Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2


Epidemija debljine i njezine najčešće kliničke komplikacije Diabetesa Mellitusa tipa 2 (DM2) predstavlja veliki medicinski problem svjetskih razmjera jer znatno utječe na smanjanje dužine i kvalitete života. DM2 je karakteriziran rezistencijom perifernih tkiva na inzulin i visokim razinama glukoze u krvi, ali i kroničnom sistemskom upalom. Postoji sve više dokaza da je upravo potonja glavni uzrok rezistencije na inzulin, razvoja DM2 i njegovih komplikacija (ateroskleroza, retinopatija, neuropatija, itd.). Vjeruje se da je glavni izvor i okidač ove sistemske upale aktivacija imunološkog sustava u visceralnom masnom tkivu izazvana nagomilavanja masti u istom kod pretilih ljudi. Danas je glavni terapeutski pristup u liječenju DM2 kontrola razine glukoze u krvi i regulacija inzulina, dok je obuzdavanje kroničnog upalnog procesa praktično zanemareno.

Glavni cilj ovoga istraživanja jest utvrditi koja je uloga pojedinih nosioca prirođene imunosti (NK stanica, gd limfocita T, ILC, makrofaga), njihovih receptorra i citokina u tom procesu  te kako dolazi do aktivacije istih u debljini. U tu svrhu koristiti ćemo se uglavnom mišjim modelom za pretilost i DM2. Konvencionalni i genetski modificirani sojevi miševa biti će hranjeni visokokaloričnom hranom te će se promatrati odnos porasta rezistencije na inzulin i razvoja DM2 sa promjenama imunoloških parametara u visceralnom masnom tkivu. Paralelno ćemo analizirati i uzorke visceralnog masnog tkiva u pretilih bolesnika sa i bez dijabetesa podvrgnutih elektivnoj kolecistektomiji te ćemo ih usporediti sa rezultatima dobivenim na mišjem modelu. Očekujemo da će ovaj novi smjer istraživanja grupe, čvrsto utemeljen na dosadašnjim istraživanjima i znanjima, a uz suradnju sa klinikama KBC Rijeka i stranih partnera, označiti početak translacijskih medicinskih istraživanja u ovom području te tako doprinijeti daljnjem znanstvenom razvitku i prepoznatljivosti Mediciskog fakulteta i Sveučilišta.

 


Istraživački tim
Sonja Valentić, dipl.ing.biol. sonja.valentic@medri.uniri.hr
Maja Lenartić, dipl.ing.biol. maja.lenartic@hotmail.com
Livija Deban, Dr.sc. livija.deban@cancer.org.uk
Marko Šestan, dr.vet.med. marko.sestan@medri.uniri.hr
Marko Zelić, doc.dr. marko.zelic@medri.uniri.hr
Tamara Turk Wensveen, Dr.sc. turk.tamara@gmail.com
Davor Mendrila, dr.med. dmendrila@gmail.com
Thomas Wunderlich, prof.dr. thomas.wunderlich@uni-koeln.de
Dubravka Jurišić Eržen, Izv.prof.dr.sc. dubravka.erzen-jurisic@ri.t-com.hr
Vedrana Jelenčić, dipl.ing.bioteh. v.jelencic@gmail.com
Felix M. Wensveen, Doc.dr.sc. felix.wensveen@gmail.com
Adrian Hayday, Prof.dr.sc. adrian.hayday@kcl.ac.uk
Bojan Polić, redoviti profesor u trajnom zvanju bojan.polic@medri.uniri.hr
Ofer Mandelboim, prof. dr. sc. oferm@ekmd.huji.ac.il

Prof. dr. sc. Bojan Polić dr. med.

Medicinski fakultet

mobitel: 091 508 6976
e-pošta: bojan.polic@medri.uniri.hr
prostorija: Zavod za histologiju i embriologiju, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
telefon: 051 651 171
skype: bojan.polic


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 3889 28 37
ORCID
Scopus 2778 24 32
Web of Science 2719 24 32