PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Sve

Potpore 2016 - Mladi istraživači

Doc. Dr. Sc.Jonatan Lergadipl. ing.

Implementacija vremensko-frekvencijskih i drugih naprednih algoritama u analizi biomedicinskih signala

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Nena Rončević

Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR)

Društvene znanosti

doc.dr.sc.Vedrana Mikulić Crnkovićprof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

Prirodne znanosti

Izv.prof.dr.sc.Tomislav Galovic

Inovativnost, produktivnost i izvozna konkurentnost poduzeća Europske unije

Društvene znanosti

Doc. dr. sc.Ivan Dražićprof.

Inicijalno-rubni problemi u istraživanju kompresibilnog mikropolarnog termoprovodljivog fluida

Prirodne znanosti

dr. sc.Branka Drljača Margićizvanredni profesor

Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave

Humanističke znanosti

doc. dr. sc.Marija Brkić Bakarić

Učenje temeljeno na pogreškama i unaprjeđenje strojnog prevođenja za hrvatski jezik

Društvene znanosti

Izv. prof. dr. sc.Marino Brčićdipl.ing.

Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Ivan Štajduhardipl. ing. rač.

RadiologyNet: Strojno učenje za prijenos znanja

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Nina Perezadr. med.

Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu

Biomedicina 2

dr.sc.Vanda Juranić Lisnićdipl.ing.bioteh.

Patogeneza citomegalovirusa u jajniku i očuvanje plodnosti

Biomedicina 1

Dr.Sc.Felix WensveenDipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Biomedicina 1

doc. dr. sc.Bojan Crnković

Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Sergej Nadalindr. med.

Polimorfizmi gena za fosfolipaze A2, ciklooksigenazu-2 i peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i odgovor na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom

Biomedicina 2

izv. dr. sc.Damir Tulić

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

Humanističke znanosti

izv. prof. dr. sc.Gabriela Ambrožićuniv. dipl. kem.

Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)

Prirodne znanosti

doc.dr.sc.Dražen Brščićdipl.ing.

Interakcija ljudi i robota u stvarnim i virtualnim okruženjima

Tehničke znanosti

doc.dr.sc.Goran Poropatdr.med.

Statini u prevenciji post-ERCP pankreatitisa

Biomedicina 1

Potpore 2014/2016

prof. dr. sc.Mladen Petravićredoviti profesor

Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala

Prirodne znanosti

Dr.sc.Jasminka Giacomettiredoviti profesor, trajno

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola

Biomedicina 1

Dr.scIgor Jurakdoc.

Uloga miRNA u infekciji herpes simplex virusa 1

Prirodne znanosti

prof. dr. sc.Amir Muzurdr. med.

Korijeni bioetike - američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti

Humanističke znanosti

dr. sc.Antonija Jurak Begonja

Uloga fofatidilinozitida u nastanku trombocita

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Marina Vicelja MatijašićRED.PROF.

SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERA

Humanističke znanosti

Prof.dr.sc.Robert Domitrovićdipl.ing.med.biokem.

Intereakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Biomedicina 2

Dr. sc.Lada Badurinared. prof.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

Humanističke znanosti

prof. dr. sc.Nataša Hoić-Božić

Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Goran Maušamag. ing. el.

Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Maja Matetićprof.

Strojno učenje kao potpora jezičnim tehnologijama

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Mladenka Tkalčićdipl. psiholog

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Mile Pavlićredoviti profesor

Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama umjetne inteligencije

Društvene znanosti

prof.Nelida Črnjarić Žicdipl. ing. mat.

Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Bojan Polićdr. med.

Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Rajka Jurdana-Šepićmag. edu math et phys.

Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Prirodne znanosti

Prof.dr.sc.Ivana Marićdr.med.

Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva

Biomedicina 2

Prof. dr.Ksenija Jurinovićdr. med.

Uloga osteopontina u progresiji tumora

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Lidija Bilić-Zulledipl. inž., specijalist med. biokemije

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Vera Vlahović-Palčevskidr.med.

Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova

Biomedicina 2

Prof. dr. sc. u trajnom zvanjuBiserka Mulac-Jeričević

Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Marina Šantićdipl.sanit.ing.

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša

Biomedicina 1

prof. dr. sc.Nives Jonjićdr. med.

Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelićredovita profesorica

Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Krešimir PavelićM.D.

Integrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora

Biomedicina 2

Prof. prim. dr. sc.Stjepan Špaljdr. med. dent., mag. nov.

Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata

Biomedicina 1

Gordan Jelenić

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Dinko Vitezićdr.med.

Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Igor Prpićdr. med.

Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika

Biomedicina 2

izv.prof.dr.sc.Rozi Andretić Waldowski

Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Tihana Kraš

Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Humanističke znanosti

prof.dr.sc.Barbara Karleušamag.ing.aedif.

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Josip Brnićdipl. ing. stroj., professor emeritus

Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala

Tehničke znanosti

Prof.dr.scĐuro Josić

Priprema uzoraka za metaboličku, proteomičku i glikomičku analizu

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Mladen Bulićdipl.ing.građ.

RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Nada Gosić

Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike

Humanističke znanosti

dr.sc.Igor Ružićdipl.ing.građ

Geološki hazard u području Kvarnera

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Patrizia Poščić

Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Helena BlažićRedoviti profesor u trajnom zvanju

Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva

Društvene znanosti

Izv.prof.dr.sc.Sanja Štifterspec.patolog

Značaj polarizacije makrofaga u multiplom mijelomu

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Branka Blagovićdipl. inž. kem. teh.

Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Marija Kaštelandr.med

Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Smiljana Ristićdipl. ing.

Genetska analiza multiple skleroze

Biomedicina 1

AkademikDaniel RukavinaProfesor emeritus

Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Goran Turkaljdipl. ing. stroj.

Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Dean Crnković

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

Prirodne znanosti

Prof. dr. scSerđo Kosdipl. ing.

Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija.

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Jasna Prpić Oršićdipl. ing brodogradnje

Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata

Tehničke znanosti

dr. sc.Alessandra Pokrajac Bulianred. prof. u trajnom zvanju

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Biserka Radošević-Stašićprof. emeritus

Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

Biomedicina 1

dr.sc.Marija Turkred. prof.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Edita Čulinović-Hercredoviti profesor u trajnom zvanju

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Nevenka Ožanićdipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Gordana Župandr.med.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Biomedicina 1

prof. dr. sc.Sanda Martinčić - Ipšićdipl. ing.

Kompleksne mreže jezika - LangNet

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Anđelka Radojčić Badovinacdr.med.

Kvaliteta humanih gameta

Biomedicina 2

prof. dr. sc.Diana Car-Pušićdipl.ing.građ.

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Aleksandra Deluka - Tibljašmag. ing. aedif.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

Tehničke znanosti

dr. sc.Silvana Vranićred. prof.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Humanističke znanosti

izv.prof.dr.sc.Toni Valkovićdr.med.

Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma

Biomedicina 2

Dr.sc.Svjetlana Kolić Vehovecred.prof.

(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

Društvene znanosti

dr. sc.Nina Kudišred. prof.

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

Humanističke znanosti

Prof.dr.sc.Ivica Kožardipl.ing.građ.

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom

Tehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Marin Karuza

Kinetička detekcija astročestica

Prirodne znanosti

dr.sc.Darko Mekterović

Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika

Prirodne znanosti

Prof.dr.sc.Sonja Pezelj-RibarićDMD

Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja

Biomedicina 2

Red. prof. dr. sc.Ingrid Brdar

Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

Društvene znanosti

Izv. prof. dr. sc.Tamara Brautdr. med.

Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i invazivnim karcinomima larinksa

Biomedicina 1

Red. prof. dr. sc.Nataša Rupčićdipl.oec

Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Boris Sviličić

Rezonantni MEMS elementi izvedeni u silicij-karbidu

Tehničke znanosti

dr. sc.Igor Kardumred. prof.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Bojana Brajenović-Milićdipl.ing.biol.

Globalna metilacija DNA i sindrom Down

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Nada Starčević Čizmarevićdipl.ing.

Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze

Biomedicina 1

Neven Grbac

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

Prirodne znanosti

izv. prof. dr.sc.Vanja Travašdipl.ing.građ.

Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Boris Podobnik

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene

Prirodne znanosti

dr. sc.Zoran Sušanjred. prof.

ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Tonči Mikacdipl. ing.

Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Alena Buretić-Tomljanovićdipl.inž.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Robert Basandipl. ing.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Brigita Tićacdr.med.

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Saša Ostojićdr.med.

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Srećko Valićprof.

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula

Prirodne znanosti

prof.Ivo Ipšić

Prirodna i višemodalna komunikacija čovjek stroj

Društvene znanosti

dr.sc.Vinko Tomasred.prof.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim prometnim sustavima

Tehničke znanosti

izv. prof.Zoran Kaliman

Teorijsko istraživanje međudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem

Prirodne znanosti

izv. prof. dr. sc.Nataša Vlahdiplomirani defektolog - socijalni pedagog

Razine rizika za probleme u ponašanju kod djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Društvene znanosti

dr. sc.Diana Stolacred. prof.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Humanističke znanosti

dr. sc.Lidija Vujičićredoviti profesor

Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Zlatan Cardipl.ing.str.

Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Roberto Žigulićdipl. ing.

Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva

Tehničke znanosti

Dr. sc.Jasminka Ledićred.prof.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Marina Franulovićmag. ing. mech.

Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala

Tehničke znanosti

dr. sc.Diana Grgurićizv.prof.

Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: 'Canzonette popolari', popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Mira Dimitrić

Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru republike Hrvatske

Društvene znanosti

izv.prof.dr.sc.Nana Palinićdipl.ing.arh.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

Tehničke znanosti

prof. dr.sc.Ivanka Živčić Bećirević

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Boran Berčić

Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

Humanističke znanosti

dr.sc.Vinko Kandžija

Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU

Društvene znanosti

dr. sc.Luka Samaržija

Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj)

Društvene znanosti

Prof. dr.Nela Vlahinić Lenz

Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Albert Zamarindipl.ing.

UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Davor Štimacdr. med.

Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom

Biomedicina 2

prof.dr.sc.Ester Pernjak-Pugeldr.med.

Perinatalni citomegalovirusni encefalitis

Biomedicina 2

Dr.sc.Edna Mrnjavacredovita profesorica u trajnom zvanju

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Društvene znanosti

Red.prof.dr.sc.Domagoj Lancdipl.ing.

Konačnoelementno modeliranje laminatno kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Željko Arbanasdipl.ing.građ.

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Ivana Gobindipl.sanit.ing

Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Dražen Domijan

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Dijana Dominis Presterdipl. inž.

Istraživanje strukture svemira optičkim i Čerenkovljevim teleskopima

Prirodne znanosti

Izv.prof.dr.sc.Olga Pelozadr.med., znanstveni savjetnik

Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre

Biomedicina 1

doc.Željko Svedružićdr.sc.

Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze Dnmt1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Sandra Milićdr.med.

Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Lara Jelenc

Potencijal strateškog promišljanja

Društvene znanosti

Prof. dr.sc.Tihana Lenac Roviš

Molekularni mehanizam citomegalovirusnog utjecaja na molekulu PVR i njene interakcijske partnere

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Nada Karaman Aksentijević

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Društvene znanosti

dr.sc.Jasminka Zlokovićred.prof

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Društvene znanosti

Dr.sc.Branko Rafajacprof.emeritus

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Natalia Kučićdr. med.

Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Biomedicina 2

Anita Zovko

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Anica Trpdipl. ing. str.

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Stipan JonjićMD

Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva

Biomedicina 1

prof. dr. sc.Olivera Koprivnjakdipl. ing. preh. teh.

Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Dijana Deteldr.med.

Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima

Biomedicina 2

dr.sc.Bozidar Kovačićdoc.

Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Heri Bezić

Konkurentnost hrvatskog izvoza

Društvene znanosti

Prof.dr.scLado Kranjčevićdipl. ing.

Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Sanjin Brautdipl.ing.

Modeliranje i vibracijska dijagnostika rotacijskih strojeva

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Alan Šustićdr.med.

Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Branimir Pavkovićdipl. ing. stroj.

Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Nada Bodiroga-Vukobrat

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Siniša Volarevićdr.med.

Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Goran Cukordipl. ing. strojarstva

Istraživanje visokoproduktivne obrade odvajanjem čestica na inteligentnim obradnim sustavima

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Velinka Grozdanić

Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava

Društvene znanosti

dr. sc.Snježana Prijić-Samaržijaredoviti profesor u trajnom zvanju

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Humanističke znanosti

prof.dr. sc.Dragica Bobinacdoktor medicine

Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest

Biomedicina 2

Doc. dr. sc.Dario Iljkićdipl. ing.

Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala

Tehničke znanosti

red. prof. art.Lara Badurinamr. art

Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama

Humanističke znanosti

prof. dr.Vladimir Takšićprof. psihologije

Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Zoran Čarijadipl.ing.

Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Hrvoje Jakovacdr.med.

Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom

Biomedicina 1

izv. prof.dr.sc.Antica Duletić-Načinovićdr.med.

Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Estela Banov

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Gordana Blagojević Zagoracdr. med., mag. oec.

Reciklirajući endosomalni putovi

Biomedicina 1

Red.prof.dr.sc.Predrag Dominis Presterdipl.inž.fiz.

Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila

Prirodne znanosti

red. prof.Maja Frankovićmr.art.

UTJECAJ KVALITETE PAPIRA I PROCESA IZRADE MATRICA NA OTISAK U UMJETNIČKOJ GRAFICI

Humanističke znanosti

Prof.dr.sc.Ines Mrakovčić-Šutićdr.med.

Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Romana Jerkovićredoviti profesor

Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1

Biomedicina 2

prof.dr.sc.Miroslav Joler

Studija utjecaja proreza na ponašanje rezonantnih frekvencija mikrotrakastih antena

Tehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Renata Čepić

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Astrid Krmpotićdr. med.

Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Maja Abramdr.med

Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Zlatko Trobonjača, dr.med.

Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Prirodne znanosti

Dr. sci.Željka Marija Bošnjak

Istrazivanje astrofizickih ultrarelativistickih mlazova kroz opservacije i modeliranje ekstragalaktickih bljeskova gama zracenja

Prirodne znanosti

Izv. prof. dr. sc.Mirela Sedić

Probir i biološka evaluacija inhibitora humane kisele ceramidaze i sfingozin kinaze kao nove klase protu-tumorskih spojeva

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Vladimir Mićovićdr.med.

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Biomedicina 1

Doc. dr. sc.Ivana Munitić

Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji

Biomedicina 1

Izv.prof.dr.sc.Ivana Štimac Grandićdipl.ing.građ.

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Elvira Mustaćdr.med.

Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Goran Vukelićdipl. ing. stroj.

Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija

Tehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Gordana Đorđevićdr.med.

MIKROOKOLIŠNI ČIMBENICI U PROGNOZI KARCINOMA PROSTATE

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Pero Lučindr. med.

Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Biomedicina 1

Izv. prof. dr. sc.Hana Mahmutefendić Lučindipl. ing. biol.

Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a

Biomedicina 1

izv. prof. dr. sc.Mihaela Matešić

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

Humanističke znanosti