" Akutni pankreatitis uzrokovan invazivnim medicinskim postupcima (ERCP) i akutni pankreatitis bilijarne ili alkoholne etiologije: imunološki i klinički različiti entiteti?"


Sažetak               

Post ERCP pankreatitis (PEP) je najčešća komplikacija endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP). PEP se smatra izvrsnim humanim modelom za proučavanje kaskadne imunološke reakcije u akutnom pankreatitisu, jer je točno poznato vrijeme nastanka inicijalne ozlijede.

Naša hipoteza da PEP ima drugačiji inicijalni imunološki odgovor u usporedbi s pankreatitisima druge etiologije (non ERCP AP), temelji se na rezultatima studija koje su uspoređivale klinički tijek PEP-a i non-ERCP AP te su došli do zaključka kako bolesnici s težim oblikom PEP-a imaju viši morbiditet te produljeno trajanje hospitalizacije u usporedbi s bolesnicima s non ERCP AP-om. Sukladno tome, primarni ishod ove studije je evaluirati inicijalni imunološki odgovor nakon 24 sata u bolesnika s razvojem PEP-a i usporediti ga s inicijalnim odgovorom u bolesnika s AP druge etiologije. Sekundarni ishod je ispitivanje korelacije između dobivenih rezultata inicijalnog upalnog odgovora i kliničkog ishoda PEP-a i non-ERCP AP. Studija će biti dizajnirana kao prospektivno opservacijsko kliničko ispitivanje na Zavodu za gastroenterologiju, Klinike za Internu medicinu Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka, dok će se imunološka analiza prikupljenih uzoraka venske krvi izvršiti na Zavodu za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju, Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Istraživanje upalnih komponenti koje imaju ulogu u određivanju kliničkog tijeka bolesti može imati izravnu primjenu u svakodnevnom kliničkom radu kao prognostički čimbenik i potencijalni cilj imunomodulatorne terapije.

 


Istraživački tim
Vanja Licul vlicul2@yahoo.com
Goran Poropat goran.poropat@medri.uniri.hr
Ivana Plavšić plavsicivana43@yahoo.com
Ivo Boškoski ivoboskoski@yahoo.com
Marcel Tantau marcel.tantau@umfcluj.ro
Anja Radovan anja.radovan@gmail.com
Vlatka Sotošek-Tokmadžić vlatka.sotosek@uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@uniri.hr

prof. dr. sc. Goran Hauser dr.med.

Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija
Medicinski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija

e-pošta: goran.hauser@uniri.hr

ORCID
Research ID
Publons


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar 769 16 18