Odjel za biotehnologiju

doc.dr.sc. Rozi Andretić Waldowski

Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić M.D.

Integrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc. Anđelka Radojčić Badovinac dr.med.

Kvaliteta humanih gameta

Potpora za postojeća istraživanja
Dr.sc. Jasminka Giacometti redoviti profesor

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola

Potpora za postojeća istraživanja
Prof.dr.sc Đuro Josić

Priprema uzoraka za metaboličku, proteomičku i glikomičku analizu

Potpora za postojeća istraživanja
Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić izvanredni profesor

Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.

Potpora za postojeća istraživanja
doc. Željko Svedružić dr.sc.

Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze Dnmt1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica

Potpora za postojeća istraživanja