ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI


Organizacijska se pravednost odnosi na zaposlenikovu percepciju pravednosti u organizaciji, s pripadajućim kognitivnim, emocionalnim i ponašajnim reakcijama. Ona uključuje tri dimenzije: distributivnu, proceduralnu i interakcijsku pravednost. Tradicionalno, znanstvenici su istraživali odrednice i učinke individualnih zaposlenikovih percepcije pravednosti. Istraživanja ukazuju na važnost stila rukovođenja za doživljaj pravednosti te na efekte percepcija organizacijske pravednosti na važne individualne ishode, kako ponašajne (radni učinak, odgovorno organizacijsko ponašanje, apsentizam, napuštanje organizacije, nepoželjna organizacijska ponašanja, pomažuća ponašanja, agresivnost), tako i one vezane uz stavove zaposlenika prema radu i organizaciji (zadovoljstvo poslom, odanost organizaciji, povjerenje u nadređene).

Ovaj klasičan pristup istraživanja organizacijske pravednosti tek je u posljednjih nekoliko godina proširen 1) istraživanjima reakcija zaposlenika dok promatraju kako su drugi nepravedno tretirani, 2) ispitivanjima zaposlenikovih percepcija pravednosti temeljenih na različitim referentnim okvirima te 3) istraživanjem načina na koji se klima pravednosti razvija unutar radnih grupa. Dosadašnji radovi u ovom području pokazuju da klima pravednosti u značajno većoj mjeri predviđa brojne individualne ishode u odnosu na razinu individualne percepcije pravednosti te da radne grupe/timovi imaju sposobnost razlikovati procjenu pravednosti neposredno nadređenog i pravednosti organizacije u cjelini kao različitih referentnih okvira.

Eksperimentalnim i terenskim istraživanjima u okviru ovog projekta ispitivat će se odrednice (stil i etičnost rukovođenja) percipirane organizacijske pravednosti te njeni efekti na različite ishode (angažiranost, radni učinak, stavovi prema radu i organizaciji, povjerenje u rukovodstvo, poželjna i nepoželjna radna i organizacijska ponašanja). Prikupljeni podaci analizirat će se na individualnoj i grupnoj razini uvažavajući različite referentne okvire pravednosti (rukovoditelj/organizacija). Temeljni je cilj istraživanja provjera hipoteze prema kojoj su različiti ishodi izraženiji ukoliko su izvori percipirane pravednosti usklađeni, odnosno dosljedno pravedni ili nepravedni.


Istraživački tim
Ana Jakopec, asistentica ana.jakopec@gmail.com
Maciej Macko, PhD, adjunct macko@amu.edu.pl
Martina Šendula Pavelić, predavač martinasp@medri.uniri.hr
dr.sc. Zoran Sušanj, izv.prof. zsusanj@ffri.hr

dr. sc. Zoran Sušanj red. prof.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: F-359
e-pošta: zsusanj@ffri.hr
mobitel: 098409494


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac 258 7 6