Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave


Uvođenje engleskoga kao jezika visokoškolske nastave (EJVIN-a) u akademske kontekste gdje engleski nije službeni jezik niti prvi jezik nastavnika i studenata, uz brojne prednosti, nosi niz izazova. S obzirom na to da je strateški cilj Sveučilišta u Rijeci povećati broj studijskih programa koji se u cijelosti izvode na stranome jeziku, ovim se istraživanjem ispituje ispunjenost preduvjeta za što uspješniju implementaciju EJVIN-a, s ciljem preporuke određenih mjera za osiguravanje kvalitete visokoškolske nastave na engleskome jeziku. Tri osnovna preduvjeta odnose se na: a) logističku, financijsku i jezičnu potporu, b) stavove nastavnika, njihovu motiviranost i predanost inovaciji te c) jezične i interkulturalne kompetencije nastavnika, odnosno njihovu (samo)percepciju kompetencija te njihovu spremnost/želju da se jezično usavršavaju. Istraživanje se provodi primjenom upitnika koji sadržava pitanja otvorenoga i zatvorenoga tipa, individualnoga polustrukturiranog intervjua i diskursne analize. Temi se prvenstveno pristupa bottom-up – istraživanjem stavova, percepcija i potreba nastavnika, koji će izravno biti uključeni u edukacijsku inovaciju i o čijim stavovima, kompetencijama i aktivnostima ovisi njezina uspješna implementacija. U okviru istraživanja analizira se i postojeći program cjeloživotnoga obrazovanja „Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN“, koji se od 2015. godine izvodi za nastavnike Sveučilišta u Rijeci. Kako bi se programom što bolje odgovorilo na potrebe nastavnika, analizira se njegova struktura, sadržaj i metode poučavanja, rad polaznika, percepcija polaznika o korisnosti programa za njihovo usavršavanje te ocjena vlastitoga i ostalih izlaganja na engleskome jeziku. Program se analizira na temelju evaluacija koje polaznici ispunjavaju, njihovoga pisanog osvrta na svoje izlaganje, pisanoga osvrta predavača na izlaganja polaznika, pisanoga vršnjačkog opažanja te video-zapisa izlaganja polaznika. Problematici se EJVIN-a kroz ovo istraživanje pristupa interdisciplinarno, empirijski – temeljeno na stavovima, percepcijama, ocjenama i iskustvima ispitanika/polaznika programa  te inovativno, primjenom metode diskursne analize za ispitivanje stavova, čime se proširuje istraživački portfelj tima i Sveučilišta u Rijeci.


Istraživački tim
Branka Drljača Margić bdrljaca@ffri.hr
prof. dr. sc. Josep Maria Cots jmcots@dal.udl.cat
prof. dr. sc. Robert Wilkinson bob.wilkinson2010@gmail.com
Irena Vodopija Krstanović ivodopija@ffri.hr
Elisa Velčić Janjetić elisa@riteh.hr

dr. sc. Branka Drljača Margić izvanredni profesor

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-907
e-pošta: bdrljaca@ffri.hr
telefon: +385 51 265 634

Javni profil na Google znalcu