Toni Buterin mag.sanit.ing.

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : toni.buterin@ uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Toni Buterin

Obrazovanje

- Magistar sanitarnog inženjerstva Medicinski fakultet u Rijeci
- Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

Radno iskustvo

- Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet u Rijeci
- Pripravnički staž Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest dentalne medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u sestrinstvu
Preddiplomski studij Sestrinstvo- redovni
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Filozofija i bioetika u Sestrinstvu
Preddiplomski studij Sestrinstvo- redovni
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Buterin, Toni; Doričić, Robert; Eterović, Igor; Muzur, Amir;
The Spanish flu in the city of Rijeka and its surroundings: The public impact and the image of the epidemic. Past, Present, Future 2017: Victory or Defeat? Victory or Defeat? Societies between Warfare and Post-War Turmoil. Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, 25.–27. 5. 2017. Organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – Odsjek za povijest.
2.
Muzur, Amir; Buterin, Toni
Epidemija španjolske gripe u Rijeci 1918. XV. znanstveno-stručni skup ”Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici”: Medicina i rat – humanost u nehumanosti (u povodu 100. obljetnice početka Prvog svjetskoga rata), Rijeka, 7. studenoga 2014.

Uredništva časopisa

1. - AMHA-Acta medico-historica Adriatica http://www.amha-journal.com/index.php/AMHA http://hrcak.srce.hr/amha

2. - JAHR – European Journal of Bioethics http://www.jahr-bioethics-journal.com/index.php/JAHR https://hrcak.srce.hr/jahr

Recenzije

1.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Silvana Milotić: Gore na vršiće drage Mošćenice; Prikaz knjige, Zbornik Lovranšćine 5, str. 237-238.; ;

Javno djelovanje

Intervjui

1. - Prof. Fernando Lolas Stepke (Chile) – the winner of the 3rd Annual Fritz Jahr International Award for Research and Promotion of European Bioethics, 2018
Jahr- European Journal of Bioethics
Rijeka

Novinski članci

1. 26.6.2018. - Fernando Lolas Stepke, dobitnik nagrade "Fritz Jahr": Latinska Amerika spojila je europsku i američku bioetiku
Universitas, hrvatske sveučilišne novine