Statini u prevenciji post-ERCP pankreatitisa


Akutni pankreatitis predstavlja najčešću i potencijalno letalnu komplikaciju endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP), koja se javlja učestalošću 3,5 do 5%. Brojne su strategije istraživane u svrhu prevencije i smanjenja učestalosti post-ERCP pankreatitisa, od kojih su tek neke, poput primjene indometacina ili diklofenaku potvrdile djelomičnu djelotvornost. Statini su lijekovi čija je primjena široko rasprostranjena, prvenstveno u području kardiovaskularnih indikacija. Recentno objavljena istraživanja, od kojih su neka retrospektivna, a druga prospektivnog karaktera, pokazala su potencijalni dobrobitni učinak statina na redukciju težine tijeka akutnog pankreatitisa općenito. Međutim, ne postoje za sada objavljeni podaci ili istraživanja učinka statina na prevenciju i/ili smanjenje težine post-ERCP pankreatitisa. Bazična, predklinička ispitivanja ukazuju na specifični protuupalni učinak statina što može biti relevantno u terapiji akutnog pankreatitisa. Zbog navedenog, ovo istraživanje predstavlja prospektivnu kohortnu studiju usporedbe učestalosti post-ERCP pankreatitisa i težine tijeka bolesti u bolesnika koji uzimaju statine u odnosu na one bez statina u terapiji. Riječ je o multicentričnom međunarodnom istraživanju koje se odvija u 7 europskih centara. 


Istraživački tim
Goran Hauser goran.hauser@medri.uniri.hr
Davor Štimac davor.stimac@ri.t-com.hr
Ivana Mikolašević ivana.mikolasevic@medri.uniri.hr
Enrique de-Madaria madaria@hotmail.com
Gabriele Capurso gabriele.capurso@gmail.com
Anja Radovan anja.radovan@gmail.com

doc.dr.sc. Goran Poropat dr.med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

e-pošta: goran.poropat@medri.uniri.hr
e-pošta: goran_poropat@yahoo.com
mobitel: 00385981634541

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 542 13 16