Utjecaj debljine na serumsku koncetraciju vitamina D i koncentraciju proupalnih citokina u studentskoj populaciji


Uloga vitamina D u metabolizmu kosti poznata je i dobro istražena a znanstvena istraživanja novijeg datuma upućuju na važnosti vitamina D za sveukupno zdravlje čovjeka. Brojne epidemiološke studije povezuju dostatne seumske koncentracije vitamamina D s manjim morbiditetom i mortalitetom od malignih bolesti (dojka, prostata, debelo crijevo, pluća),  autoimunih bolesti (šećerna bolest tipa 1, multipla skleroza, Chronova bolest, upalne reumatske bolesti), bakterijskih infekcija te manjim rizikom od srčano - žilnih bolesti. Većina velikih svjetskih epidemioloških istraživanja utvrdila je deficit serumske koncentracije vitamina D u svim populacijskim skupinama. Međutim, u Hrvatskoj do danas nisu provedena velika epidemiološka istraživanja kojim bi se dobili podaci o koncentraciji serumskog vitamina D u populaciji. U debljini dolazi do povišene koncentracije upalnog citokina interleukin - 6 (IL-6) i faktora nekroze tumora- alfa (TNF-α) u krvi te je nađena statistički značajna korelacija između IL-6 i CRP, WHR (omjer struka i bokova) i debljine visceralnog tipa. Osim što se debljina povezuje sa šećernom bolesti tipa 2 i metaboličkim sindromom, važno je istaknuti da se vitamin D pohranjuje u masnom tkivu osoba s prekomjernom tjelesnom težinom što je razlog niskoj koncentraciji cirkulirajućeg vitamina D. Ovim istraživanjem bit će obuhvaćeni studenti riječkog sveučilišta oba spola i starosne dobi od 19-28 godina (N=250). Studenti će biti podijeljeni u tri podskupine prema vrijednostima indeksa tjelesne mase (ITM). Cilj ovog istraživanja je izmjeriti serumsku koncentraciju vitamina D i serumsku koncentraciju upalnog citokina IL - 6 i TNF-α u studenata. Pomoću polukvantitativne metode utvrđivanja učestalosti konzumiranja namirnica (engl. semiquantitative Food Frequency Questionnaire - sq-FFQ) dobiti ćemo podatke o kvaliteti prehrane studenata i kvantificirati unos namirnica koje sadrže vitamin D te procijeniti upalni potencijal prehrane pomoću prehrambenog upalnog indeksa - Dietary Inflammatory Index (DII). Drugi dio upitnika odnositi će se na način života studenata (tjelesna aktivnost, izlaganje suncu i sl.). Serumske koncentracije IL - 6 i TNF-α važni su kako bismo utvrdili jačinu upale za koju očekujemo da će se razlikovati s obzirom na ITM i WHR. Nadalje, očekujemo da će u skupini studenta s ITM većim od 25 biti povišene vrijednosti proupalnih citokina te također očekujemo povećanu koncentraciju lipidnih parametara i glukoze u njihovoj krvi. Uz pretpostavku da se vitamin D pohranjuje u masnom tkivu, navedena skupina bi mogla imati nižu serumsku koncentraciju vitamina D i veći DII indeks u odnosu na studente s normalnim indeksom tjelesne mase. Vitamin D je važan za sveukupno zdravlje čovjeka a jedna od glavnih zadaća javnog zdravstva je briga za zdravlje studentske populacije i prevencija kroničnih nezaraznih bolesti. Stoga vjerujemo da će rezultati ovog istraživanja biti važni u prevenciji loših prehambenih navika te u potvrdi ili nadopuni postojećih smjernica za uzimanje vitamina D. 

 

 


Istraživački tim
Olga Peloza olga.cvijanovic@medri.uniri.hr
Sandra Pavičić-Žeželj sandrapz@medri.uniri.hr
Dragaš Zubalj Nataša natasa.dragas-zubalj@zzjzpgz.hr
Ivana Šutić ivana.sutic@medri.uniri.hr
Ines Mrakovčić-Šutić ines.mrakovcic.sutic@medri.uniri.hr
Perić Kačarević Željka zperic@mefos.hr

Doc.dr.sc. Sandra Pavičić-Žeželj dipl.sanit.ing.

Medicinski fakultet

prostorija: Katedra za zdravstvenu ekologiju
e-pošta: sandra.pavicic@zzjzpgz.hr
mobitel: 091 1207613
telefon: 051 358 751


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Doc.dr.sc. SANDRA PAVIČIĆ ŽEŽELJ, dipl.sanit.ing. 17 3 0