in Construction of (National) Identity )

Hromadžić, Hajrudin

Hipertekstualne književne forme: nova kultura čitanja i pisanja?( Hypertext literacy forms: A new culture of reading and writing? )

Hromadžić, Hajrudin

Teorijsko-epistemološke postavke problema medijske konstrukcije društvene realnosti( The theoretical and epistemological problems of the media construction of social reality )

Hromadžić, Hajrudin

Modno-odjevni trendovi u politici: mediji, političari i kultura spektakla( Fashion-clothing trends in politics: media, politicians and the culture of spectacle )

Hromadžić, Hajrudin

Nasljeđe kulturalnih studija i njegova društvena aktualnost( Heritage of Cultural Studies and its Social Actuality )

Hromadžić, Hajrudin

Izgledi demokracije u sferi medijskih publika( Perspectives of Democracy within Aspect of Media Audiences )

Hromadžić, Hajrudin

Ciljevi obrazovanja i tržište( The Aims of Education and Market )

Hromadžić, Hajrudin

New Media Perspectives: A Critical Overview of Development Tendencies within Digital-Electronic Media Systems

Hromadžić, Hajrudin

Šoping centar – ultimativni potrošački teritorij( Shoping Mall - an Ultimate Consumers Teritory )

Hromadžić, Hajrudin

Media Coverage of Higher Education Reform in Croatia: The Case Study of Morning Paper (Jutarnji list)

Hromadžić, Hajrudin

Filozofija pluralizma u svjetlu Badiouovog koncepta generičkog mnoštva( Philosophy of Pluralism in the Context of Badiou's Concept of Generic Multitude )

Hromadžić, Hajrudin

Educational Perspectives of Neoliberal Market Transition: A Critic of Bologna Process

Hromadžić, Hajrudin

Uredništva časopisa

Holon. Postdisciplinaran znanstveno-stručni časopis

http://www.hdi.hr/?page_id=12

Recenzije

Udžbenik o prosvjetiteljstvu( Textbook about Enlightenment )

Znanstveni skup "Odjeća kao simbol identiteta"( Scientific Conference "Clothes as a symbol of identity" )

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.06.2015. - 2016.

Član Povjerenstva za neprofitne medije

Ministarstvo kulture R Hrvatske

01.09.2013. - 01.05.2016.

Vanjski suradnik (urednik i moderator) u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom.

Treći program Hrvatskog radija

2012. -

Potpredsjednik Hrvatskog društva za integralnost i član uredničkog vijeća postdisciplinarnog znanstveno-stručnog časopisa Holon.

Projekti

Znanstveni projekti

2008. -

Identifikacija, prilagođavanje i interpretacija medijskog gradiva koje uključuje državljansko-odgojne teme

Suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti R Slovenije

2007. - 2012.

Kulturna raznolikost, interkulturna komunikacija i digitalna kultura

Suradnik na projektu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta R Hrvatske

2007. - 2010.

Alternative Culture Beyond Borders: Past and Present of the Arts and Media in the Context of Globalization

Suradnik na projektu

Open Society Institute, Budapest, Hungary

2000. - 01.05.2000.

Neproračunski izvori za osiguravanje aktivnosti nevladinih i neprofitnih organizacija s područja kulture, umjetnosti, znanosti, obrazovanja, očuvanja okoliša i ljudskih prava

Suradnik asistent

Institut za civilizaciju i kulturu, Ljubljana, R Slovenija, Ministarstvo znanosti R Slovenije