PORTFELJ / dr.sc. Ines Milohnić redovita profesorica

Portfelj

dr.sc.

Ines Milohnić

redovita profesorica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Prodekanica / Zavod za menadžment

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

2006. -

doktorat znanosti/ekonomije

Ekonomija

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci

2002. -

magisterij znanosti/ekonomije

Ekonomija

Fakultet za turistički i hotelski menadžment Opatija, Sveučilište u Rijeci

1990. -

diplomirani ekonomist

Ekonomija

Hotelijerski fakultet Opatija, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

10.2017. - 10.2020.

Prodekanica za poslovne odnose

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

10.2017. -

Članica Stručnog vijeća za financijsko poslovanje i suradnju s gospodarstvom Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

10.2014. - 10.2017.

Pomoćnica dekanice za poslovnu edukaciju i izdvojene centre

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

10.1998. -

Asistentica, docentica, izvanredna profesorica, redovita profesorica, Zavod za menadžment

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Članstva

2004. -

Članica ''Institut for Small Business and Entrepreneurship'', Wetherby, United Kingdom

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2019.

Menadžment

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj

1.10.2019.

Poduzetnički menadžment održivog razvoja

Poslijediplomski doktorski studij - Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

nositelj

Menadžment malih obiteljskih hotela

Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Menadžment događaja u turizmu

Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Menadžment malih i srednjih poduzeća

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

Odnosi s javnošću i protokol

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

voditelj

Poduzetnički menadžment i inovacije

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

voditelj

Odnosi s javnošću u turizmu i ugostiteljstvu

Poslijediplomski specijalistički studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

voditelj

Menadžment događaja

Diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilište u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

2017. -

Menadžment malih obiteljskih hotela

Kristijan Jurčić

Osnove menadžmenta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Odnosi s javnošću i marketing

Ana-Marija Kapusta

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Obrazovanje u odnosima s javnošću

Tihana Grgić

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Uloga odnosa s javnošću u brendiranju hotelskih poduzeća

Marina Grgurić

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva Krapinsko zagorske županije

Matija Božićek

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Obilježja mikro poduzetništva u turizmu grada Dubrovnika

Antonia Šimunović

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Razvoj obrtništva grada Samobora

Tihana Naglić

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Programi poticanja inovacija u turizmu

Petar Gudelj

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Važnost inovacija za jačanje konkurentnosti turizma Opatijske rivijere

Valnea Crnić

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Inovacijske aktivnosti malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu

Marija Zebić

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Karakteristike i motivacija posjetitelja manifestacija u turizmu

Ivona Predović

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Modeli sportskih događaja u turizmu Gorskog kotara

SAŠA MARINCEL

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Marketing menadžment događaja u turizmu

SIMONA HUTINEC

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2017. -

Evaluacija strategije događaja u turizmu

Ivona Šimunić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

PLANIRANJE KAO TEMELJNA FUNKCIJA MENADŽMENTA DOGAĐAJA U TURIZMU

Tena Šlat

Menadžment događaja u turizmu i hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

ULOGA DOGAĐAJA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURISTIČKE DESTINACIJE

Gorana Rubčić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

ULOGA DOGAĐAJA U RAZVOJU TURISTIČKE DESTINACIJE

Loren Buršić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

KOMPARATIVNA ANALIZA UČINAKA DOGAĐAJA U TURISTIČKOJ DESTINACIJI

Jelena Anđelić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

MENADŽMENT KULTURNOG DOGAĐAJA- FESTIVAL MUZEJA HRVATSKOG ZAGORJA

Vladimir Kranjčec

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

ZNAČAJ DOGAĐAJA U KONKURENTNOSTI TURISTIČKE DESTINACIJE

Paola Vukelić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

STRATEŠKO PLANIRANJE DOGAĐAJA U TURIZMU- FESTIVAL KIŠE U RIJECI

Jennifer Fumić

Menadžment događaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

SEOSKO PODUZETNIŠTVO

Ida Petrovečki

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

PODUZETNIČKA ZNANJA I VJEŠTINE

Danijela Trgovec

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

MARKETING MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Marija Kozlek

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

STRATEŠKE ODREDNICE ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA HRVATSKE

Daniela Rupčić

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA PULE

Loris Kablinović

Poduzetnički menadžment i inovacije

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

POSEBNOSTI ŽENE MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Nensi Dubrović

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

ODNOSI S JAVNOŠĆU I LOBIRANJE

Marija Duga

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016. -

ORGANIZACIJSKI ASPEKTI ODNOSA S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU

Morena Rumin

Odnosi s javnošću i protokol

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

MJERENJE UČINAKA DOGAĐAJA U TURIZMU

Monika Mikulec

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

PODUZETNIČKI PROJEKTI EKO-DOGAĐAJA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA

Fedora Oroši

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

MENADŽMENT SPORTSKO-NAUTIČKOG DOGAĐAJA "FIUMANKA"

Anastazija Marohnić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

ODNOSI S JAVNOŠĆU U ORGANIZACIJI TURISTIČKIH MANIFESTACIJA

Marija Krištić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

KORPORATIVNI ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU

Jelena Anđelić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

KOMUNICIRANJE - AKTIVNOST MENADŽERSKOG VOĐENJA

Mihael Čekolj

Poslovno komuniciranje

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2015. -

POSEBNOSTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE U MALIM OBITELJSKIM HOTELIMA

Lorena Mamić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

POSEBNOSTI ODNOSA S JAVNOŠĆU U KONGRESNOM TURIZMU

Adrijana Trinajstić Pazman

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

DRUŠTVENI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Alessandra Pučić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

ZNAČAJ ONLINE OGLAŠAVANJA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Iva Andretić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

ODNOSI S JAVNOŠĆU I ETIČKI KODEKSI

Daniela Golac

Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

STATEGIJE KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOSTIMA U TURIZMU

Ivana Lojo

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

KONTROLA I EVALUACIJA DOGAĐAJA U TURIZMU

Alenka Slunjski

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

ETIČNOST MENADŽERA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U HOTELIJERSTVU

Maja Šustar

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

PRIČE I DOGAĐAJI U FUNKCIJI ODNOSA S JAVNOŠĆU U TURIZMU

Marija Kralj

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

NOVI TRENDOVI U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

Martina Klisurić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

ULOGA PROTOKOLA U ORGANIZACIJI DOGAĐAJA

Sara Benčinić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. -

ZNAČAJ TEMATSKIH MANIFESTACIJA U TURIZMU

Dora Ranogajec

Menadžment u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PODUZETNIČKI MENDADŽMENT OBITELJSKOG SMJEŠTAJA U ISTRI

Darko Plasajec

Poslijediplomski specijalistički studij - Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MENADŽERI ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Nikolina Klarica

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

MARKETING MENADŽMENT RENESANSNOG FESTIVALA U KOPRIVNICI

Katarina Krejčir

Menadžment u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

PLANIRANJE I ORGANIZIRANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA U TURIZMU

David Gilja

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

ORGANIZACIJSKI ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELU

Petra Jug

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. -

INTERNI ODNOSI S JAVNOŠĆU

Jelena Vrdoljak

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2011. -

LOBIRANJE U FUNKCIJI POSLOVNE STRATEGIJE

Ana Politeo

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2011. -

ULOGA ODNOSA S JAVNOŠĆU U PROMOCIJI TURISTIČKE DESTINACIJE

Ana Lugarov

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2010. -

ODNOSI S JAVNOŠĆU U TURISTIČKOJ DESTINACIJI MALINSKA

Danijela Rušin

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2010. -

ODNOSI S JAVNOŠĆU U HOTELSKIM ORGANIZACIJAMA ISTARSKE ŽUPANIJE

Nenad Pavlić

Menadžment događaja i slobodnog vremena

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2010. -

PLANIRANJE I ORGANIZACIJA GLAZBENOG DOGAĐAJA

Nikica Karas

Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Cjeloživotno obrazovanje

08.01.2017. -

Menadžment događaja

Menadžment kamping resorta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nositelj kolegija

25.02.2016. -

Etika u hotelskom domaćinstvu

Hotelska domaćica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

nositelj kolegija

03.10.2015. -

Poslovni komuniciranje na kineskom za početnike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj programa

03.10.2015. -

Kineski jezik u turizmu za početnike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj programa

Gostujući nastavnik

2012. -

Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu

Diplomski studij

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

voditelj

2012. -

Osnove poduzetništva u turizmu

Preddiplomski studij - Turizam i zaštita okoliša

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

voditelj

2011. -

Održivi razvoj i turizam

Preddiplomski studij - Turizam i zaštita okoliša

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru

suradnik

2008. - 2010.

Osnove poduzetništva u turizmu

Preddiplomski interdisciplinarni studij Kultura i turizam

Sveučilište u Puli

voditelj

Osobni razvoj

2015.

EU konferencija ''Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz digitalne transformacije''

2013.

Trener za poslovne simulacije – CeSim

2012.

EU fondovi u turizmu

2011.

IBM SPSS Statistics – SPSS 19

10.02.2000. - 10.03.2000.

CEEPUS STIPENDIJA – Projektni menadžment

ožujak 2000.

Seminar program: ''Turizam perspektiva novega tisočletja''

2010/2011

Developing Hospitality and Tourism Industry/Education Links

veljača, 2011.

ERASMUS STIPENDIJA za sveučilišne nastavnike

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

05.10.2017.

Quality as a competitive advantage of campsites

Milohnić, I.; Vrtodušić Hrgović, A.; Cvelić Bonifačić, J.

Globalization and its socio-economic consequences - Part.IV 1582-1589

WOS

05.05.2017.

Glamping – creative accommodation in camping resorts:insights and opportunities

Cvelić Bonifačić, J., Milohnić, I., Cerović, Z

Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges - Vol.4 101-114

WOS

05.05.2017.

Importance of creativity in entrepreneurship

Milohnić, I., Madžar, D

Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 – Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges - Vol. 4 409-421

WOS

09.12.2016.

The importance of event impacts in the tourist destination

Milohnić, I., Licul, I., Anđelić, J.

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society - 373-382

A2

2016.

Micro Entrepreneurship and Rural Tourism in Croatia

Milohnić, I.

Vallis Aurea - Research & Innovation - 337-345

2016.

Structure of the Organizational Ambidexterity field: Qualitative literature Review, Article co-citation analysis and science mapping

Popadić, M., Milohnić, I.

Informatologia - 49 47-60

2016.

Understanding the motivation for event participating – a prerequisite for sustainable event planning

Milohnić, I., Trošt Lesić, K., Slamar, T.

Tourism & Hospitality Industry 2016, Trends and Challenges - 204-218

2015.

Management Perception of Wildlife Tourism: The Case of Croatia

Milohnić, I., Popadić, M.

Economy of Eastern Croatia-Vision and Growth - 416-424

2015.

Exploring entrepreneurial characteristics in rural tourism: A case study of Croatia

Milohnić, I.

Enterprise and Competitive Environment - 569-578

2015.

Sustainalble Camping Management: A Comparative Analysis Between Campsites and Hotels in Croatia

Milohnić, I., Cvelić – Bonifačić, J.

Tourism in Southern and Eastern Europe 2015 – Sustainable Tourism, Economic Development and Quality Life - 3 211- 222

2015.

Entrepreneurship in Tourism as a Factor of Rural Development

Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I., Dadić, L.

Journal of WEI Business & Economics - 4 1-10

2015.

Organizational Ambidexterity, Exploration, Exploitation and Firms Innovation Performance

Popadić, M., Černe, M., Milohnić, I.

Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources - 112-119

2015.

A Study of the Economic Aspects of Entrepreneurship in Croatian Rural Tourism

Smolčić Jurdana, D., Milohnić, I., Dadić, L.

''The 2015 ICBTS International Academic Research Conference in Europe & America'' - 106-113

2015.

Managing Exploration and Exploitation in Alliance Portfolio: When One Plus One is More than Two

Popadić, M., Černe, M., Milohnić,I.

Internationalization and Cooperation - 944-956

2015.

Sustainable development of Small Old Towns – Heritage as a Tourist Attraction

Smolčić Jurdana, D. , Milohnić, I.

Fortified Heritage: Management and Sustainable Development - 970-981

2014.

Menadžment promjena kamping turizma

Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J.)

Suvremeni trendovi u turizmu - 154-173

2014.

Global trends affecting camping tourism:managerial challenges and solutions

Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J.)

22 Biennial International Congress, TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY, Trends in Tourism and Hospitality Management - 380-393

2014.

Countryside Attractiveness and Trends in Accomodation

Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D.)

7 th International Scientific Conference, ESD - ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - 366-373

2014.

Entrepreneurial Management of Private Accomodation in Times of Crisis: A Comparative Approach

Ines Milohnić (Cerović, Z., Grudić Kvasić, S.)

Tourism and Hospitality Management - 20 15-28

2013.

Etičnost menadžera za odnose s javnostima:promjene i izazovi

Ines Milohnić (Šustar, M.)

''Media, culture and public relations'' - 4 164-172

2013.

Management of competitiveness in camping: Trends in internet use

Ines Milohnić, (Cvelić Bonifačić, J.)

Informatologia - 46 8-16

2012.

Event Management from the Perpective of Guest Satisfaction

Ines Milohnić (Vrtodušić Hrgović A., Grudić Kvasić, S.)

6th International Conference of the School Of Economics and Business: ''Beyond the Economics Crisis: Lesons Learned and Challenges Ahead'' - 322-335

2012.

Private accommodation as a challenge to hospitality

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management - 1843-1851

2012.

How to Increase the Competitive Advantages of Small Hotels: Measuring the Effects of Public Relations

Ines Milohnić

International Journal of Economic Perspectives - 6 5-17

2012.

Communication Management: Evidence from the Croatian Small Hotels

Ines Milohnić

Informatologia - 45 132-136

2012.

Partnership and Competitiveness: An Analysis in Small Hotels in Croatia

Ines Milohnić

Journal of Economy and Business - 61-81

2012.

Management Attitudes Towards Event Impacts in the Tourist Destination: The Case of Istria, Croatia

Ines Milohnić (Trošt, K.)

Event Management An International Journal - 16 37-51

2012.

Internal staffing, organization and crisis planninig: Case study Celebrity cruises

Ines Milohnić (Andretić, I.)

Tourism & Hospitality Industry 2012 - "New trends in Tourism and Hospitality Management - 140-151

2011.

Hotels' Public Relations Management: Organizational Aspects

Ines Milohnić (Pavlić, N.)

18th International Scientific Conference: "Society and Technology" - 295-302

2011.

Management of Culture Contents Offer in a Tourist Destination

Ines Milohnić (Cerović, M.)

zbornik radova "Service Sector in Terms of Changing Environment" - 277-282

2011.

Management of Sustainable and Responsibile Event Practices in Tourism: Case Study: Ulysses Theatre

Ines Milohnić (Trošt, K.)

Entrepreneurship and Macroeconomic Management; Reflections on the World in Turmoil - 2 1733-1750

2011.

Management of Beach Events in Croatia

Ines Milohnić (Grudić Kvasić. S.)

Journal of International Scientific Publication; Economy & Business - 5 40-49

2010.

Specificities of Cultural Events Management in Tourism (Case Study: Istrian Region)

Ines Milohnić

7th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption" - 163-171

2010.

Education for experts in tourism entertainment

Ines Milohnić (Betić, M.)

Stručni kadrovi u turizmu i sportu - 42-49

2010.

Marketing Management of the European Naturist Camping Market

Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J., Uljančić, M.)

Hospitality and Tourism – Holistic Approach, Hotellink, Journal for Theory and Practice of Hotel Industry - 10 396-403

2010.

Competitiveness of croatian economy: State and prospects

Ines Milohnić (Grudić, S.)

Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2010 - 830-836

2010.

Restructuring and Repositioning of Private Accomodation in Primorsko-goranska County: Problems and Solutions

Ines Milohnić (Cerović, Z., Smolčić Jurdana, D.)

Tourism and Hospitality Management - 16/2010 85-99

2010.

Quality Competitive Advantage of Small Hotels in Croatia

Ines Milohnić (Gržinić, J.)

Our Economy/Naše Gospodarstvo - 56 44-51

2010.

Competitivness of accommodation offer in the households

Ines Milohnić

Tourism and Hospitality Industry 2010 - "New trends in Tourism and Hospitality Management - 153-160

2010.

Standards in Private Accomodation – Kvarner Family

Ines Milohnić

Journal of International Scientific Publication; Economy & Business - 4 321-330

2009.

The eco-friendly tourism product of the destination: interaction with small family hotels

Ines Milohnić (Magaš, D., Smolčić Jurdana, D.)

New technologies, new challenges - 907-915

2009.

Legal and tax aspects of hospitality SME in Croatia

Ines Milohnić

New technologies, new challenges - 1024-1031

2009.

Tourist offer management of accomodation in old traditional houses

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

4th International Scientific Conference: "Planning for the future learning from the past"- Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality

2009.

Tourism development of coastal and rural areas: implications, models and specific problems

Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D., Magaš, D.)

4th International Scientific Conference:"Planning for the future learning from the past"-Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality

2009.

Model of Small Entrepreneurship development in Croatia

Ines Milohnić (Matić, M.)

8th International Symposium "Economic Development and Growth" - 372-381

2009.

New Trends of Event Management and Leisure Time in Tourism

Ines Milohnić

Management, Education and Tourism - Creative in Changes - 1882-1888

2009.

Small and Medium Hospitality Companies' Specificities

Ines Milohnić

Management, Education and Tourism-Creative in Changes - 1874-1881

2009.

Characteristics of private accommodation providers in Croatia

Ines Milohnić

Knowledge and Business Challenge of Globalisation - 603-610

2009.

The Features of the Naturist Camping Market

Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D., Cvelić – Bonifačić, J.)

Tourism and Hospitality Management - 15/2009 177-192

2009.

Characteristics of Private Accomodation in Primorsko-goranska County

Ines Milohnić (Cerović, Z., Smolčić Jurdana, D.)

Economic Research/ Ekonomska istraživanja - 22 73-85

2009.

Social responsibility of a Hotel Manager in Crisis

Ines Milohnić (Cerović Z.)

Journal of International Scientific Publication; Economy & Business - 3 940-947

2008.

Water Facility Tourism Offer Management

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Kinesiology Research Trends and Applications - 361-364

2008.

Competitive Advantages of Small Hotels: Qualitative Approach Towards Tourist Destination Improvement

Ines Milohnić

6th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption" - 17-26

2008.

Tourist Destination Competitiveness: Market Chalenges and Evaluation Systems

Ines Milohnić (Smolčić Jurdana, D.)

Knowledge for Sustainable Development - 1709-1718

2008.

Characteristics of Small Hotels in Croatia

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

7th International Symposium "Economic Development and Growth" - 174-182

2008.

Public Relations Management in Sport and Tourism

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Kinesiology Research Trends and Applications - 365-368

2008.

Management of Wellness Facilities in Hotel Offer

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Journal of Economy & Business, International Scientific Publication - 2 325-333

2008.

Company Competitiveness and Competitive Advantages in Tourism and Hospitality

Ines Milohnić (Cetinski, V.)

Tourism and Hospitality Management - 14/2008 37-50

2007.

Factors which Influence the Success of Small Hospitality Enterprises

Ines Milohnić

Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century - 162-165

2007.

Importance of Public Relations Management in Small Hotels

Ines Milohnić

Tourism and Hospitality Management - 12/2006 231-243

2007.

Benchmarking and Quality of Small Hotel in Croatia: An Explorative Study

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Management - 2/2007 25-35

2006.

Restructuring and Repositioning – the only Choice of SE in Croatian Hospitality

Ines Milohnić (Perić, J., Cetinski, V.)

International Entrepreneurship-from local to global enterprise creation and development - 199-214

2006.

Management of Tourist Supply of Sport Facilities

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Advancing Business and Management in Knowledge-based Society - 1883-1892

2006.

Small Hotels' Facilities' Specialities - Factor of Tourist Offer Enrichment

Ines Milohnić (Juričević, M.)

Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption - 79-90

2005.

New European Trends in the Tourist Destinations Quality Management and Their Application in Croatia

Ines Milohnić (Cetinski, V., Šugar, V.)

Contemporary Trends in Tourism Industry - 767-776

2005.

Managing the Enrichment of Tourists' Expenditures in Croatia

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Contemporary Trends in Tourism Industry - 6-12

2004.

Manager Characteristics in Croatian Small Hospitality Enterprises

Ines Milohnić (Perić, J.)

Creating Opportunities: Entrepreneurship & SME Development in Education, Policy & Research - 123-136

2002.

Small Business Entrepreneur as a Strategic Manager - A Model of Strategic Management

Ines Milohnić (Cetinski, V.)

Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry - 45-61

2000.

Project Management and Information Tehnology in Croatian Hotel Industry

Ines Milohnić (Cerović, Z.)

Tourism and Hospitality Management - Trends and Challenges for the Future - 395-406

2000.

Razvoj turizma i sustava obrazovanja u Hrvatskoj

Ines Milohnić (Cetinski V.)

Tourism and Hospitality Management - 6/2001 35-48

Znanstvene knjige

2014.

Menadžment promjena kamping turizma, Suvremeni trendovi u turizmu

Autor poglavlja u knjizi

Ines Milohnić (Cvelić Bonifačić, J)

Suvremeni trendovi u turizmu, str. 154-173, ISBN: 978-953-7498-77-1, (znanstvena monografija)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma ‘’Dr. Mijo Mirković’’, Pula Pula, Hrvatska

2012.

Tourist visitors to cultural events:motivation and attitudes

Autor poglavlja u knjizi

Ines Milohnić

"Celebrate to prosper - Potentials for tourism, festivals and cultural events in times of crisis"

Copenhagen Business School Publications, Frederiksberg bogtrykkeri Copenhagen, Denmark

2009.

Menadžment malog i srednjeg ugostiteljskog poduzeća

Autor knjige

Ines Milohnić (Cetinski, V., Perić, M.)

ISBN: 978-953-6198-72-6; Obujam sveučilišnog udžbenika: 233 stranice (s pripadajućim Računalnim programom za strateško upravljanje u turizmu i ugostiteljstvu, na CD-u)

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci Rijeka-Opatija

2003.

Procjena uspješnosti malih poduzeća

Autor poglavlja u knjizi

Ines Milohnić

Sefić, N. i suradnici "Financije za menadžere i poduzetnike nefinancijaše''

Croma Business Academy, M.E.P. Consulting, HITA i Adamić Rijeka–Zagreb

Pozvana predavanja

2011

Hotel Industry on Croatian coast; Međunarodna ljetna škola ''Alpe Adria 2011''

Ines Milohnić

FMTU, Opatija u suradnji sa Ekonomskim sveučilištem u Beču-Wirtschaftsuniversität, Wien

2010

Education for experts in tourism entertainment; znanstveno-stručni skup:''Stručni kadrovi u turizmu i sportu''

Ines Milohnić

Međimursko veleučilište u Čakovcu, Sv. Martin na Muri

2008

Competitive Advantages of small hotels: Qualitative Approach Towards tourist Destination Improvement; 6th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, ''Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure''

Ines Milohnić

Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija

2005

Managing the Enrichment of Tourist's Expenditures in Croatia

Ines Milohnić

VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola, Ohrid, Macedonia

Kongresna priopćenja

2017.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

7th South East European Meeting & Scientific Conference of Management Departments: Management Education and Research in the Upcoming Epoch: Rethinking Discipline and Reconceptualization Models of Creating Knowledge Zagreb, Croatia

2017.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

ToSee 3rd International Scientific Conference '' Tourism in Southern and Eastern Europe 2017'' Opatija, Croatia

2016.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society Zagreb, Croatia

2016.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

5th International Conference Vallis Aurea - Research & Innovation, DAAAM Požega, Croatia – Vienna, Austria

2016.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

23rd Biennial International Congress ''Tourism & Hospitality Industry 2016 – Trends and Challenges'' Opatija, Croatia

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

ToSee 2nd International Scientific Conference ''Tourism in Southern and Eastern Europe 2015'' Opatija, Croatia

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Thematic University - Business Forum: Developing Talents for Innovation-based economies Vilnius, Lithuania

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

XXII International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2015'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Opatija, Croatia

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

1st Health Region of Attica: Health for Citizens – Erasmus+ Programme Kalyvia Greece

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

4th International Scinetific Symposium Economy of eastern Croatia - vision and growth Osijek, Croatia

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

WEI International Academic Conference: Business & Economics and Management Vienna, Austria

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

34th International Conference on Organizational science Development: Internationalization and Cooperation Portorož, Slovenia

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

International Academic Research Conference in Europe & America: European Academic Conference on Business Tourism and Hospitality Paris, France

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

18th Annual International Scientific Conference: Enterprise and the Competitive Environment Brno, Czech Republic

2015.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Academic Conference Business & Economics, West Eeast Institute USA Barcelona, Spain

2014.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

7th International Scientific Conference, ESD - ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency New York City, USA

2014.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference – Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube Srebrno jezero, Serbia

2014.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Pamplona, Spain

2014.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

22th Biennial International Congress: TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2014 " Trends in Tourism and Hospitality Management'' Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka, Opatija, Croatia

2013.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

XX International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2013'',Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Opatija, Croatia

2012.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

XIX International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2012'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Lovran, Croatia

2012.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

21th Biennial International Congress: TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2012 "New trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijek Opatija, Croatia

2012.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

6th International Conference of the School Of Economics and Business: ''Beyond the Economics Crisis: Lesons Learned and Challenges Ahead'', School of Economics and Business, University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina

2012.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istambul Medeniyet University Istambul, Turkey

2011.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

5th International Scientific Conference: ''Entrepreneurship and Macroeconomic Management; Reflections on the World in Turmoil'', Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism Pula

2011.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

XVIII International Scientific Conference: ''Society and Tehnology 2011'', Croatian Communication Association & International Federation of Communication Associations Lovran, Croatia

2011.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

10th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria

2011.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

XI International Conference: "Service Sector in Terms of Changing Environment", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

4th Biennial International Congress-Hotelplan:"Hospitality and Tourism – Holistic Approach'', The College of Hotel Management Belgrade, Serbia

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Global Events Congress IV: ''Events and Festivals Research: State of the Art'', Leeds Metropolitan University Leeds, United Kingdom

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

20th Biennial International Cogress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2010: "New trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, University of Rijeka Opatija, Croatia

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

7th International Scientific Conference: Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, ''Increased Tourist Expenditure as a Result of Selective Offer'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

2nd International Scientific Conference:"Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2010'', Faculty of Commercial and Business Sciences Celje, Slovenia

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

9th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd., Burgas - Sunny Beach Bulgaria

2010.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

"Journeys of Expression VIII'' Celebrating through times of crisis: Prospects and potentials for Tourism, Festivals and Cultural Events, Copenhagen Business School Copenhagen, Denmark

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

4th International Scientific Conference: "Planning for the future learning from the past" Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality School of Business Interdepatmental Program of Postgraduate Studies in Tourism Planning, Policy & Management, University of the Aegean, Rhodes Island, Greece

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

28th International Conference on Organizational Science Development: "New technologies, new challenges", Faculty of Organizational Sciences Maribor, University of Maribor Portorož, Slovenia

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

1st International Scientific Conference: "Knowledge and Business Challenge of Globalisation'', Faculty of Commercial and Business Sciences Celje, Slovenia

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

X International Conference: "The Influence of Global Economic Recesion on Tourism", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

8th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria

2009.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

Scientific Conference with International Participation: "Management, Education and Tourism - Creative in Changes'', University of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica and Faculty of Management Koper Portorož, Slovenia

2008.

Ines Milohnić

priopćenje na međunaorodnoj konferenciji

27th International Conference on Organizational Science Development: "Knowledge for Sustainable Development", Faculty of Organizational Sciences Maribor, University of Maribor Portorož, Slovenia

2008.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

6th International Scientific Conference: ''Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption'', Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija

2008.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

7th International Symposium: ''Economic Development and Growth'', Bulgarian academy of Sciences & Info Invest Ltd. Burgas - Sunny Beach, Bulgaria

2008.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

5th International Scientific Conference on Kinesiology: "Kinesiology Research Trends and Applications'', Faculty of Kinesiology, University of Zagreb Zagreb

2007.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

IX International Conference: "Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia

2006.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

29th Institute for Small Business & Entrepreneurship Conference: "International Entrepreneurship - from local to global enterprise creation and development'', Institute for Small Business and Entrepreneurship Cardiff, United Kingdom

2006.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

5th International Scientific Conference: "Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija

2006.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

18th Biennial International Congress Tourism & Hospitality industry 2006: "New Trends in Tourism and Hospitality Management'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija

2006.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

7th Management International Conference "Advancing Business and Management in Knowledge-based Society'', Faculty of Management Koper, University of Primorska Portorož, Slovenia

2005.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

VIII International Conference: "Contemporary Trends in Tourism Industry", Faculty of Tourism and Hospitality Bitola Ohrid, Macedonia

2004.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

27th International Conference: "Creating Opportunities: Entrepreneurship & SME Development in Education, Policy & Research", Institute for Small Business and Affairs Newcastle Gateshead, United Kingdom

2002.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

16th Biennial International Congress Hotel & Tourism 2002: "Human Capital, Culture and Quality in Tourism and Hospitality Industry'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija

2000.

Ines Milohnić

priopćenje na međunarodnoj konferenciji

15th Biennial International Congress Hotel 2000: "Tourism and Hospitality Management - Trends and Challenges for the Future'', Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Opatija

Mentorstvo doktorandima

2014. -

PODUZETNIČKI PROJEKTI U ODRŽIVOM RAZVOJU RURALNOG TURIZMA (komentor)

Mateja Petračić Doktorat

Doktorski studij Menadžment održivog razvoja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2014. -

TURISTIČKI DOGAĐAJI TEMELJENI NA BAŠTINI I KONKURENTNOSTI TURISTIČKE PONUDE (komentor)

Danijel Drpić Doktorat

Doktorski studij Menadžment održivog razvoja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2016-

ORGANIZACIJSKA KREATIVNOST I KONKURENTSKA PREDNOST PODUZEĆA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU ( mentor)

Danijela Madžar Doktorat

Doktorski studij Menadžment održivog razvoja

Znanstveni skupovi

2016. -

'Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry - Trends and Challenges

Opatija član međunarodnog uredničkog odbora znanstvenog skupa

2012. -

The Function of Management in Increasing Tourism Consumption - Marketing Presentation of Accommodation and Destination Facilities Attracts Tourists and Encourages Consumption - Opatija

Opatija član uredničkog odbora

2012. -

Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry - New Trends in Tourism and Hospitality Management

Opatija član međunarodnog programskog odbora

2008. -

Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption - Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure

Opatija član znanstvenog odbora

2005. -

"Turizam Baške - gospodarska orijentacija i sudbina"

Krk član programskog i organizacijskog odbora znanstvenog skupa

Uredništva časopisa

2011. -

Članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa ''African Journal of Hospitality Tourism and Leasure'', ISSN 2223 814X

2011

Članica uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa "Tourism and Hospitality Management", ISSN 1330-7533

Recenzije

2014.

Jasmina Gržinić, "Međunarodni turizam", Sveučilište Jurja Dobrile, Pula

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2013. -

Trener za poslovne simulacije - CeSim (Zagreb)

Obrazovna grupa Zrinski

2012. -

EU FONDOVI u turizmu (Šibenik)

Mapa znanja Zagreb

Stručno usavršavanje u području EU fondova

2011. -

Stipendija Sveučilišta u Rijeci – ERASMUS stipendija

Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism Budapest, Hungary

Istraživanje iz područja MENADŽMENT – Organizacija i menadžment, poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

2011. -

IBM SPSS Statistics – SPSS 19 (Zagreb)

VALICON d.o.o. Zagreb

Stručno usavršavanje iz IBM SPSS STATISTICS

2011.

Sustav doživljaja na plažama, UT - Ugostiteljstvo i turizam, stručna revija za turizam, br. 9, LIX, str. 30-34, ISSN: 1330-6766, Ugostiteljski i turistički marketing d.o.o. Zagreb.

stručni rad

2008.

Veliki, a slabi, UT - Ugostiteljstvo i turizam, stručna revija za turizam, br. 11-12, LVI, str. 20-25, ISSN: 1330-6766, Ugostiteljski i turistički marketing d.o.o. Zagreb.

stručni rad

2004

Uloga malih ugostiteljskih poduzeća u povećanju konkurentnosti Opatijske rivijere, Tourism and Hospitality management, Volume 10/2004., No. 2, str. 143-149; ISSN: 1330-7533, Faculty of Tourism and Hospitality Managament in Opatija, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija-Wien.

stručni rad

2000. -

Seminar ''Turizam perspektiva novega tisućletja''

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor Univerza v Mariboru

Istraživanje i specijalizacija

2000. -

Stipendija Sveučilišta u Rijeci - CEEPUS stipendija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor Univerza v Mariboru

Stručno i znanstveno usavrašavanje na Odjelu za projektni menadžment

2000. -

Seminar i stručni ispit za turističke animatore

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

1993. -

Razvojni resursi i suvremeni menadžment u hotelijerstvu

Hotelijerski fakultet Opatija

2010 i 2011

''Developing Hospitality and Tourism Industry/Education Links"

Manchester Metropolitan University, United Kingdom

Stručno i znanstveno usavršavanje

Javno djelovanje

Javna predavanja

15.11.2017.

Glamping-čimbenik kvalitete kampova

KUH - Croatian camping 2017

Šibenik

22.10.2015.

Poduzetništvo i ruralni turizam

Perspektive razvoja kontinentalnog turizma krapinsko-zagorske županije

Zabok

09.06.2015.

Poduzetništvo i ruralni turizam – iskustva i mogućnosti Gorskoga kotara

Održivi razvoj ruralnih područja

Risnjak, Gorski kotar

08.02.2015.

Poticanje poduzetništva u ruralnom turizmu

Forum sekcije Zajednice obiteljskog turizma, HGK Pula

Pula

28.09.2012.

Zakonska regulativa privatnog smještaja i Primjena standarda Kvarner Family

Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ

Punat

31.01.2012.

Projekt Kvarner Family

Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ

Opatija

27.01.2012.

Projekt Kvarner Family

Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ

Malinska

24.01.2012.

Projekt Kvarner Family

Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ

Crikvenica

23.01.2012.

Projekt Kvarner Family

Predavanja i radionice za privatne iznajmljivače, Turistička zajednica PGŽ

Rijeka

Popularizacija znanosti

19.10.2017.

Programi cjeloživotnog obrazovanja - Kineski jezik u turizmu i Poslovno komuniciranje na kineskom

Sajam stipendija i visokog obrazovanja sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Seminar program Manchester Metropolitan University, Manchester, United Kingdom

Opatija

2009.

Detalji

Okrugli stol Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci

Malinska

2008.

Detalji

Okrugli stol Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci

Krk

2006.

Detalji

Okrugli stol Fakulteta za turistički i hotelski menadžment, Sveučilišta u Rijeci

Opatija

2005.

Detalji

Okrugli stol Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u Opatiji i Turistička zajednica općine Baška

Baška

Intervjui

27.9.2017.

Vrhunski doživljaj pod zvezdanim nebom

dnevne novine Novi list

10.12.2016.

Održivi razvoj turizma ruralnih područja

dnevne novine Novi list

12.2.2016.

Preduvjeti razvoja turizma Općine Pašman

dnevne novine Zadarski list

10.6.2015.

Za ruralni turizam bitno zadržati ljude

dnevne novine Novi list

19.12.2014.

Turističko poduzetništvo u ulozi socijalnog amortizera

dnevne novine Novi list

Novinski članci

6.12.2017.

Dani karijera: Hrvatski trenutak na tržištu rada

dnevne novine Novi list

30.11.2017.

Glamping: Luksuzno, novativno, nesvakidašnje

revija UT

27.10.2017.

FMTU na Danima hrvatskoga turizma

dnevne novine Novi list

27.9.2017.

Trendovi u kamping turizmu

dnevne novine Novi list

22.9.2017.

FMTU spješno jača suradnju između NR Kine i RH

dnevne novine Novi list

22.9.2017.

Kineski jezik te znanja o kulturi i običajima već savladalo 120 polaznika

dnevne novine Novi list

12.2.2016.

Strategija razvoja turizma Općine Pašman

dnevne novine Zadarski list

10.6.2015.

Skup o održivomm razvoju ruralnih područja

dnevne novine Novi list

19.12.2014.

Turističko poduzetništvo kao socijalni amortizer

dnevne novine Novi list

10.3.2014.

Poduzetništvo u turimu ruralnih područja

dnevne novine Novi list

10.12.206.

Održivi razvoj turizma ruralnih područja

dnevne novine Novi list

Uredništvo

02.10.2011. -

Priručnik za studente FMTU

Opatija

01.10.2011. -

e-glasnik FMTU

Opatija

Medijski nastupi

6.12.2017.

Dani karijera: Hrvatski trenutak na tržištu rada

dnevne novine Novi list

30.11.2017.

Glamping: luksuzno, inovativno, nesvakidašnje

revija UT

27.10.2017.

Dani hrvatskog turizma

dnevne novine Novi list

27.9.2017.

Trendovi u kamping turizmu

dnevne novine Novi list

24.9.2017.

Učenje kineskog jezika za gospodarski razvoj Opatije

HRT Radio Rijeka

22.9.2017.

FMTU uspješno jača suradnju između NR Kine i RH

dnevne novine Novi list

22.9.2017.

Kineski jezik te znanja o kulturi i običajima već savladalo 120 polaznika

dnevne novine Novi list

10.12.2016.

Održivi razvoj turizma ruralnih područja

dnevne novine Novi list

12.2.2016.

Strategija razvoja turizma općine Pašman

dnevne novine Zadarski list

10.11.2015.

Učenje kineskog jezika

HRT Radio Rijeka

22.10.2015.

Kineski jezik na FMTU

TV Kanal RI

10.6.2015.

Za ruralni turizam bitno zadržati ljude

dnevne novine Novi list

19.12.2014.

Turističko poduzetništvo kao socijalni amortizer (press konferencija)

dnevne novine Novi list

10.3.2014.

Poduzetništvo u turizmu ruralnih područja

dnevne novine Novi list

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2017. - 2020.

Prodekanica za poslovne odnose

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci

2014. - 2017.

Pomoćnica dekanice za poslovnu edukaciju i izdvojene centre

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu OpatijaSveučilište u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

02.10.2017. - 02.10.2019.

GLAMPING - ČIMBENIK KVALITETE KAMPOVA/šifra projekta: ZP UNIRI 5/17

voditeljica znanstvenog projekta

Sveučilište u Rijeci

2007. -

Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske''/šifra projekta: 116-1162459-2456

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republika Hrvatska

2003. - 2006.

Javno privatno partnerstvo u razvoju turističke destinacije /šifra projekta: 016008

suradnica na znanstveno - istraživačkom projektu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republika Hrvatska

Stručni projekti

2016

Usluge monitoringa projekta Kvarner Family-2016

Primorsko-goranska županija, Rijeka

1. član tima projekta

2016

Strateški plan razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016 – 2020.

Primorsko-goranska županija

član tima projekta

2016.

Strategija razvoja turizma općine Pašman

Općina Pašman

izvršni voditelj tima projekta

2015

Strategija razvoja turizma Grada Koprivnice i okolice do 2025. godine

Turistička zajednica grada Koprivnice

izvršni voditelj tima projekta

2015

Usluge monitoringa projekta Kvarner Family

Primorsko-goranska županija, Rijeka

član tima projekta

2013. -

Strategija razvoja turizma općine Raša

Općina Raša

voditeljica; samostalna dionica: "Turistička događanja – atrakcijska osnova općine Raša" i "Analiza i projekcija razvoja smještajnih kapaciteta općine Raša"

2012. -

Kvarner Family-benchmarking i daljnji razvoj standarda

Primorsko-goranska županija, Rijeka

izvršna voditeljica; samostalna dionica: "Teorijske osnove razvoja privatnog smještaja i suvremeni trendovi relevantni za budući razvoj PGŽ" i "Benchmarking analiza privatnog smještaja Primorsko-goranske županije"

2011. -

Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići – Triestina

Grad Opatija

članica tima projekta; samostalna dionica: "Ocjena razvojnih mogućnosti postojećeg kampa"

2010. -

1000 hrvatskih plaža

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Zagreb

članica tima projekta; samostalna dionica: "Sustav doživljaja hrvatskih plaža"

2010. -

Strategija razvoja autokampova Lošinjska plovidba - Turizam

Lošinjska plovidba - Turizam

članica tima projekta; samostalna dionica: "Obilježja turističkog prometa u kampovima i tržišni trendovi" i "Ocjena razvojnih mogućnosti autokampova Lopari i Rapoća"

2009. -

Akcijski plan razvoja turizma općine Kostrena

Općina Kostrena, Rijeka

članica tima; samostalna dionica : "SWOT analiza i tržišne mogućnosti" i "Organizacija partnera za razvoj"

2009. -

Kvarner Family

Primorsko-goranska županija, Rijeka

članica tima; samostalna dionica : "Analiza privatnog smještaja Primorsko-goranske županije" i "Standardi Kvarner Family"

2008. -

Analiza stanja privatnog smještaja u Primorsko-goranskoj županiji

Primorsko-goranska županija, Rijeka

članica tima; samostalna dionica "Obilježja ugostiteljske usluge u domaćinstvu"

2007. -

Etno kuća Brankovići - Novi oblici valorizacije ruralnih resursa općine Kršan

Općina Kršan

voditeljica; dionica: "SWOT analiza'' i "Plan akcija za valorizaciju projekta Etno kuća Brankovići"

2005. -

Istraživanje potencijala prodaje u kanalu HoReCa

Gastro Grupa d.o.o. Zagreb

članica tima; samostalna dionica: "Promet i obilježja hotelijerstva u Republici Hrvatskoj"

2005. -

Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija i Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, Rijeka

članica tima; dionica: ''Otoci-obilježja turističke ponude, vizija i ciljevi-Otok Krk''

IPA projekt - HINT LAB Poticanje poduzetništva u turizmu ruralnih područja

EU projekt

izvršni voditelj projekta