Pedagoški aspekti odnosa u obitelji


Prof.dr. sc. Jasminka Zloković u funkciji voditeljice projekta i glavnog istraživača aktivno je sudjelovala u radu na ostvarivanju svih osnovnih ciljeva istraživanja. Rezultati rada na svim istraživačkim ciljevima koji su u tijeku vidljivi su iz objavljenih znanstvenih radova samostalno i u koautorstvu sa suradnicama na projektu, sudjelovanju na međunarodnim znanstvenim konferencijama, uredništvu zbornika,  održanim pozvanim predavanjima kao i organizaciji međunarodne znanstvene konferencije: Child maltreatment&well-being: Contemporary issues, research&practice koja će se održati 07-08.07.2017. na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Organizator konferencije je voditeljica projekta prof.dr.sc. Jasminka Zloković (Filozofski fakultet u Rijeci,  Odsjek za pedagogiju,  Katedra za obiteljsku pedagogiju i suradnica na projektu Stjepka Popović (Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini). Na skupu će sudjelovati ukupno 68 sudionika iz 12 zemalja  (Izrael, Finska, Njemačka, Nizozemska, Španjolska, Irska, Singapur, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska).

Program s popisom aktivnih sudionika te članova organizacijskog i programskog odbora na facebook stranicama Odsjeka za pedagogiju..

 U radu konferencije sudjeluju eminentni eksperti za zaštitu djece  i poticanje dječje dobrobiti.

Studenti su oslobođeni kotizacije a dan ranije mogu se najaviti prof.dr.sc. Jasminki Zloković ili Stjepki Popović putem maila (jzlokovic@ffri.hr; stjepka.popovic@uniri.hr).

Radujemo se vašem dolasku

Prof.dr.sc. Jasminka Zloković

Stjepka Popović, mag.educ.soc.

 

 

 


Istraživački tim
doc.dr.sc. Kornelija Mrnjaus kmrnjaus@ffri.hr
dr.sc. Diana Nenadić-Bilan,profesor visoke škole dnbilan@unizd.hr
Petra Polić, prof. (znanstvena novakinja) ppolic2@ffri.hr
Stjepka Popović stjepka.popovic@medri.uniri.hr
Čekolj Nadja nadja.cekolj@ffri.hr.uniri.hr

dr.sc. Jasminka Zloković red.prof

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-317
e-pošta: jzlokovic@ffri.hr
mobitel: 098 424 237


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
83 5 2
121 6 4
google scholar 123 6 5
Google scholar 210 8 7
Google scholar 210 8 7
Google scholar 211 8 7
Google Scholar 136 7 6
Google Scholar 136 7 6
Google Scolar 61 4 1
http://scholar.google.hr/citations?user=vXS0V78AAAAJ 121 6 4