Ceremonije i ceremonijalna komunikacija


Istraživanje se temelji na analizi nastanka i razvitka ceremonija i ceremonijalne komunikacije te značaja koje su ove pojavnosti ostvarivale u srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom razdoblju. Ceremonije i rituali predstavljaju sponu između društava srednjovjekovne i ranonovovjekovne Europe. Odvijali su se pod uvjetom da je neka grupa ljudi kroz njih pokušala prikazati određenu svrhu, legitimitet i zajednički identitet, kao i osigurati provođenje društveno-političkog hijerarhijskog uređenja unutar zajednice. Samim time oni su poticali poslušnost unutar političke hijerarhije te obvezivali pripadnike plemićkih i dvorskih krugova, kao i ostale podanike, da se ponašaju prema utvrđenim pravilima. Iz svega navedenog vidljiva je i njihova važnost pri utvrđivanju političkog djelovanja u ovim povijesnim razdobljima. Ovo istraživanje analiziralo bi pojavnosti kao što su primjerice pokrštavanje vladara, krunidba i ceremonije ustoličenja, pogrebni ceremonijali i popratni rituali, svečani ulasci vladara u gradove, uzdizanje u red viteza, davanje vazalske prisege i sl., te na koji su se način ove ceremonije i rituali razvile iz antičkih, judeo-kršćanskih i germanskih tradicija. Pri istraživanju će se obratiti pažnja na verbalnu i neverbalnu komunikaciju i simboliku korištenu u ceremonijama, te način na koji su takvi oblici simboličke komunikacije predstavljeni javnosti (npr. u likovnim prikazima). Ovo će interdisciplinarno istraživanje metodom komparativne analize objediniti povijesne, antropološke, arheološke te ikonografske i ikonološke istraživačke pristupe.

Korištenjem potpore omogućilo bi se objavljivanje radova na hrvatskom i stranom jeziku čime bi se osiguralo povećanje citiranosti članova tima te povećalo njihovu međunarodnu vidljivost. Ovakvo istraživanje jasno korespondira sa nekoliko zadanih ciljeva Strategije razvoja znanstveno – istraživačkog rada Filozofskog fakulteta u Rijeci 2016.-2020. a to su: suradnja u interdisciplinarnom istraživanju identiteta i kulture (povijest, umjetnička baština), povećanje produktivnosti znanstvenoistraživačkog rada, citiranosti znanstvenika i objavljivanja na stranom jeziku, te podupiranje izdavanja znanstvenih monografija djelatnika.

 


Istraživački tim
Kosana Jovanović kjovanovic@ffri.hr
Kurelić Robert rkurelic@unipu.hr
Barbara Španjol-Pandelo bspanjol@uniri.hr
Goran Bilogrivić goran.bilogrivic@uniri.hr

Doc. dr. sc. Kosana Jovanović

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 446
e-pošta: kjovanovic@ffri.hr
mobitel:
konzultacije: Utorkom 11:00-12:00, četvrtkom 12:00-13:00

Google scholar
ResearcherID
ORCID
CROSBI