Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu


Ponavljajući spontani pobačaji (PSP), tri ili više uzastopnih spontanih pobačaja prije 22. tjedna gestacije, kao i spontani prijevremeni porod (SPP), porod prije 37. tjedna gestacije bez prijevremenog prsnuća plodovih ovoja, svrstavaju se u najčešće komplikacije trudnoće u razvojnom slijedu početka i kraja trudnoće. Iako se uzroci PSP-a ne mogu otkriti u otprilike 50 % reproduktivnih parova (idiopatski PSP ili IPSP), a etiologija SPP-a nije poznata, rezultati epidemioloških istraživanja upućuju na to da genetički čimbenici pridonose nastanku oba poremećaja. S obzirom na to da varijabilnost u genima koji nadziru procese decidualizacije, implantacije i placentacije na početku trudnoće, odnosno inicijacije poroda na kraju trudnoće, može mijenjati njihov izražaj, u istraživanju genetičke podložnosti za navedene komplikacije trudnoće od iznimne su važnosti istraživanja genetičke povezanosti (engl. genetic association study).

Epigenetički nadzor genske aktivnosti na majčino-fetalnom spoju jedan je od ključnih čimbenika koji utječe na ishod trudnoće, a njegovi poremećaji mogu pridonijeti nastanku spontanih pobačaja i prijevremenog poroda. S obzirom na to da je u tkivima majke i ploda u IPSP-u i SPP-u utvrđen promijenjen obrazac epigenetičkih modifikacija, uključujući DNA metilaciju, modifikacije histona i nekodirajuće RNA molekule, glavni je cilj predloženog projekta istražiti ulogu varijabilnosti gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u podložnosti za IPSP i SPP. Istraživanja genetičke povezanosti bit će provedena kao istraživanja parova (engl. case-control study), a temeljit će se na ispitivanju povezanosti funkcionalnih polimorfizama gena za vitamin D receptor i etiologije IPSP-a i SPP-a, kao i ispitivanju povezanosti funkcionalnih polimorfizama gena obitelji DNA metiltransferaza i etiologije SPP-a. Navedeno čini nastavak naših prethodnih istraživanja uloge varijabilnosti gena u podložnosti za IPSP u reproduktivnih parova te proširenje istraživanja na žene sa SPP-om.

Molekularno-genetička analiza bit će provedena na uzorcima genomske DNA molekule izolirane iz limfocita periferne krvi. Za genotipizaciju će biti korištene metode PCR (lančana reakcija polimeraze), RT-PCR (lančana reakcija polimeraze u stvarnom vremenu), RFLP (polimorfizam duljine restrikcijskog fragmenta) i elektroforeza na agaroznom gelu. Skupine ispitanika činit će ispitanici za istraživanje genetičke podložnosti za IPSP (skupina reproduktivnih parova s IPSP-om i kontrolna skupina) i ispitanici za istraživanje genetičke podložnosti za SPP (žene sa SPP-om i kontrolna skupina).

Predloženo istraživanje čini izvorno znanstveno istraživanje iz područja temeljnih medicinskih znanosti te se uklapa u aktualne trendove istraživanja genetičke podložnosti za IPSP i SPP. Očekuje se da će rezultati pridonijeti boljem razumijevanju uloge varijabilnosti gena u podložnosti za IPSP i SPP. Na temelju naših prethodnih rezultata i predloženih budućih aktivnosti, projekt je organiziran kao multidisciplinarni i multicentrični projekt na međunarodnoj razini, što pridonosi prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.

 


Istraživački tim
Saša Ostojić sasa.ostojic@medri.uniri.hr
Miljenko Kapović miljenko.kapovic@medri.uniri.hr
Borut Peterlin borut.peterlin@guest.arnes.si
Anita Barišić, dr.med. anita.barisic@medri.uniri.hr
Milena Gašparović Krpina milenakrpina@gmail.com

Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Medicinski fakultet
Medicinski fakultet

prostorija: Zavod za medicinsku biologiju i genetiku
e-pošta: nina.pereza@medri.uniri.hr
mobitel:


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 235 10 11