Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske


Sjeverozapadni dio čakavskoga narječja (u ovom slučaju teritorijalnom pripadnošću, ne nužno i akcenatskim kriterijima; dalje: SZČ) zbog svoje je arhaičnosti nezaobilazna tema u hrvatskoj dijalektologiji, ali i u slavistici. Stoga su, bez obzira na postojeća dijalektološka istraživanja, terenska istraživanja sjeverozapadnoga čakavskog areala i dalje neophodna. Projekt bi obuhvatio analitička i sintetička dijalektološka istraživanja na dijakronijskoj i sinkronijskoj i razini, provjerljiva zahvaljujući snimkama ogleda govora i/ili u literaturi ovjerenomu dijalektološkomu instrumentariju. 1. Dijakronijska bi komponenta, manje izravno uključena i u ostala istraživanja predviđena ovim projektom, u prvom redu započeta istraživanja na načelima historijske dijalektologije kontinuirala u govorima Rijeke i okolice s mogućim ekskurzijama u istarske govore i govore kvarnerskih otoka. Zaključila bi se i objavila konačna redakcija dosadašnjih istraživanja morfologije čakavskoga narječja, zbog potreba u hrvatskoj dijalektologiji uključene u morfologiju hrvatskih narječja. 2. Na razini konkretnih idioma istraživanja bi se labinske skupine govora zbog inovativnih smjernica u njihovim akcenatskim sustavima proširila na istraživanje akcenatske tipologije. Akcentološka bi se istraživanja s imenica i glagola dijela SZČ govora usmjerila na akcenatsku tipologiju imenskih vrsta riječi. U temeljna bi se istraživanja uključili i čakavski gorskokotarski govori. 3. Okončalo bi se konačno redigiranje rječnika ikavsko-ekavskoga govora Novalje na otoku Pagu i objavio rječnik te počelo s leksikografskom obradom rječnika govora Kostrene da bi se upotpunila slika o leksiku SZČ područja. Nakon za postojećeg projekta prikupljenih podataka o frazeologiji pojedinih mjesnih govora ili skupina govora frazeološka bi se istraživanja provodila u dosad neobrađenim govorima ili bi se obrađivali nezastupljeni tipovi analiza. 4. Nastavilo bi se započeto istraživanje značajki zadanoga korpusa koje su rezultat jezičnoga kontakta, u prvom redu sa štokavskim govorima u Gorskom kotaru, ali i s romanskim elementom. Cilj je ovoga istraživanja prikupiti i sačuvati podatke o SZČ organskim idiomima u sociološkim uvjetima koji pogoduju njihovu odumiranju te precizirati kartu i znanstvene spoznaje o tomu korpusu.

 


Istraživački tim
Silvana Vranić, red. prof. silvana@ffri.hr
Ivana Nežić, dr. sc., znanstveni novak irepac@ffri.hr
Sanja Zubčić, izv. prof. szubcic@ffri.hr
Mirjana Crnić Novosel, znanstveni novak mcrnic@ihjj.hr
Iva Lukežić, prof. emeritus ilukezic@ffri.hr

dr. sc. Silvana Vranić red. prof.

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

prostorija: 706
prostorija: 051265682
e-pošta: silvana.vranic@ffri.uniri.hr

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar ukupno 152, od 2013. 71 ukupno 6, od 2013. 4 ukupno 2, od 2013. 2