Povezanost promjena u ekspresiji P2X3 i P2Y2 ionskih kanala na nivou talamusa i hipokampusa sa kontralateralnom boli maseteričnog mišića


Temporomandibularni poremećaji (TMP) predstavljaju zajednički naziv za niz stanja karakteriziranih znakovima i simptomima žvačnih mišića, temporomandibularnih zglobova te pridruženih struktura. Bol žvačnih mišića je simptom zbog kojeg pacijenti najčešće traže pomoć liječnika. Minimalne promjene perifernih tkiva u mnogih pacijenata sa simptomom boli, te postojanje bilateralnog bolnog odgovora nakon jednostrane upale maseteričnog mišića ukazuju na važnost promjena na nivou neurona središnjeg i perifernog živčanog sustava u nastanku boliPoznato je da su ionski kanali i/ili njihovih receptori (TRPV1, P2X3, P2Y2)  uključeni u etiopatogenezu boli, a nova istraživanja potvrđuju njihovu uključenost u bolnom odgovoru u sklopu temporomandibularnih poremećaja. Animalnim modelom orofacijalne boli dokazano je postojanje obostrane boli nakon jednostrane upale maseteričnog mišića te povezanost promjene u ekspresiji ionskih kanala na nivou primarnih neurona isključivo ipsilateralno mjestu upalne boli. S obzirom da centralnim djelovanjem na TRPV1ionske kanale možemo regulirati obostranu bolnost, bez obzira na isključivo lokalne promjene u ekspresiji, smatramo da je bol koja se javlja kontralateralno mjestu upale regulirana promjenama na nivou viših moždanih centara. Predloženo istraživanje provesti će se s namjerom da se ispita uključenosti P2X3 i P2Y2 receptora na nivou hipokampusa i talamusa u boli kontralateralno od mjesta upale. Rezultati istraživanja dali bi smjernice u razumijevanju bolnog odgovora u dijelovima orofacijalnog sustava koji nisu direktno zahvaćeni upalom i/ili ozljedom, a što je ujedno česti klinički nalaz kod bolesnika sa simptomima orofacijalne boli. 


Istraživački tim
Maja Kinkela Devčić maja.kinkela.devcic@uniri.hr
Sunčana Simonić-Kocijan suncanask@uniri.hr
Petra Tariba Knežević petra.tariba@gmail.com
Ivone Uhač ivone.uhac@medri.uniri.hr
Robert Vukman r.vukman@yahoo.com
Maja Kinkela Devčić maja.kinkela.devcic@uniri.hr

Doc.dr.sc. Sunčana Simonić-Kocijan dr.dent.med.spec.stom.prot

Medicinski fakultet

e-pošta: suncanask@medri.uniri.hr


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 52 4 2